Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2023. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.175

Rīgā 2005.gada 8.martā (prot. Nr.13 32.§)
Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 60. pantu un Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likuma 36. panta pirmo daļu
(MK 26.06.2007. noteikumu Nr. 435 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 669)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka recepšu (izņemot veterinārās receptes) veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas kārtību.

2. Ir šādi recepšu veidi:

2.1. parastā recepte, kurā izraksta par pilnu samaksu izsniedzamās zāles un medicīniskās ierīces, izņemot šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētās zāles. Parasto recepti izraksta elektroniski vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (turpmāk – veselības informācijas sistēma) atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu vai uz parastās receptes veidlapas (1. pielikums);

2.2. īpašā recepte, kurā izraksta narkotiskās un psihotropās zāles, arī zāles, kuras Zāļu valsts aģentūra ir atzinusi par narkotiskiem analgētiskiem līdzekļiem, zāles, kuras satur šo noteikumu 7. pielikumā minētās vielas, kā arī zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā kompensē atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību (turpmāk – kompensācijas kārtība). Īpašo recepti izraksta elektroniski veselības informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu vai uz īpašās receptes veidlapas (2. pielikums).

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 669)

3. Reklāma uz receptes (arī receptes veidlapas otrā pusē) ir aizliegta.

II. Recepšu veidlapu izgatavošana un uzglabāšana

4. Recepšu veidlapas iespiež tipogrāfiski atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumam. Tipogrāfiski iespiež arī receptes sēriju un kārtas numuru, ievērojot, ka recepšu veidlapu sērijas, kā arī kārtas numuri sērijas ietvaros neatkārtojas.

5. Receptes veidlapas izmērs ir 12 × 18 cm. Receptes veidlapa ir iespiesta uz baltas krāsas papīra ar ūdenszīmēm. Iespiedteksts ir melnā krāsā.

(Grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.435)

6. Parastās receptes veidlapas apmales un daļa, kuru aizpilda aptiekā, ir iekrāsota gaiši zilā krāsā. Īpašās receptes veidlapas apmales un daļa, kuru aizpilda aptiekā, ir iekrāsota gaiši sārtā krāsā.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.392 redakcijā)

7. Recepšu veidlapas ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām izplata Nacionālais veselības dienests (turpmāk – dienests). Dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkumiem valsts vajadzībām organizē pasūtījumu recepšu veidlapu izgatavošanai, kā arī recepšu veidlapu tipogrāfisko iespiešanu, paredzot šo noteikumu 5. un 6.punktā minēto aizsargmehānismu iestrādi, lai nepieļautu recepšu veidlapu viltošanas iespējas.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1135 redakcijā)

8. Komersants, kurš atbilstoši ar dienestu noslēgtajam līgumam tipogrāfiski iespiež recepšu veidlapas, nodrošina recepšu veidlapu un recepšu veidlapu izgatavošanai izmantoto fotomateriālu oriģinālu glabāšanu tā, lai tiem nepiekļūtu nepiederošas personas. Tipogrāfiski iespiestās recepšu veidlapas kopā ar pavadzīmi, kā arī recepšu veidlapu izgatavošanai izmantoto fotomateriālu oriģinālus komersants nodod dienestam. Brāķētās recepšu veidlapas komersants nodod dienestam, sastādot nodošanas aktu.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.283; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1135)

9. Dienesta direktors norīko amatpersonu, kas ir atbildīga (turpmāk — atbildīgā amatpersona) par:

9.1. recepšu veidlapu saņemšanu no komersanta, kurš iespiež recepšu veidlapas, to uzskaiti, glabāšanu un izsniegšanu ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām;

9.2. recepšu veidlapu izgatavošanai izmantoto fotomateriālu oriģinālu saņemšanu un uzglabāšanu, ņemot vērā, ka parasto recepšu veidlapu izgatavošanai izmantoto fotomateriālu oriģinālus glabā vienu gadu, bet īpašo recepšu veidlapu izgatavošanai izmantoto fotomateriālu oriģinālus — trīs gadus;

9.3. brāķēto un no aprites izņemto recepšu veidlapu uzskaiti un iznīcināšanu.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.283; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1135)

10. Ārstniecības iestādes vadītājs nodrošina un ir atbildīgs par recepšu veidlapu glabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu ārstniecības personām, kas strādā attiecīgajā ārstniecības iestādē, kā arī par to neizlietoto īpašo recepšu uzskaiti, uzglabāšanu un iznīcināšanu, kas izrakstītas uz receptes veidlapas un saskaņā ar šo noteikumu 25. punktu saņemtas atpakaļ no pacientiem (turpmāk – neizlietota recepte), un no aprites izņemto recepšu veidlapu uzskaiti un nodošanu dienestam, sastādot par to nodošanas aktu.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

11. Lai nodrošinātu recepšu veidlapu uzskaiti un aprites kontroli iestādē, īpašo recepšu veidlapas dienestā un ārstniecības iestādē reģistrē īpašo recepšu veidlapu reģistrācijas žurnālā. Īpašo recepšu veidlapu reģistrācijas žurnāla paraugu nosaka attiecīgi dienesta direktors un ārstniecības iestādes vadītājs. Īpašo recepšu veidlapu reģistrācijas žurnālu aizpilda ne retāk kā reizi nedēļā.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

12. Dienestā īpašo recepšu veidlapas un to fotomateriālu oriģinālus glabā ar signalizāciju aprīkotā seifā, kas novietots pret nepiederošu personu iekļūšanu nodrošinātā un ar signalizāciju aprīkotā telpā. Parasto recepšu veidlapas un to fotomateriālu oriģinālus, kā arī brāķētās un no aprites izņemtās recepšu veidlapas glabā telpā, kas ir nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu, ievērojot, ka brāķētās un no aprites izņemtās recepšu veidlapas līdz to iznīcināšanai glabā nodalīti, lai nepieļautu to sajaukšanu ar derīgajām recepšu veidlapām.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.283; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1135)

13. Atbildīgā amatpersona nodrošina recepšu veidlapu izsniegšanu pēc ārstniecības iestādes vadītāja apstiprināta (ārstniecības iestādes vadītāja paraksts un ārstniecības iestādes zīmogs) pieprasījuma. Pieprasījumā norāda ārstniecības iestādes rekvizītus, pieprasījuma datumu, numuru, recepšu veidlapu veidu un skaitu. Parastās recepšu veidlapas izsniedz arī pēc ārsta rakstiska pieprasījuma. Šajā pieprasījumā norāda ārsta vārdu, uzvārdu, diploma numuru, adresi, tālruņa numuru, recepšu veidlapu skaitu, pieprasījuma datumu, kā arī apliecina norādīto informāciju ar parakstu. Īpašo recepšu veidlapu pieprasījums ir derīgs septiņas dienas. Īpašo recepšu veidlapu pieprasījumu dienestā glabā trīs gadus, parasto recepšu veidlapu pieprasījumu — vienu gadu.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.283; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1135)

14. Atbildīgā amatpersona nodrošina, lai uz parasto recepšu veidlapu pieprasījuma tiktu norādīts izsniegto recepšu veidlapu skaits, izsniegto recepšu sērija un numuri, recepšu veidlapu izsniegšanas datums, kā arī izsniedzējs (vārds, uzvārds). Minēto informāciju izsniedzējs un saņēmējs apliecina ar parakstu.

