Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/19

Rīgā 2016.gada 13.oktobrī (prot. Nr.39, 11.p.)
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 11.jūnija lēmumā Nr. 1/10 "Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.1panta trešo
un ceturto daļu un 32.1panta trešo un piekto daļu, Enerģētikas
likuma 7.1panta otro un trešo daļu, 108.panta otro un trešo daļu
un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 11.jūnija lēmumā Nr. 1/10 "Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 117.nr.; 2015, 44.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.1panta trešo un ceturto daļu un 32.1panta trešo un piekto daļu, Enerģētikas likuma 7.1panta otro un trešo daļu, 108.panta otro un trešo daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu";

1.2. izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. prasības elektroenerģijas ražotāju, siltumenerģijas ražotāju, elektroenerģijas tirgotāju, siltumenerģijas tirgotāju un dabasgāzes tirgotāju (turpmāk – komersants) reģistrācijai;";

1.3. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Komersants nosūta regulatoram paziņojumu par reģistrāciju, kas noformēts atbilstoši šādiem pielikumiem:

2.1. komersanta reģistrācijai elektroenerģijas ražotāju reģistrā – atbilstoši 1.pielikumam;

2.2. komersanta reģistrācijai elektroenerģijas tirgotāju reģistrā – atbilstoši 2.pielikumam;

2.3. komersanta reģistrācijai siltumenerģijas ražotāju reģistrā – atbilstoši 3.pielikumam;

2.4. komersanta reģistrācijai siltumenerģijas tirgotāju reģistrā – atbilstoši 4.pielikumam;

2.5. komersants, kas enerģiju ražo koģenerācijā, paziņojumu par reģistrāciju noformē:

2.5.1. atbilstoši 1.pielikumam, ja koģenerācijas stacijā koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;

2.5.2. atbilstoši 3.pielikumam, ja koģenerācijas stacijā koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda nav lielāka par vienu megavatu, siltumenerģijas ražošanas iekārtu kopējā uzstādītā siltuma jauda ir lielāka par vienu megavatu un lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;

2.6. komersanta reģistrācijai dabasgāzes tirgotāju reģistrā – atbilstoši 4.1pielikumam.";

1.3.1 papildināt 4.punktu aiz vārdiem "siltumenerģijas ražošanu vai" ar vārdiem "elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dabasgāzes";

1.4. svītrot 9.1.3., 9.2.3., 9.3.3. un 9.4.3.apakšpunktu;

1.5. papildināt noteikumus ar 9.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.5. par dabasgāzes tirgotāju:

9.5.1. nosaukums;

9.5.2. vienotais reģistrācijas numurs;

9.5.4. reģistrācijas datums;

9.5.5. ja dabasgāzes tirgotājs ir izslēgts no dabasgāzes tirgotāju reģistra, datums, kad dabasgāzes tirgotājs izslēgts no attiecīgā reģistra.";

1.6. papildināt 11.punktu aiz vārdiem "siltumenerģijas ražošanas vai" ar vārdiem "elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dabasgāzes";

1.7. papildināt noteikumus ar 12.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.5. ja konstatēts, ka komersants nav uzsācis enerģijas ražošanu vai tirdzniecību viena gada laikā no tā reģistrācijas attiecīgajā reģistrā.";

1.8. izteikt 16.1 un 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Ja regulators elektroenerģijas ražotāja, elektroenerģijas tirgotāja vai dabasgāzes tirgotāja darbībā konstatē vispārējās atļaujas noteikumu enerģētikas nozarē pārkāpumu, regulators uzsāk administratīvo lietu iestādē par konstatēto pārkāpumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, par to paziņojot elektroenerģijas ražotājam, elektroenerģijas tirgotājam vai dabasgāzes tirgotājam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

16.2 Ja elektroenerģijas ražotājs, elektroenerģijas tirgotājs vai dabasgāzes tirgotājs atkārtoti izdara līdzīgu pārkāpumu, regulators uzsāk administratīvo lietu iestādē par konstatēto pārkāpumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, par to paziņojot elektroenerģijas ražotājam, elektroenerģijas tirgotājam vai dabasgāzes tirgotājam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā, un lemj par elektroenerģijas ražotāja, elektroenerģijas tirgotāja vai dabasgāzes tirgotāja izslēgšanu no attiecīgā reģistra.";

1.9. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 11.jūnija lēmumam Nr. 1/10

Paziņojums par elektroenerģijas ražotāja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,

vārds, uzvārds

Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:[X] Elektroniskā pasta adrese:

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma – elektroenerģijas ražošanas sniegšanai.

Informācija par katru komersanta elektrostaciju

1.

Elektrostacijas faktiskā adrese

2.

Ekonomikas ministrijas atļaujas izdošanas datums

3.

Ekonomikas ministrijas atļaujas Nr.

4.

Elektrostacijas veids*:
vēja elektrostacija
hidroelektrostacija
saules elektrostacija
koģenerācijas stacija
kondensācijas stacija

5.

