Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1312

Rīgā 2013.gada 12.novembrī (prot. Nr.60 35.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.443 "Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
35.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.443 "Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 95.nr.; 2008, 195.nr.; 2009, 98.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4. Ministrija izveido programmu vērtēšanas komisiju (turpmāk - komisija). Komisijas sastāvā iekļauj ministrijas, ar prioritārajiem virzieniem zinātnē saistīto nozaru ministriju, Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk - padome) un Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvjus. Bez balsstiesībām komisijas sastāvā iekļauj Studiju un zinātnes administrācijas (turpmāk - administrācija) pārstāvi.

5. Komisijas sekretariāta funkcijas pilda ministrija.";

1.2. svītrot 6.punktā vārdus "saskaņā ar komisijas priekšsēdētāja rakstisku norādījumu";

1.3. aizstāt 11.punktā vārdus "komisijas vadītājs" ar vārdiem "sekretariāts elektroniski";

1.4. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Programmu mērķu un uzdevumu definēšanai ministrija izsludina priekšlikumu konkursu, publicējot par to paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis", kā arī ministrijas un padomes mājaslapā. Priekšlikumu konkursā var piedalīties zinātnieki, zinātnieku grupas, zinātniskās institūcijas un valsts institūcijas, kā arī komersanti, biedrības un nodibinājumi, iesniedzot ministrijā iesniegumu valsts pētījumu programmu priekšlikumu konkursam (1.pielikums).";

1.5. izteikt 24.1 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1 1. vai priekšlikums atbilst prioritārajam virzienam zinātnē;";

1.6. izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Komisija pieņem lēmumu par atbalstāmajiem priekšlikumiem un, pamatojoties uz tiem, izstrādā programmu konkursa nolikumu. Nolikumā iekļauj katras programmas mērķus, uzdevumus, minimālo programmas finansējuma apmēru, īstenošanas laiku un atbalstāmās darbības. Ministrija apstiprina konkursa nolikumu un izsludina programmu konkursu, publicējot par to paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis". Konkursa nolikumu publicē ministrijas un padomes mājaslapā.";

1.7. izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Ja projekts neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 5. vai 8.punktā minētajiem administratīvās atbilstības kritērijiem, projektu noraida. Ja projekts neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma 3., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 12. vai 13.punktā minētajiem administratīvās atbilstības kritērijiem, projektu nosūta programmas vadītājam precizēšanai. Programmas vadītājs 15 darbdienu laikā no projekta nosūtīšanas dienas precizē projektu un atkārtoti iesniedz ministrijā. Ja atkārtotā administratīvās atbilstības ekspertīze ir negatīva vai projektu neiesniedz noteiktajā termiņā, projektu noraida.";

1.8. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Komisija, pamatojoties uz zinātniskās un tautsaimnieciskās ekspertīzes rezultātiem, pieņem lēmumu par atbalstāmajiem projektiem, to izpildītājiem un piešķiramo finansējumu atbilstoši projektā plānotajām programmas izmaksām. Komisija lēmumu par projekta apstiprināšanu pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.";

1.9. papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Pamatojoties uz komisijas lēmumu, ministrija iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu, kurā norāda programmu nosaukumus, programmu īstenošanas laiku, mērķus un uzdevumus, kā arī programmu vadītājus (turpmāk - Ministru kabineta rīkojums).";

1.10. izteikt 34., 35. un 36.punktu šādā redakcijā:

"34. Informāciju par apstiprinātajām programmām ministrija nedēļas laikā no Ministru kabineta rīkojuma spēkā stāšanās dienas publicē ministrijas un administrācijas mājaslapā.

35. Līgumu slēgšanu ar programmu vadītājiem un izpildītājiem, programmu finansēšanu un programmu izpildes pārraudzību administratīvi nodrošina administrācija.

