Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.251

Rīgā 2005.gada 12.aprīlī (prot. Nr.19 6.§)
Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama transportlīdzekļu tehniskā ekspertīze sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā (turpmāk — tehniskā ekspertīze) un tehnisko ekspertu (turpmāk — eksperts) sertificēšana tehnisko ekspertīžu veikšanai.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. apskate — transportlīdzekļa iepriekšējo un ceļu satiksmes negadījumā radušos bojājumu un bojāto detaļu, kā arī remonta iespēju un slēpto bojājumu noteikšana un transportlīdzekļa papildaprīkojuma konstatēšana;

2.2. eksperts — persona, kas saskaņā ar likumu saņēmusi profesionālās kvalifikācijas sertifikātu tehnisko ekspertīžu veikšanai;

2.3. sertifikāts —Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja izsniegts doku­ments, kas apliecina eksperta tiesības veikt ar saus­zemes transportlīdzekļu īpaš­nieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saistītās tehniskās eksper­tīzes un citas ar mantai nodarīto zaudējumu atlīdzības noteikšanu saistītas darbī­bas;

2.4. slēptie bojājumi — bojājumi, kas nosakāmi tikai pēc transportlīdzekļa izjaukšanas;

2.5. tehniskā ekspertīze — apskate, transportlīdzekļa bojājumu un zaudē­ju­mu novērtēšana, remonta izdevumu un zaudējumu aprēķins, eksperta atzinu­ma, kā arī atbilstošo dokumentu noformēšana;

2.6. transportlīdzekļa iepriekšējie bojājumi —bojājumi, kas transport­līdzeklim bijuši pirms ceļu satiksmes negadījuma.

II. Ekspertu sertificēšana

3. Ekspertus sertificē, lai:

3.1. noteiktu eksperta atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

3.2. veiktu sertificēto ekspertu uzskaiti.

4. Persona var pretendēt uz sertifikāta iegūšanu, ja tā atbilst šādām prasī­bām:

4.1. izglītība:

4.1.1. profesionālā vidējā vai profesionālā augstākā izglītība, kas saistīta ar saus­zemes transportlīdzekļiem, vai

4.1.2. profesionālā vidējā vai augstākā izglītība un eksperta darba stāžs, ne mazāk kā trīs gadi;

4.2. darba pieredze:

4.2.1. tehniskajā ekspertīzē — ne mazāk kā gads vai

4.2.2. ar sauszemes transportlīdzekļiem saistītā inženierdarbā — ne mazāk kā pieci gadi;

4.3. pamatzināšanas un profesionālās zināšanas autotehniskajā jomā —trans­port­līdzekļu konstrukcija, ekspluatācijas materiāli, transportlīdzekļu remon­ta tehnoloģija, transportlīdzekļu virsbūvju deformāciju novēršanas tehnoloģija un remonta iekārtas;

4.4. prasme strādāt ar datoru;

4.5. iemaņas fotografēšanā, kas nodrošina transportlīdzekļu bojājumu at­bilstošu attēlojumu;

4.6. valsts valodas zināšanas — atbilstoši Valsts valodas likumā noteik­tajām prasībām;

4.7. transportlīdzekļu tehniskās terminoloģijas pārzināšana;

4.8. svešvalodu prasmes līmenis, kas nodrošina tehniskās terminoloģijas lietojumu svešvalodās, strādājot ar Transport­līdzekļu apdrošinātāju biroja apstiprinātajām speciālajām datorprogrammām un ar sauszemes transport­līdzekļu bojājumu novērtēšanas tehniskajām rokasgrāmatām.

5. Saņemt sertifikātu nav tiesīga persona, kura ir izdarījusi tīšu noziedzīgu nodarījumu un kurai sodāmība nav dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā.

6. Persona, kura vēlas iegūt sertifikātu (turpmāk — pretendents), iesniedz Trans­portlīdzekļu apdrošinātāju birojā rakstisku iesniegumu (ar norādi “Sertifi­cēšanas komisijai”) un šādus dokumentus:

6.1. pases kopiju (uzrāda oriģinālu vai notariāli apliecinātu kopiju);

6.2. izglītības dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus vai notariāli aplie­cinātas kopijas);

6.3. profesionālās darbības aprakstu;

6.4. apliecinājumu, ka pretendents nav izdarījis tīšu noziedzīgu nodarī­jumu vai ka tam sodāmība ir dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā;

6.5. divas fotogrāfijas.

