Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes lēmums Nr.749

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.30, 2.§)

Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 44., 45., 46.punktu un Rīgas domes 15.11.2005. lēmumu Nr.584 "Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam galīgās redakcijas noteikšanu, Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam apstiprināšanu un Rīgas attīstības programmas 2006.-2012.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu", Rīgas dome nolemj:

1. Apstiprināt Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam un tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus izdot kā Rīgas domes 20.12.2005. saistošos noteikumus Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi".

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr.2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu".

3. Uzdot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam divu nedēļu laikā pēc Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam stāšanās spēkā iesniegt zināšanai:

3.1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā - vietējās pašval­dības teritorijas plānojuma eksemplāru, pievienojot grafiskās daļas kartes (plānus; digitālā veidā, LKS92 koordinātu sistēmā);

3.2. Valsts zemes dienestā - normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātu vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu kopiju, kā arī grafiskās daļas karti (plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (digitālā veidā, vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā);

3.3. Lielrīgas Reģionālajā vides pārvaldē - grafiskās daļas karti (plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (digitālā veidā, vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā).

4. Uzdot Rīgas domes Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļai lēmumu, ar kuru apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums un izdoti saistošie pašvaldības teritorijas izmatošanas apbūves noteikumi, publicēt 02.01.2006. laikrakstā "Rīgas Balss", bet 03.01.2006. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot, ka ar apstiprināto teritorijas plānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4.

5. Uzdot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam līdz 10.01.2006. sagatavot nepieciešamo darbību rīcības plānu atbilstoši Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 16.12.2005. atzinumam Nr.24 "Par vides pārskatu Rīgas pilsētas attīstības plānam (2006. - 2018.)".

6. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks

Rīgā 2005.gada 23.decembrī

Ar apstiprināto teritorijas plānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Amatu ielā 4.

24.12.2005