Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.254

Rīgā 2005.gada 16.novembrī (prot. Nr.48(257),4.p.)

Par Noteikumiem par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai

Ņemot vērā Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu un Elektroenerģijas tirgus likuma 26.panta otro daļu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt Noteikumus par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai (pielikumā).

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i R.Jonītis

 

APSTIPRINĀTS

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2005.gada 16.novembra lēmumu Nr.254(prot.Nr.48(257),4.p.)

Noteikumi par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.panta otro daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka objektīvus un vienlīdzīgus kritērijus un kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - regulators) izsniedz atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. tīkla jaudas rezervēšanas pakalpojums - pakalpojums, kas nodrošina iespēju lietotājam, kam ir pieslēgums tiešajai līnijai, saņemt elektroenerģiju no elektroenerģijas sistēmas (turpmāk - sistēma) atbilstoši nepieciešamajai jaudai un kura maksa ietver sistēmas aktīvu kapitāla un to uzturēšanas izdevumus;

2.2. rezerves pieslēgums - lietotāja īpašumā, valdījumā vai nomā esošs elektroietaišu kopums, ko pēc atslēgšanās no tiešās līnijas var pieslēgt sistēmai un nodrošināt lietotāju ar pieslēguma līgumā ar sistēmas operatoru noteiktās pieprasītās jaudas un elektroenerģijas transportēšanu.

2. Atļaujas izsniegšanas nosacījumi

3. Kritērijs, lai izsniegtu atļauju ierīkot tiešās līnijas pieslēgumu ražotāja un lietotāja objektu elektroapgādei, ir šo objektu atslēgums no sistēmas.

4. Lietotājs, kura objektam ir pastāvīgs pieslēgums sistēmai, bet kurš vēlas to atslēgt un izveidot tiešās līnijas pieslēgumu, saglabājot rezerves pieslēgumu, maksā par tīkla jaudas rezervēšanas pakalpojumu attiecīgajam sistēmas operatoram. Tīkla jaudas rezervēšanas pakalpojuma tarifu sistēmas operators aprēķina pēc metodikas, kura saskaņota ar regulatoru.

5. Lietotājs, kura objektam elektroenerģijas piegādi nodrošina ražotājs, izmantojot tiešās līnijas pieslēgumu, atslēdz šī objekta elektroietaisi no sistēmas.

6. Lietotājs sistēmas operatoram var pieprasīt izveidot jaunu rezerves pieslēgumu sistēmai.

7. Tehniskos noteikumus rezerves pieslēguma izveidei izdod sistēmas operators.

8. Rezerves pieslēguma ierīkošanas izdevumus (pieslēguma maksu) pilnā apjomā sedz lietotājs.

3. Iesniedzamie dokumenti

9. Lai saņemtu atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, lietotājs vai ražotājs (turpmāk - iesniedzējs) iesniedz regulatorā šādus dokumentus:

9.1. pilnīgi un precīzi aizpildītu iesnieguma veidlapu, kuras paraugs noteikts noteikumu pielikumā;

9.2. iesniedzēja komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, kas apstiprināta Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.154 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi" noteiktajā kārtībā;

9.3. tiešās līnijas pieslēguma apkalpojošā personāla kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;

9.4. plānotās tiešās līnijas ģeogrāfiskā izvietojuma aprakstu;

9.5. vienošanās starp lietotāju un ražotāju par elektroenerģijas piegādi, izmantojot tiešo līniju, kopiju, kas apstiprināta Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.154 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi" noteiktajā kārtībā.

10. Lietotājs un ražotājs, kura objektam ir pieslēgums sistēmai, papildus šo noteikumu 9.punktā noteiktajiem dokumentiem regulatoram iesniedz arī vienošanos par objekta atslēgumu no sistēmas.

4. Lēmuma pieņemšanas un atļaujas termiņi

11. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepietiekama vai neprecīza, regulators ir tiesīgs pieprasīt no iesniedzēja papildu informāciju.

12. Iesniedzējs ir atbildīgs par tā sniegto ziņu patiesumu.

13. Ja iesniegtajos dokumentos trūkst lēmuma pieņemšanai nepieciešamās informācijas, regulators atliek jautājuma izskatīšanu un nosaka papildu informācijas iesniegšanas termiņu, par to informējot iesniedzēju. Jautājumu izskata pēc tam, kad no iesniedzēja ir saņemta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Laiku no jautājuma izskatīšanas atlikšanas līdz nepieciešamās informācijas vai dokumentu saņemšanai neieskaita šo noteikumu 15.punktā noteiktajā termiņā.

14. Ja iesniedzējs regulatora noteiktajā termiņā nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju vai dokumentus, regulators var lemt par atteikumu izsniegt atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai.

15. Regulators 30 dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža izskata iesniegumu un pieņem lēmumu izsniegt atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai vai motivētu atteikumu.

16. Regulators izsniedz atļauju tiešās līnijas ierīkošanai un nosaka ierīkošanas termiņu. Šajā laikā iesniedzējs, kurš saņēmis atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, izstrādā un saskaņo tiešās līnijas izbūves tehnisko projektu un veic tiešās līnijas izbūvi.

5. Atļaujas anulēšana

17. Regulators anulē iesniedzējam izsniegto atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, ja iesniedzējs, kurš saņēmis atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai:

17.1. iesniedzis pamatotu ierosinājumu anulēt atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai;

17.2. atļaujā norādītajā termiņā nav veicis tiešās līnijas ierīkošanu;

17.3. nav izpildījis citus atļaujas nosacījumus.

18. Regulators 30 dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža izskata pamatotu ierosinājumu atļaujas anulēšanai un pieņem lēmumu anulēt atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai vai motivētu atteikumu.

19. Strīdus par tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanu izskata regulators likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.jūnija direktīvas 2003/54/EK par elektroenerģijas tirgus kopīgiem noteikumiem un direktīvas 96/92/EK atcelšanu (publicēta Oficiālajā Vēstnesī, Īpašais izdevums 2004, 12/2.sēj., 211.lpp.).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

Pielikums

Noteikumiem par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 16.novembra lēmumu Nr.254

IESNIEGUMS

atļaujas saņemšanai tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai

1. Informācija par iesniedzēju:

1.1. Komersanta nosaukums_______________________________________________________

1.2. Komersanta reģistrācijas numurs komercreģistrā ________________________________

1.3. Pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds ____________________________________________

tālrunis, fakss, e-pasta adrese _________________________________________________

1.4. Juridiskā adrese _____________________________________________________________

2. Lūdzu izsniegt atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai ___________________________

________________________________________________________________________________ ,

(tiešās līnijas atrašanās vieta)

kas savienos ____________________________________________________________________

(elektroenerģijas ražošanas objekts un lietotājs)

3. Vēlamais tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanas termiņš ______________________________

(datums)

_____________________________ _________________________________

(datums) (komersanta likumiskā vai pilnvarotā

pārstāvja paraksts)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

16.11.2005