7. Sertificēšanas procesā ir iesaistīta ekspertu sertificēšanas komisija (turpmāk — sertificēšanas komisija) un Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs. Sertificēšanas process ir objektīvs un neatkarīgs.

8. Sertificēšanas komisija:

8.1. izskata iesniegumus par sertifikāta piešķiršanu, sertifikāta atkārtotu izsniegšanu vai sertifikāta anulēšanu un sniedz attiecīgus atzinumus;

8.2. izskata iesniegumus par ekspertu darbības pārkāpumiem un sniedz attie­cīgus atzinumus;

8.3. izvērtē eksperta darbību sertifikāta derīguma termiņa laikā un sniedz attiecīgus atzinumus;

8.4. pārbauda un novērtē pretendentu zināšanas saskaņā ar sertificēšanas pār­baudes noteikumiem (1.pielikums) un sniedz attiecīgus atzinumus;

8.5. izvērtē citus ar sertificēšanu saistītus jautājumus.

9. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs:

9.1. pamatojoties uz attiecīgajiem sertificēšanas komisijas atzinumiem, pieņem lēmumus par sertifikāta piešķiršanu, sertifikāta atkārtotu izsniegšanu, sertifikāta darbības apturēšanu, sertifikāta anulēšanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu;

9.2. pieņem citus ar sertificēšanu saistītus lēmumus;

9.3. nodrošina sertificēšanas procesa dokumentēšanu.

10. Sertificēšanas komisijas sastāvā ir deviņi locekļi—divi Trans­portlīdzekļu apdrošinātāju biroja pārstāvji, trīs Transport­līdzekļu apdrošinātāju biroja kopsapulces ieteikti apdrošinātāju pārstāvji un pa vienam pārstāvim no Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas, Latvijas Autoinženieru asociācijas, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas ie­teikta automobiļu remonta uzņēmuma.

11. Persona var būt sertificēšanas komisijas sastāvā, ja tai ir vismaz piecu gadu tehniskā eksperta darba stāžs. Sertificēšanas komisijas sastāvu no sertificēšanas komisijas locekļu kandidātiem apstiprina Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja kopsapulce.

12. Sertificēšanas komisijas locekļi pēc apstiprināšanas amatā rakstiski apliecina, ka nav personīgi ieinteresēti sertifikāta izsniegšanā.

13. Sertificēšanas komisijas darbu vada sertificēšanas komisijas priekš­sēdētājs. Sertificēšanas komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienā­kumus pilda priekšsēdētāja vietnieks. Sertificēšanas komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēlē sertificēšanas komisija no sertificēšanas komi­sijas locekļu vidus.

14. Sertificēšanas komisija jautājumus izskata un lēmumus pieņem sēdes laikā, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir sertificēšanas komisijas priekšsēdētāja balss.

15. Sertificēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no sertificēšanas komisijas locekļiem. Ja izsludinātajā sēdē sertificēšanas komisija nav lemttiesīga, ne vēlāk kā divu nedēļu laikā sasauc atkārtotu sēdi. Atkārtotā sēdē sertificēšanas komisija ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo sertificēšanas komisijas locekļu skaita.

16. Sertificēšanas komisijas sēdes protokolē. Protokolu paraksta sertifi­cēšanas komisijas priekšsēdētājs un protokolists.

17. Sertificēšanas komisijas darbu materiāltehniski nodrošina Trans­portlīdzekļu apdrošinātāju birojs.

18. Sertificēšanas komisijai ir tiesības iesniegt Transportlīdzekļu apdroši­nātāju biroja valdē priekšlikumus par sertificēšanas procesa pilnveidošanu.

19. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs 30 dienu laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas izskata viņa atbilstību šo noteikumu 4.punktā noteiktajām prasībām un pieņem lēmumu par pretendenta uzaicināšanu uz sertificēšanas pārbaudi vai lēmumu par pamatotu atteikumu izsniegt sertifikātu. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs par pieņemto lēmumu pretendentam paziņo rakstiski.