36. Četru nedēļu laikā no Ministru kabineta rīkojuma spēkā stāšanās dienas administrācija slēdz vienošanos ar programmas vadītāju un izpildītājiem par programmas īstenošanu Ministru kabineta rīkojumā noteiktajā termiņā (turpmāk - vienošanās). Vienošanās nosaka programmas un tās posmu darbu saturu, izpildes termiņus, kā arī pušu tiesības un sasniedzamos rezultātus. Līgumu par programmas posmu izpildi (turpmāk - līgums) administrācija slēdz ar programmas vadītāju un izpildītājiem atsevišķi par katru gadu. Līgumā nosaka posmu darbu saturu, izpildes termiņus, posma izpildes izmaksas un sasniedzamos rezultātus.";

1.11. izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Pēc programmas (vai tās posma) izpildes programmas vadītājs un izpildītāji kopīgi ar administrāciju atbilstoši līgumā noteiktajam termiņam sastāda programmas (vai tās posma) un programmas ietvaros īstenojamo projektu nodošanas un pieņemšanas aktu.";

1.12. izteikt 42. un 43.punktu šādā redakcijā:

"42. Pēc programmas otrā posma izpildes un programmas izpildes ministrija sadarbībā ar administrāciju organizē programmas rezultātu novērtēšanu, iesaistot tajā ne vairāk kā trīs attiecīgo zinātņu nozaru ekspertus, kas nepārstāv programmas izpildē iesaistītās institūcijas. Ekspertiem jābūt kvalificētiem attiecīgās nozares zinātniekiem. Komisija, pamatojoties uz ekspertīzes rezultātiem, lemj par programmas un tās projektu:

42.1. turpināšanu, pabeigšanu vai finansēšanas pārtraukšanu;

42.2. uzdevumiem nākamajiem posmiem;

42.3. finansējuma apmēru, tai skaitā par finansējuma palielināšanu vai samazināšanu.

43. Administrācija, pamatojoties uz līgumu un ministrijas lēmumu par valsts budžeta līdzekļu sadali starp programmām, pārskaita programmu izpildītājiem piešķirto finansējumu, ieskaitot to Valsts kases kontos.";

1.13. papildināt noteikumus ar 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Ar Ministru kabineta 2010.gada 29.maija rīkojumu Nr.294 "Par valsts pētījumu programmām" apstiprināto programmu "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ierobežošanai", "Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem", "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)", "Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai" vai "Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas" izpildes termiņu var pagarināt uz laiku līdz četriem mēnešiem pēc Ministru kabineta apstiprināto prioritāro zinātnes virzienu termiņa beigām. Komisija šādu lēmumu pieņem pēc programmas vadītāja iesnieguma saņemšanas par programmas izpildes termiņa pagarināšanu un programmas īstenošanas rezultātu izvērtēšanas.";

1.14. izteikt 1., 2. un 3.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija
noteikumiem Nr.443

Iesniegums valsts pētījumu programmas priekšlikumu konkursam

1. sadaļa - Programmas būtība

1.1. Programmas atbilstība prioritārajam virzienam zinātnē (norāda plānotā pētniecības virziena atbilstību prioritārajam virzienam zinātnē) (obligāti aizpildāmā sadaļa)


1.2. Programmas mērķi (obligāti aizpildāmā sadaļa)


1.3. Programmas uzdevumi


1.4. Programmas pamatojums (apraksta identificētās zinātniskās vai tehnoloģiskās problēmas, to potenciālos risinājumus, ieguvumus un iespējamos pielietojumus) (obligāti aizpildāmā sadaļa)


1.5. Programmas iespējamie izpildītāji (norāda institūcijas, iesaistāmos speciālistus, zinātniekus)

Institūcija Speciālisti, zinātnieki
1. 1.
  2.
  3.
2. 1.
  2.
  3.
...

