Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.876

Rīgā 2005.gada 22.novembrī (prot. Nr.68 8.§)
Rīgas Doma padomes nolikums

1. Rīgas Doma padome (turpmāk – padome) ir koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir uzraudzīt Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un kapitālā remonta (renovācijas) norisi un valsts piešķirtā fi­nansējuma izlietojumu.

2. Padome savas funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā noteiktajai kompetencei un piešķirtajām tiesībām.

3. Padomes priekšsēdētājs ir Kultūras ministrijas pārstāvis. Padomes priekš­sēdētāja vietnieku pirmajā padomes sēdē ievēlē padomes locekļi ar vien­kāršu balsu vairākumu. Priekšsēdētāja vietnieks pilda padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.

4. Padomes priekšsēdētājs:

4.1. apstiprina padomes sēdes darba kārtību;

4.2. sasauc un vada padomes sēdes;

4.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi.

5. Padomes priekšsēdētāja apstiprināto sēdes darba kārtību un citus ar darba kārtību saistītos materiālus ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms kārtējās sēdes nosūta elektroniski visiem padomes locekļiem.

6. Ierosināt sasaukt padomes sēdi var padomes loceklis, iesniedzot padomes priekšsēdētājam attiecīgu iesniegumu.

7. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā četri padomes lo­cekļi.

8. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo padomes locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Ja padomes loceklis neatbalsta pieņemto lēmumu, viņš septiņu dienu laikā pēc padomes sēdes var rakstiski iesniegt pamatotus iebildumus. Iebildumus pievieno sēdes protokolam.

9. Padomes sēdes protokolē. Protokolā norāda sēdes darba kārtību, sēdes dalībniekus un personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu, kā arī pieņemtos lēmumus. Protokolu paraksta visi padomes locekļi, kas piedalījušies attiecīgajā sēdē.

10. Padomes darbu materiāltehniski nodrošina Kultūras ministrija.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Kultūras ministre H.Demakova
26.11.2005