15. Dienests recepšu veidlapas izsniedz personai, kura rīkojas ārstniecības iestādes vadītāja uzdevumā ar ārstniecības iestādes vadītāja apstiprinātu pilnvaru. Pilnvarā norāda amatpersonu, kas ir tiesīga saņemt īpašo recepšu veidlapas, pilnvaras izsniegšanas datumu un numuru, kā arī derīguma termiņu, kas nav ilgāks par septiņām dienām. Amatpersona, saņemot recepšu veidlapas, iesniedz pilnvaru un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz garantijas vēstuli, ja maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu. Ārsts, saņemot parastās recepšu veidlapas zāļu izrakstīšanai personīgai lietošanai, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, diplomu, kas apliecina viņa izglītību, vai ārsta sertifikātu. Ārsta palīgs (feldšeris), saņemot parastās recepšu veidlapas zāļu izrakstīšanai personīgai lietošanai, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, diplomu, kas apliecina viņa izglītību, vai ārsta palīga (feldšera) sertifikātu.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr. 283; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr. 1135; MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 502)

16. Ārstniecības iestādē no dienesta saņemtās recepšu veidlapas, kā arī no aprites izņemtās recepšu veidlapas līdz to nodošanai dienestam un neizlietotās receptes līdz to iznīcināšanai glabā ar signalizāciju aprīkotā seifā, kas novietots pret nepiederošu personu iekļūšanu nodrošinātā vietā, ievērojot, ka no aprites izņemtās recepšu veidlapas un neizlietotās receptes glabā nodalīti, lai nepieļautu to sajaukšanu ar derīgajām recepšu veidlapām. Ārstniecības persona nodrošina saņemto recepšu veidlapu glabāšanu, lai tām nepiekļūtu nepiederošas personas. Seifs var netikt aprīkots ar signalizāciju, ja tas atrodas ar signalizāciju aprīkotā telpā, kurā ir nodrošināts pastāvīgs signalizācijas pieslēgums.

(Grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.435; MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.283; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1135)

17. Brāķētās, bojātās, no aprites izņemtās recepšu veidlapas un neizlietotās receptes reģistrē nederīgo recepšu veidlapu un recepšu reģistrācijas žurnālā, lai nodrošinātu recepšu veidlapu uzskaiti un aprites kontroli, tai skaitā izdarot atzīmi par recepšu veidlapu vai recepšu iznīcināšanu un no aprites izņemto recepšu veidlapu nodošanu dienestam (akta numurs un datums). Nederīgo recepšu veidlapu un recepšu reģistrācijas žurnāla paraugu nosaka attiecīgi dienesta direktors un ārstniecības iestādes vadītājs.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.283; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1135)

18. Šo noteikumu 11. un 17.punktā minēto reģistrācijas žurnālu (turpmāk— reģistrācijas žurnāls) lapas numurē un cauršuj. Reģistrācijas žurnālus attiecīgās iestādes vadītājs pirms pirmā ieraksta izdarīšanas apstiprina ar parakstu un iestādes zīmogu.

19. Ierakstus reģistrācijas žurnālos numurē, un tos izdara, neatstājot brīvu vietu un nedzēšot ierakstus. Labojumus apliecina ar vārdiem "Labotam ticēt", atbildīgās amatpersonas vai ārstniecības iestādes vadītāja parakstu un attiecīgās iestādes zīmogu.

20. Ārstniecības iestādes un dienesta vadītājs izveido komisiju (iekļaujot tajā attiecīgās iestādes darbiniekus), kura reizi mēnesī pārbauda, kā iestādē tiek ievērota recepšu veidlapu glabāšanas kārtība, kā arī ne retāk kā reizi ceturksnī veic recepšu veidlapu inventarizāciju. Par pārbaudes rezultātiem komisija sastāda inventarizācijas aktu. Inventarizācijas aktu iestāde glabā trīs gadus.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr. 283; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr. 1135; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 16)

21. Ja konstatē īpašo recepšu veidlapu iztrūkumu vai pārpalikumu, ir notikusi zādzība, laupīšana vai zaudējumi radušies stihiskas nelaimes dēļ, attiecīgo seifu aizzīmogo un par notikušo faktu nekavējoties ziņo Veselības inspekcijai, kā arī Valsts policijai (ja ir notikusi zādzība vai laupīšana).

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.77)

22. Šo noteikumu 21.punktā minētajā gadījumā iestādes vadītājs izveido komisiju. Komisijas sastāvā ir:

22.1. iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona;

22.2. atbildīgā amatpersona (ja atgadījums noticis dienestā);

22.3. Veselības inspekcijas pārstāvis.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr. 77; MK 12.04.2011. noteikumiem Nr. 283; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1135)

23. Šo noteikumu 22.punktā minētā komisija sastāda aktu. Aktā norāda atgadījuma veidu, recepšu veidlapu sēriju, numurus, daudzumu, akta sastādīšanas datumu un komisijas locekļus (vārdu, uzvārdu un amatu). Aktu sastāda divos eksemplāros, un to paraksta visi komisijas locekļi. Pirmais akta eksemplārs paliek ārstniecības iestādē vai dienestā (ja atgadījums noticis dienestā), otro nodod Veselības inspekcijai. Ja konstatēts recepšu veidlapu iztrūkums (arī zādzība vai izlaupīšana), Veselības inspekcija informē aptiekas par attiecīgo recepšu veidlapu sēriju un numuriem.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.77 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.283; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1135)

24. Brāķētās un no aprites izņemtās recepšu veidlapas dienestā, bojātās recepšu veidlapas un neizlietotās receptes ārstniecības iestādē iznīcina attiecīgi dienesta vai ārstniecības iestādes vadītāja izveidotas komisijas (vismaz divu personu sastāvā) klātbūtnē. Par recepšu veidlapu vai recepšu iznīcināšanu sastāda aktu, norādot iznīcināto recepšu veidlapu vai recepšu veidu, sēriju, numuru, daudzumu, iznīcināšanas vietu, datumu, iznīcināšanas veidu, citus ar iznīcināšanu saistītus apstākļus, kā arī komisijas locekļus (vārds, uzvārds un amats). Aktu paraksta visi komisijas locekļi. Aktu attiecīgi dienestā vai ārstniecības iestādē glabā trīs gadus.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

25. Ārstniecības persona, izrakstot īpašo recepti narkotisko vai tām pielīdzināto psihotropo zāļu iegādei, informē pacientu, ka neizlietotās īpašās receptes, kas izrakstītas uz īpašās receptes veidlapas, nododamas ārstniecības iestādē, kurā tās ir izrakstītas.

(Grozīts ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 16)

26. Īpašās receptes, uz kurām ir izrakstītas narkotiskās vai tām pielīdzinātās psiho­tropās zāles, aptiekā glabā piecus gadus, bet pārējās īpašās receptes glabā trīs gadus. Parastās receptes aptiekā glabā vienu gadu. Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā izrakstītas receptes aptiekā glabā trīs gadus.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1135)

27. Šo noteikumu 35.punktā minēto vairākkārt izmantojamo recepti, kas izrakstīta uz parastās receptes veidlapas, līdz visa izrakstītā zāļu daudzuma saņemšanai glabā pacients vai, ar pacienta piekrišanu, aptieka, kurā pacients turpmāk saņems uz receptes izrakstītās zāles. Ja recepti glabā aptieka, tā nekavējoties informē pacientu par aptiekas atrašanās vietas maiņu vai citiem apstākļiem, kas var ietekmēt izrakstīto zāļu pieejamību pacientam. Ja pacients nenoslēgto recepti neatstāj aptiekā, aptieka nodrošina receptes datu un informācijas par izsniegtajām zālēm reģistrēšanu tā, lai nodrošinātu Veselības inspekcijai iespēju pārbaudīt zāļu izsniegšanas pamatotību. Pēc visa izrakstītā zāļu daudzuma izsniegšanas recepti patur aptiekā, kurā izdarīts pēdējais pirkums.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr. 392 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 16)

28. (Zaudējis spēku ar 01.07.2009.; skat. 55.3 punktu)

III. Recepšu izrakstīšanas kārtība

29. Recepti izraksta elektroniski veselības informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu vai uz noteikta parauga veidlapām (1. un 2. pielikums), ievērojot šajā nodaļā noteikto recepšu izrakstīšanas kārtību un šo noteikumu 3. pielikumā minētās recepšu aizpildīšanas prasības. Izrakstot recepti elektroniski veselības informācijas sistēmā, papildus ievēro arī šo noteikumu III1 nodaļā noteikto recepšu izrakstīšanas kārtību veselības informācijas sistēmā. Tikai uz noteikta parauga veidlapas recepti izraksta, ja:

29.1. tiek izrakstītas M saraksta zāles vai individuāli kompensējamās zāles atbilstoši noteiktajai kompensācijas kārtībai;

29.2. pacients ir informējis, ka recepti izmantos Eiropas Savienības dalībvalstī, kādā Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, ar kuru nav nodrošināta Latvijā izsniegto e-recepšu pārrobežu apmaiņa;

29.3. recepte tiek izrakstīta personai, kura nav reģistrēta Fizisko personu reģistrā;

29.4. ārsts vai ārsta palīgs (feldšeris), kas nestrādā ārstniecības iestādē, izraksta zāles personīgai lietošanai;

29.5. receptes izrakstīšana veselības informācijas sistēmā nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ – veselības informācijas sistēma nav pieejama, ārsta praksē ir elektrības vai interneta pieslēguma pārrāvums vai veselības informācijas sistēmai nav iespējams piekļūt mājas vizītes laikā un zāles vai medicīniskās ierīces pacientam nepieciešamas nekavējoties;

29.6. (svītrots ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 669).