20. Ja pretendents noteiktajā laikā nav ieradies uz sertificēšanas pārbaudi un iepriekš rakstiski nav lūdzis noteikt citu sertificēšanas pārbaudes laiku, Transport­līdzekļu apdrošinātāju birojs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par pretendenta iesnieguma anulēšanu. Minētajā gadījumā pretendents var atkārtoti iesniegt attiecīgu iesniegumu ne agrāk kā pēc četrām nedēļām. Pretendentam atļauts piedalīties sertificēšanas pārbaudē ne vairāk kā trīs reizes 12 mēnešu laikā.

21. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu šādos gadījumos:

21.1. pretendents neatbilst šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām;

21.2. pretendents nav nokārtojis sertificēšanas pārbaudi;

21.3. pretendents atkārtoti bez attaisnojoša iemesla nav ieradies uz sertifi­cēšanas pārbaudi.

22. Ja pretendents ir piedalījies sertificēšanas pārbaudē un sertificēšanas komisija ir sniegusi atzinumu par tās sekmīgu nokārtošanu, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu. 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izsniedz pretendentam noteikta parauga sertifikātu (2.pielikums), eksperta apliecību (3.pielikums) un eksperta zīmogu (4.pielikums).

23. Eksperta apliecība un eksperta zīmogs ir Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja īpašums. Ja sertifikāts ir anulēts, apliecība un zīmogs jānodod Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu vai 30 dienu laikā pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām.

24. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izveido un uztur sertificēto ekspertu reģistru.

25. Sertifikāts ir derīgs, ja tajā ir šādi rekvizīti:

25.1. sertificēšanas institūcijas nosau­kums (Transportlīdzekļu apdrošinā­tāju birojs);

25.2. sertificētās personas vārds, uzvārds un personas kods;

25.3. sertificētā darbība;

25.4. sertifikāta piešķiršanas datums;

25.5. sertifikāta derīguma termiņš;

25.6. sertifikāta reģistrācijas numurs;

25.7. Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja zīmoga nospiedums, valdes priekšsēdētāja paraksts un sertificēšanas komisijas priekšsēdētāja paraksts.

26. Ja sertifikāts vai eksperta apliecība nozaudēta, ekspertam izsniedz attiecīgu dublikātu. Izdevumus par dublikāta izgatavošanu sedz eksperts. Ja nozaudēts eksperta zīmogs, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atzīst sertifi­kātu par spēkā neesošu, izsniedz ekspertam jaunu sertifikātu, eksperta apliecību un eksperta zīmogu, kā arī publicē laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ paziņojumu par sertifikāta atzīšanu par spēkā neesošu. Izdevumus par jauna sertifikāta, eksperta apliecības un eksperta zīmoga izgatavošanu, kā arī paziņojuma publi­cēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” sedz eksperts.

27. Sertifikāta derīguma termiņš ir trīs gadi.

28. Divu gadu laikā pēc sertifikāta de­rī­guma termiņa beigām ekspertam ir tiesības atkārtoti saņemt sertifikātu bez sertificēšanas pārbaudes kārtošanas. Lai atkārtoti saņemtu sertifikātu, pretendents iesniedz Transportlīdzekļu apdroši­nātāju birojā iesniegumu par sertifikāta atkārtotu izsniegšanu, dokumentu (dokumentus), kas apliecina pretendenta kvalifikācijas paaugstināšanu, un eksperta veikto triju tehnisko ekspertīžu dokumentāciju (izlases veidā).

29. Sertificēšanas komisija izskata pretendenta iesniegumu un iesniegto dokumentu (dokumentus) un izvērtē:

29.1. eksperta darbību iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņa laikā;

29.2. iesniegtā dokumenta (dokumentu) atbilstību attiecīgajām prasībām;

29.3. iesniegto tehnisko ekspertīžu dokumentāciju.

30.Sertificēšanas komisijas sēdes protokolā ieraksta atzinumu par sertifikāta atkārtotu izsniegšanu vai atteikumu atkārtoti izsniegt sertifikātu (norāda, ja pretendentam nepieciešama papildu apmācība). Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izvērtē sertificēšanas komisijas atzinumu un divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 28.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem attiecīgu lēmumu un par to paziņo pretendentam.

