Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumus Nr. 482 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo".

Ministru kabineta noteikumi Nr.303

Rīgā 2000.gada 29.augustā (prot. Nr.40, 8.§)

Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14.panta 20.punktu un 60.panta pirmās daļas 1.punktu

 

1. Šie noteikumi nosaka Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijā iekļauto profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu gadā uz vienu izglītojamo (turpmāk - programmu izmaksas).

2. Programmu izmaksas veido:

2.1. normējamās izmaksas (darba alga, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, komandējumu un darba braucienu izmaksas, samaksa par pakalpojumiem, materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra izmaksas, grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas, iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas);

2.2. nenormējamās izmaksas (normatīvajos aktos noteiktās sociālā nodrošinājuma izmaksas, stipendijas un transporta izdevumu kompensācijas).

3. Normējamās izmaksas ir vienādas ar izglītības programmu grupas "Sabiedrības un iestāžu vadība" normējamo izmaksu (1.pielikums) un attiecīgā izglītības programmu izmaksu minimālā koeficienta (2.pielikums) reizinājumu.

4. Izglītības programmu grupas "Sabiedrības un iestāžu vadība" programmu izmaksas gadā uz vienu izglītojamo ir 539,54 lati.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 29.augusta
noteikumiem Nr.303

Izglītības programmu grupas "Sabiedrības un iestāžu vadība" izmaksas

I. Normējamās izmaksas

1. Darba alga uz vienu izglītojamo gadā:

1.1. darba alga uz vienu izglītojamo gadā =

= (pedagoga vidējā darba alga uz vienu izglītojamo gadā) + (pārējo darbinieku darba alga uz vienu izglītojamo gadā)

1.2. pedagoga vidējā darba alga uz vienu izglītojamo gadā =

= 12 x (pedagoga darba alga x proporcija) : [vidējais izglītojamo skaits uz vienu pedagoga likmi (štata vienību)]

Piezīmes.

1. Pedagoga darba alga - saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2. Vidējais izglītojamo skaits uz vienu pedagoga likmi (štata vienību) - 10 (ekspertu atzinums).

3. Izglītojamo skaits vidēji gadā:

V = S + 1/3U - 1/12 [6B1 + (12 - n ) x B2] - 0,6A, kur

V - izglītojamo skaits vidēji gadā;

S - izglītojamo skaits uz budžeta gada sākumu (1.janvāri);

U - budžeta gadā uzņemto izglītojamo skaits, kas uzsāk mācīties 1.septembrī (nosaka dibinātājs - ministrija, kuras pārziņā ir attiecīgā izglītības iestāde, vai pašvaldība saskaņā ar likumu par valsts budžetu attiecīgajam gadam);

B1 - absolventu skaits jūnijā;

B2 - absolventu skaits citā mēnesī;

n - mācību ilgums (mēnešu skaits) budžeta gadā;

A - atskaitīto izglītojamo skaits budžeta gadā.

4. Proporcija:

Pedagogi Proporcija (ekspertu atzinums)
Pedagogi ar augstāko izglītību 76 %
Pedagogi ar vidējo pedagoģisko izglītību 14 %
Pedagogi ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību 10 %

1.3. pārējo darbinieku darba alga uz vienu izglītojamo gadā =

= [(pedagogu darba alga uz vienu izglītojamo gadā) : (pedagogu un pārējo darbinieku algu attiecība)] x (pārējo darbinieku skaits uz vienu pedagogu)

Piezīmes.

1. Pedagogu un pārējo darbinieku algu attiecība - 1,6 (ekspertu atzinums).

2. Pārējo darbinieku skaits uz vienu pedagogu - 0,6 (ekspertu atzinums).

2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu izglītojamo gadā:

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu izglītojamo gadā = (darba alga uz vienu izglītojamo) x (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents)

Piezīme. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu procents - saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3. Komandējumu un darba braucienu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā - 1,5 lati (ekspertu atzinums).

4. Pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā:

4.1. pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā =

= (sakaru pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (nekustamā īpašuma nodoklis uz vienu izglītojamo gadā) + (remonta izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (tehniskās apkopes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (administratīvā darba nodrošināšana uz vienu izglītojamo gadā) + (citi pakalpojumi uz vienu izglītojamo gadā)

4.2. tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā =

= [(abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī) x 12 + (sarunu ilgums dienā minūtēs) x (cik dienas gadā izmantots tālrunis) x (vienas sarunu minūtes cena)] : (izglītojamo skaits uz vienu tālruni)

Piezīmes.

1. Abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī - saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā.

2. Sarunu ilgums dienā - 20 minūtes (ekspertu atzinums).

3. Tālruņa izmantošana gadā - 240 dienas (ekspertu atzinums).

4. Vienas sarunu minūtes cena - saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā.

5. Izglītojamo skaits uz vienu tālruni - 100 (ekspertu atzinums).

4.3. pasta un citu sakaru pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā - 0,70 latu (ekspertu atzinums)

4.4. sakaru pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā =

= (tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (pasta un citu pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā)

4.5. nekustamā īpašuma nodoklis uz vienu izglītojamo gadā =

= [(nekustamā īpašuma nodokļa vidējā vērtība par vienu m2) x (vienam izglītojamam nepieciešamā platība (m2)) : (vidējais ēku stāvu skaits)] x 2

Piezīmes.

1. Nekustamā īpašuma nodokļa vidējā vērtība par vienu kvadrātmetru - aprēķināts lielums, ņemot vērā pašvaldības noteikto normatīvu attiecīgajam gadam.

2. Vienam izglītojamam nepieciešamā platība - 11,2 m2 (ekspertu atzinums).

3. Vidējais ēku stāvu skaits - 3 (ekspertu atzinums).

4.6. remonta izmaksas uz vienu izglītojamo gadā =

= [(viena m2 kārtējā remonta izmaksas ) + (viena m2 kapitālā remonta izmaksas ) + (viena m2 avārijas remonta izmaksas)] x (vienam izglītojamam nepieciešamā platība (m2))

Piezīmes.

1. Viena kvadrātmetra kārtējā remonta izmaksas - 0,8 lati (ekspertu atzinums).

2. Viena kvadrātmetra kapitālā remonta izmaksas - 0,0058 lati (ekspertu atzinums).

3. Viena kvadrātmetra avārijas remonta izmaksas - 0,0029 lati (ekspertu atzinums).

4.7. tehniskās apkopes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā =

=10 x (tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz vienu m2) x (vienam izglītojamam nepieciešamā platība (m2))

Piezīme. Viena kvadrātmetra tehniskās apkopes izmaksas mēnesī - 0,10 latu (ekspertu atzinums).

4.8. administratīvā darba nodrošināšana uz vienu izglītojamo gadā =

= [(sakaru pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (nekustamā īpašuma nodoklis uz vienu izglītojamo gadā) + (remonta izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (tehniskās apkopes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā)] x (% no kopējās summas administratīvā darba nodrošināšanai)

Piezīme. Administratīvā darba nodrošināšanai - 2 % no kopējās summas (ekspertu atzinums).

4.9. citi pakalpojumi uz vienu izglītojamo gadā =

= [(sakaru pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (nekustamā īpašuma nodoklis uz vienu izglītojamo gadā) + (remonta izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (tehniskās apkopes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā)] x (% no kopējās summas citiem pakalpojumiem)

Piezīme. Citiem pakalpojumiem - 2 % no kopējās summas (ekspertu atzinums).

5. Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra izmaksas uz vienu izglītojamo gadā:

5.1. materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra izmaksas uz vienu izglītojamo gadā =

= (patērētā elektroenerģija) + (apkure) + (ūdensapgāde) + (kanalizācija) + (inventāra, mācību līdzekļu, materiālu iegāde un kancelejas preces)

5.2. patērētā elektroenerģija =

= [(vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā sešus mēnešus gadā 20 dienas mēnesī) x 0,01 kWh x (vienam izglītojamam nepieciešamā platība (m2)) x (vienas kWh cena)] + [(vidējais datoru darbināšanas laiks dienā 10 mēnešus gadā) x 0,1 kWh x (vienas kWh cena)]

Piezīmes.

1. Vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā sešus mēnešus gadā - 3,5 stundas (ekspertu atzinums).

2. Vienas kilovatstundas cena - saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā.

3. Vidējais datoru izmantošanas laiks dienā 10 mēnešus gadā - 4 stundas (ekspertu atzinums).

5.3. apkure =

= (apkures izmaksas par vienu m2 mēnesī) x (m2 uz vienu izglītības vietu) x 7

Piezīme. Apkures izmaksas par vienu kvadrātmetru mēnesī - saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā.

5.4. ūdensapgāde =

= (ūdens daudzums m3 uz vienu izglītojamo gadā) x (viena m3 ūdens cena)

Piezīmes.

1. Ūdens daudzums uz vienu izglītojamo gadā - 24 m3 (ekspertu atzinums).

2. Viena kubikmetra ūdens cena - saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā.

5.5. kanalizācija =

= (kanalizācijas notekūdeņu daudzums m3 uz vienu izglītojamo gadā) x (viena m3 kanalizācijas notekūdeņu cena)

Piezīmes.

1. Kanalizācijas notekūdeņu daudzums uz vienu izglītojamo gadā - 19,2 m3 (ekspertu atzinums).

2. Viena kubikmetra kanalizācijas notekūdeņu cena - saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā.

5.6. inventāra, mācību līdzekļu, materiālu iegāde un kancelejas preču izmaksas uz vienu izglītojamo gadā - 5,20 latu (ekspertu atzinums).

6. Grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā:

Grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā =

= [(mācību grāmatu skaits uz vienu izglītojamo gadā) x (vidējā vienas grāmatas cena) : (grāmatu kalpošanas laiks gados)] + (žurnālu iegādes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā)

Piezīmes.

1. Mācību grāmatu skaits uz vienu izglītojamo gadā - 10 (ekspertu atzinums).

2. Vidējā vienas grāmatas cena - 5 lati (ekspertu atzinums).

3. Grāmatu lietošanas ilgums - 5 gadi (ekspertu atzinums).

4. Žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studentu gadā - 2 lati (ekspertu atzinums).

7. Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz vienu izglītojamo gadā:

7.1. iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz vienu izglītojamo gadā =

= (iekārtu iegādes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (iekārtu modernizēšanas izmaksas uz vienu izglītojamo gadā)

7.2. iekārtu iegādes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā - 45,50 latu (ekspertu atzinums)

7.3. iekārtu modernizēšanas izmaksas =

= (iekārtu iegādes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) x (% no izmaksu summas iekārtu modernizēšanai)

Piezīme. Iekārtu modernizēšanai - 20 % no iekārtu iegādes izmaksām uz vienu izglītojamo gadā - 9,10 latu (ekspertu atzinums).

II. Nenormējamās izmaksas

8. Sociālā nodrošinājuma izmaksas uz vienu izglītojamo gadā:

Sociālā nodrošinājuma izmaksas uz vienu izglītojamo gadā =

= (sportam uz vienu izglītojamo gadā) + (pašdarbībai uz vienu izglītojamo gadā) + (dienesta viesnīcām uz vienu izglītojamo gadā)

Piezīmes.

