Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 13.05.2009. - 31.12.2012. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.116

Rīgā 2006.gada 7.februārī (prot. Nr.7 52.§)
Valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra "Nacionālais botāniskais dārzs" (turpmāk - aģentūra) ir vides ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Vides ministrs aģentū­ras pārraudzību īsteno ar Vides ministrijas starpniecību.

2. Aģentūras darbības mērķis ir piedalīties Bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas īstenošanā, nodrošināt dzīvo augu kolekciju un Latvijas augu gēnu banku uzturēšanu.

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. veikt zinātnisko darbību dendroloģijā, botānikā, augu fizioloģijā, augu biotehnoloģijā, apstādījumu ekoloģijā, augu selekcijā un introdukcijā;

3.2. veidot un uzturēt dzīvo augu kolekcijas, veidot augu ekspozīcijas kā zinātniskās izpētes, saglabāšanas, sabiedrības izglītošanas, tūrisma un rekreāci­jas objektus;

3.3. atbilstoši kompetencei veidot un uzturēt Latvijas kultūraugu un savvaļas augu gēnu banku, izstrādāt teorētisko un metodoloģisko pamatu reto un apdraudēto, kā arī saimnieciski izmantojamo savvaļas augu sugu un vietējās izcelsmes kultūraugu saglabāšanai un pavairošanai;

3.4. (svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.398);

3.5. piedalīties starptautiskās sēklapmaiņas sistēmas darbības nodrošinā­šanā starp pasaules botāniskajiem dārziem;

3.6. veikt augu ģenētisko resursu saglabāšanu ex situ un piedalīties attiecīgās sadarbības programmās;

3.7. pārvaldīt dabas pieminekli “Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs”.

(Grozīts ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.398)

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, aģentūra:

4.1. saglabā, uztur un papildina dzīvo augu zinātniskās kolekcijas, kā arī tās pēta un zinātniski dokumentē;

4.2. veido un uztur pastāvīgās un sezonas ekspozīcijas;

4.3. veido un uztur aģentūras kolekciju zinātniskās datu bāzes, Latvijas dendroloģisko objektu datu bāzi un herbārijus;

4.4. veido un uztur speciālās literatūras bibliotēku;

4.5. organizē zinātniskās ekspedīcijas un piedalās tajās, lai pētītu un sagla­bātu bioloģisko daudzveidību;

4.6. informē un izglīto sabiedrību par bioloģiskās daudzveidības saglabā­šanu;

4.7. veic zinātniskos pētījumus un publicē to rezultātus;

4.8. organizē tematiskās ekskursijas aģentūras apmeklētājiem;

4.9. organizē izstādes, gadatirgus un citus pasākumus aģentūras teritorijā;

4.10. (svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.398);

4.11. sniedz konsultācijas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;

4.12. veic dendroloģisko objektu zinātnisko ekspertīzi;

4.13. piedalās izstādēs, gadatirgos un citos informatīvos pasākumos ārpus botāniskā dārza teritorijas;

4.14. sadarbojas ar pasaules un Eiropas botāniskajiem dārziem un to apvienībām (ietverot starptautiskās sēklapmaiņas sistēmas nodrošināšanu) atbil­stoši normatīvajiem aktiem par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;

4.15. atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.133 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem" nodrošina Vašingtonas konvencijas "Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām" pielikumos iekļauto konfiscēto dzīvo augu īpatņu uzglabāšanu;

4.16. veic darbības, kas nepieciešamas, lai apsaimniekotu teritoriju, ēkas un ceļus un saglabātu aģentūras mantu.

5. Aģentūrai ir šādas tiesības:

5.1. pieprasīt un saņemt no juridiskajām un fiziskajām personām aģen­tūras uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

5.2. sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;

5.3. veikt iepirkumus atbilstoši likumam "Par iepirkumu valsts vai pašval­dību vajadzībām";

5.4. atbilstoši kompetencei slēgt līgumus ar valsts un pašvaldību institūci­jām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām;

5.5. realizēt augu materiāla pārpalikumus, kas nav nepieciešami kolekciju papildināšanai un ekspozīciju veidošanai;

5.6. iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpoju­miem;

5.7. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību, piedalīties projektu konkursos finanšu līdzekļu piesaistei.

III. Aģentūras pārvalde

6. Aģentūras darbību nodrošina aģentūras direktors.

7. Aģentūras direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un Publisko aģentūru likumā, kā arī aģentūras pārvaldes līgumā un darba līgumā noteiktos pienākumus. Aģentūras direktoru pēc kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā pieņem darbā un atlaiž no darba vides ministrs.

8. Aģentūras direktoram var būt vietnieki. Aģentūras direktora vietniekus pieņem darbā un atlaiž no darba, kā arī viņu kompetenci un atbildību nosaka aģentūras direktors.

9. Zinātniskās darbības nodrošināšanai aģentūras zinātnieku pilnsapulce uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ievēlē aģentūras zinātnisko padomi.

10. Aģentūras zinātniskās padomes kompetencē ir:

10.1. aģentūras zinātniskās darbības virzienu noteikšana atbilstoši aģentūras galvenajām funkcijām;

10.2. zinātnieku ievēlēšana akadēmiskajos amatos;

10.3. aģentūrā veikto zinātnisko pētījumu rezultātu izvērtēšana.

IV. Aģentūras konsultatīvā padome

11. Lai veicinātu starpnozaru sadarbību Bioloģiskās daudzveidības nacio­nālās programmas īstenošanā, vides ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi (turpmāk - konsultatīvā padome).

12. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar vides ministra apstiprinātu nolikumu.

13. Konsultatīvajai padomei ir šādi uzdevumi:

13.1. veicināt aģentūras darbību Bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas īstenošanā;

13.2. izvērtēt aģentūras darbības atbilstību Bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas nosacījumiem;

13.3. veicināt ar Bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas īstenošanu saistīto institūciju sadarbību.

V. Aģentūras finanšu līdzekļi un manta

14. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

14.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

14.2. pašu ieņēmumi, arī projektu konkursos un par līgumdarbu izpildi piešķirtie līdzekļi;

14.3. ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālā palīdzība.

15. Aģentūra ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ņemt aizdevumus un uzņemties saistības. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem aģentūra sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Vides ministriju.

16. Aģentūra ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas Publisko aģentūru likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.

VI. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

17. Aģentūras darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesnie­dzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Vides ministrijā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vides ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

19. Aģentūra pārvaldes līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz Vides ministrijā pārskatu par aģentūras funkciju izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
13.05.2009