31. Ja Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieņēmis lēmumu par sertifikāta atkārtotu izsniegšanu, pretendentu informē par sertifikāta saņemšanas kārtību, vietu un laiku. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izsniedz eksper­tam sertifikātu 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

32. Ja Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieņēmis lēmumu sertifikātu atkārtoti neizsniegt, pretendentam pēc kvalifikācijas paaugstināšanas ir tiesības no jauna iesniegt Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā šo noteikumu 28.punktā minētos dokumentus.

33. Eksperta darbībā tiek ievērotas šādas prasības:

33.1. eksperta darbība ir likumīga, profesionāla, ētiska, kulturāla un konfidenciāla;

33.2. eksperts darbojas saskaņā ar Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja apstiprinātu tehnisko ekspertīžu metodiku;

33.3. eksperts profesionālos pienākumus veic personīgi, izmantojot viņam piešķirtās pilnvaras, un ir par to atbildīgs. Ja eksperta profesionālo pienākumu veikšana saskaņā ar šiem noteikumiem nav iespējama, viņš par to nekavējoties ziņo ekspertīzes pasūtītājam;

33.4. eksperts ne retāk kā reizi gadā paaugstina kvalifikāciju un iesniedz Trans­portlīdzekļu apdrošinātāju birojā dokumentu (dokumentus), kas apliecina viņa kvalifikācijas paaugstinājumu, kā arī reizi gadā iesniedz informāciju par veikto tehnisko ekspertīžu skaitu;

33.5. eksperts nekavējoties rakstiski ziņo Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam par:

33.5.1. darbavietas vai dzīvesvietas adreses maiņu;

33.5.2. sertifikāta, eksperta apliecības vai eksperta zīmoga nozaudēšanu;

33.6. eksperts pēc Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pieprasījuma tā noteiktajā laikā un bez maksas sniedz informāciju, kas nepieciešama, lai pārraudzītu viņa profesionālo darbību un šo noteikumu ievērošanu, kā arī iesniedz šo noteikumu 41.punktā minētos dokumentus.

34. Ja Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs saņēmis iesniegumu par to, ka eksperts nav ievērojis šo noteikumu 33.punktā minētās prasības, sertificēšanas komisija to izskata ieinteresētā eksperta klātbūtnē mēneša laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas. 10dienu pirms attiecīgās sēdes Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ekspertam paziņo tās norises vietu un laiku. Ja eksperts uz attiecīgo sēdi neierodas, viņam atkārtoti nosūta rakstisku paziņojumu. Ja eksperts neierodas atkārtoti, sertificēšanas komisija iesniegumu izskata bez eksperta un sniedz atzinumu par viņa darbību. Pamatojoties uz sertificēšanas komisijas atzinumu, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieņem lēmumu atbilstoši šo noteikumu 35.punktam.

35. Ja sertificēšanas komisijas atzinumā konstatēts, ka eksperts nav ievērojis šo noteikumu 33.punktā minētās prasības, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs 10 dienu laikā pieņem lēmumu par sertifikāta darbības apturēšanu vai sertifikāta anulēšanu un par to rakstiski paziņo attiecīgajam ekspertam. Eksperta pienākums ir piecu darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas nodot eksperta apliecību un eksperta zīmogu Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā.

36. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieņem lēmumu par sertifikāta darbības apturēšanu, ja eksperts nav ievērojis šo noteikumu 33.punktā minētās prasības neuzmanības dēļ. Paziņojumā norāda sertifikāta darbības apturēšanas termiņu.

37. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja eksperts nav ievērojis šo noteikumu 33.punktā minētās prasības ar nodomu. Ekspertam, kura sertifikāts ir anulēts, atkārtotā sertificēšanā atļauts piedalīties saskaņā ar Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja lēmumu, bet ne agrāk kā pēc gada no dienas, kad pieņemts lēmums par sertifikāta anulēšanu.