1. Sportam uz vienu izglītojamo gadā - 8 lati (ekspertu atzinums).

2. Pašdarbībai uz vienu izglītojamo gadā - 7,50 latu (ekspertu atzinums).

3. Dienesta viesnīcām uz vienu izglītojamo gadā - 2 lati (ekspertu atzinums).

9. Stipendiju un transporta izdevumu kompensācijas izmaksas uz vienu izglītojamo gadā:

Stipendiju un transporta izdevumu kompensācijas izmaksas uz vienu izglītojamo gadā =

= [(vidējais stipendijas apmērs mēnesī) x 12 ] + [(tālsatiksmes transporta izdevumu kompensācija mēnesī) x 10]

Piezīmes.

1. Vidējais stipendijas apmērs mēnesī - 8,5 lati saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2. Tālsatiksmes transporta izdevumu kompensācija mēnesī - 2,70 latu (ekspertu atzinums).

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 29.augusta
noteikumiem Nr.303

Izglītības tematiskās jomas, izglītības programmu grupas un izglītības programmu izmaksu minimālie koeficienti (k)

Nr.
p.k.
Izglītības tematiskās jomas Izglītības programmu grupas k
1. Māksla, mūzika un horeogrāfija    
1.1. Māksla, mūzika, horeogrāfija, plašsaziņas līdzekļu māksla 2,34
1.2. Materiālu mākslinieciskā apstrāde 1,45
2. Informācijas un saskarsmes zinātnes Komunikācijas zinātne, bibliotēkzinātne un informācija 0,72
3. Uzņēmējdarbība un administrēšana Uzņēmējdarbība, sabiedrības un iestāžu vadība 0,72
4. Tieslietu zinātnes Tiesību zinātne 0,72
5. Dzīvās dabas zinātnes Bioloģija, vides zinātne, ūdenssaimniecība 1,65
6. Fizikas un ķīmijas zinātnes Fizika, optometrija, ķīmija, ģeogrāfija, ģeoloģija, astronomija 1,61
7. Matemātika un statistika Matemātika, statistika 1,28
8. Datorzinātnes Informācijas sistēmas, datorzinātne 1,28
9. Inženierzinātnes un rūpnieciskie arodi    
9.1. Metālapstrāde, mašīnzinātne 1,35
9.2. Elektrozinātne 1,21
9.3. Datorvadība un datorzinātne 1,28
9.4. Ķīmijas tehnoloģija 1,73
9.5. Zemes ierīcība 1,33
10. Izgatavošana un pārstrāde    
10.1. Pārtikas rūpniecība un tehnoloģija 1,19
10.2. Kokapstrādes tehnoloģija, izstrādājumu izgatavošana 1,43
10.3. Tekstiliju ražošanas tehnoloģija, izstrādājumu izgatavošana 1,04
10.4. Poligrāfija 0,72
11. Arhitektūra un būvniecība    
11.1. Arhitektūra, pilsētu un rajonu plānošana, ainavu plānošana 1,49
11.2. Būvdarbi, apdares būvdarbi, būvzinības 1,27
12. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība    
12.1. Lauksaimniecība 1,33
12.2. Mežsaimniecība 1,09
12.3. Zivsaimniecība 1,22
13. Veterinārija Veterinārmedicīna 1,60
14. Ārstniecība, zobārstniecība un farmācija    
14.1. Ārstniecība 1,65
14.2. Zobārstniecība 2,55
14.3. Farmācija 1,67
15. Veselība un sociālā aprūpe    
15.1. Veselības aprūpe, sociālā aprūpe, sociālais darbs 1,65
15.2. Māszinības 0,77
16. Personīgie pakalpojumi Saimniecību vadīšana un sabiedriskā ēdināšana, tūrisma un atpūtas organizācija 0,77
17. Transporta pakalpojumi    
17.1. Gaisa satiksmes pakalpojumi 1,06
17.2. Kuģniecības pakalpojumi 0,72
17.3. Pasta pakalpojumi 0,84
17.4. Dzelzceļa pakalpojumi 1,06
18. Apkārtējās vides aizsardzība Vides kontrole un aizsardzība, darba drošība, vides pārvaldība 1,12

Izglītības un zinātnes ministrs K.GREIŠKALNS

 

02.09.2000