Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 6

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu
un otrās daļas 1. punktu
un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
24. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "sertifikāta numurs" un vārdus "un sertifikāta numurs" ar vārdiem "sertifikāta numurs un darbības sfēra";

1.2. svītrot 1.3. apakšpunktā vārdus "apliecinājuma kartē";

1.3. papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Noteikumos ir lietoti šādi termini:

1.1 1. būvju situācijas plāns - augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas, ielu sarkano līniju, zemes vienību robežu un to kadastra apzīmējumu un zemes vienību daļu un to kadastra apzīmējumu savietots attēlojums vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000);

1.1 2. darbu organizēšanas shēma - plāns, kurā attēlo cilvēku un transporta plūsmu, esošās ēkas un, ja nepieciešams, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnas un inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot to nepieciešamās pieslēgšanas vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas vietas;

1.1 3. ģenerālplāns - projektējamās teritorijas vispārīgais plāns ar būvju, labiekārtojuma elementu un inženiertīklu piesaisti zemes gabalam, kas izstrādāts uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000);

1.1 4. sezonas ēka - vienstāva ēka (piemēram, siltumnīca, nojume, lapene, paviljons, kiosks, kafejnīca, pirts), kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kuru nojauc līdz minētā termiņa beigām, ietverot nojaukšanas laiku;

1.1 5. vienkāršota atjaunošana - būvdarbi, kuru rezultātā ēkā vai tās daļā veic funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, būvapjomu un lietošanas veidu un neskarot ēkas fasādi;

1.1 6. vienkāršota pārbūve - būvdarbi, kuru rezultātā ēkas nesošajās konstrukcijās veic ailu (piemēram, logu, durvju, lūku, inženiertīklu šahtu vai šķērsojumu) jaunu būvniecību, pārbūvi vai nojaukšanu, kā arī ēkas ārējo kāpņu, pandusa vai terases jaunu būvniecību, pārbūvi vai nojaukšanu.";

1.4. aizstāt 4.1 punktā vārdus "ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 7.2 7. apakšpunktā minēto būvniecību";

1.5. papildināt 1. nodaļu ar 4.2 un 4.3 punktu šādā redakcijā:

"4.2 Ierosinot šo noteikumu 7.1 1., 7.1 2. un 7.1 4. apakšpunktā minēto būvniecību, būvniecības ierosinātāja paziņojums par būvniecību, pabeidzot būvdarbus, vienlaikus ir uzskatāms par iesniegumu Valsts zemes dienestam ēkas vai telpu grupas datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

4.3 Ierosinot šo noteikumu 7.2 1., 7.2 3., 7.2 4., 7.2 6. un 7.2 8. apakšpunktā minēto būvniecību, būvniecības ierosinātāja iesniegums (paskaidrojuma raksta II daļa) vienlaikus ir uzskatāms par iesniegumu Valsts zemes dienestam ēkas vai telpu grupas datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.";

1.6. izteikt 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6. Atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās ēku grupas un būvniecības veida ir šādi būvniecības ieceres iesnieguma veidi:

6.1. paskaidrojuma raksts (1. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 7.2 punktā minētajos gadījumos;

6.2. būvniecības iesniegums (4. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 7.3 punktā minētajos gadījumos.

7. Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

7.1. interjera projektam, kas neietver atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas vai nojaukšanas darbus;

7.2. fasādes un jumta ieseguma krāsošanai, saglabājot līdzšinējo krāsojumu (krāsas toni), fasādes apgaismojuma ierīkošanai un markīžu un citu ierīču izvietošanai uz ēkas fasādes un jumta, ja to neierobežo citi normatīvie akti;

7.3. pirmās grupas ēkas vai tās daļas (izņemot kultūras pieminekļus - ēkas) būvdarbiem:

7.3.1. ēkas vai tās daļas atjaunošanai vai pārbūvei:

7.3.1.1. ārpus publiskās ārtelpas, nemainot būvapjomu vai lietošanas veidu;

7.3.1.2. publiskajā ārtelpā, nemainot būvapjomu, lietošanas veidu vai arhitektonisko veidolu;

7.3.2. sezonas ēkas jaunai būvniecībai vai novietošanai meža zemēs un ārpus publiskās ārtelpas, vai nojaukšanai;

7.3.3. barotavu būvdarbiem meža zemēs;

7.4. otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas (izņemot kultūras pieminekļus - ēkas) būvdarbiem:

7.4.1. vienstāva otrās grupas palīgēkas atjaunošanai vai pārbūvei, nemainot būvapjomu vai lietošanas veidu;

7.4.2. otrās grupas sezonas ēkas jaunai būvniecībai (neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem) vai novietošanai ārpus publiskās ārtelpas, vai nojaukšanai;

7.4.3. logu atjaunošanai vai nomaiņai, ja tiek nodrošināts līdzšinējais loga dalījums un proporcijas, rāmja un loga elementu krāsojums;

7.4.4. ārdurvju atjaunošanai vai nomaiņai, ja tiek ievērots līdzšinējais apjoms, durvju proporcijas un dalījums, krāsojums;

7.4.5. ēkas apmales, lieveņa, ārējo kāpņu, pandusa, terases zemes līmenī un ārējo jumtūdeņu novadsistēmu atjaunošanai;

7.4.6. otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas, palīgēkas vai lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas jumta ieseguma atjaunošanai vai nomaiņai;

7.4.7. otrās vai trešās grupas ēkas lodžiju aizstiklošanai, ja institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, saskaņota ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes aizstiklojuma skice vai pase ar skaidrojošu aprakstu vai ja lodžiju aizstiklošana tiek veikta atbilstoši pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos apstiprinātajai lodžiju aizstiklošanas paraugskicei tipveida dzīvojamām ēkām;

7.4.8. sezonas ēkas nojaukšanai;

7.5. ēkas novietošanai uz publiska pasākuma vai ielu tirdzniecības atļaujā norādīto laiku.";