1.6. Sadarbība ar tautsaimniecības nozares partneriem (norāda ieinteresētās institūcijas un iespējamās sadarbības personas)

Institūcija Sadarbības personas
1. 1.
  2.
  3.
Pamatojums
2. 1.
  2.
  3.
Pamatojums
 

1.7. Programmas aktivitātes

Programmas aktivitāte

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

skaits

mērvienība

     
     
     

2. sadaļa - Programmas paredzamie rezultāti
2.1. Programmas paredzamie rezultāti

Skaits/mērvienība

Laiks mēnešos vai termiņš

     
     
     
     

2.2. Paredzamo rezultātu zinātniskā nozīmība (ne vairāk kā 800 rakstu zīmes) (obligāti aizpildāmā sadaļa)


2.3. Paredzamo rezultātu praktiskā, t.sk. tautsaimnieciskā, nozīmība (ne vairāk kā 800 rakstu zīmes) (obligāti aizpildāmā sadaļa)


Iesniedzējs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija
noteikumiem Nr.443

Valsts pētījumu programmas projekts

1. sadaļa - Programmas apraksts

1.1. Programmas nosaukums un nosaukuma saīsinājums (programmas nosaukums ietverams vienā teikumā, īsi un kodolīgi atklājot programmas saturu; programmas nosaukuma saīsinājums ietverams vienā vārdā )


1.2. Programmas vadītājs

  vārds, uzvārds    
  zinātniskais grāds    
  amats    
  kontakti   Tālrunis
      E-pasts  
1.3. Zinātniskā institūcija, kurā strādā programmas vadītājs
  nosaukums    
  reģistrācijas Nr.    
  nodokļu maksātāja  
  reģistrācijas numurs        
  juridiskā adrese   Iela, mājas Nr.  
      Pilsēta, novads  
      Valsts  
      Pasta indekss  
1.4. Programmas iesniedzēja kontaktpersona
  vārds, uzvārds    
  institūcija    
  amats    
  kontakti   Tālrunis
      E-pasts  
1.5. Programmas izpildītāji
  institūcijas nosaukums    
  reģistrācijas Nr.    
  nodokļu maksātāja  
  reģistrācijas numurs        
  juridiskā adrese   Iela, mājas Nr.  
      Pilsēta, novads  
      Valsts  
      Pasta indekss  
  kontakti   Tālrunis  
E-pasts
1.6. Programmas tautsaimniecības nozares partneri
  institūcijas nosaukums    
  reģistrācijas Nr.    
  nodokļu maksātāja  
  reģistrācijas numurs        
  juridiskā adrese   Iela, mājas Nr.  
      Pilsēta, novads  
      Valsts  
      Pasta indekss  
  kontakti   Tālrunis  
E-pasts

1.7. Kopsavilkums par programmu (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)
 
1.8. Programmas pamatojums (sniegt īsu ar valsts pētījumu programmai noteiktajiem mērķiem un izvirzītajiem uzdevumiem saistīto zinātnisko un tautsaimniecisko problēmu aprakstu (problēmu un situācijas izklāstam jābūt skaidram un saprotamam). Norādīt sadarbību ar komersantiem un ietekmi uz sabiedrību. Pamatot, kā paredzētie pasākumi risinās attiecīgos jautājumus. Raksturot līdzšinējos pētījumus un iestrādnes attiecīgajā prioritārajā virzienā Latvijā un pasaulē, neatrisinātos problēmjautājumus. Raksturot piedāvātās programmas saistību un atšķirību ar līdzšinējiem pētījumiem un iestrādnēm. Teksta apjoms ne vairāk kā 7200 rakstu zīmes jeb četras A4 lapas)
 
1.9. Programmas sabiedriskā aktualitāte (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)
 
1.10. Programmas izpildītāju līdzdalības pamatojums un to uzdevumi (pamatot programmas izpildītāju piesaisti, aprakstīt to veicamos uzdevumus)
 

1.11. Programmas aktivitātes

Nr.p.k.

