Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.939

Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 76.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
4.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.; 2007, 146., 207.nr.; 2008, 118., 202.nr.; 2009, 25., 49., 104., 157., 183., 206.nr.; 2010, 16., 65., 89., 130., 161.nr.; 2011, 2., 8., 66., 90., 102., 158., 205.nr.; 2012, 52., 100., 134., 156.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 13.2 punktu šādā redakcijā:

"13.2 Dienests katru gadu līdz 1.jūnijam atbilstoši šo noteikumu 48.pielikumā minētajiem kritērijiem apkopo informāciju par to ārstniecības iestāžu veselības aprūpes kvalitāti iepriekšējā gadā, kas sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, un ievieto šo informāciju savā mājas lapā internetā.";

1.2. aizstāt 14.punkta ievaddaļā vārdu "centru" ar vārdu "dienestu";

1.3. izteikt 14.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.13. par dzirdes aparātu iegādi, izņemot dzirdes implantus bērniem, pacientiem ar prognozējamu (draudošu) invaliditāti un ilgstoši slimojošām personām vecumā no 18 gadiem līdz tāda vecuma sasniegšanai, kurā saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek piešķirta vecuma pensija (turpmāk - darbspējīgs vecums) atbilstoši šo noteikumu 97.6.apakšpunktam;";

1.4. papildināt noteikumus ar 14.23.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.23.9. personas, pie kuras neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde veikusi izbraukumu un ar kuru šo noteikumu 43.5.apakšpunktā minētajā gadījumā ģimenes ārsts vienojies par mājas vizīti saskaņā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto informāciju par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izbraukumu pie pacienta;";

1.5. papildināt 14.24.apakšpunktu aiz skaitļa un vārdiem "6.pielikumā minētos izmeklējumus" ar vārdiem un skaitli "vai izmeklējumus, kas veikti references laboratorijā atbilstoši šo noteikumu 110.18 punktam";

1.6. aizstāt 14.26.3.apakšpunktā vārdus un skaitli "vecumā no 15 gadiem līdz tāda vecuma sasniegšanai, kurā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiek piešķirta vecuma pensija (turpmāk - darbspējīgs vecums)" ar vārdiem "darbspējīgā vecumā";

1.7. aizstāt 14.35.apakšpunktā vārdus "Sporta medicīnas valsts aģentūra vai tās" ar vārdiem "Valsts sporta medicīnas centrs vai tā";

1.8. izteikt 40.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.1. persona, kura reģistrēta ģimenes ārsta pacientu sarakstā;";

1.9. izteikt 40.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.2.1. īslaicīgas uzturēšanās (piemēram, komandējums, apciemojums) laikā ir saslimusi un vērsusies uzturēšanās vietai tuvākajā ģimenes ārsta praksē pēc palīdzības;";

1.10. papildināt noteikumus ar 40.2.7. un 40.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.2.7. ir pie cita ģimenes ārsta reģistrēts pacients, kas vērsies pie ģimenes ārsta kā pie pacienta ģimenes ārsta aizvietotāja;

40.2.8. ir no ieslodzījuma vietas atbrīvota persona, kuras reģistrācija pie ģimenes ārsta ir bloķēta.";

1.11. papildināt noteikumus ar 43.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.5. nodrošināt, ka ne vēlāk kā nākamās darbdienas laikā ģimenes ārsts vai māsa, vai ārsta palīgs (feldšeris) sazinās ar pacientu, lai vienotos par turpmāko veselības aprūpi, ja ģimenes ārsts ir saņēmis informāciju par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izbraukumu pie ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētās personas un šī persona nav stacionēta.";

1.12. izteikt 44.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.4. noteikts pieņemšanas laiks pacientiem bez iepriekšēja pieraksta (akūtiem pacientiem) - katru dienu ne mazāk par vienu stundu, nodrošinot šādiem pacientiem ģimenes ārsta pieejamību tajā pašā dienā, kad pacients vērsies ģimenes ārsta praksē, vai nākamajā darbdienā, ja pacients ģimenes ārsta praksē vērsies pēc ģimenes ārsta pieņemšanas laika beigām;";