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 502; MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 669; MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 698; 29.2. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2023., sk. 68. punktu)

30. Recepti uz noteikta parauga veidlapām izraksta skaidri salasāmā rokrakstā vai izmantojot datoru vai citus tehniskos līdzekļus, kas nodrošina skaidru un nepārprotamu datu uztveri. Ārstniecības personai aizliegts saņemt un uzglabāt recepšu veidlapas, kurās ir norādīts zāļu nosaukums. Receptes rekvizīti un teksts ir skaidri salasāms un neizdzēšams. Izrakstot recepti, nav pieļaujamas kļūdas un labojumi.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

31. Uz receptēm izraksta zāles un medicīniskās ierīces pacientu primārai un sekundārai ambulatorai ārstēšanai. Uz receptēm aizliegts izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces ārsta prakses nodrošināšanai.

32. Tiesības izrakstīt parasto recepti ir ārstam un ārsta palīgam (feldšerim), kas strādā ārstniecības iestādē. Ārstam, kas nestrādā ārstniecības iestādē, atļauts izrakstīt zāles uz parastās receptes tikai personīgai lietošanai, bet ne vairāk kā 50 receptes gadā. Ārsta palīgam (feldšerim), kurš nestrādā ārstniecības iestādē, atļauts izrakstīt zāles uz parastās receptes tikai personīgai lietošanai, bet ne vairāk kā 30 receptes gadā.

(Grozīts ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 16; MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 502)

33. Tiesības izrakstīt īpašo recepti ir tikai ārstam, kas strādā ārstniecības iestādē.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 193 redakcijā)

33.1 Tiesības izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā sedz no zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem atbilstoši kompensācijas kārtībai, ir ārstam, kas ir līgumattiecībās ar dienestu. Ģimenes ārsta praksē nodarbināts ārsta palīgs (feldšeris) un ārsta palīgs (feldšeris), kurš strādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes ārstniecības iestādē, ir tiesīgs izrakstīt minētās zāles un medicīniskās ierīces, ievērojot šādus nosacījumus:

33.1 1. recepte tiek izrakstīta sadarbībā ar ģimenes ārstu vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes ārstu;

33.1 2. ģimenes ārsts vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes ārsts ir pārliecināts un atbildīgs par zāļu un medicīnisko ierīču nepieciešamību;

33.1 3. ārsta palīgs (feldšeris) ir atbildīgs par receptes noformēšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām un šo noteikumu 33.1 1. apakšpunktā minētās prasības izpildi.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 193 redakcijā)

34. Zāles, kas satur buprenorfīnu, drīkst izrakstīt tikai narkologs pacientam, kuram valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" ir izsniegusi buprenorfīnu aizvietojošās terapijas programmas karti. Narkologs ziņas par izrakstīto zāļu nosaukumu, devu, daudzumu, izrakstīšanas datumu un receptes numuru norāda arī minētajā programmas kartē. Recepti to zāļu iegādei, kas satur buprenorfīnu, pacientam izraksta ne biežāk kā reizi divās nedēļās.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

34.1 Zāles, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu klasifikācijas kārtību ir paredzētas ambulatorai ārstēšanai, bet var izraisīt nopietnas blakusparādības, kuru dēļ to lietošanai nepieciešami attiecīgas ārstniecības nozares speciālista norādījumi un uzraudzība visā ārstēšanas laikā, un kurām tiek piemērots apzīmējums "Pr. II" ar ārsta specialitātes norādi, drīkst izrakstīt tikai norādītās specialitātes ārsts.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

34.2 Izrakstot zāles, kuru lietošana var radīt paaugstinātu risku veselībai vai kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Regulas (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru, 9.panta 4.punkta "c" apakšpunktu noteikti papildu riska mazināšanas pasākumi (nosacījumi un ierobežojumi attiecībā uz drošu un efektīvu šo zāļu lietošanu), ievēro zāļu reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) izstrādātos un ar Zāļu valsts aģentūru saskaņotos riska mazināšanas pasākumus konkrēto zāļu drošai un efektīvai lietošanai.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.283 redakcijā)

34.3 Zāles, kuras satur šo noteikumu 7. pielikumā minētās vielas, izraksta, ievērojot zāļu reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) izstrādāto un ar Zāļu valsts aģentūru saskaņoto grūtniecības nepieļaušanas programmu un šādus nosacījumus:

34.3 1. pirms ārstēšanas sākšanas ārsts pārliecinās, ka pacients ir iepazinies ar grūtniecības nepieļaušanas programmu (atbilstoši dzimumam un vecuma reproduktīvajam potenciālam) un ir parakstījis informētās piekrišanas dokumentu;

34.3 2. minētās zāles drīkst izrakstīt ārstēšanas kursam, kura ilgums nepārsniedz šo noteikumu 7. pielikumā norādīto.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 745; MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 669)

34.4 Zāļu valsts aģentūra interneta vietnē (http://www.zva.gov.lv) ievieto to zāļu sarakstu, kurām zāļu reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) ir izstrādājis un ar Zāļu valsts aģentūru saskaņojis riska mazināšanas pasākumus. Zāļu reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) nodrošina izstrādāto un ar Zāļu valsts aģentūru saskaņoto riska mazināšanas pasākumu materiālu pieejamību ārstiem, kuriem ir tiesības izrakstīt attiecīgās zāles.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.283 redakcijā)

35. Ja ārsts, izrakstot parasto recepti, paredz iespēju pacientam zāles iegādāties regulāri, izrakstīto zāļu daudzumu saņemot aptiekā pa daļām ne biežāk kā reizi mēnesī, ārsts uz receptes norāda "Ārstēšanas kursam", un šī recepte tiek uzskatīta par vairākkārt izmantojamu recepti. Ja recepte izrakstīta uz parastās receptes veidlapas, norādi "Ārstēšanas kursam" ārsts apstiprina ar parakstu un personīgo spiedogu.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

36. Uz vienas parastās receptes zāles un medicīniskās ierīces izraksta ne vairāk kā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam, izņemot šo noteikumu 4.pielikumā minētās zāles, kuras ārsts šo noteikumu 35.punktā minētajā vairākkārt izmantojamajā receptē var izrakstīt ārstēšanas kursam līdz vienam gadam.

(Grozīts ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 16)

37. Uz vienas īpašās receptes atļauts izrakstīt tikai vienas zāles vai medicīnisko ierīci, sekundāro iepakojumu (turpmāk — iepakojums) skaitu paredzot ne vairāk kā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam.

(Grozīts ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 16)

38. Izrakstot recepti narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo zāļu iegādei, ārsts nepārsniedz šo noteikumu 5.pielikumā noteikto narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu maksimālo daudzumu, ko atļauts izrakstīt uz vienas receptes.

39. Izrakstot recepti psihotropo zāļu (izņemot šo noteikumu 38.punktā minēto gadījumu) un narkotisko analgētisko līdzekļu iegādei, ārsts izraksta zāles ārstēšanas kursam līdz vienam mēnesim. Psihiatrs, narkologs, neirologs un ģimenes ārsts kompensācijas kārtības ietvaros minētās zāles var izrakstīt ārstēšanas kursam līdz trim mēnešiem.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

40. Ja ārstniecības persona pacientam izraksta narkotiskās vai psihotropās zāles vai zāles, kuras Zāļu valsts aģentūra ir atzinusi par narkotiskiem analgētiskiem līdzekļiem, tā izdara ierakstu pacienta ambulatorajā kartē un norāda attiecīgo zāļu nosaukumu, devu, daudzumu un izrakstīšanas datumu. Ārstniecības iestādes vadītājs ne retāk kā reizi mēnesī nodrošina minēto zāļu izrakstīšanas terapeitiskās pamatotības un pareizības pārbaudi.

