Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija Nr. 4

Rīgā 2017. gada 20. jūnijā (prot. Nr. 31 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijā Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31. panta otro daļu
un Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa
noteikumu Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis"
4. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijā Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 204. nr.; 2013, 91., 252. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.13. ietekmi uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmām un ar to saistīto papildu finansējumu, kas nepieciešams izmaiņu nodrošināšanai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmās;";

1.2. papildināt instrukciju ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Projekta anotācijas kopsavilkumā norāda projekta mērķi, risinājumu un projekta spēkā stāšanās laiku (nepārsniedzot 500 zīmes bez atstarpēm). Anotācijas kopsavilkumu neaizpilda Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 73. un 73.1 punktā minētajiem projektiem un projektiem, kuru anotācijas I sadaļas 2. punkts nepārsniedz divas lapaspuses.";

1.3. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Ja projekts neskar nevienu aspektu, kas norādīts attiecīgajā anotācijas sadaļā (izņemot I sadaļu, kura aizpildāma visiem tiesību aktu projektiem), anotācijā norāda tikai attiecīgās sadaļas nosaukumu (virsrakstu) un papildus izveidotajā rindā (zem nosaukuma rindas) ieraksta "Projekts šo jomu neskar" vai citu jautājumam atbilstošu informāciju, piemēram:

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

Projekts šo jomu neskar"

1.4. papildināt instrukciju ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Ja saistībā ar projektu nepieciešams izdarīt grozījumus arī citos hierarhiski tāda paša līmeņa tiesību aktos, ministrija var sagatavot apvienoto anotāciju vairākiem tiesību aktiem (izņemot likumprojektus), ja tiem ir vienāds pamatojums.

11.2 Apvienotās anotācijas nosaukumā atspoguļo īsu un precīzu tiesību aktā ietverto tiesību normu saturu (piemēram, par attiecīgās iestādes nosaukuma maiņu).";

1.5. papildināt instrukciju ar 14.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.4. norāda paredzēto pakalpojumu nosaukumus, ja projekts paredz ieviest jaunus pakalpojumus vai jaunas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmas vai pilnveidot esošās, kā arī to, vai pakalpojums tiks sniegts elektroniski (ja pakalpojums nav pieejams elektroniski, vai ir plānots veidot elektronisku kanālu), kādas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmas plānots izveidot vai pilnveidot.";

1.6. papildināt 17. punkta pirmo teikumu aiz vārda "institūcijas" ar vārdiem "un publiskas personas kapitālsabiedrības";

1.7. izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Ja, apstiprinot projektu, pēc noteikta laika paredzēts veikt šā tiesību akta (vai kādas tā daļas) ietekmes pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējumu, I sadaļas 4. punktā ("Cita informācija") norāda ietekmes pēcpārbaudes veikšanas termiņu un, ja iespējams, darbības rezultātus, kas atspoguļotu šā tiesību akta (vai kādas tā daļas) mērķa sasniegšanu.";

1.8. izteikt 22.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. kāda būs projekta tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un sabiedrības mērķgrupām, īpaši norādot, kāda būs ietekme:

22.1.1. uz uzņēmējdarbības vidi un maziem, vidējiem uzņēmumiem, mikrouzņēmumiem un jaunuzņēmumiem;

22.1.2. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem mikrolīmenī vai makrolīmenī;

22.1.3. uz konkurenci;

22.1.4. uz vidi;

22.1.5. uz veselību;

22.1.6. uz nevalstiskajām organizācijām.";

1.9. papildināt instrukciju ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Anotācijas II sadaļas 4. punktā ("Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums") norāda izmaksas, kas fiziskai personai vai juridiskai personai rodas, lai nodrošinātu projektā ietverto atbilstības prasību izpildi. Atbilstības prasības ir prasības, kas ietvertas tiesiskajā regulējumā un kuru izpildes rezultātā fiziskām personām vai juridiskām personām rodas izmaksas (atbilstības izmaksas neietver iemaksas valsts budžetā, nodokļus, nodevas vai maksas pakalpojumus). Atbilstības izmaksas aprēķina, reizinot to juridisko vai fizisko personu skaitu (vai vienību skaitu, uz kurām attiecas izmaiņas), kurām šīs izmaksas rodas, ar izmaksām, kas rodas vienai personai (vai vienai vienībai).";

1.10. izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Anotācijas III sadaļā norāda līdzekļus:

29.1. kas projekta īstenošanai paredzēti kārtējā saimnieciskā gada (turpmāk - n-gads) budžetā;

29.2. kas projekta īstenošanai paredzēti vidēja termiņa budžeta ietvarā n+1 un n+2 gadā;

