Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 469

Rīgā 2017. gada 8. augustā (prot. Nr. 38 66. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
9. panta trešo daļu un 14. panta 33. punktu un
Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 253. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 19. punkta otro teikumu;

1.2. svītrot 20. punktu;

1.3. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda (izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos).";

1.4. svītrot 22. punktā vārdus "un valodu";

1.5. papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Izglītības iestādes vadītājs nodrošina, ka piekļuves tiesības informācijas sistēmai ir tikai tai personai, kurai ir Valsts izglītības informācijas sistēmas izglītības iestādes lietotāja tiesības (turpmāk - informācijas sistēmas lietotājs).";

1.6. aizstāt 25. punktā vārdus "mainīt iepriekš izvēlētos eksāmenus,  kārtot papildu eksāmenu vai mainīt eksāmena materiāla valodu" ar vārdiem "mainīt iepriekš izvēlētos eksāmenus vai kārtot papildu eksāmenu";

1.7. izteikt 57., 58., 59., 60. un 61. punktu šādā redakcijā:

"57. Centrs veido e-materiālu tādā formātā, kas nodrošina tā nemainīgumu, un publicē e-materiālu informācijas sistēmā saskaņā ar valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem.

58. Ne vēlāk kā nedēļu pirms attiecīgā mācību gada pirmā valsts pārbaudes darba norises dienas informācijas sistēmas lietotājs saskaņā ar šo noteikumu 24. punktā minētajā informācijas sistēmas lietošanas rokasgrāmatā noteikto pārliecinās, ka autorizācija informācijas sistēmā ir iespējama. Ja izglītības iestādei ir tehniskas problēmas autorizēties informācijas sistēmā, izglītības iestādes vadītājs par to nekavējoties informē centru. Centrs dod norādījumus par turpmāko rīcību.

59. Informācijas sistēmas lietotājs valsts pārbaudes darbu norises darbību laikos norādītajā laikā izglītības iestādes vadītāja tiešā klātbūtnē informācijas sistēmā saņem e-materiālus un nodod tos izglītības iestādes vadītājam.

60. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina e-materiālu lietošanu un atvasinājumu veidošanu papīra formā saskaņā ar valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem. 

61. Izglītības iestādes vadītājs un informācijas sistēmas lietotājs nodrošina, lai e-materiāls un tā atvasinājums papīra formā netiktu izpausts trešajām personām līdz attiecīgā pārbaudes darba norises beigām.";

1.8. svītrot 62., 63., 64. un 65. punktu;

1.9. izteikt 100. un 101. punktu šādā redakcijā:

"100. Izglītības iestāde septiņu darbdienu laikā pēc centra izstrādāto izglītojamo valsts pārbaudes darbu novērtēšanas dienas reģistrē attiecīgā izglītojamo valsts pārbaudes darba rezultātus (turpmāk - darba rezultāti) informācijas sistēmā un veic darba rezultātu izdruku. Diagnosticējošā darba vērtētāji un eksāmena komisijas locekļi paraksta darba rezultātu izdruku.

101. Apvienoti vērtētā eksāmena darba rezultātus apkopo pašvaldības atbildīgās amatpersonas pilnvarota amatpersona un nodod attiecīgajai izglītības iestādei. Minētā iestāde izglītojamo eksāmena darba rezultātus reģistrē informācijas sistēmā.";

1.10. papildināt noteikumus ar 101.1 punktu šādā redakcijā:

"101.1 Apvienoti vērtētā eksāmena darba rezultātu izdruku paraksta pašvaldības atbildīgās amatpersonas norīkotās eksāmenu komisijas priekšsēdētājs.";

1.11. izteikt 102. punktu šādā redakcijā:

"102. Pašvaldības vai izglītības iestādes izstrādāto eksāmenu darbu rezultātu reģistrācijas kārtību nosaka tā institūcija, kura izstrādā attiecīgo eksāmena darbu.";

1.12. izteikt 106. punktu šādā redakcijā:

"106. Izglītojamo aizpildītos diagnosticējošos darbus pēc to novērtēšanas izglītības iestāde izsniedz izglītojamiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem.";

1.13. aizstāt 107. punktā vārdus "valsts pārbaudes darbus" ar vārdiem "eksāmenu darbus";

1.14. aizstāt XIII nodaļas nosaukumā vārdu "jautājums" ar vārdu "jautājumi";

1.15. papildināt noteikumus ar 111. punktu šādā redakcijā:

"111. 9. klases izglītojamais, kurš apgūst mazākumtautību izglītības programmu, valsts pārbaudījumos, kuri tiek kārtoti 2018./2019. mācību gadā, ir tiesīgs izvēlēties eksāmena darba izpildīšanas valodu - mācībvalodu vai latviešu valodu (izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos)."

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.14. un 1.15. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

12.08.2017