1.7. papildināt noteikumus ar 7.1, 7.2, 7.3 un 7.4 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Paziņojumu par būvniecību (1.1 pielikums) izmanto, ja paredzēta:

7.1 1. otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota atjaunošana, izņemot šo noteikumu 7. punktā minēto gadījumu un kultūras pieminekļus - ēkas;

7.1 2. ailu (piemēram, logu, durvju, lūku, inženiertīklu šahtu vai šķērsojumu) pirmās grupas ēkās, otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamās ēkās, palīgēkās vai lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas nesošajās konstrukcijās jauna būvniecība (izņemot jaunu būvniecību ēkas ielas fasādē), pārbūve vai nojaukšana ārpus publiskās ārtelpas, izņemot šo noteikumu 7. punktā minēto gadījumu;

7.1 3. pirmās grupas ēkas nojaukšana vai otrās grupas palīgēkas nojaukšana;

7.1 4. palīgēkas (mazēkas) jauna būvniecība vai novietošana ārpus publiskās ārtelpas (izņemot gadījumu, ja minētā būvniecība paredzēta pilsētā);

7.1 5. nojumes (mazēkas) jauna būvniecība vai novietošana meža zemēs.

7.2 Paskaidrojuma rakstu izmanto, ja paredzēta:

7.2 1. pirmās grupas ēkas vai otrās grupas palīgēkas jauna būvniecība vai novietošana, izņemot šo noteikumu 7.1 punktā minēto gadījumu;

7.2 2. pirmās, otrās vai trešās grupas sezonas ēkas jauna būvniecība vai novietošana, izņemot šo noteikumu 7. punktā minēto gadījumu;

7.2 3. pirmās grupas ēkas vai tās daļas restaurācija;

7.2 4. pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūve, nepārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai, izņemot šo noteikumu 7. un 7.1 punktā minēto gadījumu;

7.2 5. otrās vai trešās grupas ēkas nojaukšana, izņemot šo noteikumu 7.1 punktā minēto gadījumu;

7.2 6. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas atjaunošana, izņemot šo noteikumu 7. un 7.1 punktā minēto gadījumu;

7.2 7. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves;

7.2 8. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota pārbūve, izņemot šo noteikumu 7. un 7.1 punktā minēto gadījumu;

7.2 9. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas konservācija.

7.3 Pārējos gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 7., 7.1 un 7.2 punktā, izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā un saņem būvatļauju.

7.4 Šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajā gadījumā pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt pienākumu saņemt saskaņojumu.";

1.8. izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. valdījuma vai lietojuma gadījumā - dokumentu, kas apliecina tiesības ierosināt būvniecību, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;";

1.9. svītrot 9. punkta otro teikumu;

1.10. svītrot 9.1 punktā vārdus "vai apliecinājuma karti";

1.11. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Plānotajai būvniecības iecerei nav nepieciešams saskaņojums ar zemes īpašnieku, ja ēka pieder citai personai un ir veicama ēkas vai tās daļas restaurācija, atjaunošana, pārbūve, neveicot apjoma izmaiņas vai lietošanas veida maiņu, konservācija vai nojaukšana.";

1.12. aizstāt 11. punktā vārdus "būvprojektēšanas jomā" ar vārdiem "projektēšanas jomas darbības sfērā";

1.13. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētajos gadījumos būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus savai pirmās grupas dzīvojamai ēkai vai tās daļai, pirmās grupas vai otrās grupas palīgēkai vai lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai.";

1.14. papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Ja paredzēta pārbūve (tai skaitā vienkāršota pārbūve) vai atjaunošana (tai skaitā vienkāršota atjaunošana), izņemot šo noteikumu 12. punktā minēto gadījumu, būvkomersants vai būvspeciālists attiecīgajā projektēšanas jomas darbības sfērā izstrādā risinājumu, kas nodrošina ēkas vai tās daļas konstrukciju noturību, ugunsdrošību, lietošanas drošumu, vides pieejamību (ja atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība), arhitektonisko kvalitāti, jaunu inženiertīklu ierīkošanu vai esošo pārbūvi, lai nodrošinātu būvniecības ieceres un ēkas atbilstību normatīvo aktu prasībām, atbilstību paredzētajam lietošanas veidam un normatīvajiem aktiem, kā arī trešo personu īpašuma tiesību ievērošanu. Būvkomersants vai būvspeciālists var papildus pieaicināt citus būvspeciālistus, kuri būvniecības informācijas sistēmā apstiprina izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju.";

1.15. izteikt 20. un 21. punktu šādā redakcijā:

"20. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists, izņemot gadījumu, ja būvniecības ieceri izstrādā pats būvniecības ierosinātājs.

21. Ja paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas gatavā būvizstrādājuma izmantošana vai atkārtota būvprojekta (tipveida projekta) piesaistīšana konkrētajā zemes gabalā, būvprojekta izstrādātājs atbilstošā projektēšanas jomas darbības sfērā izstrādā pārējo nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju atbilstoši plānotajai iecerei un paredzētajam būvniecības veidam.";

1.16. papildināt noteikumus ar 2.1.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"2.1.1 Projektēšanas pamatnes

21.1 Projektēšanas pamatnes ir šādas:

21.1 1. zemes robežu plāns;

21.1 2. būvju situācijas plāns;

21.1 3. topogrāfiskais plāns.

21.2 Par projektēšanas pamatni izmanto:

21.2 1. zemes robežu plānu vai būvju situācijas plānu - pirmās grupas ēkas jaunai būvniecībai vai novietošanai, pārbūvei un nojaukšanai, kā arī otrās grupas palīgēkas nojaukšanai;

21.2 2. būvju situācijas plānu vai topogrāfisko plānu - otrās vai trešās grupas ēkas jaunai būvniecībai vai novietošanai, pārbūvei un nojaukšanai.

