Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 13.08.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.320

Rīgā 2005.gada 10.maijā (prot. Nr.28 16.§)
Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
" 36. panta 5. punktu un 54. panta pirmo daļu
(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 519)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ārvalstīs iegūtos veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus (turpmāk — veterinārārsta kvalifikācijas dokumenti), kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu;

1.2. papildus nepieciešamās profesionālās pieredzes ilgumu un veidu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja saskaņā ar ārvalstīs iegūtajiem veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem veterinārārsts ieguvis likumā "Par reglamen­tētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām atbilstošu izglītību (attiecībā uz struktūru un saturu), bet veterinārārsta kvalifikācijas dokumentu apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

2. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijas Republikā tiek atzīti veterinārārsta kvalifikācijas dokumenti (pieli­kums), kas Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, dod tiesības lietot profesionālajai darbībai atbilstošus profesionālos nosaukumus veterinārārsta profesijā un kuru ieguvei izglītība ir uzsākta:

2.1. Austrijas Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

2.2. Beļģijas Karalistē — no 1980.gada 21.decembra;

2.3. Čehijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.4. Dānijas Karalistē — no 1980.gada 21.decembra;

2.5. Francijas Republikā — no 1980.gada 21.decembra;

2.6. Grieķijas Republikā — no 1981.gada 1.janvāra;

2.7. Igaunijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.8. Īrijas Republikā — no 1980.gada 21.decembra;

2.9. Itālijas Republikā — no 1985.gada 1.janvāra;

2.10. Kipras Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.11. (svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 519);

2.12. Lietuvas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.13. Luksemburgas Lielhercogistē — no 1980.gada 21.decembra;

2.14. Maltas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.15. Nīderlandes Karalistē — no 1980.gada 21.decembra;

2.16. Norvēģijas Karalistē — no 1994.gada 1.janvāra;

2.17. Polijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.18. Portugāles Republikā — no 1986.gada 1.janvāra;

2.19. Slovākijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.20. Slovēnijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.21. Somijas Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

2.22. Spānijas Karalistē — no 1986.gada 1.janvāra;

2.23. Šveices Konfederācijā — no 2002.gada 1.jūnija;

2.24. Ungārijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.25. Vācijas Federatīvajā Republikā — no 1980.gada 21.decembra, izņemot Vācijas Demokrātiskajā Republikā izsniegtos izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

2.26. Zviedrijas Karalistē — no 1994.gada 1.janvāra;

2.27. Bulgārijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

2.28. Rumānijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

2.29. Horvātijas Republikā – no 2013. gada 1. jūlija;

2.30. Islandes Republikā – no 1994. gada 1. janvāra;

2.31. Lihtenšteinas Firstistē – no 1995. gada 1. maija.

(Grozīts ar MK 12.06.2007. noteikumiem Nr. 384; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 301; MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 648; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 516; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 519)

3. Veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai atbilstošus profesionālos nosaukumus veterinārārsta profesijā un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, bet nav minēti šo noteikumu pielikumā, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots mītnes valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi nepieciešamo izglītību, lai veiktu profesionālo darbību ar atbilstošu profesionālo nosaukumu. Šādi veterinārārsta kvalifikācijas dokumenti tiek atzīti par līdzvērtīgiem šo noteikumu 2.punktā minētajiem dokumentiem.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 516)

4. (Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 516)

5. Veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai atbilstošus profesionālos nosaukumus veterinārārsta profesijā un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas ieguvei, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 2. punktā minētā datuma un ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 516 redakcijā)

6. Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai atbilstošus profesionālos nosaukumus veterinārārsta profesijā un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja:

6.1. attiecīgās izglītības iegūšana ir uzsākta pirms 1990.gada 3.oktobra;

6.2. tiem ir pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šādi veterinārārsta kvalifikācijas dokumenti ir atzīti visā Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šo noteikumu 2.punktā minētie veterinārārsta kvalifikācijas dokumenti, un kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie ir izsniegti, ir veikusi veterinārārsta profesionālo darbību un tai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

7. Veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas izsniegti personai, kuras mītnes valsts ir Islandes Republika vai Lihtenšteinas Firstiste, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots attiecīgi:

7.1. Islandes Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir veikusi profesionālo darbību veterinārārsta profesijā Islandes Republikā;

7.2. Lihtenšteinas Firstistes kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir veikusi profesionālo darbību veterinārārsta profesijā Lihtenšteinas Firstistē.

8. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, ja attiecīgās izglītības iegūšana ir uzsākta vai dokumenti ir iegūti:

8.1. līdz 1993.gada 1.janvārim Čehoslovākijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Čehijas Republikas kom petento institūciju izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt veterinārārsta profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.2. līdz 1991.gada 20.augustam Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Igaunijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijas Republikā izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt veterinārārsta profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā piecus gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā septiņu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.3. līdz 1990.gada 11.martam Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Lietuvas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvas Republikā izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt veterinārārsta profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.4. līdz 1993.gada 1.janvārim Čehoslovākijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Slovākijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijas Republikā izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt veterinārārsta profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.5. līdz 1991.gada 25.jūnijam Dienvidslāvijas Sociālistiskajā Federatīvajā Republikā un tiem ir pievienots Slovēnijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovēnijas Republikā izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt veterinārārsta profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.6. līdz 1991. gada 8. oktobrim Dienvidslāvijas Sociālistiskajā Federatīvajā Republikā un tiem ir pievienots Horvātijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Horvātijas Republikā izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt veterinārārsta profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 516)

9. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijas Republikā tiek atzīti Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā karalistē izsniegti veterinārārsta kvalifikācijas dokumenti (pielikuma 13. punkts), kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai atbilstošus profesionālos nosaukumus veterinārārsta profesijā, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta no 1980. gada 21. decembra un ja tie ir izsniegti līdz 2020. gada 31. decembrim.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 12.06.2007. noteikumiem Nr. 384; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 301; MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 648)

Noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 648);

2) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 648);

3) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 648);

4) Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/100/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas personu pārvietošanās brīvības jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos;

5) Padomes 2013. gada 13. maija Direktīvas 2013/25/ES, ar ko pielāgo atsevišķas direktīvas par tiesībām veikt uzņēmējdarbību un brīvi sniegt pakalpojumus saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 10.maija noteikumiem Nr.320
Veterinārārsta kvalifikācijas dokumenti, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt profesionālo darbību veterinārārsta profesijā un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

(Pielikums MK 23.10.2018. noteikumu Nr. 648 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 516; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 519)

1. Austrijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Veterinārārsta diploms

Diplom – Tierarzt

2. Veterināro zinātņu maģistrs Magister medicinae veterinariae

Universitāte

Universität

-

2. Beļģijas Karaliste

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Veterināra diploms

Diploma van dierenarts

2. Veterinārmedicīnas doktora diploms

Diplôme de docteur en médecine vétérinaire

1. Universitātes

De universiteiten/les universities

2. Kompetenta flāmu, franču kopienas izglītības komisija/kompetenta franču kopienas izglītības komisija

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

3. Bulgārijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Maģistra diploms par augstākās izglītības iegūšanu veterinārmedicīnas specialitātē ar profesionālo kvalifikāciju "veterinārārsts"

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар

1. Sofijas Mežsaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte

Лесотехнически университет София – Факултет по ветеринарна медицина

2. Staraja Zagoras Trāķijas universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte

Тракийски университет Стара Загора, Факултет по ветеринарна медицина

4. Čehijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Diploms par studiju beigšanu veterinārmedicīnas studiju programmā (veterinārmedicīnas doktors, MVDr.)

Diplom o ukončení studia vestudijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

2. Diploms par studiju beigšanu veterinārās higiēnas un ekoloģijas studiju programmā (veterinārās medicīnas doktors, MVDr.)

Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

Čehijas Republikas universitātes Veterinārijas fakultāte

Veterinární fakulta univerzity v České republice

5. Dānijas Karaliste

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Apliecība par nokārtotu kandidāta eksāmenu veterinārmedicīnā

Bevis for kandidatuddannelsen

veterinærmedicin (cand.med.vet.)