Elektrostacijas uzstādītā jauda*

Elektriskā jauda

(P, MW)

Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda

(Qkoģ, MW)**

Ūdenssildāmo katlu siltuma jauda

(Qūd, MW)**

6.

Kurināmā veids***:
dabasgāze
biogāze
biomasa
kūdra
ogles
dīzeļdegviela
mazuts un citi naftas produkti
atkritumi (norādīt klasi****)
cits (norādīt attiecīgo veidu)

7.

Ražošanas apjoms:

apjoms gadā:

elektroenerģija, MW**
siltumenerģija, MW**

6.

Persona, kurai pārdod siltumenerģiju*

7.

Elektrostacijas ekspluatācijā nodošanas datums

Apliecinu, ka saprotu elektroenerģijas ražotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa.

Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).*****

Datums****** _____._____._____________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu

/paraksts****** un tā atšifrējums/

Piezīmes:

* – atzīmēt ar X vienu veidu.

** – aizpildīt tikai par koģenerācijas stacijām.

*** – atzīmēt ar X vienu veidu tikai par koģenerācijas stacijām vai kondensācijas elektrostacijām.

**** – Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

***** – attiecas tikai uz koģenerācijas stacijām.

****** – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

1.10. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 11.jūnija lēmumam Nr. 1/10

Paziņojums par siltumenerģijas ražotāja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,

vārds, uzvārds

Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:[X] Elektroniskā pasta adrese:

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma – siltumenerģijas ražošanas sniegšanai.

Informācija par katru komersanta siltumenerģijas ražošanas objektu

1.

Objekta faktiskā adrese

2.

Uzstādīto katlu jauda (Quk, MW)

3.

Uzstādīto koģenerācijas iekārtu jauda*

Elektriskā jauda

(P, MW)

Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda

(Qkoģ, MW)

4.

Kurināmā veids**:
dabasgāze
biogāze
biomasa
kūdra
ogles
dīzeļdegviela
mazuts un citi naftas produkti
elektroenerģija
atkritumi (norādīt klasi***)
cits (norādīt attiecīgo veidu)

5.

No objekta lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms gadā, MWh

6.

Persona, kurai pārdod siltumenerģiju

7.

Objekta ekspluatācijā nodošanas datums

Apliecinu, ka saprotu siltumenerģijas ražotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa, attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).

Datums**** _____._____._____________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu

/paraksts**** un tā atšifrējums/

Piezīmes:

* – aizpildīt, ja objektā uzstādītas koģenerācijas iekārtas, kuru kopējā elektriskā jauda nepārsniedz 1 MW.

** – atzīmēt ar X kurināmā veidu.

*** – Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

**** – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

1.11. papildināt noteikumus ar 4.1pielikumu šādā redakcijā:

"4.1pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 11.jūnija lēmumam Nr. 1/10

Paziņojums par dabasgāzes tirgotāja reģistrāciju

Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,

vārds, uzvārds

Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:[X] Elektroniskā pasta adrese:
Plānotais dabasgāzes pārdošanas apjoms gadā, MWh:

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma – dabasgāzes tirdzniecības sniegšanai.

Apliecinu, ka saprotu dabasgāzes tirgotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa.

Datums* _____._____._____________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu

/paraksts* un tā atšifrējums/

Piezīme: * – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

1.12. izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 11.jūnija lēmumam Nr. 1/10

Paziņojums par darbības izbeigšanu

Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,

vārds, uzvārds

Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:[X] Elektroniskā pasta adrese:

Lūdzu izslēgt

(komersanta nosaukums)

no šāda reģistra ar _________.gada _____._________________________:*

elektroenerģijas tirgotāju reģistrs

elektroenerģijas ražotāju reģistrs

siltumenerģijas tirgotāju reģistrs

siltumenerģijas ražotāju reģistrs

dabasgāzes tirgotāju reģistrs

norādīt izslēgšanas

pamatojumu**____________________________________________________________________

Valsts nodeva EUR__________ apmērā par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu _________.gadā samaksāta _________.gada _____._________________________.

Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).***

Datums**** _____._____._____________

Komersanta pilnvarotais pārstāvis

/paraksts**** un tā atšifrējums/

Piezīmes:

* – ja komersants norādījis datumu pirms regulators var izslēgt komersantu no attiecīgā reģistra, tad regulators izslēdz komersantu no attiecīgā reģistra regulatora norādītajā datumā, norādot to attiecīgajā reģistrā.

** – nenorāda, ja komersants ir izslēgts no komercreģistra.

*** – attiecas uz lūgumu izslēgt no siltumenerģijas tirgotāju vai siltumenerģijas ražotāju reģistra.

**** – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Lēmuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.5, 1.6., 1.8., 1.11., 1.12. apakšpunkts stājas spēkā 2017.gada 10.februārī.

3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I.Mantiņš
20.10.2016