Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2009. - 31.12.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.236

Rīgā 2005.gada 5.aprīlī (prot. Nr.17 23.§)
Plānošanas reģiona teritorijas plānošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka plānošanas reģiona teritorijas plānojuma (turpmāk — teritorijas plānojums) sastāvdaļas, kā arī teritorijas plānojuma sagatavošanas, sabiedriskās apspriešanas, likumības izvērtēšanas, spēkā stāšanās, grozīšanas un ievērošanas pārraudzības kārtību.

2. Teritorijas plānojumu izstrādā visai plānošanas reģiona teritorijai.

3. Izstrādājot teritorijas plānojumu, izvērtē reģiona esošos un perspektīvos attīstības resursus, kā arī funkcionālo sasaisti ar citiem reģioniem un kaimiņvalstīm.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

4. Plānošanas reģiona attīstības padome septiņu dienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas par teritorijas plānojuma izstrādi nosūta attiecīgos lēmumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

5. Plānošanas reģiona attīstības padome par teritorijas plānojuma izstrādi informē blakus esošo plānošanas reģionu attīstības padomes un nosūta:

5.1. lēmumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un lēmumu par teritorijas plānojuma apstiprināšanu;

5.2. paziņojumu par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem;

5.3. paziņojumu par teritorijas plānojuma projekta izskatīšanas sēdes vietu un laiku.

6. Teritorijas plānojumu sagatavo ne mazāk kā divos oriģināleksemplāros. No tiem vienu glabā plānošanas reģiona attīstības padomē, otru — Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.

7. Spēku zaudējušos teritorijas plānojumus un to grozījumus glabā likumā “Par arhīviem” noteiktajā kārtībā.

8. Plānošanas reģiona attīstības padome ikvienam interesentam nodrošina iespēju iepazīties:

8.1. ar teritorijas plānojumu un tā grozījumiem, kā arī iegādāties attiecīgas kopijas;

8.2. ar pamatdokumentiem un informāciju, kas izmantota teritorijas plānojuma izstrādē.

II. Teritorijas plānojuma sastāvdaļas

9. Teritorijas plānojumam ir šādas sastāvdaļas:

9.1. plānošanas reģiona telpiskās struktūras apraksts;

9.2. plānošanas reģiona telpiskās attīstības perspektīva;

9.3. teritorijas plānojuma vadlīnijas;

9.4. pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi.

10. Plānošanas reģiona telpiskās struktūras apraksts ir informatīvs ziņojums, kas atspoguļo plānošanas reģiona teritorijas pašreizējo izmantošanu kā reģiona telpisko struktūru (laukus, apdzīvojumu un infrastruktūru) saistībā ar cilvēku un viņa dzīvesveidu vērtību un teritorijas izmantošanas aspektā. Tajā norāda nacionālās vērtības, nosaka reģionālās vērtības un plānošanas reģiona telpiskās attīstības tendences, kā arī attīstības problēmteritorijas.

11. Plānošanas reģiona telpiskās attīstības perspektīva ir pamatnostādnes, kas atspoguļo plānoto teritorijas izmantošanu kā reģiona telpisko struktūru (laukus, apdzīvojumu un infrastruktūru) un izmantošanas aprobežojumus, apraksta un grafiskā veidā ietver reģiona vēlamās telpiskās struktūras vīziju pēc 20 gadiem, stratēģiju un rīcību tās sasniegšanai.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

12. Teritorijas plānojuma vadlīnijas ir ieteikumi vietējo pašvaldību attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādāšanai.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

13. Pārskatā par teritorijas plānojuma izstrādi iekļauj:

13.1. plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu par teritorijas plānojuma izstrādi un lēmumu par teritorijas plānojuma apstiprināšanu;

13.2. sabiedriskās apspriešanas materiālus:

13.2.1. apkopotu sabiedrības viedokli, kas saņemts pirms teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas, kā arī teritorijas plānojuma izstrādes laikā;

13.2.2. teritorijas plānojuma dokumentu projektu sabiedriskās apspriešanas materiālus;

13.3. ziņojumu par vērā ņemtajiem sabiedrības priekšlikumiem un noraidītajiem priekšlikumiem;

13.4. teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ziņojumu par izstrādātā teritorijas plānojuma atbilstību nacionālā līmeņa reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem;

13.5. valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu, publisko aģentūru un uzņēmējsabiedrību (turpmāk — institūcijas) sniegto informāciju un atzinumus;

