Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Valsts budžeta revīzijas departaments

Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-95/2000 Rīgā 2000. gada 13. jūlijā

Par revīzijas rezultātiem rīcībā ar valsts mantu un finansu līdzekļiem Valsts zivsaimniecības pārvaldē 

Valsts kontroles Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģija: departamenta direktore G.Kalniņa-Priede, kolēģijas locekļi: R.Bērziņa, B.Breidaks, R.Zonenbergs izskatīja revīzijas rezultātus par rīcību ar valsts mantu un finansu līdzekļiem, kā arī speciālā budžeta "Zivju fonds" līdzekļu izlietojumu, Valsts zivsaimniecības pārvaldē 1999.gadā un

konstatēja:

Valsts zivsaimniecības pārvalde (VZP) darbojas uz 1995.gada 2.janvārī Zemkopības ministrijas apstiprinātā nolikuma pamata. Tā atrodas Zemkopības ministrijas pārraudzībā un ir valsts augstākā zivsaimniecības pārvaldes institūcija. Saskaņā ar nolikumu VZP ir valsts civildienesta iestāde, kura izstrādā un īsteno valsts politiku zivju resursu efektīvā un saudzīgā izmantošanā, atražošanā un zinātniskā izpētē.

Pamatojoties uz Zvejniecības likumu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumiem Nr.388 "Zivju fonda nolikums", tika izveidots speciālais budžets - Zivju fonds (ZF). Zivju fonds savu darbību uzsāka 1996.gada 26.aprīlī. Ar Ministru kabineta 1998.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.203 uz pieciem gadiem tika apstiprināta ZF padome 11 cilvēku sastāvā. Fonda turētājs un rīkotājs ir Valsts zivsaimniecības pārvalde, pārvaldītājs Fonda padome, kas darbojas uz sabiedriskiem pamatiem, Fonda priekšsēdētājs ir VZP priekšnieks N.Riekstiņš.

Valsts zivsaimniecības pārvaldes galveno funkciju nodrošināšanai 1999.gadā plānoti ieņēmumi Ls 182 869, t.sk. valsts dotācija Ls 87 850. Kases ieņēmumi bija Ls 152 549. Īpašā kārtībā noteiktie ieņēmumi plānoto Ls 95 019 vietā iekasēti Ls 64 699 apmērā vai 68,1%. Tāmes izpilde kases izdevumos veikta Ls 164 368 apmērā. Būtiski pārkāpumi rīcībā ar naudas līdzekļiem un valsts mantu VZP nav konstatēti. Grāmatvedības uzskaite nav datorizēta.

Zivju fonda faktiskie ieņēmumi bija Ls 516 550 jeb 66% no plānotā. Galvenais neizpildes iemesls ir ārvalstu juridisko personu ieguldījumu samazināšanās starptautiskajos zvejniecības projektos, kuri vēl 1997.gadā bija 370,9 tūkst. latu, bet 1999.gadā tikai Ls 126 105 vai 46% plānotā. Faktiskie izdevumi bija Ls 692 142, kas izlietoti investīcijām un dažādu ar zivsaimniecības attīstību saistītu projektu subsidēšanai.

Valsts zivsaimniecības pārvaldes grāmatvedības uzskaites kārtība nedod pietiekami skaidru priekšstatu par ZF līdzekļu izlietojumu. Netiek kārtota debitoru - kreditoru norēķinu uzskaite, atsevišķos gadījumos līdzekļu izlietojums nepietiekami dokumentāri pamatots.

Ar Zivju fonda padomes lēmumiem no ZF līdzekļiem Ls 20 209 tika iedalīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) reģionālo iestāžu materiāli - tehniskās bāzes nostiprināšanai, t.sk. automašīnas, laivu, rāciju, mobilo telefonu, motorzāģa, fotoaparāta u.c. inventāra iegādei. Līdzekļus minēto iestāžu funkciju veikšanai, kuru skaitā ietilpst arī zivju resursu aizsardzība, jānodrošina no VARAM iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem un šādu Zivju fonda līdzekļu izlietojuma praksi nevar atzīt par lietderīgu.

1999.gadā Zivju fonda līdzekļi Ls 29 670 apmērā izlietoti VARAM Jūras vides pārvaldes darbības sfērā ietilpstošo funkciju - faktiskās nozvejas apjomu kontrolējošo darbinieku atalgojumam. Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumi Nr.387 "Par nozvejoto zivju izkraušanas kontroli Latvijas ostās" noteica, ka VARAM pārziņā esošā Jūras vides pārvalde kontrolē nozvejas apjomu deklarāciju pareizību un pārbauda to atbilstību faktam, bet VZP un tās pārraudzībā esošais Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūts atbildīgs par deklarāciju datu bāzes izveidi un uzturēšanu. Papildus valsts budžeta finansējums šo pasākumu veikšanai netika piešķirts.