21.3 Būvju situācijas plānu nesagatavo, ja:

21.3 1. pašvaldības vai tās personas rīcībā, kurai pašvaldība deleģējusi augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu (turpmāk - datubāzes turētājs), nav augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas par dzelzceļa, valsts autoceļa, pašvaldību autoceļa vai ielas aizsargjoslas teritorijas daļu, kurā ir plānota būvdarbu veikšana;

21.3 2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta atzīme par zemes vienības robežu neatbilstību.

21.4 Būvju situācijas plānu sagatavo ģeodēziskajos darbos sertificēta persona (turpmāk - mērnieks) vai datubāzes turētājs. Būvju situācijas plānu nesagatavo datubāzes turētājs, ja tā rīcībā nav augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas par visu zemes vienību vai teritoriju, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos.

21.5 Būvju situācijas plānu sagatavo:

21.5 1. zemes vienībai vai teritorijai, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos;

21.5 2. atbilstoši precizitātei, kāda noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos;

21.5 3. elektroniski vektordatu formā un attēlo elektroniski vektordatu formā vai papīra izdruku veidā.

21.6 Būvju situācijas plāna sagatavošanai nepieciešamo informāciju sagatavotājs pieprasa no:

21.6 1. datubāzes turētāja - pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes datus un ielu sarkanās līnijas;

21.6 2. Valsts zemes dienesta - Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus (kadastra karti);

21.6 3. citām personām, ja nepieciešams.

21.7 Mērnieks veic mērījumus apvidū atbilstoši augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, ja:

21.7 1. datubāzes turētāja rīcībā nav augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas par visu zemes vienību vai teritoriju, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos, vai augstas detalizācijas topogrāfiskajā informācijā nav attēlotas apvidū esošās būves;

21.7 2. virszemes stāvoklis apvidū neatbilst pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

21.8 Paskaidrojuma raksta, būvprojekta minimālā sastāvā rasējumus un būvprojekta rasējumus atbilstošā mērogā var izstrādāt uz būvju situācijas plāna.

21.9 Ja būvprojekta minimālā sastāvā rasējumi ir izstrādāti uz topogrāfiskā plāna, tad būvprojekta rasējumus var izstrādāt uz būvju situācijas plāna.";

1.17. izteikt 2.2. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"2.2. Būvniecības ieceres dokumenti

22. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības informācijas sistēmā iesniedz paziņojumu par būvniecību. Par paziņojumā par būvniecību norādīto datu pareizību atbild tā iesniedzējs. Paziņojumam par būvniecību pievieno:

22.1. šo noteikumu 7.1 1. apakšpunktā minētajā gadījumā - ēkas vai telpu grupas plānu, kurā parādītas veicamās izmaiņas un norādīta ēkas vai telpu grupas eksplikācija ar telpu augstumiem un kuru izstrādājis un būvniecības informācijas sistēmā apstiprinājis būvkomersants vai būvspeciālists attiecīgajā projektēšanas jomas darbības sfērā, darbu organizēšanas shēmu, ja būvdarbi plānoti, nepārtraucot ēkas vai tās daļas ekspluatāciju (neattiecas uz otrās vai trešās grupas ēkā esošo dzīvojamo telpu grupu (dzīvokli)), kā arī citu personu saskaņojumus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami;

22.2. šo noteikumu 7.1 2. apakšpunktā minētajā gadījumā - ēkas vai telpu grupas plānu, kurā parādītas veicamās izmaiņas, norādīta ēkas vai telpu grupas eksplikācija ar telpu augstumiem, konkrēta mezgla (ailas) konstruktīvais risinājums un izvērtējums par tā ietekmi uz ēkas kopējo stiprību un noturību un kuru izstrādājis un būvniecības informācijas sistēmā apstiprinājis būvkomersants vai būvspeciālists attiecīgajā projektēšanas jomas darbības sfērā, kā arī citu personu saskaņojumus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami;

22.3. šo noteikumu 7.1 3., 7.1 4. un 7.1 5. apakšpunktā minētajā gadījumā - situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīta nojaucamā ēka vai ēkas novietojums zemes gabalā un tā ārējie izmēri, kā arī citu personu saskaņojumus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami.

23. Ierosinot būvniecību šo noteikumu 7.2 1., 7.2 2., 7.2 3., 7.2 4. un 7.2 5. apakšpunktā minētajā gadījumā, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus un informāciju:

23.1. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu) un sadalījumu būves kārtās ar tajā ietveramo apjomu (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām), bet nojaukšanas gadījumā - arī par paredzēto nojaukšanas metodi un tās termiņiem, ēkai nojaucamajiem inženiertīkliem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, vides aizsardzības pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbiem;

23.2. ja paredzēta jauna būvniecība vai novietošana, papildus pievieno:

23.2.1. publiskā ārtelpā paredzētam objektam - objekta vizuālo risinājumu;

23.2.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri;

23.2.3. ja paredzēta sezonas ēkas būvniecība, - izvērtējumu par risinājuma ietekmi uz ēkas kopējo stiprību un noturību;

23.3. ja paredzēta pārbūve vai restaurācija, papildus pievieno grafisko dokumentu, kurā parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas un ēkas vai telpu grupas lietošanas veidi;

23.4. ja paredzēta nojaukšana, papildus pievieno:

23.4.1. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīta nojaucamā ēka ar nojaucamajiem inženiertīkliem;

23.4.2. attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinumu (dokuments) par ārējo inženiertīklu atslēgumiem;

23.4.3. fotofiksāciju ēkām, kas vecākas par 40 gadiem;

23.4.4. darbu organizēšanas projektu (neattiecas uz šo noteikumu 107. punktā minētajām ēkām);

23.5. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti.