1.13. izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Izvērtējot pacienta veselības stāvokli, ģimenes ārsts šo noteikumu 40.1., 40.2.1., 40.2.2., 40.2.4., 40.2.7. un 40.2.8.apakšpunktā minēto personu, kura vērsusies pie ģimenes ārsta, var nosūtīt saņemt sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus.";

1.14. papildināt noteikumus ar 55.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.6. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs mēneša laikā no piedāvājuma nosūtīšanas dienas nesniedz rakstisku atbildi, kurā piekrīt slēgt līgumu ar dienestu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tajā teritorijā, kurā tas ir izteicis vēlēšanos strādāt, izņemot gadījumu, ja veselības aprūpes sniedzējs ilglaicīgi aizvieto citu ģimenes ārstu.";

1.15. aizstāt 55.2 punktā vārdus un skaitli "ir vairāk nekā 12 mēnešus" ar vārdiem "ir vairāk nekā sešus mēnešus";

1.16. izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66. Ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma mainīgo maksājumu aprēķina, pamatojoties uz ģimenes ārsta gada darbības rādītāju izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 49.pielikumu.";

1.17. svītrot 66.1 punktu;

1.18. izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Ģimenes ārsta darbības novērtējuma mainīgā maksājuma neizmaksāto daļu dienests izlieto tādu maksājumu veikšanai, kas saistīti ar primāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ņemot vērā šādu kārtību un prioritāro secību:

67.1. šo noteikumu 110.16 punktā aprēķinātā maksājuma izmaksai;

67.2. šo noteikumu 12.pielikuma 21.punktā norādītā maksājuma veikšanai par ģimenes ārsta atklātu vēzi 1. vai 2.stadijā;

67.3. šo noteikumu 60.2., 60.3. un 60.4.apakšpunktā norādīto maksājumu segšanai;

67.4. lai apmaksātu veselības aprūpi mājās un zobārstniecības pakalpojumus.";

1.19. svītrot 67.1 punktu;

1.20. aizstāt 76.2.3.apakšpunktā vārdu "ftiziopneimonologa" ar vārdu "pneimonologa";

1.21. papildināt noteikumus ar 76.2.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"76.2.11. pie infektologa, ja persona slimo ar humānā imūndeficīta vīrusa infekciju (diagnožu kodi saskaņā ar SSK-10 - B20-B24; Z21).";

1.22. izteikt 84.1 punktu šādā redakcijā:

"84.1 Ja ģimenes ārsts vai speciālists nosūta pacientu stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai neatliekamā kārtā, bet slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka pacientu nav nepieciešams stacionēt vai veselības aprūpes pakalpojumus nav nepieciešams sniegt neatliekamā kārtā, dienests apmaksā slimnīcas uzņemšanas nodaļā sniegtos ambulatoros pakalpojumus šādā kārtībā:

84.1 1. šo noteikumu 22.pielikuma 1.punktā minētajām slimnīcām - ar ikmēneša fiksēto piemaksu par uzņemšanas nodaļas darbību un par veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem saskaņā ar šo noteikumu 18.pielikumā noteiktajiem veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem atbilstoši ārstniecības personas kompetencei;

84.1 2. ārstniecības iestādēm, kas nav minētas šo noteikumu 22.pielikuma 1.punktā, - saskaņā ar šo noteikumu 18.pielikumā noteiktajiem veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem atbilstoši ārstniecības personas kompetencei un atbilstoši šo noteikumu 19.pielikumā minētajām aprūpes epizodēm un to tarifiem.";

1.23. izteikt 85.punktu šādā redakcijā:

"85. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (brigāde) nogādā cietušo (saslimušo) neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai uz tuvāko atbilstošo ārstniecības iestādi, ņemot vērā pacienta veselības stāvokli un dienesta līgumos ar ārstniecības iestādēm minētos nosacījumus.";

1.24. papildināt noteikumus ar 85.1 punktu šādā redakcijā:

"85.1 Stacionārās ārstniecības iestādes atbildīgā dežurējošā ārstniecības persona nodrošina nekavējošu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nogādāto pacientu pieņemšanu ārstniecības iestādē.";

