Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.680

Rīgā 2006.gada 22.augustā (prot. Nr.43 28.§)
Noteikumi par valsts bibliotēku sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to izcenojumu noteikšanas metodiku
Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma 5.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka valsts bibliotēku (turpmāk - bibliotēka) sniegtos maksas pakalpojumus un to izcenojumu noteikšanas metodiku.

2. Bibliotēkas sniedz šādus maksas pakalpojumus:

2.1. kopēšana (piemēram, iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, kopēšana uz termoplēves);

2.2. informācijas iegūšana no datora (piemēram, izdruka, ieraksts disketē, ieraksts kompaktdiskā);

2.3. starpbibliotēku abonementa (SBA) un starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumi (piemēram, pieprasījumu apstrāde, dokumentu piegāde);

2.4. dokumentu elektroniskā piegāde;

2.5. tematiskā pieprasījuma izpilde (piemēram, informācijas atlasīšana bibliotēkas datu bāzēs, bibliogrāfisko sarakstu sastādīšana);

2.6. audiovizuālo materiālu fragmentu kopēšana;

2.7. oriģinālu skenēšana, digitāla fotografēšana ar informācijas saglabā­šanu elektroniskā formā;

2.8. dokumentu iesiešana (piemēram, iesiešana, brošēšana, laminēšana).

3. Bibliotēkas maksas pakalpojuma izcenojumu nosaka, izmantojot šādu formulu:

Tizm + Nizm
Imp = —————— , kur
Vsk

Imp - maksas pakalpojuma izcenojums;

Tizm = (B + S + C + D + E + F);

Nizm = A × k;

Tizm - tiešās izmaksas. Tās ir tādas bibliotēkas maksas pakalpojuma sniegšanas plānotās izmaksas, ko veido tā bibliotēkas darbinieka (darbinieku, struktūrvienības) uzturēšanas izdevumi, kurš plāno sniegt attiecīgo maksas pakalpojumu, un izdevumi kapitālieguldījumiem (tai skaitā pamatlīdzekļu nolietojuma summa);

B - tā bibliotēkas darbinieka (darbinieku) atalgojums, kurš plāno sniegt attiecīgo maksas pakalpojumu. Plānoto atalgojumu veido procesā iesaistīto darbinieku skaits, viņu izlietotais darba laiks un darba samaksa (gadā), kuru plāno saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Bibliotēkas darbiniekiem piemēro mēneša amatalgas (laika darba samaksas) sistēmu;

S - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Tās piemēro atbilstoši iemaksu apjomam, kas normatīvajos aktos noteikts plānojamam finanšu gadam;

C - komandējumu un dienesta braucienu izdevumi. Tos plāno tikai tad, ja komandējumi un dienesta braucieni tiks veikti tiešā saistībā ar attiecīgā maksas pakalpojuma sniegšanu;

D - pakalpojumu samaksas, kā arī materiālu, energoresursu, ūdens un mazvērtīgā inven­tāra iegādes izdevumi. Tos plāno tādā apmērā, lai nodrošinātu attiecīgā pakalpojuma sniegšanu;

E - maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem, kuri saistīti ar attiecīgā maksas pakalpojuma sniegšanu. Tos plāno saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

F - to pamatlīdzekļu nolietojuma summa, kurus izmanto attiecīgā maksas pakalpojuma sniegšanai. Ja maksas pakalpojuma sniegšanai nepieciešams iegādāties papildu pamatlīdzekļus, izdevumos iekļauj arī plānojamo pamatlīdzekļu nolietojuma summu;

Nizm - netiešās izmaksas. Tās ir maksas pakalpojuma sniegšanas izmaksas, ko veido daļa no bibliotēkas administrācijas izdevumiem;

A - bibliotēkas administrācijas izdevumi. Tie ir izdevumi, kas nodrošina bibliotēkas vispārējo darbību, lai attiecīgie darbinieki varētu sekmīgi sniegt maksas pakalpojumu;

k - koeficients (īpatsvars), kurš raksturo apjomu, kādā bibliotēkas administrācijas izdevumus plānots iekļaut attiecīgā maksas pakalpojuma sniegšanā, un ir maksas pakalpojuma sniegšanā tieši iesaistīto darbinieku plānotā atalgojuma (gadā) attiecība pret plānoto visos bibliotēkas maksas pakalpojumos tieši iesaistīto darbinieku atalgojumu (gadā);

Vsk - plānotais maksas pakalpojuma vienību skaits gadā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Kultūras ministra vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš
31.08.2006