38. Pretendents, iesniedzot šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus, sedz izdevumus 70 euro apmērā par sertifikāta, eksperta zīmoga un apliecības izgatavošanu, kā arī sertificēšanas komisijas darbības nodrošināšanu. Ja Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieņēmis lēmumu par atteikumu piešķirt pretendentam sertifikātu, viņam atmaksā izdevumus par sertifikāta, eksperta apliecības un eksperta zīmoga izgatavošanu.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.985)

39. Ja eksperts vēlas pārtraukt sertificēta eksperta darbību un par to ir paziņojis Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, birojs pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu un rakstiski par to paziņo attiecīgajam ekspertam, kā arī publicē atbilstošu paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

40. Sūdzības par sertificēšanas procesā pieļautajām nepilnībām iesniedz Transport­līdzekļu apdrošinātāju birojā, un tās izskata mēneša laikā pēc saņemšanas.

III. Tehniskās ekspertīzes dokumentācija

41. Veicot tehnisko ekspertīzi, eksperts sagatavo šādus dokumentus:

41.1. apskates protokolu;

41.2. transportlīdzekļa zaudējumu aprēķinu vai eksperta atzinumu atbilstoši šo noteikumu V nodaļai;

41.3. fotogrāfijas, kas attēlo transportlīdzekļa bojājumus.

42. Likumā noteiktajos gadījumos eksperts pēc kompetentas iestādes pieprasījuma nodrošina noteiktā kārtībā apstiprinātu ekspertīzes dokumentu kopiju izgatavošanu.

43. Tehniskās ekspertīzes dokumentu oriģinālus eksperts nodod tehniskās ekspertīzes pasūtītājam.

IV. Apskate

44. Apskates rezultātus eksperts ieraksta apskates protokolā.

45. Apskates protokolā norāda šādas ziņas:

45.1. protokola numurs;

45.2. apskates datums un vieta;

45.3. tā iesnieguma numurs, uz kuru pamatojoties tiek veikta tehniskā ekspertīze;

45.4. ziņas par ekspertu: vārds un uzvārds, kā arī tehniskā eksperta sertifikāta numurs un derīguma termiņš;

45.5. transportlīdzekļa marka, modelis, tips un veids, izlaiduma gads, valsts reģistrācijas numurs, identifikācijas (VIN) numurs, motora tilpums, degvielas veids un transportlīdzekļa krāsa;

45.6. transportlīdzekļa nobraukums (km);

45.7. ziņas par transportlīdzekļa īpašnieku: vārds, uzvārds (juridiskajai personai — nosaukums) un adrese;

45.8. informācija par transportlīdzekļa komplektāciju un papild­aprīkojumu;

45.9. konstatētie transportlīdzekļa iepriekšējie bojājumi;

45.10. konstatēto ceļu satiksmes negadījumā radušos bojājumu un bojāto detaļu uzskaitījums (lieto transportlīdzekļu remonta tehnisko terminoloģiju) un nepieciešamais remonta veids;

45.11. slēpto bojājumu iespējamība;

45.12. piezīmes.

46. Apskates protokolu paraksta:

46.1. eksperts;

46.2. transportlīdzekļa īpašnieks vai tā pārstāvis;

46.3. ieinteresētās personas (personas, kuras ir iesaistītas ceļu satiksmes negadījumā, ja tās piedalās apskatē).

47. Eksperts ir personiski atbildīgs par tehniskās ekspertīzes pareizumu, pamatotību un sniegto atzinumu.

48. Ja personām, kuras paraksta protokolu, ir iebildumi par apskates protokolā ierakstīto informāciju, viņām ir tiesības izdarīt protokolā piezīmes (īpaši tam paredzētā vietā).

49. Eksperts nodrošina attiecīgā trans­portlīdzekļa fotografēšanu vai video­filmēšanu apskates laikā, kā arī fotogrāfiju izgatavošanu. Fotogrāfijas atbilst šādām prasībām:

49.1. tās ir krāsainas;

49.2. fotogrāfiju skaits un kvalitāte nodrošina apskates protokolā norādīto ceļu satiksmes negadījumā radušos bojājumu nepārprotamu konstatāciju;

49.3. vismaz vienā fotogrāfijā redzams transportlīdzekļa kopskats ar skaidri salasāmu transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmi un labi saskatāmiem galvenajiem bojājumiem.

