Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 24.03.2010. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.1

Rīgā 2001.gada 3.janvārī (prot. Nr.1 3.§)
Par valsts nekustamās mantas pārdošanu Rīgā

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību" 5.pantu atļaut Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai pārdot izsolē:

1.1. šī rīkojuma pielikumā minēto valsts nekustamo mantu, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finansu ministrijas personā;

1.2. (svītrots ar MK 24.03.2010. rīkojumu Nr.169);

1.3. (svītrots ar MK 14.01.2002. rīkojumu Nr.10);

1.4. (svītrots ar MK 14.01.2002. rīkojumu Nr.10).

2. Līgumos paredzēt, ka pircējs par ēkām maksā latos, bet par zemi - 80 procentu apmērā īpašuma kompensācijas sertifikātos un 20 procentu apmērā latos.

3. Iegūtos naudas līdzekļus pēc pārdošanas izdevumu segšanas ieskaitīt valsts budžetā.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.janvāra rīkojumam Nr.1
Pārdodamā valsts nekustamā manta

(Pielikums grozīts ar MK 14.01.2002. rīkojumu Nr.10)

Nr.p.k.Objekta nosaukumsZemes kadastra Nr.Zemes platība (m2)Adrese
1.Trīsstāvu administratīvā ēka (lit. Nr.001)0100 053 02441166Rīgā Āpšu ielā 4
2.(Svītrots ar MK 14.01.2002. rīkojumu Nr.10)
3.(Svītrots ar MK 14.01.2002. rīkojumu Nr.10)
Finansu ministrs G.Bērziņš
24.03.2010