Programmas aktivitātes

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

skaits

mērvienība

       
       
       

1.12. Plānotie programmas izpildes rezultāti

Rezultatīvais rādītājs

Plānotie rezultāti

2014-2017

2014

2015

2016

2017

Zinātniskie rezultatīvie rādītāji

1. Zinātnisko publikāciju skaits          

oriģinālie zinātniskie raksti
(SCOPUS)(SNIP>1)

         

oriģinālie zinātniskie raksti ERIH (A un B) datubāzē iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos

         

recenzētas zinātniskās monogrāfijas

         
2. Programmas ietvaros aizstāvēto darbu skaits          

promocijas darbi

         

maģistra darbi

         
3.…          

Programmas popularizēšanas rezultatīvie rādītāji

1. Programmas gaitas un rezultātu popularizēšanas interaktīvie pasākumi, kuru mērķu grupās iekļauti arī izglītojamie, skaits          

konferences

         

semināri

         

rīkotie semināri

         

populārzinātniskas publikācijas

         

izstādes

         
2. …          

Tautsaimnieciskie rezultatīvie rādītāji

1. Zinātniskajai institūcijai programmas ietvaros piesaistītā privātā finansējuma apjoms          
1.1. privātā sektora līdzfinansējums programmā iekļauto projektu īstenošanai          
1.2. ieņēmumi no programmas ietvaros radītā intelektuālā īpašuma komercializēšanas (rūpnieciskā īpašuma tiesību atsavināšana, licencēšana, izņēmumu tiesību vai lietošanas tiesību piešķiršana par atlīdzību)          
1.3. ieņēmumi no līgumdarbiem, kas balstās uz programmas ietvaros radītajiem rezultātiem          
2. Programmas ietvaros pieteikto, reģistrēto un spēkā uzturēto patentu vai augu šķirņu skaits          

Latvijā

         

ārpus Latvijas

         
3. Programmas ietvaros izstrādātās jaunās tehnoloģijas, metodes, prototipi vai pakalpojumi (skaits), kas aprobēti uzņēmumos          
4. Ieviešanai nodoto jauno tehnoloģiju, metožu, prototipu, produktu vai pakalpojumu skaits (noslēgtie līgumi par intelektuālā īpašuma nodošanu)          
5. …          

1.13. Programmas īstenošanas analīze

Stiprās puses

Vājās puses


 

Iespējas

Draudi


 

1.14. Iespējamo risku samazināšanas vai novēršanas plāns (ne vairāk kā 1800 rakstu zīmes)


1.15. Programmas publicitāte (raksturot programmas rezultātu izplatīšanas un sabiedrības informēšanas stratēģiju, ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)

1.16. Programmas ietvaros īstenojamie projekti (norādīt programmas ietvaros īstenojamos projektus, kuri nepieciešami programmas mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai. Norādīt, kāda ir projektu savstarpējā saistība un kāds ir katra projekta ieguldījums programmas mērķa sasniegšanā un uzdevuma īstenošanā)

1.17. Programmas izpildes termiņš

Projekta numurs

Projekta nosaukums

1.gads

2.gads

3.gads

4.gads

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

                                   
                                   
                                   

1.18. Programmas īstenošanai nepieciešamais finansējums (euro)

1.gads*

2.gads**

3.gads**

4.gads**

1000-9000 IZDEVUMI - KOPĀ
1000 Atlīdzība
1100 Atalgojums, t.sk.

1110

Mēnešalga

Programmas vadītājam

Projekta Nr.___ vadītājam

Pārējam zinātnes un administratīvajam personālam

1150

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2000 Preces un pakalpojumi

2100

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

2110

Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
(norāda skaitu, personas, vietas)

2120

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta un darba braucieni
(norāda skaitu, personas, vietas)

2200 Pakalpojumi

2210

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

2231

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana

2232

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

2264

Iekārtu un inventāra īre un noma

2273

Maksa par zinātniskās pētniecības darbu izpildi

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

2310

Biroja preces un inventārs

2322

Degviela

2340

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

5000 Pamatkapitāla veidošana

5200

Pamatlīdzekļi

5220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

5230

Pārējie pamatlīdzekļi

5233

Bibliotēku krājumi

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroju tehnika

... ...

Piezīmes.

1. Infrastruktūras uzturēšanas izdevumi (EKK kodu 2210; 2220;2230 summa) līdz 10 % no kopējās plānotās summas.

2. * Norādīt precīzu izmaksu apmēru.