13.6. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Nacionālās reģionālās attīstības padomes atzinumus;

13.7. attiecīgā plānošanas reģiona vietējo pašvaldību domju atzinumus;

13.8. blakus esošo plānošanas reģionu attīstības padomju atzinumus;

13.9. citu informāciju, kas izmantota teritorijas plānojuma izstrādē.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

III. Teritorijas plānojuma sagatavošana

14. Sagatavojot teritorijas plānojumu:

14.1. izvērtē attiecīgo plānošanas reģionu starptautiskajā, nacionālajā un blakus esošo reģionu aspektā;

14.2. ievēro Eiropas Padomes un Baltijas jūras valstu padomes telpiskās plānošanas dokumentus;

14.3. ņem vērā plānošanas reģiona attīstības programmu;

14.4. izvērtē plānošanas reģionā esošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus un attīstības programmas no reģiona telpiskās attīstības viedokļa;

14.5. sadarbojas ar citiem plānošanas reģioniem Latvijā un citās valstīs, kas robežojas ar Latviju.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

15. Plānošanas reģiona attīstības padome pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.

16. Plānošanas reģiona attīstības padome apstiprina teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju.

17. Lai izstrādātu teritorijas plānojumu, plānošanas reģiona attīstības padome izveido teritorijas plānojuma koordinācijas grupu (turpmāk — koordinācijas grupa). Koordinācijas grupas sastāvā ir plānošanas reģionā esošo vietējo pašvaldību, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides ministrijas, Zemkopības ministrijas un Veselības ministrijas un (vai) to padotībā esošo institūciju pārstāvji.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

18. Lai izstrādātu teritorijas plānojumu, plānošanas reģions izveido darba grupas un pieaicina to darbā ekspertus.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

19. Institūcijas un pašvaldības norīko atbildīgās amatpersonas līdzdalībai teritorijas plānojuma koordinācijas grupā un darba grupās.

20. Plānošanas reģions:

20.1. sagatavo teritorijas plānojuma izstrādes un sabiedrības līdzdalības (arī sabiedriskās apspriešanas) darba plānu (turpmāk — darba plāns);

20.2. sagatavo teritorijas plānojuma dokumentu izstrādes plānošanas darba uzdevumu (turpmāk — plānošanas darba uzdevums).

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

21. Koordinācijas grupa saskaņo darba plānu un plānošanas darba uzdevumu. Darba plānu un plānošanas darba uzdevumu var grozīt pēc sabiedrības viedokļa uzklausīšanas un informācijas saņemšanas no institūcijām.

22. Plānošanas reģiona attīstības padome apstiprina darba plānu un plānošanas darba uzdevumu.

23. Pēc darba plāna un plānošanas darba uzdevuma apstiprināšanas un pirms teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas plānošanas reģions:

23.1. uzklausa sabiedrības viedokli par plānošanas reģiona perspektīvo attīstību saskaņā ar šo noteikumu 31.1.apakšpunktu;

23.2. pieprasa no institūcijām teritorijas plānojuma izstrādāšanai nepieciešamo informāciju.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

24. Pieprasot institūcijām teritorijas plānojuma izstrādei nepieciešamo informāciju, plānošanas reģions pievieno pieprasījumam plānošanas reģiona lēmumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprināto darba plānu un plānošanas darba uzdevumu.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

25. Četru nedēļu laikā pēc plānošanas reģiona pieprasījuma saņemšanas institūcijas bez maksas sagatavo to rīcībā esošo attiecīgo informāciju un nosūta plānošanas reģionam.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

26. Izstrādātos teritorijas plānojuma dokumentu projektus plānošanas reģions iesniedz izvērtēšanai koordinācijas grupā.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

27. Koordinācijas grupa izvērtē teritorijas plānojuma dokumentu projektus un pieņem lēmumu par to iesniegšanu plānošanas reģiona attīstības padomē vai pilnveidošanu.

28. Plānošanas reģiona attīstības padome, pamatojoties uz koordinācijas grupas teritorijas plānojuma dokumentu projektu izvērtējumu, var pieņemt lēmumu par:

28.1. teritorijas plānojuma dokumentu projektu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

28.2. teritorijas plānojuma dokumentu projektu pilnveidošanu.