24. Ierosinot būvniecību šo noteikumu 7.2 6., 7.2 7. un 7.2 8. apakšpunktā minētajā gadījumā, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus un informāciju:

24.1. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, sadalījumu būves kārtās ar tajā ietveramo apjomu (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām), kā arī par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai vai tās daļai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība, veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu, plānotajiem darbiem, attiecīgo darbu secību un plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu);

24.2. grafisko dokumentu, kurā parādītas ēkas vai tās daļas plānā veicamās izmaiņas ēkas fasādē, tās stāvos, telpu grupās vai telpās un norādīta ēku vai telpu grupas eksplikācija ar telpu augstumiem, kā arī plānotie un esošie ēkas vai telpu grupas lietošanas veidi;

24.3. ja paredzēta atjaunošana, papildus pievieno:

24.3.1. fasādes krāsu risinājumu (krāsu pasi);

24.3.2. galveno konstruktīvo mezglu risinājumu (neattiecas uz pirmās grupas ēkām);

24.3.3. darbu organizēšanas shēmu (neattiecas uz otrās vai trešās grupas ēkā esošo dzīvojamo telpu grupu (dzīvokli));

24.4. ja paredzēta vienkāršota pārbūve, papildus pievieno:

24.4.1. ģenerālplānu, kurā norādīta projektējamo būvju eksplikācija ar kadastra apzīmējumu (ja tāds ir piešķirts), galveno lietošanas veidu un apbūves rādītājiem (piemēram, apbūves laukums, būvtilpums), kā arī galvenie apbūvi raksturojošie parametri (piemēram, apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas rādītājs, apbūves augstums). Ģenerālplānu izstrādā, ja plānotie būvdarbi paredz apjoma vai ārējo tīklu izmaiņas vai ja ēkas fasādē veicamās izmaiņas skar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku tiesiskās intereses (izņemot gadījumu, ja paredzēta ailu, ārējo kāpņu, pandusa vai terases nojaukšana);

24.4.2. ailu konstruktīvo mezglu risinājumu un (vai) ārējo kāpņu, pandusa vai terases pieslēgumu mezglu risinājumu;

24.4.3. izvērtējumu par šo noteikumu 24.4.2. apakšpunktā minēto risinājumu ietekmi uz ēkas kopējo stiprību un noturību;

24.4.4. darbu organizēšanas shēmu, ja būvdarbi plānoti, nepārtraucot ēkas vai tās daļas ekspluatāciju (neattiecas uz otrās vai trešās grupas ēkā esošo dzīvojamo telpu grupu (dzīvokli));

24.5. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti.

25. Ja ekspluatācijā pieņemtas ēkas stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti vai ja ēka nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, tad, ierosinot šādas ēkas konservāciju, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus un informāciju:

25.1. ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu, kurā ietver:

25.1.1. skaidrojošu aprakstu par konservācijas veikšanu un nepieciešamo konservācijas darbu sarakstu;

25.1.2. risinājumus vai, ja nepieciešams, grafisko daļu būvkonstrukciju noturības zudumu un ēkas elementu turpmākās bojāšanās novēršanai;

25.1.3. risinājumus bīstamības cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi novēršanai;

25.2. darbu organizēšanas projektu, ja pašvaldība lēmumā par ēkas konservāciju to ir norādījusi;

25.3. citus dokumentus, kas raksturo ēku un nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

26. Ierosinot būvniecību šo noteikumu 7.3 punktā minētajā gadījumā, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā, kurā ietver šādus dokumentus un informāciju:

26.1. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība, un plānoto lietotāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties ēkā;

26.2. ģenerālplānu, kurā norādīta projektējamo būvju eksplikācija ar kadastra apzīmējumu (ja tāds ir piešķirts), galveno lietošanas veidu un apbūves rādītājiem (piemēram, apbūves laukums, būvtilpums), kā arī galvenie apbūvi raksturojošie parametri (piemēram, apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas rādītājs, apbūves augstums). Restaurācijas vai pārbūves gadījumā ģenerālplānu izstrādā, ja plānotie būvdarbi paredz apjoma vai ārējo tīklu izmaiņas vai ja ēkas fasādē veicamās izmaiņas skar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku tiesiskās intereses;

26.3. konkrētu sadalījumu pa būves kārtām, norādot kārtu robežas un secību, ja paredzēta būvniecība vai nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām;

26.4. ja paredzēta jauna būvniecība, papildus ietver:

26.4.1. ēkas stāvu un jumta plānus, kuros norādīta telpu vai telpu grupu eksplikācija (otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un palīgēkām - bez telpu vai telpu grupu eksplikācijas);

26.4.2. ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm;

26.4.3. raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm;

26.5. ja paredzēta novietošana, papildus ietver:

26.5.1. ražotāja gatavo būvizstrādājumu tehniskās dokumentācijas;

26.5.2. grafiskos dokumentus ar ēkas fasādi un ēkas stāvu plāniem, kuros norādīta telpu vai telpu grupu eksplikācija (otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un palīgēkām - bez telpu vai telpu grupu eksplikācijas);

26.6. ja paredzēta pārbūve, papildus ietver grafisko dokumentu, kurā parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas ēkas fasādē, ēkas vai tās daļas stāvos un telpās un ēkas vai telpu grupas lietošanas veidi;

26.7. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti.";

1.18. svītrot 2.3., 2.4. un 2.5. apakšnodaļu;

1.19. papildināt 46. punktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "un informāciju";

1.20. papildināt noteikumus ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Būvniecības ierosinātājs šo noteikumu 7.1 punktā minētos būvdarbus ir tiesīgs uzsākt pēc paziņojuma par būvniecību iesniegšanas būvniecības informācijas sistēmā. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir tiesīga veikt būvdarbu tiesiskuma kontroli attiecībā uz būvniecības informācijas sistēmā saņemto paziņojumu par būvniecību.";