Ministru kabinets ieteica atbalstīt projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu piešķirt no Vides aizsardzības fonda un Zivju fonda līdzekļiem un Finansu ministrijai sagatavot priekšlikumus par šī budžeta projekta daļas iekļaušanu 2000.gada valsts budžetā. Jautājums arī patreiz nav atrisināts, bet no Zivju fonda pretrunā noteikumu nosacījumiem tiek finansēta projekta lielākā daļa. Finansu ministrija savā 1999.gada 15.decembra vēstulē Nr.2-3-07/647 iesaka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Zemkopības ministrijai savstarpēji saskaņot projekta līdzfinansēšanas summas no speciālajiem budžetiem, saglabājot patreizējo finansēšanas kārtību. Valsts budžeta finansējums atteikts arī sagatavotajā 2001.gada valsts budžeta projektā.

Zivju fonda padomes locekļiem un VZP darbiniekiem, kas saistīti ar fonda apsaimniekošanu, par 1998.gada darba rezultātiem un atzīmējot Jūras svētkus (Zvejnieku dienu) prēmijās izmaksāti Ls 8526,75, t.sk. sociālais nodoklis Ls 1826,75. Prēmijas izmaksātas, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas valsts sekretāra J.Lapšes un valsts sekretāra vietnieka zivsaimniecības jautājumos N.Riekstiņa parakstītā Zemkopības ministrijas 1998.gada 12.decembra rīkojuma Nr.263 un 1999.gada 11.jūnija rīkojuma Nr.142 pamata, norādot, ka tās izmaksājamas no zvejas organizēšanai un tās pārvaldes nodrošināšanai paredzētiem līdzekļiem.

Pamatojoties uz minētajiem rīkojumiem, VZP priekšnieks N.Riekstiņš ar 1998.gada 17.decembra vēstuli Nr.06/668 un 1999.gada 16.jūnija vēstuli Nr.06/311, neievērojot Zivju fonda un VZP īpašā kārtībā saņemamo līdzekļu veidošanas un izlietošanas kārtību, lūdz Rīgas Mednieku un makšķernieku biedrības domes priekšsēdētāju J.Stikutu izmaksāt minētās prēmijas, ieskaitot sociālo nodokli, no biedrības Zivju fondā ieskaitīšanai paredzētajiem līdzekļiem. Savu lūgumu N.Riekstiņš pamato ar to, ka pārvaldes darba algas fondā nav brīvu līdzekļu un ka par minētām summām tiks kompensēta Zivju fondā ieskaitāmo līdzekļu daļa par makšķerēšanas karšu realizāciju. Prēmijās izmaksātas summas nav uzrādītas Zivju fonda ieņēmumu un izdevumu daļā, ne arī VZP izlietotajā darba algas fondā.

Kolēģija uzskata, ka par šādu nelikumīgu un nepareizu rīcību ar Zivju fondam paredzētiem līdzekļiem Ls 8526,75 apmērā Valsts zivsaimniecības pārvaldei nosakāms uzrēķins.

Kolēģijas sēdē piedalījās un paskaidrojumus sniedza Valsts zivsaimniecības pārvaldes priekšnieks N.Riekstiņš, Finansu un administratīvi saimnieciskās nodaļas vadītāja A.Brice, nomas līgumu un licenču grupas vadītājs J.Jugbārdis.

Pamatojoties uz likuma "Par Valsts kontroli" 33.panta 3.punktu un Valsts kontroles revīzijas reglamenta 54., 55., 59. un 64.pantu, Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģija

nolēma:

1. Noteikt uzrēķinu Valsts zivsaimniecības pārvaldei Ls 8526,75 apmērā, kas ieskaitāmi Zivju fondā zaudējumu atjaunošanai.

2. Par nesakārtotību Zivju fonda līdzekļu izlietošanas plānošanā paziņot Finansu ministrijai.

3. Revīziju lietā Nr.5.1-2-95/2000 slēgt. Par veiktajiem pasākumiem revīzijā konstatēto pārkāpumu novēršanā paziņot Valsts kontrolei līdz 2000.gada 1.septembrim.

Lēmumu var pārsūdzēt LR Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts budžeta revīzijas departamentā.

Departamenta direktore G.Kalniņa-Priede

Kolēģijas locekļi: R.Bērziņa, B.Breidaks, R.Zonenbergs

13.07.2000