Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21.nr.; 2000, 15., 19.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 20.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

izslēgt 10.punktu;

papildināt pantu ar 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"11) nosaka valsts vispārējās izglītības standartus un mācību priekšmetu standartus;

12) katru mācību gadu atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku un kārtību;

13) nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību speciālās izglītības programmās;

14) nosaka minimāli un maksimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klasē valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādes grupās (arī speciālās izglītības iestādēs, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs);

15) nosaka kārtību, kādā notiek ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes;

16) nosaka mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku;

17) nosaka obligāto dokumentāciju, kas nepieciešama vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizācijai;

18) nosaka obligātās prasības izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes);

19) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar vispārējo izglītību saistītās funkcijas."

2. 5.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) izstrādā vispārējās izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu paraugus;";

izslēgt 2., 3., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktu.

3. 9.pantā:

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11) izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtību un iestādi vai pārvaldes amatpersonu, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt izglītības iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību;";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vispārējās izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

4. Aizstāt 10.panta trešās daļas 2.punktā vārdus "iekšējās kārtības noteikumus" ar vārdiem "iekšējos normatīvos aktus".

5. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12. pants. Izglītības iestādes pedagoģiskā padome

(1) Lai risinātu dažādus ar mācību un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs izveido pedagoģisko padomi. Pedagoģisko padomi vada izglītības iestādes vadītājs, un tās sastāvā ir visi iestādē strādājošie pedagogi un izglītības iestādes ārstniecības persona. Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi pusgadā un to norisi protokolē.

(2) Pedagoģiskā padome:

1) veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu uzlabošanai;

2) apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi;

3) veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas pamatjautājumos;

4) ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības iestādē;

5) izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu."

6. Aizstāt 24.panta pirmajā daļā vārdus "pirmsskolas izglītības iestādēm" ar vārdiem "izglītības iestādēm".

7. Izslēgt 27.pantu.

8. Izslēgt 30.panta otro daļu.

9. 31.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas, uzņemot izglītojamos pamatizglītības programmā no 7.klases līdz 9.klasei, ar dibinātāja atļauju ir tiesīgas rīkot iestājpārbaudījumus atbilstoši valsts pamatizglītības standartam.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

10. 32.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Iestādes, kurās uzturas izglītojamie līdz 18 gadu vecumam (bērnu aprūpes iestādes, patversmes, ārstniecības iestādes, ieslodzījuma vietas, patvēruma meklētāju izmitināšanas centri u.tml.), nodrošina pamatizglītības programmas apguves iespējas.";

izslēgt piekto daļu.

11. Izteikt 33.panta 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) 1.klasē - 22 mācību stundas;

2) 2.klasē - 23 mācību stundas;".

12. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Mācību stundas ilgums pamatizglītības iestādēs

Mācību stundas ilgums no 1.klases līdz 9.klasei ir 40-45 minūtes. Mācību stundas ilgumu nosaka izglītības iestādes vadītājs."

13. Izteikt 51.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošas valsts speciālās izglītības iestādes;".

14. Izslēgt 54.panta ceturto teikumu.

15. Aizstāt 60.panta pirmajā daļā vārdu "pārziņā" ar vārdu "pakļautībā".

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Grozījumi šā likuma 33.panta 1.punktā (par mācību stundu slodzi 1.klasē) stājas spēkā 2005.gada 1.septembrī, bet 2.punktā (par mācību stundu slodzi 2.klasē) - 2006.gada 1.septembrī."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2005.gada 28.jūnijā

12.07.2005