Kopenhāgenas Universitāte

Københavns Universitet

6. Francijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterinārijas doktora valsts diploms

Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire

Augstākās izglītības ministrija (Parīzes Ekretejas universitāte, Kloda Bernāra I Lionas universitāte, Nantes universitāte, Pola Sabatjera Tulūzas III universitāte) un Lauksaimniecības ministrija (Pārtikas, dzīvnieku veselības, lauksaimniecības un vides zinātņu augstākās izglītības un pētniecības institūts (VetAgroSup), Valsts veterinārā, dzīvnieku barības un pārtikas augstskola, Nante, Atlantijas departaments/Nantes-Atlantique (ONIRIS), Alforas Valsts veterinārmedicīnas augstskola, Tulūzas valsts veterinārmedicīnas augstskola)

Ministère chargé de l'enseignement supérieur (Université Paris-Est-Créteil, Université Claude-Bernard Lyon I, Université de Nantes, Université Paul-Sabatier-Toulouse III) et ministère chargé de l'agriculture (École nationale vétérinaire d'Alfort, Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement-VetAgroSup, École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation-Oniris, École nationale vétérinaire de Toulouse) 

7. Grieķijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Diploms veterinārārstniecībā

Πτυχίο Κτηνιατρικής

1. Aristoteļa Universitāte Salonikos

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2. Tesālijas Universitāte

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

8. Horvātijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Diploms "veterinārārsts/
veterinārārste"

Diploma "doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine"

Zagrebas Universitātes Veterinārijas fakultāte Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

9. Igaunijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Diploms par veterinārmedicīnas mācību programmas prasību izpildi

Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava

2. Veterinārārsta karte

Loomaarstikraad

3. Veterinārmedicīnas grāds (DVM)

Degree in Veterinary Medicine (DVM)

1. Igaunijas lauksaimniecības universitāte

Eesti Põllumajandusülikool

2. Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte

Eesti Maaülikool

10. Īrijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Veterinārmedicīnas bakalaura diploms (MVB)

Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)

2. Karaliskās veterinārārstu kolēģijas locekļa diploms (MRCVS)

Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

-

11. Itālijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Diploms veterinārmedicīnā

Diploma di laurea in medicina veterinaria

Universitāte

Università

Diploms par kvalifikācijas piešķiršanu veterinārmedicīnas jomā

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria

12. Kipras Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterinārārsta reģistrācijas sertifikāts

Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου

Veterinārārstu padome

Κτηνιατρικό Συμβούλιο

13. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Veterinārzinātņu bakalaurs (BVSc)

Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

1. Bristoles universitāte

University of Bristol

2. Veterinārzinātņu bakalaurs (BVSc)

Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

2. Liverpūles universitāte

University of Liverpool

 
3. Veterinārmedicīnas bakalaurs (Vet MB)

Bachelor of Veterinary Medicine (Vet MB)

3. Kembridžas universitāte

University of Cambridge

 
4. Veterinārmedicīnas un ķirurģijas bakalaurs (BVM&S)

Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

4. Edinburgas universitāte

University of Edinburgh

 
5. Veterinārmedicīnas un ķirurģijas bakalaurs (BVMS)

Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVMS)

5. Glāzgovas universitāte

University of Glasgow

 
6. Veterinārmedicīnas bakalaurs (BvetMed)

Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)

6. Londonas universitāte

University of London

 
7. Veterinārmedicīnas bakalaurs un veterinārās ķirurģijas bakalaurs (B.V.M., B.V.S.)

Bachelor of Veterinary Medicine and Bachelor of Veterinary Surgery (B.V.M., B.V.S.)

7. Notingemas Universitāte

University of Nottingham

 

14. Lietuvas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Augstākās izglītības diploms (veterinārārsts – DVM)

Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)

1. Lietuvas Veterinārijas akadēmija

Lietuvos Veterinarijos Akademija

2. Maģistra diploms (veterinārijas medicīnas maģistra kvalifikācijas grāds un veterinārijas ārsta profesionālā kvalifikācija)

Magistro diplomas (veterinarinės medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija)

2. Lietuvas veselības zinātņu universitāte

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

15. Luksemburgas Lielhercogiste

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterinārmedicīnas doktora valsts diploms

Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire

Valsts eksāmenu žūrija

Jury d'examen d'Etat

16. Maltas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterinārā ķirurga licence

Licenzja ta' Kirurgu Veterinarju

Veterināro ķirurgu padome

Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji

17. Nīderlandes Karaliste

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Atestāts par labi nokārtotu veterinārārsta eksāmenu

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/ veeartsenijkundig examen

-

18. Norvēģijas Karaliste

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Apliecība par iegūtu veterinārmedicīnas kandidātes/kandidāta grādu, saīsinātā forma: cand. med. vet.

Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand. med. vet.)

Norvēģijas veterinārijas augstskola

Norges veterinærhøgskole'

-

19. Polijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterinārārsta diploms

Dyplom lekarza weterynarii

1. Varšavas Lauksaimniecības Universitāte
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2. Vroclavas Lauksaimniecības akadēmija

(līdz 2006. gada 22. novembrim)
Akademia Rolnicza we Wrocławiu

3. Vroclavas Dabaszinātņu universitāte

(no 2006. gada 23. novembra)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4. Ļubļinas Lauksaimniecības akadēmija

(līdz 2008. gada 10. aprīlim)
Akademia Rolnicza w Lublinie

5. Ļubļinas Dabaszinātņu Universitāte (no 2008. gada 11. aprīļa)

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. Varmijas un Mazūrijas universitāte Olštinā
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

7. Dabaszinātņu Universitāte Poznaņā (no 2011. gada 1. oktobra)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

8. Hugo Kollantaja vārdā nosauktā Lauksaimniecības Universitāte Krakovā un Jagellonijas Universitāte Krakovā (no 2012. gada 1. oktobra)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

20. Portugāles Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Veterinārmedicīnas licenciāta kursa apliecība

Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária

2. Integrēto veterinārās medicīnas studiju maģistra apliecība

Carta de mestrado integrado em medicina veterinária

Universitāte

Universidade

21. Rumānijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Veterinārārsta diploms

Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar

2. Licenciāta un maģistra veterinārārsta diploms

Diplomă de licenţă și master de doctor medic veterinar

1. Universitāte

Universităţi

2. Nacionālā izglītības ministrija

(no 2011. gada 10. janvāra)

Ministerul Educatiei Nationale

22. Slovākijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Augstskolas diploms par akadēmiskā nosaukuma "veterinārmedicīnas doktors" (MVDr.) piešķiršanu

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor veterinárskeholekarstva" (MVDr.)

Universitāte

Univerzita

23. Slovēnijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Diploms, kas piešķir specializāciju "veterinārmedicīnas doktors/veterinārmedicīnas doktore"

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine"

Universitāte

Univerza

Apliecība par valsts eksāmena nokārtošanu veterinārijā Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva

24. Somijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterinārmedicīnas licenciāta eksāmens

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/veterinärmedicine licentiatexamen

Universitāte

Yliopisto

25. Spānijas Karaliste

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Veterinārijas licenciāta tituls

Titulo de Licenciado en Veterinaria

1. Izglītības un kultūras ministrija

Ministerio de Educación y Cultura

2. Universitātes rektors

El rector de una Universidad

-

2. Veterinārijas zinātņu grāda ieguvēja nosaukums

Título de Graduado/a en Veterinaria

3. Universitātes rektors

El rector de una Universidad

 

26. Šveices Konfederācija

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Šveices Konfederācijas diplomēts veterinārārsts

Diplôme fédéral de vétérinaire;

eidgenössisches Tierarztdiplom;

diploma federale di veterinario

Federālais iekšlietu departaments

Département fédéral de l'intérieur

Eidgenössisches Departement des Innern

Dipartimento federale dell'interno

27. Ungārijas Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterinārārsta doktora diploms

Okleveles állatorvos doktor oklevél – dr. vet.

Augstākās izglītības iestāde

Felsőoktatási intézmény

28. Vācijas Federatīvā Republika

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

1. Apliecība par veterinārijas eksāmena trešā posma rezultātu un kopējo veterinārijas eksāmena rezultātu

Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

2. Apliecība par veterinārmedicīnas kvalifikācijas eksāmenu un kopējiem veterinārmedicīnas kvalifikācijas eksāmena rezultātiem

Zeugnis über das Ergebnis der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

Universitātes vai augstskolas veterinārijas eksāmena eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule

29. Zviedrijas Karaliste

Dokumenta nosaukums

Izsniedzējiestāde

Pievienotais sertifikāts

Veterināra eksāmens

Veterinärexamen

Zviedrijas lauksaimniecības universitāte

Sveriges Lantbruksuniversitet

13.08.2021