29. Plānošanas reģiona attīstības padome nosūta teritorijas plānojuma dokumentu projektus institūcijām, kā arī reģionā esošo vietējo pašvaldību domēm atzinumu sniegšanai.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

30. Atzinumi par teritorijas plānojuma dokumentu projektiem jāsaņem no visām ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem, kā arī no citām institūcijām, kuras norādītas plānošanas darba uzdevumā. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sniedz atzinumu šo noteikumu V nodaļā noteiktajā kārtībā.

IV. Teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana

31. Teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu organizē ne mazāk kā divos posmos:

31.1. pirmo posmu organizē, uzsākot teritorijas plānojuma dokumentu projektu sagatavošanu. Šis posms ilgst ne mazāk par četrām nedēļām pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu ievieto attiecīgā plānošanas reģiona mājas lapā internetā;

31.2. otro posmu organizē pēc teritorijas plānojuma projekta sagatavošanas. Šis posms ilgst ne mazāk par astoņām nedēļām pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu ievieto attiecīgā plānošanas reģiona mājas lapā internetā.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

32. Plānošanas reģiona attīstības padome pēc darba plāna un plānošanas darba uzdevumu apstiprināšanas ne mazāk kā septiņas dienas iepriekš ievieto laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, reģionālajos laikrakstos, kā arī plānošanas reģiona mājas lapā internetā paziņojumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un sabiedrības viedokļu uzklausīšanu. Paziņojumā ietver:

32.1. plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu;

32.2. sabiedrības viedokļu uzklausīšanas termiņu;

32.3. informatīvu norādi par reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstādīšanas vietu un laiku;

32.4. informāciju par to, kur un kad var iepazīties ar teritorijas plānojuma izstrādes procesa (arī sabiedriskās apspriešanas) darba plānu;

32.5. ziņas par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju, viņa darbavietas tālruņa numuru un adresi;

32.6. informatīvu norādi par apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku;

32.7. informatīvu norādi par diskusiju norises vietu un laiku;

32.8. prasības priekšlikumu noformēšanai, ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi;

32.9. ziņas par teritorijas plānojuma izstrādātāju, viņa tālruņa numuru un adresi.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

33. Sabiedrības viedokļa uzklausīšanas laikā izvērtēšanai nodod un izstāda:

33.1. spēkā esošo teritorijas plānojumu;

33.2. reģiona attīstības programmu;

33.3. nacionālo plānojumu;

33.4. nacionālo attīstības plānu;

33.5. plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu par teritorijas plānojuma uzsākšanu, darba plānu un darba uzdevumu;

33.6. citus materiālus, ko koordinācijas grupa uzskata par svarīgiem.

34. Plānošanas reģiona attīstības padome ne mazāk kā septiņas dienas pirms sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas paziņojumu par teritorijas plānojuma dokumentu projektu sabiedrisko apspriešanu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, attiecīgajos reģionālajos laikrakstos, kā arī plānošanas reģiona mājas lapā internetā. Paziņojumā norāda:

34.1. sabiedriskās apspriešanas termiņu;

34.2. teritorijas plānojuma dokumentu projektu izstādīšanas vietu un laiku;

34.3. diskusiju norises un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes vietu un laiku;

34.4. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko atsauksmju un priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku;

34.5. prasības atsauksmju un priekšlikumu noformēšanai, ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

35. Sabiedriskās apspriešanas laikā izvērtēšanai nodod un izstāda izstrādāto teritorijas plānojuma dokumentu projektus. Projektiem pievieno:

35.1. teritorijas plānojuma dokumentu alternatīvos priekšlikumus;

35.2. spēkā esošo teritorijas plānojumu;

35.3. plānošanas reģiona attīstības programmu;

35.4. nacionālo plānojumu;

35.5. nacionālo attīstības plānu;

35.6. informāciju par sabiedrības viedokli, kas saņemts pirms teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas un teritorijas plānojuma izstrādes laikā;

35.7. citus materiālus, ko koordinācijas grupa uzskata par svarīgiem.