41. Spirta vai spirta ūdens šķīduma izsniegšanai ārstniecības persona izraksta parasto recepti. Uz receptes izraksta līdz 150g 96% spirta vai spirta ūdens šķīdumu, vai aptiekā izgatavotās zāles, kas satur līdz 150g 96% spirta.

(Grozīts ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 16)

42. Uz receptēm aizliegts izrakstīt:

42.1. gamma hidroksibutirskābi (GHB) vai tās sāļus (nātrija oksibutirāts/nātrija oksibāts un litija oksibutirāts) jebkurā zāļu formā, izņemot nātrija oksibutirātu/nātrija oksibātu perorālā ievadīšanas formā narkolepsijas un idiopātiskas hipersomnijas ārstēšanai, kas izrakstīti saskaņā ar klīniskās universitātes ārstu speciālistu konsīlija lēmumu;

42.2. šādus narkozes līdzekļus:

42.2.1. fentanila injekciju šķīdums;

42.2.2. dietilēteris;

42.2.3. etomidāta emulsija injekcijām;

42.2.4. izoflurāna inhalācijas tvaiki, šķidrums;

42.2.5. medicīniskais slāpekļa oksiduls, inhalācijas gāze;

42.2.6. propofola emulsija injekcijām;

42.2.7. sevoflurāna inhalācijas tvaiki, šķidrums;

42.2.8. tiopentāla pulveris injekcijas šķīduma pagatavošanai.

(MK 10.11.2020. noteikumu Nr. 669 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.11.2022. noteikumem Nr. 698)

43. Izrakstot recepti, atļauts lietot tikai šo noteikumu 6.pielikumā minētos receptūras saīsinājumus latīņu valodā.

44. Recepti, kas izrakstīta veselības informācijas sistēmā, apstiprina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu. Recepti, kas izrakstīta uz parastās receptes veidlapas, ārstniecības persona apstiprina ar parakstu un personīgo spiedogu. Receptei, kas izrakstīta uz īpašās receptes veidlapas, papildus ir nepieciešams ārstniecības iestādes zīmogs (prakses ārsti var izmantot personīgo spiedogu, kurā iekļauti ārsta prakses rekvizīti).

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

45. Ja ārstniecības persona Farmācijas likumā noteiktajos gadījumos izraksta recepti tādu zāļu iegādei, kas nav iekļautas Latvijas Republikas reģistrēto zāļu sarakstā, tā informē pacientu par šo zāļu iegādes kārtību.

46. Pēc pacienta lūguma ārstniecības persona, kas izraksta recepti, izsniedz receptes norakstu vai kopiju. Aptiekā aizliegts izsniegt zāles vai medicīniskās ierīces pret receptes norakstu vai kopiju.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.392 redakcijā)

47. Ārstniecības personai aizliegts izsniegt pacientam neaizpildītas vai daļēji aizpildītas recepšu veidlapas, izņemot šo noteikumu 3.pielikumā minētos gadījumus, kad atsevišķi receptes rekvizīti var netikt norādīti.

48. Īpašās receptes derīguma termiņš ir 90 dienas, izņemot recepti, uz kuras izrakstītas zāles, kas satur šo noteikumu 7. pielikuma 1. punktā minētās vielas, un kuras derīguma termiņš ir septiņas dienas. Parastās receptes derīguma termiņš ir trīs mēneši, izņemot šo noteikumu 36. punktā minēto vairākkārt izmantojamo recepti, kuras derīguma termiņu (kas nepārsniedz vienu gadu) nosaka ārsts.

(MK 10.11.2020. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

III1. Recepšu izrakstīšanas kārtība veselības informācijas sistēmā

(Nodaļa MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

48.1 Veselības informācijas sistēmā recepti izraksta saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā un 3. pielikumā noteiktajām recepšu aizpildīšanas prasībām, ciktāl tās attiecas uz elektroniskajām receptēm. Izrakstot elektronisko recepti, zāļu nosaukums jāizvēlas no veselības informācijas sistēmā piedāvātajiem zāļu klasifikatoriem, bet pēc individuālās receptes izgatavojamo zāļu sastāvs vai nosaukums un Latvijā nereģistrēto zāļu nosaukums jānorāda veselības informācijas sistēmas brīvā teksta laukā.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

48.2 Izrakstot elektronisko recepti, ārsts vai ārsta palīgs (feldšeris) pēc pacienta lūguma izsniedz pacientam receptes identifikācijas numuru.

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 502 redakcijā)

48.3 Lai iegādātos elektroniskajā receptē izrakstītās zāles, persona farmaceitam vai farmaceita asistentam uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja zāles iegādājas persona, kurai recepte nav izrakstīta, bet kura ir pilnvarota apstrādāt tās personas datus veselības informācijas sistēmā, kurai recepte izrakstīta, persona farmaceitam vai farmaceita asistentam uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un nosauc tās personas vārdu un uzvārdu, kurai recepte izrakstīta. Pārējos gadījumos, kad zāles iegādājas persona, kurai recepte nav izrakstīta, tā farmaceitam vai farmaceita asistentam uzrāda receptes identifikācijas numuru un nosauc tās personas vārdu un uzvārdu, kurai recepte izrakstīta. Ja nosauktās personas vārds, uzvārds nesakrīt ar veselības informācijas sistēmā pieejamo informāciju, farmaceits vai farmaceita asistents zāles neizsniedz. Farmaceits vai farmaceita asistents veselības informācijas sistēmā norāda tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura iegādājusies elektroniskajā receptē izrakstītās zāles.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 502)

48.4 Parastajā elektroniskajā receptē izrakstītās zāles pacientam ir tiesības iegādāties pa daļām gan vienā, gan vairākās aptiekās.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

48.5 Īpašās elektroniskās receptes, uz kurām izrakstītas Latvijā kontrolējamās narkotiskās vai tām pielīdzinātās psihotropās zāles, veselības informācijas sistēmā glabā piecus gadus, bet pārējās īpašās receptes veselības informācijas sistēmā glabā trīs gadus. Parastās receptes veselības informācijas sistēmā glabā vienu gadu.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

48.6 Aptieka neizsniedz receptē izrakstītās zāles, ja veselības informācijas sistēmā ir ziņas, kas apliecina, ka persona, kurai recepte izrakstīta, ir mirusi.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

48.7 Ja mājas vizītes laikā veselības informācijas sistēmai piekļūt nav iespējams, ārstam vai ārsta palīgam (feldšerim) ir tiesības izrakstīt elektronisko recepti ne vēlāk kā nākamajā darbdienā, par to informējot pacientu vizītes laikā.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

48.8 Ģimenes ārsta praksē nodarbinātai māsai (medicīnas māsai) ir tiesības tehniski izrakstīt parasto elektronisko recepti, kā arī īpašo elektronisko recepti zālēm un medicīniskām ierīcēm, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā sedz no zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem, ievērojot šādus nosacījumus:

48.8 1. elektroniskā recepte tiek izrakstīta atbilstoši ģimenes ārsta pirmreizēji izrakstītajai elektroniskajai receptei, ja ģimenes ārsts devis šādu uzdevumu un nozīmētajā terapijā nav nepieciešamas izmaiņas;

48.8 2. ģimenes ārsts ir atbildīgs par elektroniskās receptes izrakstīšanas nepieciešamību un nozīmētās zāļu terapijas pamatotību;

48.8 3. māsa (medicīnas māsa) ir atbildīga par elektroniskās receptes noformēšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām un šo noteikumu 48.8 1. apakšpunktā minētās prasības izpildi.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 193 redakcijā)