3. ** Norādīt indikatīvu izmaksu apmēru.

2. sadaļa - Informācija par programmas projektiem

 

2.1. Projekts Nr.____
  nosaukums    
  projekta vadītāja  
  vārds, uzvārds,    
  zinātniskais grāds    
  institūcija    
  amats    
  kontakti   Tālrunis
    E-pasts  

Projekta Nr.____ mērķi


Projekta Nr.____ uzdevumi


Projektā Nr.____ īstenojamo pasākumu īss apraksts (norādīt, kā plānotās darbības veicinās programmas mērķu sasniegšanu un uzdevumu īstenošanu, raksturot projekta rezultātu zinātnisko un praktisko nozīmību, plānoto vai iespējamo ietekmi uz tautsaimniecību)


Projekta Nr.____ rezultātu izplatīšanas un sabiedrības informēšanas stratēģija (raksturot projekta rezultātu izplatīšanas un sabiedrības informēšanas stratēģiju, konkrētus pasākumus, t.sk. plānotās konferences, seminārus, populārzinātniskās publikācijas)


Projektā Nr.____ plānotā zinātnes virziena atbilstība prioritārajiem virzieniem zinātnē
Plānotais zinātnes virziens 1.
2.
3.
Sinerģija ar šādu zinātnes virzienu 1.
2.
3.

Projektā Nr.____ plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Nr.p.k.

Projekta aktivitāte

Apraksts

Rezultāts

Skaits/mērvienība

         
         
         

Projektā Nr.____ plānotie rezultatīvie rādītāji

Rezultatīvais rādītājs

Plānotie rezultāti

2014-2017

2014

2015

2016

2017

Zinātniskie rezultatīvie rādītāji

1. Zinātnisko publikāciju skaits          

Oriģinālie zinātniskie raksti
(SCOPUS (SNIP>1)

         

Oriģinālie zinātniskie raksti
ERIH (A un B) datubāzē iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos

         

recenzētas zinātniskās monogrāfijas

         
2. Programmas ietvaros aizstāvēto darbu skaits          

promocijas darbi

         

maģistra darbi

         
3.…          

Programmas popularizēšanas rezultatīvie rādītāji

1. Programmas gaitas un rezultātu popularizēšanas interaktīvie pasākumi, kuru mērķu grupās iekļauti arī izglītojamie, skaits:          

konferences

         

semināri

         

rīkotie semināri

         

populārzinātniskas publikācijas

         

izstādes

         
2. …          

Tautsaimnieciskie rezultatīvie rādītāji

           
1. Zinātniskajai institūcijai programmas ietvaros piesaistītā privātā finansējuma apjoms          
1.1. privātā sektora līdzfinansējums programmā iekļauto projektu īstenošanai          
1.2. ieņēmumi no programmas ietvaros radītā intelektuālā īpašuma komercializēšanas (rūpnieciskā īpašuma tiesību atsavināšana, licencēšana, izņēmumu tiesību vai lietošanas tiesību piešķiršana par atlīdzību)          
1.3. ieņēmumi no līgumdarbiem, kas balstās uz programmas ietvaros radītajiem rezultātiem          
2. Programmas ietvaros pieteikto, reģistrēto un spēkā uzturēto patentu vai augu šķirņu skaits          

Latvijā

         

ārpus Latvijas

         
3. Programmas ietvaros izstrādātās jaunās tehnoloģijas, metodes, prototipi vai pakalpojumi (skaits), kas aprobēti uzņēmumos          
4. Ieviešanai nodoto jauno tehnoloģiju, metožu, prototipu, produktu vai pakalpojumu skaits (noslēgtie līgumi par intelektuālā īpašuma nodošanu)          
5. …          

Projekta Nr.____ īstenošanas ilgums  
 

(pilni mēneši)

Projekta izpildītāji:

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds, gads

J*

PLE**

Atalgojums projektā

Amats

Kompetence, veicamie uzdevumi

  Projekta vadītājs
1.              
  Zinātnieki

1.

             

2.

             

3.

             

             
  Doktoranti

1.