1.25. izteikt 86.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"86.1. ja pacientam ir trauma, pēkšņa saslimšana vai hroniskas slimības saasināšanās un ir nepieciešama steidzama ārstniecības personu iejaukšanās, un nepieciešamā palīdzība pārsniedz primārās veselības aprūpes ārsta kompetenci, dienests apmaksā slimnīcas uzņemšanas nodaļā sniegtos ambulatoros pakalpojumus šādos gadījumos:

86.1.1. šo noteikumu 22.pielikuma 1.punktā minētajām slimnīcām - ar ikmēneša fiksēto piemaksu par uzņemšanas nodaļas darbību un par veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem saskaņā ar šo noteikumu 18.pielikumā noteiktajiem veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem atbilstoši ārstniecības personas kompetencei;

86.1.2. ārstniecības iestādēm, kas nav minētas šo noteikumu 22.pielikuma 1.punktā, - saskaņā ar šo noteikumu 18.pielikumā noteiktajiem veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem atbilstoši ārstniecības personas kompetencei un atbilstoši šo noteikumu 19.pielikumā minētajām aprūpes epizodēm un to tarifiem;";

1.26. svītrot 86.2 punktā vārdus "un traumpunktā valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"";

1.27. izteikt 93.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"93. Ikmēneša fiksēto maksājumu piemēro samaksai par šādu speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbu:";

1.28. aizstāt 93.3.apakšpunktā vārdu "ftiziopneimonologs" ar vārdu "pneimonologs";

1.29. izteikt 93.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"93.10. steidzamās medicīniskās palīdzības punkts;";

1.30. svītrot 93.12.apakšpunktu;

1.31. papildināt noteikumus ar 93.13., 93.14., 93.15. un 93.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"93.13. psihologa kabinets;

93.14. metadona terapijas kabinets;

93.15. cistiskās fibrozes kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca";

93.16. diabēta apmācības kabinets bērniem valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca".";

1.32. svītrot 93.1 punktā vārdus "un traumpunktā valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"";

1.33. papildināt noteikumus ar 93.2 punktu šādā redakcijā:

"93.2 Šo noteikumu 93.1 punktā minētajā gadījumā papildus šo noteikumu 93.10.apakšpunktā norādītajam fiksētajam maksājumam par pacientam veiktiem diagnostiskiem izmeklējumiem dienests ārstniecības iestādei maksā saskaņā ar šo noteikumu 18.pielikumā noteiktajiem veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem.";

1.34. papildināt noteikumus ar 97.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"97.2.1 ikmēneša fiksētā piemaksa par pacientu observāciju līdz 24 stundām šo noteikumu 22.pielikuma 1.punktā minētajām ārstniecības iestādēm;";

1.35. papildināt noteikumus ar 97.6.2.4. un 97.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"97.6.2.4. kohleārā implanta implantācija;

97.7. samaksa par dzemdību palīdzību - šo noteikumu 22.pielikuma 3.2.45.apakšpunktā noteiktais viena pacienta ārstēšanas tarifs.";

1.36. papildināt noteikumus ar 102.3 punktu šādā redakcijā:

"102.3 Ja pacients, kurš atrodas gaidīšanas rindā uz lielo locītavu endoprotezēšanu, rakstiski atsakās no piedāvātā laika, kurā plānots veikt lielo locītavu endoprotezēšanas operāciju, ārstniecības iestāde ir tiesīga svītrot pacientu no gaidīšanas rindas.";

1.37. papildināt noteikumus ar 110.16, 110.17 un 110.18 punktu šādā redakcijā:

"110.16 Dienests reizi gadā - līdz 1.martam - salīdzina par iepriekšējo gadu aprēķināto un līgumā ar ģimenes ārstu norādīto laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzēto līdzekļu apmēru ar izlietoto laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzēto līdzekļu apmēru. Ja konstatē, ka ģimenes ārsts nav izlietojis līgumā norādītos laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzētos līdzekļus pilnā apmērā, bet izlietojis vismaz 80 % no līgumā norādītā laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzētā līdzekļu apmēra, ģimenes ārstam izmaksā 20 % no starpības starp līgumā norādīto summu un faktiski izlietoto līdzekļu apmēru.