IV. Aptieku un valsts institūciju pienākumi recepšu un recepšu veidlapu apritē

49. Ja medicīniskās ierīces un M saraksta zāles izrakstītas uz īpašo recepšu veidlapām, aptieka saskaņā ar līgumu par recepšu datu apstrādi elektroniski sniedz dienestam šādu īpašās receptes veidlapā un maksājumu apliecinošā dokumentā (kases čekā, kvītī) norādīto informāciju:

49.1. receptes sērija un numurs;

49.2. Eveidlapas veids (ja recepte ir izrakstīta citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas vai Šveices pilsonim saskaņā ar starptautisko līgumu, kas paredz savstarpējus norēķinus par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem);

49.3. receptes izrakstīšanas datums;

49.4. pacienta vārds, uzvārds un personas kods (E vai S veidlapas uzrādītājam — identifikācijas numurs);

49.5. ārstniecības iestādes nosaukums;

49.6. ārsta vārds, uzvārds, personas kods un specialitāte;

49.7. diagnozes kods;

49.8. atbilstoši noteiktajai kompensācijas kārtībai piemērojamais kompensācijas procents;

49.9. (svītrots ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 669);

49.10. izrakstīto zāļu nosaukums;

49.11. izsniegto zāļu kods un daudzums (iepakojumu skaits). Kompensācijas kārtības ietvaros izplatītajām zālēm papildus norāda viena iepakojuma cenu, apmaksai paredzēto summu (ņemot vērā iepakojumu skaitu) un tās sadalījumu starp pacientu un citu maksātāju;

49.12. zāļu izsniegšanas datums;

49.13. zāles atļauts vai aizliegts aizvietot;

49.14. pašvaldības sociālā dienesta izsniegtās izziņas esība, kas apliecina atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam vai atbilstību atsevišķi dzīvojošas personas vai ģimenes statusam, kas tiesīga saņemt atbrīvojumu no pacienta līdzmaksājuma par zālēm un medicīniskajām precēm atbilstoši noteiktajai kompensācijas kārtībai.

(Grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 435; MK 02.06.2008. noteikumiem Nr. 392; MK 12.04.2011. noteikumiem Nr. 283; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr. 1135; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 16; MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 669)

49.1 Ja zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā kompensē no valsts budžeta līdzekļiem, izrakstītas uz īpašās receptes veidlapas, izņemot šo noteikumu 29.1. apakšpunktā minētos gadījumus, aptieka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu tiešsaistē sniedz informāciju par izrakstītajām un izsniegtajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm. Ja zāles izrakstītas uz parastās receptes veidlapas, izņemot šo noteikumu 29.3. un 29.4. apakšpunktā minētos gadījumus, aptieka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu ir tiesīga pēc pacienta lūguma tiešsaistē sniegt informāciju par izrakstītajām un izsniegtajām zālēm.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 698 redakcijā)

49.2 Ja recepte izrakstīta elektroniski veselības informācijas sistēmā, aptieka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu tiešsaistē sniedz datus par izsniegtajām zālēm.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.12.2016., sk 59. punktu)

50. Dienests:

50.1. uzkrāj un apstrādā šo noteikumu 49.punktā minēto recepšu datus;

50.2. pēc Veselības ministrijas, Zāļu valsts aģentūras, Veselības inspekcijas un tiesībaizsardzības institūciju pieprasījuma sniedz informāciju par receptēs izrakstīto vai izsniegto zāļu un medicīnisko ierīču patēriņu;

50.3. pēc Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas un tiesībaizsardzī­bas institūciju pieprasījuma sniedz informāciju par īpašo recepšu izrakstīšanu.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr. 392 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr. 283; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr. 1135; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 16)

51. Veselības inspekcija kontrolē recepšu veidlapu aprites kārtības ievērošanu dienestā un ārstniecības iestādēs, kā arī recepšu aprites kārtības ievērošanu aptiekās.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.77 redakcijā, kas grozīta ar 12.04.2011. noteikumiem Nr.283; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1135)

52. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr. 77)

V. Noslēguma jautājumi

53. Īpašo recepšu veidlapas un recepšu veidlapas, uz kurām izraksta zāles par diferencētu samaksu, kas iespiestas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atļauts izmantot līdz 2005.gada 15.jūnijam.

54. Parasto recepšu veidlapas, kas iespiestas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atļauts izmantot līdz 2005.gada 30.jūnijam.

55. Atzīt par spēku zaudējušiem Minis­tru kabineta 1998.gada 14.jūlija noteikumus Nr.250 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas un recepšu izrakstīšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 212./213.nr.; 2001, 7.nr.; 2003, 167.nr.).

55.1 (Svītrots ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 16)

55.2 Izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces uz recepšu veidlapām, kas iespiestas līdz 2007.gada 30.septembrim, atļauts līdz 2008.gada 1.maijam.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

55.3 Šo noteikumu 28.punkts zaudē spēku ar 2009.gada 1.jūliju.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.392 redakcijā)

55.4 Izrakstīt zāles, nenorādot izrakstāmo zāļu kodu, un medicīniskās ierīces uz īpašo recepšu veidlapām, kas iespiestas līdz 2008.gada 31.decembrim, atļauts līdz 2009.gada 30.jūnijam.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.392 redakcijā)

56. Šo noteikumu 49. un 50.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūliju.

57. Recepšu veidlapas, kas iespiestas līdz 2013.gada 25.oktobrim, atļauts izplatīt līdz 2014.gada 1.jūlijam.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1135 redakcijā)

58. Izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces uz recepšu veidlapām, kas iespiestas līdz 2013.gada 25.oktobrim, atļauts līdz 2014.gada 31.decembrim. No 2014.gada 1.janvāra, izrakstot zāles un medicīniskās ierīces, minētajās veidlapās svītro vārdu "(latos)".

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1135 redakcijā)

59. Noteikumu 49.2 punkts stājas spēkā 2016. gada 1. decembrī.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 745)

60. Noteikumu 49.1 punkts stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī. Līdz 2017. gada 31. augustam aptieka informāciju par zālēm, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā kompensē no valsts budžeta līdzekļiem un kas izrakstītas uz īpašo recepšu veidlapām, saskaņā ar līgumu par recepšu datu apstrādi elektroniski sniedz dienestam saskaņā ar šo noteikumu 49. punktu.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 745 redakcijā)

61. Līdz 2016. gada 30. novembrim recepti elektroniski veselības informācijas sistēmā izraksta šādā kārtībā: aizpilda visas elektroniskajā receptē paredzētās ailes, kuras attiecas uz konkrēto gadījumu, pēc aizpildīšanas izdrukā to uz parastās receptes veidlapas, ja izrakstīta parastā recepte, vai uz īpašās receptes veidlapas, ja izrakstīta īpašā recepte, apstiprina ar parakstu un personīgo spiedogu, bet īpašo recepti arī ar ārstniecības iestādes zīmogu (prakses ārsti var izmantot personīgo spiedogu, kurā iekļauti ārsta prakses rekvizīti) un izsniedz pacientam.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

62. Receptēm, kas izrakstītas saskaņā ar šo noteikumu 61. punktu, piemēro šo noteikumu II nodaļā noteikto recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas kārtību.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

63. Īpašās recepšu veidlapas, kas iespiestas līdz 2019. gada 1. maijam, dienests izplata līdz 2020. gada 1. aprīlim.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 193 redakcijā)

64. Zāles un medicīniskās ierīces uz īpašām recepšu veidlapām, kas iespiestas līdz 2019. gada 1. maijam, drīkst izrakstīt līdz 2022. gada 31. decembrim.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 193 redakcijā)

65. Īpašo recepšu veidlapas, kas iespiestas līdz 2020. gada 12. novembrim, dienests izplata līdz 2022. gada 1. novembrim.

(MK 10.11.2020. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

66. Uz īpašo recepšu veidlapām, kas iespiestas līdz 2020. gada 12. novembrim, zāles un medicīniskās ierīces drīkst izrakstīt, nenorādot receptē informāciju par apdrošināšanas sabiedrību.