36. Šo noteikumu 30.punktā minētās institūcijas atzinumu par plānošanas reģiona iesniegtajiem plānošanas reģiona teritorijas plānojuma dokumentu projektiem sniedz astoņu nedēļu laikā pēc to saņemšanas.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

37. Pēc sabiedriskās apspriešanas termiņa beigām plānošanas reģions sagatavo šādus teritorijas plānojuma dokumentu projektu sabiedriskās apspriešanas materiālus:

37.1. paziņojumus un publikācijas presē;

37.2. sabiedriskajā apspriešanā izstādītos teritorijas plānojuma dokumentu projektus;

37.3. sabiedriskās apspriešanas pasākumu sarakstu;

37.4. rakstiskās atsauksmes un pamatotas atbildes uz tām;

37.5. sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokolus.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

38. Koordinācijas grupa izvērtē sabiedriskās apspriešanas rezultātus un atzinumus un iesniedz teritorijas plānojuma dokumentu projektus plānošanas reģiona attīstības padomei vai nodod plānošanas reģionam pārstrādāšanai.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

39. Plānošanas reģiona attīstības padome var pieņemt lēmumu par:

39.1. teritorijas plānojuma dokumentu projektu iesniegšanu izvērtēšanai Nacionālajā reģionālās attīstības padomē un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā;

39.2. teritorijas plānojuma dokumentu projektu pārstrādāšanu.

40. Teritorijas plānojuma dokumentu projektus pārstrādā šo noteikumu III, IV un V nodaļā noteiktajā kārtībā.

V. Teritorijas plānojuma likumības izvērtēšana un spēkā stāšanās

41. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija triju mēnešu laikā pēc teritorijas plānojuma dokumentu projektu saņemšanas sagatavo plānošanas reģiona attīstības padomei atzinumu par iesniegto teritorijas plānojuma dokumentu projektu atbilstību nacionālajam plānojumam un normatīvajiem aktiem.

42. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija bez iebildumiem saskaņo teritorijas plānojuma dokumentu projektus un atbalsta to apstiprināšanu plānošanas reģiona attīstības padomē vai nesaskaņo teritorijas plānojuma dokumentu projektus un norāda pamatotus iebildumus.

43. Plānošanas reģiona attīstības padome teritorijas plānojuma dokumentu projektus iesniedz Nacionālajā reģionālās attīstības padomē. Nacionālā reģionālās attīstības padome sniedz šādus atzinumus:

43.1. par iesniegto dokumentu projektu atbilstību citiem nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem;

43.2. par plānošanas reģiona attīstības padomes priekšlikumiem grozīt nacionālā vai reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, ja šādi priekšlikumi ir iesniegti.

44. Ja saņemts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pozitīvs atzinums, teritorijas plānojuma dokumentu projektus izskata plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē. Ne mazāk kā septiņas dienas pirms minētās sēdes informāciju par tās norises vietu un laiku publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, attiecīgajos reģionālajos laikrakstos, kā arī plānošanas reģiona mājas lapā internetā.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

45. Lēmumu par teritorijas plānojuma apstiprināšanu pieņem plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē. Minēto lēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, attiecīgajos reģionālajos laikrakstos, kā arī plānošanas reģiona mājas lapā internetā (norāda arī, kur var iepazīties ar apstiprināto teritorijas plānojumu). Apstiprinātais teritorijas plānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīgā lēmuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362)

46. Plānošanas reģiona attīstības padome divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās vienu teritorijas plānojuma oriģināleksemplāru iesniedz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.

47. Ja saņemts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas negatīvs atzinums, plānošanas reģiona attīstības padome pieņem lēmumu par atzinumā norādīto trūkumu novēršanu.

VI. Teritorijas plānojuma grozīšana un tā ievērošanas pārraudzība

48. Teritorijas plānojuma grozījumus izstrādā, apspriež un apstiprina šo noteikumu III, IV un V nodaļā noteiktajā kārtībā.

49. Teritorijas plānojuma ievērošanas pārraudzību nodrošina plānošanas reģiona attīstības padome.

VII. Noslēguma jautājumi

50. Plānošanas reģiona attīstības padome triju mēnešu laikā pēc tās ievēlēšanas izvērtē spēkā esošo teritorijas plānojumu un pieņem lēmumu par tā atstāšanu spēkā, grozīšanu vai jauna teritorijas plānojuma izstrādi.

51. Teritorijas plānojumus, kuru izstrāde uzsākta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, turpina izstrādāt saskaņā ar šiem noteikumiem. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un plānošanas reģiona attīstības padome, kura ir uzsākusi teritorijas plānojuma izstrādi līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vienojas par teritorijas plānojuma pabeigšanas nosacījumiem.

52. (Svītrots ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.362.)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
01.07.2009