Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.214

Rīgā 2006.gada 29.martā (prot. Nr.16 32.§)

Par koncepciju "Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana"

 

1. Atbalstīt koncepcijā "Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveido­šana" (turpmāk - koncepcija) ietverto 1., 2. un 3.rīcības virzienu un 4.rīcības virziena B variantu.

2. Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju koncepcijas 1. un 3.rīcības virziena īstenošanā.

3. Nosakot atbildīgo institūciju koncepcijas 2.rīcības virziena īstenošanā, ņemt vērā Ekonomikas ministrijas darba grupas sagatavoto informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem, kā uzlabot kārtību, kādā atbildīgās institūcijas iegūst un uzkrāj informāciju un apmainās ar to, kā arī koordinē darbību, funkciju un uzdevumu izpildi, lai nodrošinātu laicīgu un padziļinātu darba tirgus prognožu sagatavošanu un attiecīgu politikas plānošanas dokumentu izstrādi.

4. Noteikt Labklājības ministriju par atbildīgo institūciju koncepcijas 4.rīcības virziena B varianta īstenošanā.

5. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā:

5.1. līdz 2006.gada 31.decembrim - noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija noteikumos Nr.577 "Valsts aģentūras "Profesionālās izglītības attīstības aģentūra" nolikums", paredzot sistēmā iesaistīto institūciju sadarbības veicināšanu;

5.2. līdz 2007.gada 31.decembrim - likumprojektu par grozījumiem Augstskolu likumā, paredzot karjeras izglītības funkcijas nodrošinājumu augstskolās;

5.3. līdz 2007.gada 31.decembrim - priekšlikumus par grozījumiem tiesību aktos, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē, lai saskaņā ar koncepcijas 1.pielikumā noteikto terminu skaidrojumu precizētu terminoloģiju karjeras attīstības atbalsta jautājumos.

6. Labklājības ministrijai izstrādāt un līdz 2006.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā", paredzot līdzšinējo Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras funkciju nodošanu Nodarbinātības valsts aģentūrai.

7. Jautājumu par koncepcijas īstenošanai nepieciešamo papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2007.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritātēm, sagatavojot likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe

 

Ministru kabineta

2006.gada 29.marta rīkojums Nr.214

Koncepcijas "Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana"
kopsavilkums

I. Problēma

Pēdējos gados Latvijā vērojamas būtiskas izmaiņas tautsaimniecības nozaru attīstībā un darba tirgū. Demogrāfisko izmaiņu un sabiedrības novecošanās kontekstā izmaiņas ir skārušas arī karjeras attīstīšanas jomu - tā paplašinās. Šobrīd ar grūtībām izglītības un profesijas izvēlē saskaras gan skolēni un studenti, gan pieaugušie iedzīvotāji, tāpēc ir nepieciešams nodrošināt pakalpojumus iedzīvotājiem visa mūža garumā.

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pakalpojumi ir preventīvi ilgtermiņa pasākumi, kuru mērķis ir sekmēt indivīda spējām un interesēm atbilstoša attīstības virziena (profesijas, izglītības nozares) izvēli. Šajā sistēmā darbojas vairākas institūcijas, un to nepietiekamā sadarbība uzskatāma par galveno iemeslu sistēmas darbībā vērojamām nepilnībām.

Pašlaik karjeras attīstības atbalsta sistēmā vērojami vairāki galvenie nepilnību cēloņi.