(MK 10.11.2020. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

67. Līdz 2022. gada 31. decembrim medicīniskās ierīces atbilstoši noteiktajai kompensācijas kārtībai atļauts izrakstīt uz noteikta parauga veidlapām, neievērojot šo noteikumu 29.5. apakšpunktu.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 698 redakcijā)

68. Grozījums šo noteikumu 29.2. apakšpunktā attiecībā uz receptes izrakstīšanu uz noteikta parauga veidlapas, ja pacients ir informējis, ka recepti izmantos Eiropas Savienības dalībvalstī, kādā Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, ar kuru nav nodrošināta Latvijā izsniegto e-recepšu pārrobežu apmaiņa, stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 698 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Komisijas 2012. gada 20. decembra Īstenošanas direktīvas 2012/52/EU, ar kuru paredz pasākumus, kas atvieglotu citā dalībvalstī izsniegtu recepšu atzīšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Direktīvas 2010/84/ES, ar kuru attiecībā uz farmakovigilanci groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.175

(Pielikums MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1135 redakcijā)

Parastās receptes veidlapas paraugs

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.175

(Pielikums MK 10.11.2020. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

Īpašās receptes veidlapas paraugs

3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.175
Recepšu aizpildīšanas prasības

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 435; MK 02.06.2008. noteikumiem Nr. 392; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr. 1135; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 16; MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 502; MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 193; MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 669)

I. Vispārīgās prasības

1. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 435)

2. Receptes ievaddaļā (Inscriptio) norāda:

2.1. receptes izrakstīšanas datumu;

2.2. pacienta vārdu, uzvārdu (norāda pilnu vārdu, neizmantojot iniciāļus), personas kodu (E vai S veidlapas uzrādītājam – identifikācijas numuru), dzimšanas datumu, ja personas kods to nesatur, adresi vai tālruņa numuru. Ārsts, izrakstot parasto recepti personīgai lietošanai, pacienta vārda un uzvārda vietā raksta "pro me" (man) vai "ad usum proprium" (personīgai lietošanai), bet adreses vietā norāda savu faktiskās dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru;

2.3. ārstniecības iestādes nosaukumu, kodu, adresi un tālruņa numuru;

2.4. tās ārstniecības personas vārdu, uzvārdu (norāda pilnu vārdu, neizmantojot iniciāļus), specialitāti un personas kodu vai Veselības inspekcijas piešķirto ārstniecības personas identifikatoru, kura izraksta recepti.

3. Receptes uzrunas daļā (Invocatio) raksta "Rp.:" (Recipe — ņem).

4. Receptes daļā (Praescriptio s. Designatio materiarum) pēc "Rp.:" raksta zāļu formu, nosaukumu ar lielo burtu latīņu valodā ģenitīvā, norādot zāļu formas devu un devu skaitu.

5. Pēc individuālajām receptēm izgatavojamām zālēm ar saliktu sastāvu:

5.1. katras zāļu vielas nosaukumu raksta atsevišķā rindā, vispirms rakstot narkotiskās, psihotropās un citas stingrai uzskaitei pakļautās vielas, tad pārējās stipras iedarbības vielas un citas aktīvās vielas;

5.2. ja zāļu vielas nosaukums ir garš, to atļauts turpināt arī nākamajā rindā;

5.3. ārstniecības augu nosaukumos pirmo vārdu raksta ar lielo burtu arī tad, ja tas neatrodas rindas sākumā, bet auga daļas apzīmējumu šajā gadījumā raksta ar mazo burtu;

5.4. ja zālēm to organoleptisko īpašību dēļ pievienotas kādas koriģējošas vielas, tās raksta pēc aktīvajām vielām;

5.5. palīgvielas, kas zālēm nodrošina vajadzīgo konsistenci, formu un daudzumu, receptē raksta pēdējās.

6. Receptes labajā pusē pretī attiecīgajam zāļu sastāvdaļas nosaukumam raksta daudzumu masas, tilpuma vai darbības vienībās:

6.1. cietas vai mīkstas konsistences zāļu vielām — gramos vai grama daļās, rakstot tos kā nenosauktus skaitļus;

6.2. šķidrumiem — mililitros, rakstot aiz skaitļa saīsinājumu "ml";

6.3. spirta daudzumu izraksta gramos, spirta šķīdumam norādot koncentrāciju;

6.4. pilienu skaitu apzīmē ar romiešu cipariem, rakstot to aiz pilienu saīsinājuma "gtt.";

6.5. zāļu līdzekļa aktīvajām darbības vienībām norāda darbības vienību skaitu, aiz kura raksta saīsinājumu "DV".

7. Ja divas vai vairākas zāļu sastāvdaļas ņemamas vienādā daudzumā, to var norādīt tikai aiz pēdējās no šīm sastāvdaļām, pirms daudzuma rakstot "āā".

8. Norādot pēdējo zāļu sastāvdaļu, kas pievienojama, lai iegūtu nepieciešamo zāļu kopējo masu vai tilpumu, pirms skaitliskā dau­dzuma apzīmējuma lieto saīsinājumu "ad".

9. Norādījumus aptiekai (Subscriptio) par zāļu izgatavošanu, zāļu formu un zāļu daudzumu, norādot svara vai tilpuma, vai darbības vienības un iesaiņojuma veidu, raksta latīņu valodā, lietojot vispārpieņemtos receptūras saīsinājumus atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumam.

10. Norādījumus slimniekam (Signatura) par zāļu lietošanu receptē raksta latviešu valodā aiz saīsinājuma "D.S.", norādot, kādās devās, kad, cik bieži un kā zāles lietojamas.

11. Ja receptē izrakstītās zāles izgatavojamas un izsniedzamas steidzami, ārstniecības persona raksta atzīmi "Cito!". Ja zāles izsniedzamas nekavējoties, raksta atzīmi "Statim!". Atzīmi vēlams norādīt citā krāsā.

12. Ja zāles aizliegts aizvietot, ārstniecības persona nosvītro uzrakstu "Zāles atļauts aizvietot" un norāda aizlieguma pamatojumu. Pamatojuma norādes turpinājumam var izmantot receptes otro pusi, lietojot apzīmējumu "verte".

13. Visus recepšu veidlapas laukus, kurus konkrētajā gadījumā nav paredzēts aizpildīt, ārstniecības persona krusteniski nosvītro.

13.1 Izsniedzot bioloģiskas izcelsmes zāles, farmaceits vai farmaceita asistents receptes veidlapas otrā pusē, ja recepte izrakstīta uz receptes veidlapas, vai veselības informācijas sistēmā, ja recepte izrakstīta veselības informācijas sistēmā, norāda izsniegto zāļu sērijas numuru. Šo informāciju farmaceits vai farmaceita asistents receptes veidlapā apliecina ar parakstu un personīgo spiedogu.

II. Parasto recepšu aizpildīšanas prasības

14. Ja ārstniecības persona, izrakstot parasto recepti, paredz iespēju izvēlēties vienu no analogām zālēm, tā norāda vairākas zāles, atdalot tās ar saīsinājumu "s." (sive — jeb), un aptiekā izsniedz vienas no izrakstītajām zālēm.

15. (Svītrots no 01.10.2017. ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 502; sk. grozījumu 3. punktu)

16. Receptes derīguma termiņu ārstniecības persona norāda atbilstoši diagnozei un izrakstāmajām zālēm.

17. Izsniegto zāļu kodu (reģistrācijas numurs Latvijas zāļu reģistrā, norādot produkta identifikācijas numuru) vai zāļu ražotāja piešķirto nosaukumu (norādot iepakojuma lielumu), daudzumu (iepakojumu skaits), cenu (viena iepakojuma), apmaksai paredzēto summu (ņemot vērā iepakojumu skaitu) un receptes noslēgšanas datumu norāda farmaceits vai farmaceita asistents, kas izsniedz zāles. Šo informāciju farmaceits vai farmaceita asistents receptes veidlapā apliecina ar parakstu un personīgo spiedogu.

18. Izsniedzot zāles pret vairākkārt izmantojamo recepti, farmaceits vai farmaceita asistents receptes veidlapas otrā pusē izdara atzīmi par attiecīgo zāļu izsniegto daudzumu un izsniegšanas datumu, atzīmi apstiprinot ar parakstu un personīgo spiedogu, un nodrošina, lai būtu iespējams identificēt aptieku, kurā zāles ir izsniegtas.