1.21. izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 2. punktā noteiktajā gadījumā izdara atzīmi būvniecības informācijas sistēmā par būvniecības ieceres akceptu. Būvniecības ieceres realizācijas termiņš ir pieci gadi, ko skaita no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu. Ja paredzēta ēkas konservācija, paskaidrojuma rakstā realizācijas termiņu nosaka, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības lēmumu par ēkas konservāciju (ja tāds ir pieņemts).";

1.22. izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbilstoši šo noteikumu 48. punktam izdarījusi atzīmi būvniecības informācijas sistēmā, būvniecības ierosinātājs līdz būvdarbu uzsākšanai iesniedz minētajā institūcijā būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju.";

1.23. svītrot 50. punktu;

1.24. izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Ja ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prasībām attiecīgajam lietošanas veidam, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atsaka akceptēt ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves.";

1.25. svītrot 53. punktā vārdus "izņemot gadījumu, ja plānotajai saimnieciskajai darbībai citas jomas normatīvajos aktos ir izvirzītas specifiskas prasības šīs darbības veikšanai";

1.26. svītrot 4. nodaļas nosaukumā vārdus "apliecinājuma kartē";

1.27. papildināt 54.1.1. apakšpunktu aiz vārda "noteikumiem" ar vārdiem un skaitli "saskaņā ar Būvniecības likuma 15. panta piekto daļu";

1.28. aizstāt 54.1.3. apakšpunktā vārdus "tehnisko vai īpašo noteikumu saņemšanu no" ar vārdu "saskaņojumiem ar";

1.29. izteikt 54.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.1.4. prasības par pieslēgumu (atslēgumu) un to šķērsojumu saskaņojumiem ar inženiertīklu īpašniekiem;";

1.30. svītrot 54.1.5. apakšpunktu;

1.31. svītrot 54.1.7. apakšpunktu;

1.32. svītrot 54.2.4. apakšpunktu;

1.33. svītrot 55. punktu;

1.34. izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Ja būvdarbus veiks būvētājs, paskaidrojuma rakstā iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot prasību par informācijas sniegšanu par būvdarbu veicēju. Ja paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politikas instrumentu finansējums, papildus iesniedz informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)).";

1.35. izteikt 58. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"58. Ja būvdarbus veiks būvkomersants, paskaidrojuma rakstā iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:";

1.36. papildināt 64. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Pārbūves būvprojektā iekļauj tās daļas, kas nepieciešamas būvniecības ieceres realizācijai.";

1.37. izteikt 65. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Būvprojektu var izstrādāt, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības, bet tās nedrīkst pazemināt ēkai nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās būtiskās prasības.";

1.38. aizstāt 68. punktā vārdus "būvprojektēšanas jomā" ar vārdiem "projektēšanas jomas darbības sfērā";

1.39. svītrot 71. punkta ievaddaļā vārdus "(izņemot gadījumu, ja paredzēta nojaukšana)";

1.40. izteikt 71.1. un 71.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.1. vispārīgā daļa:

71.1.1. projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

71.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti;

71.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, vides pieejamības un ugunsdrošības pasākumu risinājumiem, kā arī par vides aizsardzības pasākumiem;

71.1.4. vispārīgie rādītāji;

71.1.5. ģenerālplāns, kurā norādīta projektējamo būvju eksplikācija ar kadastra apzīmējumu (ja tāds ir piešķirts), galveno lietošanas veidu un apbūves rādītājiem (piemēram, apbūves laukums, būvtilpums), kā arī galvenie apbūvi raksturojošie parametri (piemēram, apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas rādītājs, apbūves augstums);

71.1.6. savietotais projektēto inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000);

71.1.7. teritorijas vertikālais plānojums, ja paredzēta zemes reljefa paaugstināšana vai pazemināšana;

71.1.8. labiekārtojuma un apstādījumu plāns (neattiecas uz viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un to palīgēkām), ja to paredz projekta risinājumi;

71.1.9. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma (neattiecas uz viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un to palīgēkām);

71.2. arhitektūras daļa:

71.2.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, bet visām telpu grupām ar publisku funkciju un viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām, ja tajās ir telpas ar atšķirīgu izmantošanu atbilstoši būvju klasifikācijai, papildus - telpu nosaukumi;

71.2.2. ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm;

71.2.3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

71.2.4. tehnisko iekārtu izvietojums (publiskām ēkām);

71.2.5. būvizstrādājumu specifikācijas;";

1.41. svītrot 71.3.2. apakšpunktu;

1.42. svītrot 71.3.1 2. apakšpunktu;

1.43. svītrot 71.5. apakšpunktu;

1.44. svītrot 72. punkta ievaddaļā vārdus "(izņemot gadījumu, ja paredzēta nojaukšana)";

1.45. izteikt 72.1. un 72.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.1. vispārīgā daļa:

72.1.1. projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

72.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti;

72.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai un vides pieejamības risinājumiem, kā arī par vides aizsardzības pasākumiem;

72.1.4. vispārīgie rādītāji;

72.1.5. ģenerālplāns, kurā norādīta projektējamo būvju eksplikācija ar kadastra apzīmējumu (ja tāds ir piešķirts), galveno lietošanas veidu un apbūves rādītājiem (piemēram, apbūves laukums, būvtilpums), kā arī galvenie apbūvi raksturojošie parametri (piemēram, apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas rādītājs, apbūves augstums);

72.1.6. savietotais projektēto inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000);

72.1.7. teritorijas vertikālais plānojums, ja paredzēta zemes reljefa paaugstināšana vai pazemināšana;

72.1.8. labiekārtojuma un apstādījumu plāns, ja to paredz projekta risinājumi;

72.1.9. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;

72.2. arhitektūras daļa:

72.2.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, bet visām telpu grupām ar publisku funkciju un viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām, ja tajās ir telpas ar atšķirīgu izmantošanu atbilstoši būvju klasifikācijai, papildus - telpu nosaukumi;