1. Atbildīgo un iesaistīto institūciju atšķirīga izpratne par minētās jomas ter­mi­noloģiju.

2. Nepietiekama starpinstitucionālā sadarbība un aktivitāšu koordinācija.

3. Nepietiekama informācija par darba tirgu un tā attīstības perspektīvām.

4. Pieejamie profesiju saraksti un apraksti nav piemēroti karjeras attīstības atbalsta sistēmas vajadzībām.

5. Par izglītības iespējām pieejamā informācija nav pilnīga un nav apko­pota ērti lietojamā veidā.

6. Nav augstākās izglītības programmu karjeras konsultantu sagatavoša­nai.

7. Neatbilstoša karjeras izglītības īstenošanas kvalitāte.

8. Netiek kvalitatīvi īstenota karjeras izglītība augstākajās mācību iestā­dēs.

9. Nepietiekama sadarbība ar darba devējiem.

10. Nav attīstīts karjeras attīstības atbalsta sistēmas kvalitātes izvērtēšanas mehānisms.

II. Mērķis un problēmas risinājums

Koncepcijas mērķis ir pilnveidot karjeras attīstības atbalsta sistēmu, veikt koordinētus pasākumus normatīvo aktu un rīcībpolitiku izstrādē, lai nodrošinātu resursu efektīvu izmantošanu un panāktu nacionālās konkurētspējas izaugsmi un nodarbinātības līmeņa pieaugumu, no vienas puses, un sniegtu atbalstu indivīdam viņa personisko mērķu un interešu apzināšanā un īstenošanā, no otras puses.

1. Lai nodrošinātu labvēlīgus priekšnosacījumus savstarpējās sadarbības attīstībai un koordinētu karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešanu starp izglī­tības un darba sektoriem, sistēmā iesaistīto institūciju sadarbības veicināšanai nepieciešams par atbildīgo institūciju noteikt Profesionālās izglītības attīstības aģentūru (PIAA).

2. Atbildību par darba tirgus vidējām un ilgtermiņa prognozēm noteikt saskaņā ar Ekonomikas ministrijas izveidotās darba grupas sagatavoto informatīvo ziņojumu par kārtību, kādā atbildīgās institūcijas iegūst un uzkrāj informāciju un apmainās ar to, kā arī koordinē darbību, funkciju un uzdevumu izpildi, lai nodrošinātu laicīgu un padziļinātu darba tirgus prognožu sagatavošanu un attiecīgu politikas plānošanas dokumentu izstrādi.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai attīstīt karjeras izglītību. Ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu pašlaik tiek īstenota programma karjeras izglītības atbalsta sistēmas izveidošanai. Ar 2007.gada 1.septembri tiks uzsākta karjeras izglītības atbalsta sistēmas ieviešana pamata un vidējās izglītības iestādēs un nor­matīvajos aktos noteiktas studentu tiesības uz karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.

4. Karjeras konsultāciju jomas pilnveidošanai tiek piedāvāti trīs risinājuma varianti saistībā ar Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras (PKIVA) funkciju precizēšanu:

A variants. Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra samazina izglītības iestāžu audzēkņiem paredzēto pakalpojumu apjomu, koncentrē­joties uz ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju, bezdarbnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu specifiskajām vajadzībām.

Normatīvajos aktos būs nepieciešami grozījumi, lai precizētu terminoloģiju.

B variants. No 2008.gada 1.janvāra Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru pievieno Nodarbinātības valsts aģentūrai.

Normatīvajos aktos nepieciešami grozījumi, lai precizētu institūciju funkcijas terminoloģiju, kā arī lai precizētu funkciju, resursu un atbildību sada­lījumu.

C variants. No 2008.gada 1.janvāra Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru likvidē, karjeras konsultāciju pakalpojumu sniegšanu uzticot privātajam sektoram, ko pēc atklāta konkursa principiem finansē no valsts budžeta līdzekļiem Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras budžeta apmē­rā.

Nepieciešams jauns normatīvais akts, kas reglamentēs atklāto konkursu norisē iesaistīto institūciju funkcijas un atbildības sadalījumu, karjeras konsultantu licencēšanas un konsultāciju pakalpojumus sniedzošo institūciju akreditācijas kārtību. Būs nepieciešami grozījumi arī esošajos normatīvajos ak­tos, lai precizētu terminoloģiju.

III. Koncepcijas īstenošanas finansējuma avoti

Koncepcija būtu īstenojama likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2007.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt vienlaikus ar visu nozaru ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu attiecīgajam gadam.

Labklājības ministre D.Staķe

29.03.2006