Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23. nr.; 1996, 9., 14., 23. nr.; 1997, 23. nr.; 1998, 13. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 10., 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 2., 12., 23. nr.; 2005, 13., 14. nr.; 2006, 15. nr.; 2007, 7., 12. nr.; 2008, 14., 23. nr.; 2009, 6., 7., 17., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51./52., 160. nr.; 2011, 4. nr.; 2012, 50., 56., 92. nr.; 2013, 61., 106., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 29., 97., 124., 140., 248., 251. nr.; 2016, 117., 241. nr.; 2017, 152., 222. nr.; 2018, 45., 225. nr.; 2019, 52., 129., 259.A nr.; 2020, 123., 138. nr.; 2021, 22., 84.B nr.) šādus grozījumus:

1.  63. panta pirmajā daļā:

aizstāt 11.3 punktā vārdus "noteiktajā apjomā un uz tā pamata noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā";

papildināt daļu ar 11.4 punktu šādā redakcijā:

"114) Valsts ieņēmumu dienestam - par ziņojamām pārrobežu shēmām - nodokļu kontroles pasākumu veikšanai un informācijas sniegšanai citai Eiropas Savienības dalībvalstij un jebkurai citai valstij, ar kuru Latvijas Republikai vai Eiropas Savienībai ir noslēgts nolīgums automātiskajai informācijas apmaiņai par ziņojamām pārrobežu shēmām, likumā "Par nodokļiem un nodevām" un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā;";

papildināt daļu ar 24. un 25. punktu šādā redakcijā:

"24) Valsts ieņēmumu dienestam - pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījumu vai pēc kredītiestādes iniciatīvas, par kredītiestādēs esošajiem to juridisko personu naudas līdzekļu atlikumiem, kuru darbība ir izbeigta un kuras ir izslēgtas no atbilstošā Uzņēmumu reģistra vestā reģistra, norādot attiecīgās juridiskās personas reģistrācijas numuru un naudas līdzekļu atlikuma apmēru un valūtu;

25) Valsts ieņēmumu dienestam - par fiziskajām personām, kuras ir Latvijas Republikas rezidenti, kuru pieprasījuma noguldījuma kontu un maksājumu kontu (tai skaitā slēgto pieprasījuma noguldījuma kontu un maksājumu kontu) iepriekšējā gada kopējā debeta vai kredīta apgrozījuma summa vienas kredītiestādes ietvaros ir 15 000 euro vai vairāk. Kredītiestāde minētās ziņas sniedz likumā "Par nodokļiem un nodevām" un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā."

2. Papildināt likumu ar 63.5 pantu šādā redakcijā:

"63.5 pants. Ja informācijas apmaiņa starp valsts institūciju un kredītiestādi notiek elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu savietotāju un ievērojot valsts informācijas sistēmu darbību regulējošu normatīvo aktu prasības, dokumentam, kuru valsts institūcija nosūta kredītiestādei vai kuru kredītiestāde nosūta valsts institūcijai, izmantojot minēto savietotāju, ir juridisks spēks arī tad, ja attiecīgajam dokumentam nav rekvizīta "paraksts"."

3. Aizstāt 101.3 panta piektās daļas 5. punktā vārdus "Eiropas Banku iestādes izstrādātajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem" ar vārdiem "tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem".

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 107. un 108. punktu šādā redakcijā:

"107. Līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi likumos, ar kuriem tiek noteikts, ka manta, kas paliek pēc kapitālsabiedrības darbības izbeigšanas un tās izslēgšanas no komercreģistra, piekrīt valstij, šā likuma 63. panta pirmās daļas 24. punktā noteikto regulējumu piemēro tikai attiecībā uz ziņu sniegšanu par kapitālsabiedrībām, kas atbilstoši Komerclikuma 314.1 panta un 317. panta otrajai daļai ir izslēgtas no komercreģistra, un citām juridiskajām personām, kas nav kapitālsabiedrības un ir izslēgtas no attiecīgā Uzņēmumu reģistra vestā reģistra.

108. Ziņas par kapitālsabiedrībām, kas atbilstoši Komerclikuma 314.1 panta un 317. panta otrajai daļai ir izslēgtas no komercreģistra līdz šā likuma 63. panta pirmās daļas 24. punkta spēkā stāšanās dienai, kredītiestāde sniedz, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījumu, kuram pievienota Uzņēmumu reģistra sniegtā informācija par minētajām no komercreģistra izslēgtajām kapitālsabiedrībām."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 27. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 9. jūnijā

23.06.2021