72.2.2. ēkas fasādes ar būtisko elementu (tai skaitā dekoratīvo) augstuma atzīmēm, norādēm par fasādes apdares būvizstrādājumiem, dekoratīvajām un konstruktīvajām detaļām, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu;

72.2.3. raksturīgie griezumi ar esošā un (vai) plānotā reljefa, grīdu un galveno būvelementu - piemēram, ārsienu ailu, parapetu, dzegu, koru, jumtu, kāpņu laukumu - augstuma atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, tai skaitā iekārtiem griestiem, ārējo norobežojošo un starpstāvu pārsegumu konstrukciju slāņu aprakstu;

72.2.4. tehnisko iekārtu izvietojums (publiskām un ražošanas ēkām);

72.2.5. būvizstrādājumu specifikācijas;

72.2.6. galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi (cokola, jumta, pārsegumu, logu, durvju pieslēgumu mezgli);";

1.46. svītrot 72.3.4. apakšpunktu;

1.47. svītrot 72.3.1 3. apakšpunktu;

1.48. svītrot 72.6. apakšpunktu;

1.49. svītrot 75. punktu;

1.50. papildināt 6.1. apakšnodaļu ar 75.1 punktu šādā redakcijā:

"75.1 Ēkas energoefektivitātes novērtējumu aprēķinātajai energoefektivitātei, kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā, pievieno būvniecības informācijas sistēmā.";

1.51. svītrot 80. punkta ievaddaļā vārdus "vai atjaunošanai";

1.52. svītrot 81. un 82. punktā teikumu "Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, atzīmi par saskaņojumu var izdarīt uz būvprojekta ģenerālplāna.";

1.53. izteikt 83. punktu šādā redakcijā:

"83. Trešās grupas ēkas būvprojekta ekspertīzi veic, lai izvērtētu projektētās ēkas atbilstību ēkas mehāniskajai stiprībai un stabilitātei noteiktajām prasībām, kā arī ugunsdrošības prasībām. Būvprojekta ekspertīzi veic:

83.1. būvkonstrukciju daļai;

83.2. citās būvprojekta daļās iekļautajiem ugunsdrošības risinājumiem atbilstoši ugunsdrošības pasākumu pārskatam.";

1.54. svītrot 84. punktā vārdus "vai sadaļām";

1.55. izteikt 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Būvprojekta ekspertīzes atzinumu pievieno būvniecības informācijas sistēmā.";

1.56. izteikt 87. punktu šādā redakcijā:

"87. Būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Izstrādāto būvprojektu būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 9. punktā minētās personas).";

1.57. svītrot 92.2 punktu;

1.58. aizstāt 93.1 punktā vārdus "Ja būvniecība" ar vārdiem "Ja būvniecības ieceres dokumentācijā būvniecība";

1.59. svītrot 94. punktā skaitli un vārdu "96. vai";

1.60. svītrot 95. un 96. punktu;

1.61. svītrot 97. punktā vārdus "kurai nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"";

1.62. aizstāt 98. punktā vārdus "Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu, ja ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis" ar vārdiem "nepieciešamos saskaņojumus";

1.63. aizstāt 99. punktā vārdu "būvatļaujā" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā";

1.64. svītrot 100. punktā vārdus "un apliecinājuma kartē";

1.65. papildināt 7. nodaļu ar 100.1 punktu šādā redakcijā:

"100.1 Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība būvniecības iecerē paredzētos risinājumus sadalīt būves kārtās, veic izmaiņas būvniecības ieceres dokumentācijā, norādot katrai būves kārtai konkrētus realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts), būvdarbu veicēju un atbildīgos būvspeciālistus.";

1.66. svītrot 102. punktu;

1.67. svītrot 105.1 punktu;

1.68. izteikt 107.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"107.2. būvētājs savām vajadzībām veic vienkāršotu atjaunošanu vai vienkāršotu pārbūvi, izņemot minētos būvdarbus publiskā ēkā vai publiskās ēkas daļā (telpu grupā);";

1.69. svītrot 107.3. apakšpunktā vārdus "vienkāršotu fasādes";

1.70. papildināt 108. punktu aiz vārda "nosacījumi" ar vārdiem "bet paskaidrojuma raksta gadījumā, - kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi";

1.71. svītrot 110. punktā vārdus "(izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu)";

1.72. papildināt 114. punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minētais projekts saskaņojams ar galveno būvdarbu veicēju.";

1.73. svītrot 117. punktu;

1.74. svītrot 118. punkta otro teikumu;

1.75. svītrot 119. punktu;

1.76. izteikt 120. punktu šādā redakcijā:

"120. Būvdarbu žurnālu neaizpilda šo noteikumu 107. punktā minētajos gadījumos, kā arī veicot vienkāršotu atjaunošanu, sezonas ēkas jaunu būvniecību vai novietošanu un lietošanas veida maiņu bez pārbūves.";

1.77. svītrot 120.1 punktu;

1.78. svītrot 127.3 punktu;

1.79. izteikt 128. punktu šādā redakcijā:

"128. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvdarbu veicēja pārstāvji un būvuzraugs (ja būvniecībai tiek veikta būvuzraudzība) nav būvniecības informācijas sistēmā izveidojuši un apstiprinājuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc un jāveic attiecīgs ieraksts būvdarbu žurnālā, norādot izpildes termiņu. Darbus var turpināt tikai tad, kad visas šajā punktā minētās personas ir apstiprinājušas attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu.";

1.80. svītrot 130. un 131. punktu;

1.81. svītrot 133. punktu;

1.82. svītrot 135. punkta trešo teikumu;

1.83. svītrot 142. punktā vārdus "vai ja to nosaka ģeotehniskā kontrole (ģeotehnisko darbu kopums, ko veic būvniecības gaitā, lai noskaidrotu būvniecības ieceres dokumentācijas atbilstību faktiskajiem ģeotehniskajiem datiem un, ja nepieciešams, to koriģētu)";