             

2.

             

3.

             

             
  Maģistranti

1.

             

2.

             

3.

             

             

Piezīmes.

1. * Ailē veidot atzīmi par zinātniekiem, kuri pirmo doktora grādu ieguvuši pēdējo 10 gadu laikā.

2. ** Pilna darba laika ekvivalents (40 stundas nedēļā).

Projekta Nr.____ īstenošanai nepieciešamais finansējums (euro)

1.gads* 2.gads** 3.gads** 4.gads**

1000-9000

IZDEVUMI - KOPĀ        
1000 Atlīdzība        
1100 Atalgojums, t.sk.        

1110

Mēnešalga        
 

Projekta Nr.___ vadītājam

       
 

Pārējam zinātnes un administratīvajam personālam

       

1150

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata        
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas        

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas        
2000 Preces un pakalpojumi        
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni        
2110

Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (norāda skaitu, personas, vietas)

       
2120

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (norāda skaitu, personas, vietas)

       
2200 Pakalpojumi        
2210

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

       
2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

       
2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

       
2231

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana

       
2232

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem

       
2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

       
2264

Iekārtu un inventāra īre un noma

       
2273

Maksa par zinātniskās pētniecības darbu izpildi

       
2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

       
2310

Biroja preces un inventārs

       
2322

Degviela

       
2340

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

       
5000 Pamatkapitāla veidošana        
5200 Pamatlīdzekļi        
5220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

       
5230

Pārējie pamatlīdzekļi

       
5233

Bibliotēku krājumi

       
5238

Datortehnika, sakaru un cita biroju tehnika

       
... ...        

Piezīmes.

1. Infrastruktūras uzturēšanas izdevumi (EKK kodu 2210; 2220;2230 summa) līdz 10 % no kopējās plānotās summas.

2. * Norādīt precīzu izmaksu apmēru.

3. ** Norādīt indikatīvu izmaksu apmēru.

Projekta Nr.__ vadītājs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

3. sadaļa - Pielikumi

3.1. Programmas vadītāja CV (norādot 10 nozīmīgākās publikācijas un patentus pēdējo piecu gadu laikā)

3.2. Projektu vadītāju un izpildītāju CV (norādot 10 nozīmīgākās publikācijas un patentus pēdējo piecu gadu laikā)

3.3. Informācija par projektā iesaistāmiem doktorantiem un maģistrantiem

Programmas vadītājs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "paraksts un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija
noteikumiem Nr.443

Kritēriji valsts pētījumu programmu projektu izvērtēšanai

1.tabula

Nr.p.k.

Administratīvās atbilstības kritēriji

Vērtējums
(Jā/Nē)

Vērtējuma pamatojums

1. Programmas projekts iesniegts noteiktā termiņā  

N

 
2. Projekta iesniedzējs ir zinātnieks, kurš strādā zinātniskā institūcijā, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā - valsts zinātniskais institūts (atvasināta publiska persona vai valsts aģentūra), valsts augstskola vai valsts augstskolas zinātniskais institūts (publiska aģentūra), cita zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta institūcija  

N

 
3. Programmas projekts ir sagatavots atbilstoši programmas projekta veidlapai, un tā ir pilnībā aizpildīta  

P

 
4. Programmas projektam pievienota tā elektroniskā versija  

P

 
5. Programmas vadītājs atbilst normatīvajā aktā par valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtību noteiktajām prasībām  

N

 
6. Programmas izpildītāji atbilst normatīvajā aktā par valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtību noteiktajām prasībām  

P

 
7. Programmas, t.sk. programmas projektu, plānotais nepieciešamais finansējums atbilst labas grāmatvedības praksei un ir aritmētiski pareizs  

P

 
8. Projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz konkursa nolikumā paredzēto laikposmu  

N

 
9. Programmas projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu  

P

 
10. Programmas projektā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām)  

P

 
11. Programmas projektā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, materiāli tehniskais nodrošinājums), tie ir atbilstoši projekta vajadzībām  

