Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.7 izraksts

Rīgā 2000.gada 8.februārī

25.§

Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 23.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.37, 1.§) "Par 2000.gada valsts budžeta projektu"

Apspriešanā piedalījās: R.Jurdžs, A.Šķēle.

Nolēma:

1. Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 1999.gada 14.decembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.70, 34.§) "Par valsts īpašuma pārvaldi un apsaimniekošanu" un izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Finansu ministrijai izstrādāt priekšlikumus par valsts pilnvarnieku un valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vadītāju vienotu motivācijas sistēmu un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā."

2. Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 1999.gada 23.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.37, 1.§) "Par 2000.gada valsts budžeta projektu" un svītrot 24.punktu.

28.§

Koncepcija "Par valsts aģentūrām"

Apspriešanā piedalījās: J.Bunkšs, E.Krastiņš, A.Gorbunovs, R.Jurdžs, V.Balodis, K.Pētersone, V.Birkavs, R.Zīle, M.Vītols, A.Šķēle.

Nolēma:

1. Akceptēt iesniegto precizēto koncepcijas "Par valsts aģentūrām" projektu.

2. Īpašu uzdevumu ministram valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās J.Bunkšam precizēt koncepcijas projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus: IV sadaļas 1.nodaļā paredzēt, ka, iesniedzot Ministru kabinetā priekšlikumu par valsts aģentūras izveidošanu, tam jāpievieno vispusīgs pamatojums; 2.nodaļas 1.punktā paredzēt, ka aģentūras ir tiesīgas izdot administratīvos aktus savu funkciju izpildes nodrošināšanai, un svītrot 3.punktu; 6.nodaļā svītrot otrā teikuma otro daļu; 7.nodaļas pirmā teikuma pirmajā daļā vārdu "un" aizstāt ar vārdiem "kā arī"; 9.nodaļā vārdus "var atvērt" aizstāt ar vārdu "atver", svītrot palīgteikumu un tekstu iekavās; 10.nodaļā paredzēt, ka atalgojuma apmērs nosakāms, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālistu darba samaksas piedāvājumu tirgū; saskaņot 12.nodaļas pirmo rindkopu ar 4.nodaļas attiecīgo tekstu.

3. Īpašu uzdevumu ministram valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās J.Bunkšam iesniegt precizēto koncepciju Valsts kancelejā.

4. Valsts kancelejai nosūtīt koncepciju visiem Ministru kabineta locekļiem un publicēt to oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5. Finansu ministrijai pēc likumprojekta par valsts aģentūrām akceptēšanas Ministru kabinetā noteiktā kārtībā iesniegt normatīvā akta projektu par grozījumiem likumā "Par budžetu un finansu vadību".

29.§

Par minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanu trūcīgajiem iedzīvotājiem

Apspriešanā piedalījās: R.Jurdžs, J.Bunkšs, E.Krastiņš, A.Gorbunovs, A.Groza, M.Vītols, R.Zīle, K.Pētersone, A.Šķēle.

Nolēma:

1. Akceptēt:

1.1. garantētā minimālā ienākumu līmeņa sākotnējās noteikšanas 1.variantu, paredzot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos par pašvaldību finansu izlīdzināšanu;

1.2. turpmāko garantētā minimālā ienākumu līmeņa noteikšanas kārtību;

1.3. pabalsta minimālo ienākumu garantēšanai ieviešanu pašvaldībās;

1.4. pabalsta apmēra aprēķināšanas kārtību;

1.5. īslaicīgu un daļēju pabalsta saglabāšanu pēc ienākumu paaugstināšanās.

2. Labklājības ministrijai precizēt konceptuālā jautājuma tekstu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam un 3.pielikumu un iesniegt konceptuālo jautājumu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai nosūtīt konceptuālo jautājumu visiem Ministru kabineta locekļiem.

4. Labklājības ministrijai līdz š.g. maijam sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā likuma "Par sociālo palīdzību" grozījumu projektu, paredzot pārejas periodu, lai ieviestu pabalstu minimālo ienākumu garantēšanai.

5. Labklājības ministrijai, saskaņā ar Ministru kabineta sēdē nolemto (prot. Nr.6, 24.§) sagatavojot koncepciju "Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem", saistīt to ar pasākumiem minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai trūcīgajiem iedzīvotājiem.

6. Finansu ministrijai, Labklājības ministrijai un Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās sekretariātam nodrošināt nepieciešamās informācijas apmaiņu un uz šīs informācijas pamata sagatavot grozījumus normatīvajos aktos par pašvaldību finansu izlīdzināšanu.

Ministru prezidents A.Šķēle

Valsts kancelejas direktors A.Vītols