1.84. aizstāt 143. punktā vārdus "dokumentācijā noteiktajam, ievērojot teritorijas izmantošanas" ar vārdiem "dokumentācijā noteiktajam vai ievērojot teritorijas izmantošanas";

1.85. papildināt 8. nodaļu ar 156.1, 156.2 un 156.3 punktu šādā redakcijā:

"156.1 Līdz paziņojumā par būvniecību norādītajam būvdarbu pabeigšanas termiņam būvniecības ierosinātājs būvniecības informācijas sistēmā:

156.1 1. apstiprina būvdarbu pabeigšanu, ja tie ir pabeigti, bet šo noteikumu 7.1 4. un 7.1 5. apakšpunktā minētajā gadījumā - ja ir izpildītas arī šo noteikumu 156.2 un 156.3 punktā minētās prasības;

156.1 2. pagarina būvdarbu izpildes termiņu, ja plānotie būvdarbi ir uzsākti, bet nav pabeigti;

156.1 3. atceļ paziņojumu par būvniecību, ja plānotie būvdarbi nav uzsākti un netiks veikti.

156.2 Pēc šo noteikumu 7.1 4. apakšpunktā minēto būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs sagatavo ēkas novietojuma izpildmērījuma plānu atbilstoši augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

156.3 Pēc šo noteikumu 7.1 5. apakšpunktā minēto būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs būvniecības informācijas sistēmā pievieno ēkas fotofiksāciju un norāda vismaz viena punkta X, Y koordinātas Latvijas 1992. gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, kas izteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS-92 TM), ēkas kontūras iekšienē.";

1.86. izteikt 8.1. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"8.1. Pieņemšana ekspluatācijā paskaidrojuma raksta būvniecības procesa ietvarā

157. Pēc šo noteikumu 7.2 punktā minēto būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta II daļu, kurai pievieno šādus dokumentus un informāciju:

157.1. atzinumus par ēkas vai tās daļas inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, kas saņemti no institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus;

157.2. izpildrasējumus, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

157.3. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju, izņemot šo noteikumu 120. punktā minētos gadījumus;

157.4. ja veikta jauna būvniecība vai novietošana, papildus pievieno izpildmērījuma plānu (ar ēkas novietni, ierīkotiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus būvētām būvēm), izņemot gadījumu, ja veikta sezonas ēkas būvniecība;

157.5. ja veikta atjaunošana un energoefektivitātes pasākumi, papildus pievieno informāciju par ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā, - pagaidu sertifikāta izdošanas datums un numurs būvniecības informācijas sistēmā;

157.6. ja veikta pārbūve (tai skaitā vienkāršota pārbūve) un mainījusies situācija apvidū, papildus pievieno izpildmērījuma plānu.

158. Paskaidrojuma rakstā norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ēkas (izņemot sezonas ēku) vai tās daļas nodošanas. Pirmās grupas ēkām minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir divi gadi, bet otrās un trešās grupas ēkām - trīs gadi, ko skaita no dienas, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

159. Paskaidrojuma rakstā norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu sezonas ēkas ekspluatācijas un nojaukšanas termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu. Minēto termiņu kontrolē institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas.

160. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 157. punktā minēto dokumentu saņemšanas pārbauda patvaļīgas būvniecības esību un izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, bet nojaukšanas gadījumā izdod izziņu par ēkas neesību, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

161. Ēka vai tās daļa ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

162. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka ir veikta patvaļīga būvniecība vai būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti, tā pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

162.1 Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis visus šo noteikumu 162. punktā minētajā lēmumā norādītos trūkumus, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, bet nojaukšanas gadījumā izdod izziņu par ēkas neesību, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

162.2 Ja ēku vai tās daļu pieņem ekspluatācijā vai ja ēka nojaukta ziemā un saskaņā ar būvniecības ieceri paredzēta teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana, koku un krūmu stādīšana, piebrauktuvju un ietvju seguma virsslāņa uzklāšana, tad minētos darbus var veikt tiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 1. jūnijam.

162.3 Saskaņā ar šo noteikumu 162.2 punktu atlikto darbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas. Būvdarbu veicējs atliktos būvdarbus veic noteiktajos termiņos un apjomā, ja ar būvniecības ierosinātāju nav vienošanās par citu kārtību.";

1.87. izteikt 8.2. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"8.2. Pieņemšana ekspluatācijā būvatļaujas būvniecības procesa ietvarā";

1.88. aizstāt 164. punktā vārdus "nav normatīvajos aktos izvirzītas obligātās higiēnas prasības" ar vārdiem "normatīvajos aktos epidemioloģiskās drošības jomā nav izvirzītas higiēnas prasības";

1.89. aizstāt 165. punktā vārdus "normatīvajos aktos ir izvirzītas obligātās higiēnas prasības" ar vārdiem "normatīvajos aktos epidemioloģiskās drošības jomā ir izvirzītas higiēnas prasības";

1.90. papildināt 166.2. apakšpunktu aiz vārda "prasībām" ar vārdiem "kas noteiktas būvnormatīvos";

1.91. papildināt noteikumus ar 167.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"167.10. skaņas izolācijas mērījumus - jaunbūvējamām daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām.";

1.92. svītrot 167.1 punktā vārdus "paraksta vai";

1.93. aizstāt 174. punktā vārdu "piedalās" ar vārdiem "var piedalīties";

1.94. svītrot 191. punktu;

1.95. svītrot 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. un 8.7. apakšnodaļu;

1.96. svītrot 226. punktu;

1.97. papildināt noteikumus ar 232., 233. un 234. punktu šādā redakcijā:

"232. Ja būvdarbu veikšanai līdz 2022. gada 28. februārim ir izdota būvatļauja vai akceptēta apliecinājuma karte, tad šos būvdarbus pabeidz atbilstoši uzsāktajam būvniecības procesa veidam:

232.1. ja izdota apliecinājuma karte, būvdarbus pabeidz atbilstoši šo noteikumu 8.1. apakšnodaļā minētajai kārtībai, iesniedzot apliecinājuma kartes II daļu (5. pielikums) un šo noteikumu 157. punktā minētos dokumentus;

232.2. ja izdota būvatļauja, būvprojektu izstrādā atbilstoši šo noteikumu 6. nodaļā minētajam apjomam un kārtībai, būvdarbus veic atbilstoši šo noteikumu 7. nodaļā minētajai kārtībai un ēku vai tās daļu nodod ekspluatācijā atbilstoši šo noteikumu 8.2. apakšnodaļā minētajai kārtībai.