P

 
12. Programmas projektā norādītās programmas īstenošanas izmaksas atbilst konkursa nolikumā noteiktajām attiecināmajām izmaksām  

P

 
13. Programmas projektā plānotās aktivitātes atbilst konkursa nolikumā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, un to nepieciešamība ir pamatota  

P

 

Piezīme. Projekta iesniegumus vērtē ar "Jā" un "Nē" saskaņā ar administratīvās atbilstības kritērijiem. Kritērijos, kas ir vērtējami ar "Jā" vai "Nē", ir divas vērtējuma iespējas:

N - ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida;

P - ja konstatē neatbilstību kritērijam, projektu nosūta programmas vadītājam precizēšanai saskaņā ar noteikumu 30.punktu.

2.tabula

Nr.p.k.

Specifiskās vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu skaits

Vērtējuma pamatojums

Programmas projekta kvalitātes kritēriji
14. Programmas projekta atbilstība definētajiem valsts pētījumu programmu mērķiem un uzdevumiem

10

Jāsasniedz vismaz 7 punkti

 
15. Skaidri parādīta savstarpējā sasaiste starp programmas definēto mērķi, uzdevumiem un plānotajiem projektiem/pasākumiem, tie pamatoti ar attiecīgiem rezultātiem un indikatoriem

10

Jāsasniedz vismaz 7 punkti

 
16. Programmas projektā ir veikts projekta īstenošanas risku izvērtējums

10

Jāsasniedz vismaz 5 punkti

 
17. Programmas īstenošanā iesaistītie cilvēkresursi ir pamatoti un spēs nodrošināt programmas izpildi (pamatots ar PLE*)

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 
18. Programmas īstenošanā iesaistīti jaunie zinātnieki, maģistrantūras un doktorantūras studenti (pamatots ar skaitu PLE*)

10

Jāsasniedz vismaz 7 punkti

 
19. Programmas īstenošanā iesaistīto izpildītāju un tautsaimniecības nozares partneru izvēle ir pamatota

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 
20. Programmas izpilde termiņā un paredzētajā kvalitātē ir ticama (pieejamie intelektuālie resursi un iestrādnes par tematu), projektā ir parādīti programmas īstenošanas mehānismi (projekta organizācija, plānošana, metodoloģija)

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 
21. Programmas projektā norādītās programmas īstenošanas izmaksas atbilst paredzētajam programmas īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta rezultātus un īstenotu plānotās darbības, un atbilst tirgus cenām

5

Jāsasniedz vismaz 3 punkti

 
22. Programmas rezultātu izplatīšanas un popularizēšanas stratēģija ir pamatota un spēs sasniegt programmas rezultātos ieinteresētās puses un plašāku sabiedrību

5

Jāsasniedz vismaz 3 punkti

 
Programmas projekta zinātniskās ekspertīzes vērtēšanas kritēriji
23. Programmas projektā paredzēto pētījumu zinātniskā kvalitāte un oriģinalitāte

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 
24. Programmas projektā ir definēta risināmā problēma, kā arī projekta iesniegumā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu

15

Jāsasniedz vismaz 8 punkti

 
25. Programmas izpildei pieejamais un nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

10

Jāsasniedz vismaz 5 punkti

 
26. Programmas vadītāja zinātniskā kvalifikācija (pamatota ar CV)

15

Jāsasniedz vismaz 7 punkti

 
27. Programmas izpildē iesaistītā personāla zinātniskā kvalifikācija (pamatota ar CV)

15

Jāsasniedz vismaz 7 punkti

 
28. Pētījumu un paredzamo rezultātu zinātniskā nozīmība (piemēram, pamatota ar starptautiski citējamām publikācijām, patentiem)

15

Jāsasniedz vismaz 7 punkti

 
29. Programmas nozīme Latvijas integrācijas procesā vienotā Eiropas pētniecības telpā

5

Jāsasniedz vismaz 3 punkti

 
Programmas projekta tautsaimnieciskās ekspertīzes vērtēšanas kritēriji
30. Pamatota programmas un projektu mērķu un uzdevumu sasaiste ar aktuāliem sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem, raksturojot, kādā veidā plānots šos izaicinājumus risināt