V. Zaudējumu aprēķināšana, pamatojoties uz transportlīdzekļa bojājumu

50. Aprēķinot zaudējumus, eksperts ņem vērā remonta iespējas, lai transportlīdzekli atjaunotu tādā stāvoklī, kādā tas bija pirms ceļu satiksmes negadījuma.

51. Zaudējumu aprēķinā izmantotie transportlīdzekļa identifikācijas dati un citi dati atbilst apskates protokolā minētajiem datiem.

52. Transportlīdzekļa iepriekšējo bojājumu remontu zaudējumu aprēķinā neiekļauj.

53. Zaudējumu aprēķinā vai eksperta atzinumā eksperts norāda transportlīdzekļa tirgus vērtību pirms ceļu satiksmes negadījuma.

54. Zaudējumu aprēķinā eksperts uz­skaita transportlīdzekļa maināmās un remontējamās detaļas un norāda to remonta veidu, ņemot vērā transportlīdzekļa izgatavotāja paredzēto remonta tehnoloģiju.

55. Zaudējumu aprēķinā izdevumus par transportlīdzekļa remontu eksperts nosaka, izmantojot šādu formulu:

Rizd = RD + Nst Nizc + Mizd, kur

Rizd — remonta izdevumi (EUR);

RD — rezerves daļu cena (EUR) atbilstoši ekspluatācijas ilgumam;

Nst — remontdarbu normstundu skaits (stundas);

Nizc — normstundas izcenojums (EUR);

Mizd — materiālu izmaksas (EUR).

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.985)

56. Rezerves daļas cena zaudējumu aprēķinā nedrīkst būt mazāka par attiecīga nolietojuma tehniskajām prasībām atbilstošas un turpmākai ekspluatācijai derīgas lietotas rezerves daļas tirgus cenu.

57. Rezerves daļām, kuras nav pieejamas lietotu rezerves daļu tirgū un remonts iespējams, izmantojot tikai oriģinālas vai jaunas rezerves daļas, zaudējumu aprēķinā izmanto oriģinālu vai jaunu detaļu cenu, nesamazinot to atbilstoši ekspluatācijas ilgumam, ar nosacījumu, ka transportlīdzekli remontē remontuzņēmumā un apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzību pārskaita šim remontuzņēmumam.

58. Zaudējumu aprēķinā transportlīdzekļiem, kuru ekspluatācijas laiks ir seši gadi un ilgāks, var izmantot attiecīga nolietojuma tehniskajām prasībām atbilstošu un ekspluatācijai derīgu lietotu rezerves daļu tirgus cenu, nesamazinot to atbilstoši ekspluatācijas ilgumam. Minētajā gadījumā ievēro šādus nosacījumus:

58.1. šādu rezerves daļu tirgus cenu zaudējumu aprēķinā var iekļaut tikai tādā gadījumā, ja attiecīgās rezerves daļas ir iespējams iegādāties lietotu rezerves daļu tirgū;

58.2. zaudējuma aprēķinā vienas trans­portlīdzekļa markas lietotu rezerves daļu cenas noteikšanai neizmanto citas trans­portlīdzekļa markas lietotu rezerves daļu tirgus cenu, izņemot gadījumus, ja rezerves daļas ir identiskas.

59. Remontdarbiem nepieciešamo normstundu skaitu nosaka saskaņā ar izgatavotāja tehniskajiem noteikumiem. Ja izgatavotāja tehniskie noteikumi nav pieejami, normstundu skaitu nosaka atbilstoši nepieciešamajam laika patēriņam, veicot remontdarbus saskaņā ar attiecīgu tehnoloģiju.

60. Remontdarbu un krāsošanas darbu normstundas izcenojumu vieglajiem transportlīdzekļiem, kravas transportlīdzekļiem, piekabēm, autobusiem un motocikliem nosaka katrai transportlīdzekļa markai atsevišķi atbilstoši to ekspluatācijas ilgumam.

61. Transportlīdzekļa remontam nepieciešamo materiālu izmaksas nosaka saskaņā ar transportlīdzekļa izgatavotāja tehniskajiem noteikumiem. Ja transport­līdzekļa izgatavotāja tehniskie noteikumi nav pieejami, transportlīdzekļa remontam nepieciešamo materiālu izmaksas nosaka atbilstoši nepieciešamajam materiālu daudzumam, veicot remontdarbus saskaņā ar attiecīgo tehnoloģiju.