29.3. kas projekta īstenošanai nepieciešami papildus šīs instrukcijas 29.1. apakšpunktā norādītajiem līdzekļiem n-gadā vai 29.2. apakšpunktā norādītajiem līdzekļiem vidējā termiņā n+1, n+2 un n+3 gadā;

29.4. kas raksturo projekta pieņemšanas rezultātā plānoto budžeta ieņēmumu palielinājumu vai samazinājumu n-gadā un n+1, n+2 un n+3 gadā.";

1.11. izteikt 30.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.3. identificē projekta īstenošanai n+1 un n+2 gadā vidēja termiņa budžeta ietvarā paredzētos līdzekļus;";

1.12. papildināt instrukciju ar 30.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.4. vērtē, vai projekta īstenošana radīs izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos n+1, n+2 un n+3 gadā.";

1.13. aizstāt 33. punktā skaitli "7." ar skaitli "8.";

1.14. izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Anotācijas III sadaļas aili "Turpmākie trīs gadi" aizpilda, norādot:

35.1. ailē "Saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru" n+1 un n+2 gadā vidēja termiņa budžeta ietvarā paredzētos izdevumus un plānotos ieņēmumus saskaņā ar likumu par vidēja termiņa budžeta ietvaru n+1 un n+2 gadam;

35.2. ailē "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+1 gadam" un "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam" katrā gadā kopējās izdevumu izmaiņas salīdzinājumā ar ailē "Saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru" n+1 un n+2 gadā norādīto;

35.3. ailē "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam" n+3 gadā kopējās ieņēmumu izmaiņas salīdzinājumā ar ailē "Saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru" n+2 gadā norādīto;

35.4. ailē "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+1 gadam" un "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam" katrā gadā kopējās ieņēmumu izmaiņas salīdzinājumā ar ailē "Saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru" n+1 un n+2 gadā norādīto;

35.5. ailē "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam" n+3 gadā kopējās izdevumu izmaiņas salīdzinājumā ar ailē "Saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru" n+2 gadā norādīto.";

1.15. izteikt 37., 38., 39. un 40. punktu šādā redakcijā:

"37. Anotācijas III sadaļas 1. punktā ("Budžeta ieņēmumi") norāda paredzēto ieņēmumu apjomu n-gadā (aile "Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam") un paredzēto ieņēmumu apjomu n+1 un n+2 gadā (aile "Saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru"), kā arī izmaiņas ieņēmumu apjomā n-gadā (aile "Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam") un izmaiņas ieņēmumu apjomā n+1, n+2, n+3 gadā (aile "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+1 gadam", "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam"), kuras, īstenojot projektu, rodas budžeta nodokļu, nenodokļu un citos ieņēmumos, kas noteikti normatīvajos aktos.

38. Anotācijas III sadaļas 2. punktā ("Budžeta izdevumi") norāda izdevumu apjomu n-gadā (aile "Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam") un izdevumu apjomu n+1 un n+2 gadā (aile "Saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru"), kā arī izmaiņas izdevumu apjomā n-gadā (aile "Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam") un izmaiņas izdevumu apjomā n+1, n+2, n+3 gadā (aile "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+1 gadam", "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam"), kuras, īstenojot projektu, rodas budžeta izdevumos.

39. Anotācijas III sadaļas 3. punktā ("Finansiālā ietekme") norāda budžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņu starpību n-gadā (aile "Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam") un n+1, n+2, n+3 gadā (aile "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+1 gadam", "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam"). Pozitīvu finansiālo ietekmi apzīmē ar pluszīmi, bet negatīvu - ar mīnuszīmi.

40. Ja projekts paredzēts, lai īstenotu Eiropas Savienības (turpmāk - ES) politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektus vai pasākumus (turpmāk - ārvalstu finansējums), kuriem ārvalstu finansējums tiek atmaksāts pēc pasākuma ieviešanas uzsākšanas:

40.1. anotācijas III sadaļas 1. punktā ("Budžeta ieņēmumi") norāda:

40.1.1. ja n-gadā un n+1 un n+2 gadā nav paredzēts finansējums šādai aktivitātei, ailē "Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam", "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+1 gadam" un "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam" norāda ārvalstu finansējuma daļu (avansā izmaksāts nacionālais finansējums ārvalstu finansējuma daļas finansēšanai) no attiecīgajā gadā projekta īstenošanai plānotā finanšu līdzekļu apmēra;

40.1.2. ja n-gadā un n+1 un n+2 gadā ir paredzēts finansējums šāda projekta īstenošanai:

40.1.2.1. ailē "n-tais gads" un ailē "n+1" un "n+2" norāda budžetā kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvarā paredzēto ārvalstu finansējuma apmēru (avansā izmaksāto nacionālo finansējumu ārvalstu finansējuma daļas finansēšanai) no attiecīgajā gadā projekta īstenošanai plānoto finanšu līdzekļu apmēra;

40.1.2.2. ailē "Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam", "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+1 gadam" un "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam" norāda ārvalstu finansējuma daļas (avansā izmaksātā nacionālā finansējuma ārvalstu finansējuma daļas finansēšanai) izmaiņas attiecīgajā gadā;

40.2. anotācijas III sadaļas 2. punktā ("Budžeta izdevumi") norāda:

40.2.1. ja n-gadā un n+1 un n+2 gadā nav paredzēts finansējums šādai aktivitātei, ailē "Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam", "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+1 gadam" un "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam" norāda kopējo (ārvalstu finansējuma (avansā izmaksātā nacionālā finansējuma ārvalstu finansējuma daļas finansēšanai) un nacionālā līdzfinansējuma) attiecīgajā gadā projekta īstenošanai plānoto finanšu līdzekļu apmēru;

40.2.2. ja n-gadā un n+1 un n+2 gadā ir paredzēts finansējums šāda projekta īstenošanai:

40.2.2.1. ailē "n-tais gads", "n+1" un "n+2" norāda kopējo (ārvalstu finansējuma un nacionālā līdzfinansējuma) budžetā kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvarā paredzēto finansējuma apmēru;

40.2.2.2. ailē "Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam", "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+1 gadam" un "Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam" norāda kopējās (ārvalstu finansējuma (avansā izmaksātā nacionālā finansējuma ārvalstu finansējuma daļas finansēšanai) un nacionālā līdzfinansējuma) izmaiņas attiecīgajā gadā.";

1.16. papildināt instrukciju ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Anotācijas III sadaļas 7. punktā ("Amata vietu skaita izmaiņas") norāda plānotās amata vietu skaita izmaiņas visās institūcijās, kuras skar projekts.";

1.17. aizstāt 53. punktā skaitli "7." ar skaitli "8.";

1.18. papildināt instrukciju ar 54.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.3. saistītos tiesību aktu projektus, par kuriem ir sagatavota šīs instrukcijas 11.1 punktā minētā apvienotā anotācija.";

1.19. papildināt instrukciju ar 61.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.3. projekta publicēšanas datumu institūcijas tīmekļvietnē, kā arī tīmekļvietnes adresi.";

1.20. papildināt instrukciju ar 72.1 un 72.2 punktu šādā redakcijā:

"72.1 Šajā instrukcijā paredzētās prasības anotācijas (anotācijas sadaļu) aizpildīšanai, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī, neattiecas uz tiesību aktu projektiem, kas pieteikti izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2017. gada 31. decembrim.

72.2 Projektiem, kas iesniegti izskatīšanai Ministru kabinetā bez iepriekšējas izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē, šajā instrukcijā paredzētās prasības anotācijas (anotācijas sadaļu) aizpildīšanai, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī, var neattiecināt līdz 2018. gada 1. februārim.";

1.21. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 15. decembra
instrukcijai Nr. 19

Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums
(anotācija)

Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums

Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 5.1 punktam

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.

Pamatojums Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 13. punktam

2.

Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 14. punktam

3.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 17. punktam

4.

Cita informācija Iekļauj papildu informāciju pēc tiesību akta projekta izstrādātāja ieskatiem. Ja šādas informācijas nav, ieraksta "Nav"

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

1.

Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 20. punktam

2.

Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 22. punktam

3.

Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 24. un 25. punktam

4.

Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 25.1 punktam

5.

Cita informācija Iekļauj papildu informāciju pēc tiesību akta projekta izstrādātāja ieskatiem, piemēram, atbilstoši instrukcijas 4. punktam. Ja šādas informācijas nav, ieraksta "Nav"

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

n-gads

Turpmākie trīs gadi (euro)

n+1

n+2

n+3

saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam

izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam

saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru

izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+1 gadam

saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru

izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam

izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Budžeta ieņēmumi              
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi              
1.2. valsts speciālais budžets              
1.3. pašvaldību budžets              
2. Budžeta izdevumi              
2.1. valsts pamatbudžets              
2.2. valsts speciālais budžets              
2.3. pašvaldību budžets              
3. Finansiālā ietekme              
3.1. valsts pamatbudžets              
3.2. speciālais budžets              
3.3. pašvaldību budžets              
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)              
5. Precizēta finansiālā ietekme              
5.1. valsts pamatbudžets        
5.2. speciālais budžets        
5.3. pašvaldību budžets        
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)  
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
7. Amata vietu skaita izmaiņas Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 44.1 punktam
8. Cita informācija Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 53. punktam, kā arī papildu informāciju pēc tiesību akta projekta izstrādātāja ieskatiem. Ja šādas informācijas nav, ieraksta "Nav"

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.