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 
31. Pamatota sagaidāmo pētniecības rezultātu novitāte salīdzinājumā ar jau zināmiem risinājumiem, kā arī pētniecības rezultāti vērsti, lai, tos ieviešot, lietotājiem veidotos konkurētspējas priekšrocības, kas ļauj palielināt apgrozījumu un eksporta apjomus

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 
32. Definēts plānoto pētniecības rezultātu potenciālais praktiskais lietojums, norādot nozares, kur tie izmantojami, un raksturojot konkrētus izmērāmus ieguvumus

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 
33. Skaidri noteikti pētījumu ietvaros sasniedzamie rezultāti un aprakstīti rezultātu nodošanas veidi, kā arī apzināti un norādīti potenciālie tautsaimniecības nozares sadarbības partneri Latvijā vai ārvalstīs

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 
34. Programmas pētniecības aktivitātes vai radīto rezultātu komercializēšana palielinās privātā sektora finansējuma piesaisti iesaistītajām zinātniskajām institūcijām

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 

Programmas projekta kopējais vērtējums

     

Piezīme. * Pilna darba laika ekvivalents (40 stundas nedēļā).

1. Izvērtējot programmas projektu pēc zinātniskās un tautsaimnieciskās ekspertīzes kritērijiem, maksimāli iegūstamais punktu skaits atbilstoši vērtēšanas tabulai - 15 punktu.

0 - nav iespējams izvērtēt, jo pieteikumā nav sniegta informācija

1 - grūti izvērtēt, jo pieteikumā nav sniegta pietiekama informācija

2 - neapmierinoši

3 - ļoti vāji

4 - vāji

5 - gandrīz viduvēji

6 - viduvēji

7 - vairāk nekā viduvēji

8 - gandrīz labi

9 - labi

10 - ļoti labi

11 - gandrīz teicami

12 - teicami

13 - gandrīz izcili

14 - izcili

15 - ļoti izcili

2. Izvērtējot programmas projektu pēc kvalitātes kritērijiem, zinātniskās un tautsaimnieciskās ekspertīzes kritērijiem, maksimāli iegūstamais punktu skaits atbilstoši vērtēšanas tabulai - 10 punktu.

0 - nav iespējams izvērtēt, jo pieteikumā nav sniegta pietiekama informācija

1 - neapmierinoši

2 - ļoti vāji

3 - vāji

4 - gandrīz viduvēji

5 - viduvēji

6 - gandrīz labi

7 - labi

8 - ļoti labi

9 - teicami

10 - izcili

3. Izvērtējot programmas projektu pēc šā pielikuma 18.punktā minētā kvalitātes kritērija, punktu skaits atbilstoši vērtēšanas tabulai - 10 punktu.

0 - nav iespējams izvērtēt, jo pieteikumā nav sniegta pietiekama informācija

1 - iesaistīti līdz 3 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu

2 - iesaistīti 3-4 % jauno zinātnieku maģistrantūras un doktorantūras studentu

3 - iesaistīti 5 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu

4 - iesaistīti 6 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu

5 - iesaistīti 7 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu

6 - iesaistīti 8-9 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu

7 - iesaistīti 9-11 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu

8 - iesaistīti 11-13 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu

9 - iesaistīti 13-16 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu

10 - iesaistīti vairāk nekā 16 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu

4. Izvērtējot programmas projektu pēc kvalitātes un tautsaimnieciskās ekspertīzes vērtēšanas kritērijiem, maksimāli iegūstamais punktu skaits atbilstoši vērtēšanas tabulai - 5 punkti.

0 - nav iespējams izvērtēt, jo pieteikumā nav sniegta pietiekama informācija

1 - vāji

2 - viduvēji

3 - labi

4 - ļoti labi

5 - izcili"

1.15. aizstāt 4.pielikumā vārdu "latos" ar vārdu "euro".

2. Šo noteikumu 1.15.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

26.11.2013