Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Repatriācijas likumā

Izdarīt Repatriācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 2., 23.nr.; 1999, 8.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.panta tekstu šādā redakcijā:

"Ja Saeimas apstiprinātajā starpvalstu līgumā par repatriāciju iekļauti citādi noteikumi nekā šajā likumā un citos normatīvajos aktos, piemērojami starpvalstu līguma noteikumi."

2. 5.pantā:

izslēgt 4.punktu;

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) apstiprina noteikumus par materiālās palīdzības sniegšanu repatriantiem."

3. Izslēgt 7.pantu.

4. 9.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdus "iekšlietu ministra apstiprinātu";

izteikt otrās un trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) anketu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, kas izstrādāta atbilstoši Imigrācijas likuma noteikumiem;";

aizstāt otrās daļas 6.punktā un trešās daļas 5.punktā vārdus "Labklājības ministrijas" ar vārdiem "Veselības ministrijas";

izslēgt trešās daļas 7.punktā vārdus "ar repatriantu";

aizstāt piektajā daļā vārdu "trīs" ar vārdu "sešus".

5. 9.2 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Personai, kura repatrianta statusa piešķiršanas brīdī nav Latvijas pilsonis, kā arī ģimenes loceklim, kurš vēlas ieceļot Latvijas Republikā vienlaikus ar šo personu (Pārvaldes pieņemtā lēmuma par repatrianta statusa piešķiršanu spēkā esamības laikā), pastāvīgās uzturēšanās atļauju izsniedz šajā likumā noteiktajā kārtībā.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Personu, kura dokumentu iesniegšanas brīdī nav Latvijas pilsonis, ja tā izceļojusi no Latvijas Republikas līdz 1990.gada 4.maijam, kā arī tās ģimenes locekļus, ja viņi ieceļo šajā likumā noteiktajā kārtībā, atbrīvo no valsts nodevas par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pastāvīgās uzturēšanās atļauju repatrianta statusu zaudējušas personas ģimenes loceklim var anulēt tikai tad, ja pagājuši ne vairāk kā pieci gadi no lēmuma par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas piešķiršanu spēkā stāšanās dienas."

6. Papildināt 10.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) iekļautas to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta."

7. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdu "pieņemšanas" ar vārdiem "spēkā stāšanās".

8. 12.panta pirmajā daļā:

izslēgt 1.punktā vārdus "par sevi apzināti";

papildināt daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) persona iekļauta to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta."

9. Izslēgt 15.pantu.

10. Izteikt 18.panta tekstu šādā redakcijā:

"Pamatojoties uz Pārvaldes pieņemto lēmumu par repatrianta statusa un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs repatriantam un viņa ģimenes locekļiem izsniedz vīzu. Minētās personas ir atbrīvotas no valsts nodevas par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem."

11. Izslēgt 19.panta otrajā daļā vārdus "Repatriācijas fondam no tā līdzekļiem".

12. 20.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) pabalstu ar pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi saistīto ceļa izdevumu segšanai, ja repatriants iesniedzis ceļa izdevumus apliecinošus dokumentus ne vēlāk kā gada laikā pēc to izsniegšanas. Pabalsta apmērs vienai personai nedrīkst pārsniegt 500 latus;

2) ikmēneša pabalstu 90 procentu apmērā no minimālās darba algas, ja repatriants gada laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi Latvijā ir iesniedzis iesniegumu Pārvaldei un stājies uzskaitē Nodarbinātības valsts dienestā kā bezdarbnieks. Pabalstu maksā sešus mēnešus pēc kārtas.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto materiālo palīdzību repatriantiem Pārvalde sniedz no valsts budžetā kārtējam gadam šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem. Pabalstus izmaksā dokumentu iesniegšanas secībā."

13. Izslēgt 26. un 27.pantu.

14. Pārejas noteikumos:

izslēgt 1., 2., 3. un 4.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6. Ministru kabinets līdz 2005.gada 15.aprīlim izdod šā likuma 5.panta 5.punktā minētos noteikumus. Līdz 2005.gada 15.aprīlim ir spēkā Ministru kabineta 1999.gada 5.oktobra noteikumi Nr.344 "Repatriācijas fonda līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

7. Repatriantiem, kuri šā likuma 20.panta pirmās daļas 1.punktā minētā pabalsta saņemšanai ceļa izdevumus apliecinošus dokumentus iesnieguši līdz 2005.gada 28.februārim, pabalstu izmaksā atbilstoši noteikumiem, kas ir spēkā līdz 2005.gada 28.februārim."

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.martā.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 3.februārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 16.februārī

01.03.2005