62. Ja nav iespējams pietiekami precīzi noteikt transportlīdzekļa bojājumu apjomu, pēc nepieciešamās attiecīgā transportlīdzekļa izjaukšanas veic papildu apskati un sastāda apskates protokolu un zaudējumu aprēķinu.

63. Jebkurā zaudējumu aprēķinā eksperts sniedz atzinumu par transportlīdzekļa remonta tehniskajām iespējām un ekonomisko pamatojumu, kā arī norāda zaudējuma atlīdzības summu. Atzinumu eksperts apstiprina ar parakstu un eksperta zīmoga nospiedumu.

64. Ja transportlīdzekļa remonts ir ekonomiski pamatots un tehniski iespējams, transportlīdzekļa īpašnieks eksperta atzinumā norādīto zaudējuma atlīdzību var saņemt naudā vai pēc saskaņošanas ar apdrošinātāju vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju var izvēlēties remontuzņēmumu, kas labos ceļu satiksmes negadījumā bojāto transportlīdzekli.

64.1 Pirms transportlīdzekli remontē ar apdrošinātāju vai Trans­portlīdzekļu apdrošinātāju biroju saskaņotā remontuzņēmumā, apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja eksperts izvērtē fotogrāfijas un remontuzņēmuma tāmi, kurā atspoguļoti apskates laikā konstatētie ceļu satiksmes negadījumā radušies transportlīdzekļa bojājumi. Ja apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja eksperts konstatē, ka transportlīdzekļa bojājumu novēršanas izdevumi atbilst ceļu satiksmes negadījumā iegūtajiem transportlīdzekļa bojājumiem, sagatavo atzinumu par remonta ekonomisko pamatotību.

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.304 redakcijā)

65. Eksperts transportlīdzekļa remontu atzīst par ekonomiski nepamatotu, ja paredzamās transportlīdzekļa remonta izmaksas pārsniedz transportlīdzekļa vērtību pirms ceļu satiksmes negadījuma. Minētajā gadījumā eksperts zaudējumu aprēķinā sniedz atzinumu par remonta ekonomisko nepamatotību. Ja paredzamās transportlīdzekļa remonta izmaksas vismaz par 10 % pārsniedz transportlīdzekļa vērtību pirms ceļu satiksmes negadījuma, turpmākais zaudējumu aprēķins nav nepieciešams. Atzinumā norāda:

65.1. transportlīdzekļa vērtību pirms ceļu satiksmes negadījuma;

65.2. transportlīdzekļa atlieku tirgus vērtību.

66. Zaudējumu aprēķins nav nepieciešams šādos gadījumos:

66.1. saskaņā ar apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja lēmumu veicama tikai ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa apskate;

66.2. transportlīdzekļa remonts pēc ceļu satiksmes negadījuma tehniski nav iespējams.

67. Eksperts transportlīdzekļa remontu atzīst par tehniski neiespējamu, ja nepieciešams remonts:

67.1. ugunsgrēkā bojātiem transportlīdzekļa virsbūves nesošajiem elementiem;

67.2. ceļu satiksmes negadījumā deformētiem transportlīdzekļa virsbūves nesošajiem elementiem un to remontu nepieļauj izgatavotāja tehniskie noteikumi;

67.3. stipri korodējušiem transportlīdzekļa virsbūves nesošajiem elementiem un tos nevar savienot, izmantojot metināšanu.

68. Ja transportlīdzekļa remonts tehniski nav iespējams, eksperts par to sagatavo pamatotu atzinumu. Atzinumā norāda:

68.1. transportlīdzekļa vērtību pirms ceļu satiksmes negadījuma;

68.2. transportlīdzekļa atlieku tirgus vērtību.

