Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001,15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.; 2005, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārdiem "Eiropas komercsabiedrību" ar vārdiem "Eiropas kooperatīvo sabiedrību";

aizstāt 1.punktā vārdus "politisko organizāciju (partiju)" ar vārdiem "politisko partiju un to apvienību".

2. Papildināt 2.2 pantu pēc vārdiem "biedrību un nodibinājumu reģistra vešanu" ar vārdiem "Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumu, Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likumu".

3. Papildināt likumu ar 2.14 un 2.15 pantu šādā redakcijā:

"2.14 pants. Politisko partiju reģistra vešana

Politisko partiju reģistru saskaņā ar šo likumu, Politisko partiju likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

2.15 pants. Eiropas kooperatīvo sabiedrību reģistrācija

Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstus par Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām Uzņēmumu reģistra žurnālā saskaņā ar Eiropas kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Padomes 2003.gada 22.jūlija regulas (EK) Nr. 1435/2003 par Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem 7.panta astotajā daļā, 29.panta otrajā daļā, 30.panta pirmajā daļā, 54.panta otrajā daļā un 73.panta pirmajā daļā noteiktos uzdevumus veic Uzņēmumu reģistrs."

4. Papildināt 4.pantu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecina parakstus;".

5. Papildināt otro nodaļu ar 4.1 un 4.2 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Personas paraksta apliecināšana

Uzņēmumu reģistra amatpersona normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos apliecina personas parakstu.

Pirms personas paraksta apliecināšanas Uzņēmumu reģistra amatpersona Iedzīvotāju reģistrā pārbauda fiziskās personas statusu un nederīgo dokumentu reģistrā - personu apliecinoša dokumenta statusu.

Uzņēmumu reģistra amatpersona apliecina personas parakstu tikai Latvijā reģistrētām fiziskajām personām un tiem juridisko personu pārstāvjiem, kuru pārstāvības tiesības reģistrētas Latvijas publiskajos reģistros.

Apliecinot personas parakstu, Uzņēmumu reģistra amatpersona pārbauda parakstītāja identitāti un rīcībspēju. Apliecinājumu raksta uz attiecīgā dokumenta, norādot, ka persona to ir parakstījusi vai atzinusi parakstu par savu Uzņēmumu reģistra amatpersonas klātbūtnē.

Uzņēmumu reģistra amatpersona, kas apliecina personas parakstu, par dokumenta saturu neatbild.

Pēc personas paraksta apliecināšanas Uzņēmumu reģistra amatpersona personas parakstu apliecināšanas reģistrācijas žurnālā norāda:

1) kārtas numuru (katru gadu sākot jaunu numerāciju);

2) mēnesi un dienu, kad apliecināts personas paraksts vai ir atteikta personas paraksta apliecināšana;

3) ka ir samaksāta valsts nodeva;

4) tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, kuras paraksts apliecināts, juridiskās personas pārstāvim - arī juridiskās personas reģistrācijas numuru, datumu un vietu;

5) kam un kad dokuments izsniegts.

Uzņēmumu reģistra amatpersona var atteikt paraksta apliecināšanu, ja persona nav rīcībspējīga, ja tā nevar apliecināt savu identitāti un gribas īstumu vai arī amatpersona negūst pārliecību par personas identitāti vai gribas īstumu.

4.2 pants. Starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošana

Pamatojoties uz tiesu izpildītāju rīkojumu par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu konkrētai personai, Uzņēmumu reģistra valsts notāram ir pienākums atteikties:

1) ierakstīt komercreģistrā komercsabiedrību vai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā - Eiropas ekonomisko interešu grupu, ja tās dibinātājs vai biedrs ir persona, kurai piemērotas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas;

2) ierakstīt komercreģistrā personu kā individuālo komersantu, ja šai personai piemērotas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas;

3) izdarīt ierakstu komercreģistrā par grozījumiem personālsabiedrības dokumentos vai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā - ierakstu par grozījumiem Eiropas ekonomisko interešu grupas dokumentos, ja tie ir saistīti ar tādas personas iesaistīšanos konkrētajā personālsabiedrībā vai Eiropas ekonomisko interešu grupā tās biedra statusā, kurai piemērotas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas;

4) izdarīt ierakstu komercreģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā vai Uzņēmumu reģistra žurnālā par tāda valdes vai padomes locekļa iecelšanu vai biedrību un nodibinājumu reģistrā - par tāda izpildinstitūcijas vai uzraudzības institūcijas locekļa iecelšanu, kuram piemērotas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas;

5) ierakstīt Uzņēmumu reģistra žurnālā kooperatīvo sabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību, kuras dibinātājam piemērotas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas.

Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personai, kura ieguvusi dalībnieka statusu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību iesniedz Uzņēmumu reģistram precizētu dalībnieku sarakstu, Uzņēmumu reģistrs pievieno sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācijas lietai dalībnieku sarakstu un informē šo sabiedrību ar ierobežotu atbildību un kompetentās iestādes par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu attiecīgajai personai.

Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personai, kura ierakstīta komercreģistrā - kā individuālais komersants, kapitālsabiedrības valdes vai padomes loceklis vai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā - kā Eiropas ekonomisko interešu grupas valdes vai padomes loceklis, vai biedrību un nodibinājumu reģistrā - kā izpildinstitūcijas vai uzraudzības institūcijas loceklis, attiecīgajā reģistrā izdara ierakstu par šīs personas izslēgšanu no reģistra.

Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personai, kura ierakstīta komercreģistrā kā personālsabiedrības biedrs, Uzņēmumu reģistrs informē šo personālsabiedrību un kompetentās iestādes par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu attiecīgajai personai. Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personālsabiedrības biedram, kuram ir pārstāvības tiesības, Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu par šīs personas pārstāvības tiesību izslēgšanu no reģistra.

Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personai, par kuru ir iesniegts pieteikums par ierakstīšanu komercķīlu reģistrā vai laulāto mantisko attiecību reģistrā, Uzņēmumu reģistrs izdara attiecīgu ierakstu un informē šo personu un kompetentās iestādes par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu. Ja starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas tiek piemērotas personai, kura ierakstīta komercķīlu reģistrā vai laulāto mantisko attiecību reģistrā, Uzņēmumu reģistrs informē šo personu un kompetentās iestādes par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu."

6. Papildināt 6.pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Par ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai) maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

7. 8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) ievērota reģistrācijas piekritība;

2) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā;

3) dokumentiem, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā (izņemot gada pārskatus), ir juridisks spēks un vai citas formas prasības atbilst normatīvajiem aktiem, kā arī vai ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

4) Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Pēc šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu pārbaudes Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par:

1) ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai), ja šķēršļi nav konstatēti;

2) ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu, ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmās daļas prasības, bet šie trūkumi ir novēršami. Uzņēmumu reģistra valsts notārs lēmumā norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva;

3) atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) iesniegtos dokumentus vai izdarīt reģistrācijas ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā, ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami, iesniegtās ziņas nav reģistrējamas Uzņēmumu reģistra žurnālā vai Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu. Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta."

8. Izteikt 9.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets lemj par citām juridiskajām personām, kuras arī var sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem."

9. Izteikt 9.1 panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja dokumenti tiek izņemti, to vietā atstājamas apliecinātas kopijas."

10. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) ievērota reģistrācijas piekritība;

2) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu komercreģistrā;

3) dokumentiem, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu komercreģistrā (izņemot gada pārskatus), ir juridisks spēks un vai citas formas prasības atbilst normatīvajiem aktiem, kā arī vai ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

4) Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst komersanta lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu (15.pants) vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai).

Ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmās daļas prasības, bet šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu un lēmumā norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.

Pārbaudot firmas atbilstību Komerclikuma 28.pantam, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai tad, ja komersanta pieteiktā firma sakrīt ar komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu firmu.

Ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami vai iesniegtās ziņas nav reģistrējamas komercreģistrā, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu komercreģistrā. Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta.

Ja Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu komercreģistrā."

11. Izteikt 18.1 pantu šādā redakcijā:

"18.1 pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana biedrību un nodibinājumu reģistra vešanai

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā;

2) dokumentiem, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā (izņemot gada pārskatus), ir juridisks spēks un vai citas formas prasības atbilst normatīvajiem aktiem, kā arī vai ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

3) biedrību un nodibinājumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst biedrības vai nodibinājuma lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu (15.pants) vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai).

Ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmās daļas prasības, bet šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu (izņemot gadījumu, kad saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu jāpieņem lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu). Lēmumā par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.

Pārbaudot Biedrību un nodibinājumu likuma 6.panta trešajā daļā minētos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tad, ja:

1) biedrības vai nodibinājuma pieteiktais nosaukums sakrīt ar biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas, kā arī sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītas sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības nosaukumu;

2) biedrības vai nodibinājuma pieteiktais nosaukums sakrīt ar politisko partiju reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukumu vai tā saīsinājumu.

Ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami vai iesniegtās ziņas nav reģistrējamas biedrību un nodibinājumu reģistrā, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā. Valsts nodeva šādā gadījumā netiek atmaksāta.

Ja Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā."

12. Papildināt likumu ar jaunu sesto nodaļu šādā redakcijā:

"Sestā nodaļa
Politisko partiju reģistra vešana

18.5 pants. Noteikumi, kas piemērojami politisko partiju reģistra vešanai

Politisko partiju reģistra vešanai piemēro šā likuma piektās nodaļas noteikumus, ja šajā nodaļā nav noteikts citādi.

18.6 pants. Politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukums

Pārbaudot Politisko partiju likuma 6.panta pirmajā daļā minētos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tad, ja:

1) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no Latvijā agrāk reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nosaukuma vai tā saīsinājuma;

2) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no politisko partiju reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukuma vai tā saīsinājuma;

3) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums sakrīt ar biedrības, nodibinājuma vai arī sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības nosaukumu."

13. Uzskatīt līdzšinējo sesto nodaļu par septīto nodaļu.

14. 21.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "vai Eiropas komercsabiedrībām" ar vārdiem "Eiropas komercsabiedrībām vai Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "Biedrību un nodibinājumu likumā" ar vārdiem "vai Politisko partiju likumā";

aizstāt otrajā daļā vārdus "biedrībām vai nodibinājumiem" ar vārdiem "biedrībām vai nodibinājumiem, vai politiskajām partijām, vai to apvienībām".

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"8. Šā likuma normas, kas nosaka Uzņēmumu reģistra funkciju - veikt Eiropas kooperatīvo sabiedrību reģistrāciju (grozījumi 1.panta 1.punktā, 2.15 panta jaunā redakcija un grozījumi 21.panta pirmajā daļā), piemērojamas, sākot ar 2006.gada 18.augustu.

9. Šā likuma 4.2 pants stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

10. Šā likuma normas, kas nosaka Uzņēmumu reģistra funkciju - vest politisko partiju reģistru (grozījumi 1.panta 1.punktā, grozījumi 2.2 pantā, 2.14 panta jaunā redakcija, jaunā sestā nodaļa, grozījumi 21.panta otrajā daļā), stājas spēkā vienlaikus ar Politisko partiju likumu."

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 15.jūnijā.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 27.jūnijā

01.07.2006