Saistītie tiesību aktu projekti Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 54. punktam

2.

Atbildīgā institūcija Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 54.1 punktam

3.

Cita informācija Iekļauj papildu informāciju pēc tiesību akta projekta izstrādātāja ieskatiem. Ja šādas informācijas nav, ieraksta "Nav"

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

1.

Saistības pret Eiropas Savienību Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 55. punktam

2.

Citas starptautiskās saistības Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 57. punktam

3.

Cita informācija Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 59. punktam, kā arī papildu informāciju pēc tiesību akta projekta izstrādātāja ieskatiem. Ja šādas informācijas nav, ieraksta "Nav"

1. tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums Aizpilda, ja ar projektu tiek pārņemts vai ieviests vairāk nekā viens ES tiesību akts, - norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 55.1. apakšpunktam, kas jau tika norādīta arī V sadaļas 1. punktā

A

B

C

D

Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzskaitot katru tiesību akta vienību - pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.
Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.
Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā
Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.
Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.
Norāda iespējamās alternatīvas (t. sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) - kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos
Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 56.1. apakšpunktam Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 56.2. apakšpunktam Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 56.3. apakšpunktam.
Ja attiecināms, iekļauj arī informāciju atbilstoši instrukcijas 56.3.1., 56.3.2. un 56.3.3. apakšpunktam
Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 56.4. apakšpunktam.
Ja attiecināms, iekļauj arī informāciju atbilstoši instrukcijas 56.4.1. un 56.4.2. apakšpunktam
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 56.5. apakšpunktam
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 56.6. apakšpunktam
Cita informācija Iekļauj papildu informāciju pēc tiesību akta projekta izstrādātāja ieskatiem. Ja šādas informācijas nav, ieraksta "Nav"

2. tabula
Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.
Pasākumi šo saistību izpildei

Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk - starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums Aizpilda, ja ar projektu izpildītas vai tiek uzņemtas saistības, kas izriet no vairāk nekā viena starptautiskā dokumenta, - norāda informāciju, kas minēta instrukcijas 57.1. apakšpunktā un kas jau tika norādīta arī V sadaļas 2. punktā

A

B

C

Starptautiskās saistības (pēc būtības), kas izriet no norādītā starptautiskā dokumenta.
Konkrēti veicamie pasākumi vai uzdevumi, kas nepieciešami šo starptautisko saistību izpildei
Ja pasākumi vai uzdevumi, ar ko tiks izpildītas starptautiskās saistības, tiek noteikti projektā, norāda attiecīgo projekta vienību vai dokumentu, kurā sniegts izvērsts skaidrojums, kādā veidā tiks nodrošināta starptautisko saistību izpilde Informācija par to, vai starptautiskās saistības, kas minētas šīs tabulas A ailē, tiek izpildītas pilnībā vai daļēji.
Ja attiecīgās starptautiskās saistības tiek izpildītas daļēji, sniedz skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā starptautiskās saistības tiks izpildītas pilnībā.
Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā
Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 58.1. apakšpunktam Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 58.2. apakšpunktam Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 58.3. apakšpunktam.
Ja attiecināms, iekļauj arī informāciju atbilstoši instrukcijas 58.3.1., 58.3.2. un 58.3.3. apakšpunktam
Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 58.4. apakšpunktam
Cita informācija Iekļauj papildu informāciju pēc tiesību akta projekta izstrādātāja ieskatiem. Ja šādas informācijas nav, ieraksta "Nav"

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

1.

Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 60. punktam

2.

Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 61. punktam

3.

Sabiedrības līdzdalības rezultāti Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 62. punktam

4.

Cita informācija Iekļauj papildu informāciju pēc tiesību akta projekta izstrādātāja ieskatiem. Ja šādas informācijas nav, ieraksta "Nav"

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

1.

Projekta izpildē iesaistītās institūcijas Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 65. punktam

2.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem
Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 66., 67., 68. un 69. punktam

3.

Cita informācija Iekļauj papildu informāciju pēc tiesību akta projekta izstrādātāja ieskatiem. Ja šādas informācijas nav, ieraksta "Nav""

2. Šīs instrukcijas 1.1., 1.2., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.19., 1.20. un 1.21. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

23.06.2017