VI. Noslēguma jautājumi

69. Sertifikāti, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām.

70. Atzīt par spēku zaudējušiem Minis­tru kabineta 1997.gada 15.jūlija noteikumus Nr.252 “Noteikumi par autotransporta tehnisko ekspertīzi sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 184.nr.; 1999, 1.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministra vietā — ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.251
Tehnisko ekspertu sertificēšanas pārbaude

1. Tehnisko ekspertu sertificēšanas pārbaudē zināšanu novērtēšanai un rezultātu noteikšanai izmanto vienotu ballu sistēmu — pilnas balles (piemē­ram, 1; 2; 3) un pusballes (piemēram, 0,5; 1,5; 2,5).

2. Pretendents var iegūt 0–20 balles šādās jautājumu grupās:

2.1. datorprogrammu zināšanas — 0–10 balles;

2.2. transportlīdzekļu konstrukcija, eks­pluatācijas materiāli, transport­līdzekļu remonta tehnoloģija, transportlīdzekļu virs­būves deformācijas novēr­šanas tehnoloģija un remonta iekārtas — 0–5 balles;

2.3. ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saistītie juridiskie un apdrošināšanas jautājumi— 0–5 balles.

3. Lai saņemtu tehniskā eksperta sertifikātu, pretendentam jāiegūst vismaz 12 balles, no kurām vismaz divas balles iegūtas šī pielikuma 2.1.apakšpunktā minētajā gadījumā un vismaz pa vienai ballei — šī pielikuma 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētajos gadījumos.

Finanšu ministra vietā — ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.251
Tehniskā eksperta sertifikāta paraugs

01.PNG (457497 bytes)

1. Tehniskā eksperta sertifikāts ir no gaiši pelēkas krāsas papīra izgatavota A4 formāta lapa, kuras augšpusē norādīts dokumenta nosaukums — “Sauszemes trans­portlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tehniskā eksperta sertifikāts”. Zemāk norādīta šāda informācija: sertifikāta reģistrācijas numurs, Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja lēmuma pieņemšanas datums un protokola numurs, saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods, sertifikāta derīguma termiņš un sertifikāta izdošanas datums.

2. Tehniskā eksperta sertifikātu ar Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja apa­ļā zīmoga nospiedumu un parakstu apstiprina Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājs un sertificēšanas komisijas priekš­sēdētājs.

Finanšu ministra vietā — ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.251
Tehniskā eksperta apliecības paraugs

1. Averss

02.PNG (220712 bytes)

2. Reverss

03.PNG (191521 bytes)

3. Tehniskā eksperta apliecība ir no smilšu krāsas papīra izgatavots un lami­nēts noteiktas formas (izmērs 95x60mm) dokuments, kuru izsniedz personai, kas ieguvusi sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta sertifikātu.

4. Tehniskā eksperta apliecības priekšpusē (aversā) ir šāda informācija:

4.1. dokumenta nosaukums un numurs;

4.2. tehniskā eksperta apliecības īpašnieka vārds un uzvārds;

4.3. tehniskā eksperta apliecības īpašnieka personas kods;

4.4. tehniskā eksperta sertifikāta reģistrācijas numurs;

4.5. tehniskā eksperta apliecības derīguma termiņš;

4.6. tehniskā eksperta apliecības īpašnieka fotogrāfija (izmērs 3 x 4 cm);

4.7. Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja apaļā zīmoga nospiedums un valdes priekšsēdētāja paraksts.

5. Tehniskā eksperta apliecības aizmugurē (reversā) ir norāde “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana”.

Finanšu ministra vietā — ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.251
Tehniskā eksperta zīmoga nospieduma paraugs

1. Tehniskā eksperta zīmoga nospiedums ir šāds:

1.1. zīmoga nospieduma krāsa — zila;

1.2. zīmoga nospiedums ir ovālas formas (izmērs 48 x 31 mm);

1.3. zīmoga nospieduma centrā atrodas otrs ovāls, kurā ir informācija par sertifikāta reģistrācijas sēriju un numuru — “Sertifikāts AA Nr.000”. Starp abiem ovāliem zīmoga nospieduma augšējā daļā ir norāde — “Sauszemes transport­līdzekļu tehniskais eksperts”. Zīmoga nospieduma apakšējā daļā — tehniskā eksperta vārds un uzvārds.

2. Tehniskā eksperta zīmoga nospieduma paraugs ir šāds:

04.PNG (21156 bytes)

Finanšu ministra vietā — ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
01.01.2014