Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.343

Ventspilī 2000.gada 21.augustā

(protokols Nr.14, 37.§)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos "Par pasažieru autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas kārtību"

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi" un LR Administratīvā pārkāpuma kodeksu, LR Pašvaldību lietu pārvaldes 14.08.2000. saskaņojumu Nr.1-004, Ventspils pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt ar 1998.gada 18.maija lēmumu Nr.208m apstiprinātajos saistošajos noteikumos "Par pasažieru autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas kārtību" sadaļā "Noteikumu kontroles realizācijas, administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas un administratīvo sodu uzlikšanas kārtība" 44. līdz 50.punktu ieskaitot.

2. Piešķirt saistošajiem noteikumiem "Par pasažieru autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas kārtību" numuru Nr.13.

3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.13 "Par pasažieru autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas kārtību" sadaļu "Noteikumu kontroles realizācijas, administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas un administratīvo sodu uzlikšanas kārtība" saskaņā ar pielikumu.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs

 

Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.13

"Par pasažieru autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas kārtību"

Noteikumu kontroles realizācijas, administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas un administratīvo sodu uzlikšanas kārtība (jaunā redakcija)

44. Šo Noteikumu, Ceļu satiksmes drošības noteikumu, pasažieru komercpārvadājumus ar autotransportu reglamentējošo likumu, normatīvo aktu nepildīšana ir administratīvais pārkāpums, par ko vainīgās personas saucamas pie administratīvās atbildības un sodāmas par izdarītajiem pārkāpumiem saskaņā ar šiem Noteikumiem, kā arī LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

45. Par Noteikumu pārkāpšanu piemērojams brīdinājums vai naudas sods līdz 50 (piecdesmit) latiem.

46. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu atbilstoši šiem Noteikumiem un LR APK 221. panta 1. daļas 4) punktam un 2. daļai ir tiesīgi:

46.1. kā administratīvā pārkāpuma vietā, tā pēc administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas:

- Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija;

- Ventspils pilsētas pašvaldības (municipālās) policijas vārdā:

- priekšnieks,

- priekšnieka vietnieks;

- Ventspils pilsētas domes Administratīvās inspekcijas priekšnieks;

46.2. tikai pēc administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas:

- Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija;

- Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba reģistrācijas komisija;

- Pašvaldību pārvadātāja organizācijas kontroli realizējošas amatpersonas (par pārkāpumiem šīs organizācijas transporta līdzekļos);

46.3. tikai administratīvā pārkāpuma vietā, ja vainīgā persona pārkāpumu atzīst:

- Municipālās policijas vecākie kārtībnieki un kārtībnieki;

- Administratīvās inspekcijas inspektori un ārštata inspektori.

47. Šo Noteikumu 46.3. punktā minētās personas gadījumos, kad pārkāpējs apstrīd viņam uzlikto sodu, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu, ko nosūta attiecīgi:

- Municipālās policijas vecākie kārtībnieki un kārtībnieki - ko nosūta attiecīgi Municipālās policijas priekšniekam (viņa vietniekam);

- Administratīvās inspekcijas inspektori un ārštata inspektori - ko nosūta attiecīgi Ventspils pilsētas domes Administratīvajai komisijai.

48. Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba reģistrācijas komisijas tiesības veikt administratīvo sodu uzlikšanu ir ierobežotas ar jautājumu izskatīšanu un brīdinājuma izteikšanu.

49. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs

21.08.2000