Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Likumā par Valsts cilvēktiesību biroju

Izdarīt Likumā par Valsts cilvēktiesību biroju (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta pirmajā daļā vārdus "un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem cilvēktiesību jomā, kā arī konstitucionālajam likumam "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi"" ar vārdiem "starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību normām cilvēktiesību jomā".

2. 2.pantā:

papildināt 3.punktu pēc vārda "pārkāpumu" ar vārdiem "arī atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu";

papildināt 5.punktu pēc vārda "grupu" ar vārdiem "un vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu Latvijas Republikā";

papildināt pantu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61) veikt tādas iestādes funkcijas, kura ir atbildīga par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu Latvijas Republikā;";

papildināt 7.punktu pēc vārda "līgumiem" ar vārdiem "un Eiropas Savienības tiesību normām".

3. 3.pantā:

papildināt trešo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) sakarā ar Biroja reorganizāciju vai likvidāciju.";

papildināt piekto daļu ar vārdiem "un nosaka Biroja darbinieku darba samaksas sistēmu piešķirtā budžeta ietvaros";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Biroja direktors var piedalīties Ministru kabineta sēdēs ar padomdevēja tiesībām."

4. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

"3.1 pants. Biroja direktora vietnieks

(1) Biroja direktors ieceļ amatā Biroja direktora vietnieku.

(2) Biroja direktora prombūtnes laikā un gadījumos, kad Biroja direktors ir atbrīvots vai atlaists no amata vai arī izbeidzies Biroja direktora pilnvaru termiņš, viņa pienākumus pilda Biroja direktora vietnieks.

(3) Biroja direktora vietnieka amatalga ir 50 procenti no likumā noteiktās Biroja direktora amatalgas."

5. 5.pantā:

papildināt pirmo daļu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Birojs izskata sūdzības viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, Birojs to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam un norādot termiņa pagarināšanas iemeslus.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Latvijai sais­tošos starptautiskajos līgumos cilvēktiesību jomā, kā arī konstitucionālajā likumā "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi"" ar vārdiem "starptautiskajos līgumos un Eiropas Savienības tiesību normās cilvēktiesību jomā".

6. Papildināt 6.pantu ar jaunu trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Biroja darbiniekiem ir tiesības apmeklēt slēgta tipa iestādes bez speciālas atļaujas saņemšanas, apskatīt visas telpas un satikties ar personām, kuras tiek turētas slēgta tipa iestādēs, bez iestādes darbinieku klātbūtnes.

(4) Biroja darbiniekiem ir tiesības uzklausīt bērna viedokli bez viņa vecāku, aizbildņu vai izglītības vai aprūpes un audzināšanas iestādes darbinieka klātbūtnes, ja bērns to vēlas.";

uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par panta piekto un sesto daļu.

7.Aizstāt 9.panta pirmajā teikumā vārdus "institūcijai vai amatpersonai" ar vārdiem "iestādei vai personai".

8. Papildināt likumu ar 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Tiesības būt par personas tiesību un likumisko interešu aizstāvi

Pēc sūdzības izskatīšanas Birojam ir tiesības, aizstāvot personu tiesības un likumiskās intereses, ar aizskartās personas piekrišanu iesniegt iestādei iesniegumu vai tiesai pieteikumu tādās administratīvajās lietās vai civillietās, kurās prasības būtība ir saistīta ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu."

9. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 15.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 29.decembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2006.gada 12.janvāri.

12.01.2006