III. Īpašo recepšu aizpildīšanas prasības

19. E vai S veidlapas veidu ārsts norāda gadījumā, ja recepte ir izrakstīta citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas vai Šveices pilsonim saskaņā ar starptautisko līgumu, kas paredz savstarpējus norēķinus par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

20. (Svītrots ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 669)

21. Valsts kompensācijas kategoriju vai apmēru ārsts norāda, ja uz receptes izraksta zāles vai medicīniskās ierīces atbilstoši noteiktajai kompensācijas kārtībai.

22. Uz visām īpašajām receptēm ārsts norāda diagnozes kodu atbilstoši SSK klasifikācijai. Izrakstot glikēmijas teststrēmeles grūtniecēm, papildus pamatdiagnozes kodam norāda kodu "Z33".

22.1 (Svītrots ar MK 02.06.2008. noteikumiem Nr. 392)

23. Izsniegto zāļu kodu (zāļu identifikācijas numurs kompensējamo zāļu sarakstā kompensācijas kārtības ietvaros izplatāmajām zālēm vai zāļu reģistrācijas numurs Latvijas zāļu reģistrā ar produkta identifikācijas numuru – pārējos gadījumos) vai zāļu ražotāja piešķirto nosaukumu (nosaukumu norāda, ja zāles nav iekļautas Latvijas zāļu reģistrā, un pievieno informāciju par iepakojuma lielumu), daudzumu (iepakojumu skaits), cenu (viena iepakojuma), apmaksai paredzēto summu (ņemot vērā iepakojumu skaitu), tās sadalījumu starp pacientu un citu maksātāju, kā arī zāļu izsniegšanas datumu norāda farmaceits vai farmaceita asistents, kas izsniedz zāles. Šo informāciju farmaceits vai farmaceita asistents receptes veidlapā apliecina ar parakstu un personīgo spiedogu. Ja izsniedzamais daudzums nav pilnos iepakojumos, iepakojumu daudzumu norāda decimālos skaitļos ar precizitāti līdz četriem cipariem aiz komata.

IV. Papildu prasības recepšu veidlapu aizpildīšanai, ja pacients ir informējis, ka izmantos recepti kādā no Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm vai Šveices Konfederācijā

24. Informācijā par pacientu norāda pacienta dzimšanas datumu.

25. Informācijā par ārstniecības personu norāda papildu rekvizītus (e-pasta adrese un tālruņa vai faksa numurs (ar valsts kodu)).

26. Izrakstot zāles, norāda vienu no šādiem nosaukumiem:

26.1. zāļu starptautisko nepatentēto nosaukumu vai, ja šāda nosaukuma nav, pieņemto vispārīgo zāļu nosaukumu;

26.2. zāļu ražotāja piešķirto nosaukumu, ja zāles aizliegts aizvietot, nosvītrojot uzrakstu "Zāles atļauts aizvietot" un norādot aizlieguma pamatojumu;

26.3. zāļu ražotāja piešķirto nosaukumu, ja izraksta bioloģiskas izcelsmes zāles.

Veselības ministrs G.Bērziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.175
Zāles, kuras uz parastās receptes veidlapas atļauts izrakstīt vairāk nekā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam

(Pielikums grozīts ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 16)

Nr.
p.k.

Zāļu anatomiski terapeitiski ķīmiskā grupaIzņēmumi (zāles, kuras uz vienas receptes atļauts izrakstīt ne vairāk kā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam)
1. Gastrointestinālais trakts un vielmaiņa
1.1.Līdzekļi funkcionālu gastrointestinālu traucējumu ārstēšanai (A03)

A03BA01 Atropine

A03BA03 Hyoscyamine

A03FA02 Cisapride

1.2.Līdzekļi aknu slimību un žults veidošanās un izdales traucējumu ārstēšanai (A05)
1.3.Līdzekļi diabēta ārstēšanai (A10)
2. Asinis un asinsrades orgāni
2.1.

Antitrombotiskie līdzekļi (B01AC07

Dipyridamole)

3. Kardiovaskulārā sistēma
3.1.Sirds slimību ārstēšanai izmantojamie vazodilatatori (C01D)
3.2.Antihipertensīvie līdzekļi (C02)

C02BA01 Trimetaphan

C02CC02 Guanethidine

C02CC04 Debrisoquine

C02DA01 Diazoxide

3.3.Diurētiskie līdzekļi (C03)
3.4.Beta-blokatori (C07)
3.5.Kalcija kanālu blokatori (C08)

C08EA02 Bepridil

C08EX01 Lidoflazine

3.6.Renīna-angiotensīna sistēmu ietekmējoši līdzekļi (C09)
3.7.Seruma lipīdu līmeni reducējoši līdzekļi (C10)

C10AX02 Probucol

C10AX09 Ezetimibe

4. Uroģenitālā sistēma un dzimumhormoni
4.1.Hormonālie kontraceptīvie līdzekļi sistēmiskai lietošanai (G03A)
4.2.Estrogēni (G03CA, dabīgie un pussintētiskie)
4.3.Estrogēni kombinācijās (G03CC04 Estrone, G03CC06 Estriol)
4.4.Progestagēni (G03D)

G03DA01 Gestonorone

G03DB02 Megestrol

G03DB04 Nomegestrol

4.5.Progestagēnu un estrogēnu kombinācijas (G03F)G03FB03 Chlormadinone un Estrogen
4.6.Uroloģiskie līdzekļi, tai skaitā spazmolītiskie līdzekļi (G04B)G04BE01 Alprostadil
5. Sistēmiski hormonus saturošie līdzekļi, izņemot dzimumhormonus un insulīnus
5.1.Vairogdziedzera hormonus saturošie līdzekļi (H03A)
5.2.Antitireoīdie līdzekļi (H03B)
5.3.Antiparatireoīdie hormoni (H05B)
6. Muskuļu un skeleta sistēma
6.1.Pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi, nesteroīdie (M01AA, M01AB, M01AC, M01AE, M01AG, M01AX)

M01AA02 Mofebutazone

M01AX17 Nimesulide

6.2.Miorelaksanti, centrālas darbības (M03B)
6.3.Pretpodagras līdzekļi (M04A)M04AB03 Benzbromarone
7. Nervu sistēma
7.1.Pretmigrēnas līdzekļi, alkaloīdi (N02CA)
7.2.Pretepilepsijas līdzekļi (N03)

N03AG04 Vigabatrin

N03AX10 Felbamate

7.3.Pretparkinsonisma līdzekļi (N04)N04BA Dopa un dopa atvasinājumi
8. Elpošanas sistēma
8.1.Līdzekļi obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai, adrenerģiskie, inhalējamie (R03A)

R03AA01 Epinephrine

R03AK01 Epinephrine kombinācijās

8.2.Citi līdzekļi obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai, inhalējamie (R03BB, R03BC, R03BX)
8.3.Citi līdzekļi obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai, sistēmiskie (R03DA, R03DB, R03DX)

R03DA04 Theophylline

R03DA74 , R03DB04 Theophylline kombinācijās

9. Maņu orgāni
9.1.Pretglaukomas un miotiskie līdzekļi (S01E)

S01EA05 Brimonidine

S01EB03 Ecothiopate

S01EB04 Demecarium

S01EB08 Aceclidine

Veselības ministrs G.Bērziņš
5. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta
noteikumiem Nr. 175

(Pielikums MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 698 redakcijā)

Narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu maksimālais daudzums, ko atļauts izrakstīt uz vienas receptes

Nr.

p. k.

Vielas starptautiskais nosaukums

Maksimālais vielas daudzums, ko atļauts izrakstīt uz receptes (gramos)

Gatavo zāļu forma (aptiekās izgatavojamām zālēm piemēro atbilstoši ievadīšanas veidam)

Piezīmes

1.

Buprenorfīna hidrohlorīds

0,24plāksteri, tabletesne vairāk kā 12 plāksterus
2.Ciklobarbitāla kalcija sāls1,0tabletes 
3.Dihidrokodeīna tartrāts6,72tabletes 
4.Etilmorfīns

1,0

  
5.