233. Ja saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktu būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad ievēro Būvniecības likumu un šajos noteikumos minēto kārtību un termiņus, bet:

233.1. būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) papīra dokumentu formā izstrādā trijos eksemplāros, Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju papīra dokumentu formā, to sagatavo divos eksemplāros. Trešo personu saskaņojumu var noformēt uz būvprojekta ģenerālplāna, arī saskaņojumu par atkāpēm no tehnisko noteikumu prasībām var noformēt uz būvprojekta ģenerālplāna. Visus eksemplārus iesniedz izskatīšanai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas;

233.2. būvprojekta ekspertīzi, ja tāda nepieciešama, pievieno būvprojekta dokumentācijai;

233.3. būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei;

233.4. pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs izsniedz būvdarbu veicējam, bet būvdarbu veicējs - katram atsevišķu būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju;

233.5. darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam. Darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām;

233.6. būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam;

233.7. pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (11., 12. un 13. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 127.2 punktā minētos dokumentus.

234. Šo noteikumu 4.2 un 4.3 punkts stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi", kas paredz, ka šo noteikumu 4.2 un 4.3 punktā minētais būvniecības ierosinātāja paziņojums par būvniecību, pabeidzot būvdarbus, vai iesniegums (paskaidrojuma raksta II daļa) vienlaikus ir uzskatāms par iesniegumu Valsts zemes dienestam ēkas vai telpu grupas datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.";

1.98. izteikt 1. pielikuma I daļas 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, novietošana, pārbūve, vienkāršota pārbūve, lietošanas veida maiņa bez pārbūves, atjaunošana, atjaunošana ar lietošanas veida maiņu, restaurācija, nojaukšana vai konservācija);";

1.99. papildināt 1. pielikuma I daļu ar 2.8.4.1 un 2.8.4.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8.4.1 ēkas augstums (m);

2.8.4.2 ēkas būvtilpums (m3);";

1.100. izteikt 1. pielikuma I daļas 2.8.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8.7. ēkas piederumi (nepieciešamo inženiertīklu ierīkošana vai nojaukšana);";

1.101. papildināt 1. pielikuma II daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Ziņas par atliktajiem būvdarbiem:

3.1 1. darba nosaukums;

3.1 2. mērvienība un daudzums;

3.1 3. pabeigšanas termiņš.";

1.102. aizstāt 1. pielikuma 7. piezīmē vārdus "vienkāršota atjaunošana" ar vārdiem "vienkāršota pārbūve";

1.103. papildināt 1. pielikuma 8. piezīmi aiz skaitļa "2.8.4." ar skaitļiem "2.8.4.1, 2.8.4.2";

1.104. papildināt 1. pielikuma 9. piezīmi aiz vārda "būvniecība" ar vārdiem "vai ja minētās ziņas ir mainījušās";

1.105. svītrot 1. pielikuma 15. piezīmi;

1.106. papildināt noteikumus ar 1.1 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 529

Paziņojums par būvniecību

Paziņojumā par būvniecību norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums.

2. Ziņas par objektu (ēka vai telpu grupa):

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība vai novietošana, vienkāršota atjaunošana, nojaukšana, ailas(-u) jauna būvniecība, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. objekta nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. objekta kadastra apzīmējums;

2.4. ēkas grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. objekta galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. papildinformācija:

2.6.1. ēkas virszemes stāvu skaits;

2.6.2. ēkas pazemes stāvu skaits;

2.6.3. ēkas apbūves laukums (m2);

2.6.4. objekta kopējā platība (m2);

2.6.5. ēkas augstums (m);

2.6.6. ēkas būvtilpums (m3);

2.6.7. ēkas nesošās konstrukcijas, būvizstrādājumi un apdare:

2.6.7.1. pamati;

2.6.7.2. vertikālā konstrukcija;

2.6.7.3. starpstāvu pārsegumi;

2.6.7.4. jumta konstrukcija;

2.6.7.5. jumta segums;

2.6.7.6. fasādes apdare;

2.7. ēkas piederumi (nepieciešamo inženiertīklu ierīkošana vai nojaukšana).

3. Pilnvarotā persona:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

3.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

4.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

4.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs un darbības sfēra;

4.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

5. Plānoto būvdarbu uzsākšanas un beigu datums.

6. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

6.1. dokumenta veids;

6.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Paziņojuma par būvniecību 2.1. apakšpunktā norāda būvniecības veidu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 7.1 punktam.

2. Paziņojuma par būvniecību 2.6. apakšpunktā minētās ziņas par ēku norāda, ja paredzēta jaunas ēkas būvniecība vai novietošana vai ja minētās ziņas ir mainījušās.

3. Paziņojuma par būvniecību 4. punktā minētās ziņas nenorāda, ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā dokumentāciju ēkas jaunai būvniecībai vai novietošanai, kā arī ēkas nojaukšanai.";

1.107. svītrot 5. pielikuma I daļu un piezīmes.

2. Šo noteikumu 1. punkts, izņemot 1.94. un 1.96. apakšpunktu, stājas spēkā 2022. gada 1. martā.

3. Šo noteikumu 1.94. un 1.96. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 17. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

14.01.2022