Fentanils

0,384plāksterine vairāk kā 20 plāksterus
6.Fentanils citrāta formā0,024tabletes, deguna aerosols 
7.Hidromorfona hidrohlorīds6,4  
8.Kodeīna fosfāta hemihidrāts3,0tabletes 
9.Metilfenidāta hidrohlorīds

1,62

tabletes 
10.Morfīna hidrohlorīds0,4injekciju šķīdums 
11.

Morfīna hidrohlorīds

6,0tabletes 
12.Morfīna sulfāts10,8tabletes 
13.

Nātrija oksibutirāts/nātrija oksibāts

90  
14.

Oksikodona hidrohlorīds

4,48

tabletes 
15.

Petidīna hidrohlorīds

1,0

injekciju šķīdums 
16.

Pentazocīns

0,3  
17.

Trimeperidīna hidrohlorīds

0,4

injekciju šķīdums 
18.

Efedrīna hidrohlorīds

0,5  

 

6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.175
Vispārpieņemtie receptūras saīsinājumi

Nr.
p.k.

Pilns apzīmējums latīņu valodā

Saīsinājums

Apzīmējums latviešu valodā

1.

acidum

acid., ac.

skābe

2.

adde

 

pievieno, piejauc

3.

ad manum medici

ad man. med.

ārsta rokās

4.

ad usum externum

ad us. ext.

ārīgai lietošanai

5.

ad usum internum

ad us. int.

iekšķīgai lietošanai

6.

ad usum proprium

ad us. propr.

personīgai lietošanai

7.

ad vitrum

ad vitr.

stikla traukā

8.

aequalis

aeq.

vienāds

9.

ampulla

amp., ampull.

ampula

10.

ana

āā

līdzīgās daļās, pa

11.

anhydricus

anhydr.

bezūdens

12.

aqua

aq.

ūdens

13.

aqua destillata

aq. dest.

destilētais ūdens

14.

butyrum

butyr.

sviests

15.

compositum

comp.

salikts

16.

capsula amylacea

caps. amyl.

cietes kapsula

17.

capsula gelatinosa

caps. gel.

želatīna kapsula

18.

charta

chart.

papīrs

19.

charta cerata

chart. cer.

vaskots papīrs

20.

charta paraffinata

chart. paraff.

parafīna papīrs

21.

concentratus

conc.

koncentrēts

22.

cortex

cort.

miza

23.

crystallisatus

cryst.

kristālisks

24.

cum

c.

ar

25.

Da; Detur; Dentur

D.

dod; lai tiek dots; lai tiek doti

26.

Da in scatula

D. in scat.

dod kārbiņā

27.

Da in vitro

D. in vitr.

dod stikla traukā

28.

Da in vitro nigro

D. in vitro nigro

dod tumšā traukā

29.

Da, Signa; Dentur, Signetur

D.S.

dod, apzīmē; lai tiek dots, lai tiek apzīmēts

30.

Da tales doses;
Dentur tales doses

D.t.d.

dod tādas devas; lai tiek dotas tādas devas; izsniegt šādas devas

31.

decoctum

dec.

novārījums

32.

depuratus

dep.

attīrīts

33.

destillatus

destill.

destilēts

34.

dilutus

dil.

atšķaidīts

35.

divide in partes aequales

div. in p. aeq.

sadali vienādās devās; sadali līdzīgās devās

36.

dosis

d., dos.

deva

37.

emplastrum

empl.

plāksteris

38.

emulsum, emulsio

emuls.

emulsija

39.

extractum

extr.

ekstrakts, izvilkums

40.

extractum fluidum

extr. fl.

šķidrais ekstrakts

41.

extractum siccum

extr. sicc.

sausais ekstrakts

42.

extractum spissum

extr. spiss.

biezais ekstrakts

43.

fiat (fiant)

f.

lai pagatavotu, lai top, lai veidotos

44.

flores

fl.

ziedi

45.

folium

fol.

lapa

46.

fructus

fr.

auglis

47.

gelatina

gel.

želatīna

48.

globulus

glob.

lodīte

49.

gutta, guttae

gtt.

piliens, pilieni

50.

guttas

gtts

pilienus

51.

herba

hb.

laksti, zāle

52.

in ampullis

in amp., ampull.

ampulās

53.

infusum

inf.

uzlējums

54.

in capsulis

in caps.

kapsulās

55.

in oblatis

in obl.

oblatēs

56.

in tabulettis

in tab., in tabul.

tabletēs

57.

linimentum

lin., linim.

šķidrā ziede, liniments

58.

liquor, liquidus

liq.

šķidrums, šķidrs

59.

massa

m.

masa

60.

massa pilularum

m. pil.

zirnīšu masa

61.

Misce; Misceatur

M.

sajauc; lai tiek sajaukts, samaisīts

62.

Misce.Da.Signa;
Misceatur, Detur, Signetur

M.D.S.

sajauc, dod, apzīmē; lai tiek sajaukts, dots, apzīmēts

63.

Misce fiat

M.f.

sajauc, lai top

64.

mixtura

mixt.

mikstūra

65.

mucilago

muc.

gļotas

66.

numero

N.

skaitā

67.

oleum

ol.

eļļa

68.

pars, partes

p.

daļa, daļas

69.

partes aequales

p. aeq.

vienādas daļas, vienādās (līdzīgās) devās

70.

pasta

past.

pasta

71.

pilula, pilulae

pil.

zirnītis, zirnīši

72.

praecipitatus

ppt., praec.

izgulsnēts - nogulsnes

73.

pro injectionibus

pro inj.

iešļircināšanai

74.

pro usu externo

pro us. ext.

ārīgai lietošanai

75.

pro usu interno

pro us. int.

iekšķīgai lietošanai

76.

pulvis, pulveres

pulv.

pulveris

77.

purus

pur.

tīrs

78.

quantum satis

q.s.

cik vajag; vajadzīgajā daudzumā

79.

radix

rad.

sakne

80.

Recipe

Rp.

ņem

81.

repete, repetatur

repet.

atkārtot; lai tiek atkārtots

82.

rhizoma

rhiz.

saknenis, zemes stumbrs

83.

satis

s.

diezgan, pietiekami

84.

semen

sem.

sēklas

85.

seu, sive

s.

jeb

86.

siccus

sicc.

sauss

87.

Signa, Signetur

S.

apzīmē; lai tiek apzīmēts

88.

simplex

simpl.

vienkāršs

89.

sirupus

sir.

sīrups

90.

solutio

sol.

šķīdums

91.

species

spec.

zāļu tēja

92.

spiritus

spir.

spirts

93.

sublimatus

subl.

sublimēts

94.

subtilis

subt.

smalks

95.

subtilissimus

subtiliss.

vissmalkākais

96.

suppositorium

supp.

svecītes

97.

suppositorium rectale

supp. rect.

svecīte, rektālais supozitorijs

98.

suppositorium vaginale

supp. vag.

vaginālais supozitorijs

99.

tabuletta; tabulettae

tab., tabul.

tablete, tabletes

100.

tales

t.

tādas

101.

tinctura

t-ra, tinct., tct.

tinktūra

102.

unguentum

ung.

ziede

103.

verte

V.

apgriez

104.

vitrum

vitr.

stikla trauks, trauks

Veselības ministrs G.Bērziņš
7. pielikums
Ministru kabineta 2005. gada 8. marta
noteikumiem Nr. 175
Aktīvās vielas ar augstu farmakovigilances risku

(Pielikums MK 10.11.2020. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

Nr. p. k.Aktīvā vielaReceptē norādāmais ārstēšanas kursa ilgums
1.Aktīvās vielas ne vairāk kā vienu mēnesi ilgam ārstēšanās kursam
1.1.Izotretinoīns28 dienas
1.2.Talidomīds28 dienas
1.3.Lenalidomīds28 dienas
1.4.Pomalidomīds28 dienas
1.5.Acitretīns28 dienas
2.Valproātam radniecīgas vielas90 dienas
01.07.2023