110.17 Ja, veicot šo noteikumu 110.13 punktā minēto izvērtējumu, dienests konstatē, ka ģimenes ārsts ir izlietojis vairāk nekā 120 % no līgumā norādītā laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzētā līdzekļu apmēra, dienests par to informē Veselības inspekciju.

110.18 Dienests slēdz ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" līgumu par šādu references laboratorijas funkciju nodrošināšanu:

110.18 1. starplaboratoriju salīdzinošā testēšana;

110.18 2. reaģentu uzturēšana bīstamo, reto un ievesto infekciju diagnostikai;

110.18 3. barotņu iegāde un izplatīšana tuberkulozes bakterioloģiskai diagnostikai;

110.18 4. humānās imūndeficīta vīrusa infekcijas diagnostikai nepieciešamo reaģentu iegāde un izplatīšana;

110.18 5. retu infekciju slimību unikāli izmeklējumi, ievērojot šo noteikuma 50.pielikumā minēto;

110.18 6. citi normatīvajos aktos par epidemioloģisko drošību noteiktie pienākumi.";

1.38. papildināt noteikumus ar 111.1 punktu šādā redakcijā:

"111.1 Neatliekama pārvešana ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegtās veselības aprūpes veids, kad saskaņā ar kompetentas ārstniecības personas pārvešanas pieteikumu un izsniegtu nosūtījumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes ārstniecības personu uzraudzībā ar operatīvo medicīnisko transportlīdzekli tiek veikta veselībai un dzīvībai kritiskā stāvoklī esoša cietušā (saslimušā) nogādāšana ārstniecības iestādē.";

1.39. izteikt 112.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"112.4. dzīvībai un veselībai kritiskā stāvoklī esoša cietušā (saslimušā) neatliekama pārvešana, kā arī dzemdētājas nogādāšana atbilstoši veselības stāvoklim tuvākajā attiecīgajā ārstniecības iestādē:

112.4.1. no personas atrašanās vietas uz tuvāko atbilstošo ārstniecības iestādi;

112.4.2. no ārstniecības iestādes uz stacionāru vai augstāka līmeņa stacionārās ārstniecības iestādi (specializēto centru, universitātes klīniku);";

1.40. izteikt 113.punktu šādā redakcijā:

"113. Gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 112.punktā, un gadījumos, kad pacienta pārvešana ir bijusi iepriekš paredzēta (plānveida), nogādāšana terapijas turpināšanai līdzvērtīga vai zemāka līmeņa stacionārā, kā arī gadījumos, kad cietušajam (saslimušajam) ir nepieciešams tikai speciāls transportēšanas veids operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī, piemēram, uz nestuvēm, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegtais pārvešanas pakalpojums ārstniecības iestādei ir maksas pakalpojums saskaņā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādi un var tikt sniegts plānveida kārtā, iepriekš vienojoties par tā izpildes laiku un apjomu.";

1.41. papildināt noteikumus ar 113.1, 113.2 un 113.3 punktu šādā redakcijā:

"113.1 Lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests veiktu šo noteikumu 112.4.apakšpunktā un 113.punktā minēto pārvešanu, persona, kas piesaka pārvešanu, nodrošina, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādei tiek nodots kompetentas ārstniecības personas izsniegts nosūtījums. Pieteikumā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam ārstniecības persona sniedz informāciju, kuru neuzrāda nosūtījumā:

113.1 1. norādi, ka pārvešana ir saskaņota ar ārstniecības iestādi (konkrētu ārstniecības personu), uz kuru cietušais (saslimušais) ir jāpārved (ja cietušais tiek pārvests uz ārstniecības iestādi);

113.1 2. precīzu adresi un laiku, kurā veicama pārvešana;

113.1 3. ārstniecības personas (ārstniecības iestādes) vai personas apliecinājumu, ka konkrētā ārstniecības persona (ārstniecības iestāde) vai persona apmaksās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu (ja pārvešana tiek veikta kā maksas pakalpojums).

113.2 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas laikā, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt sniegtās palīdzības savlaicīgumu un operativitāti, neatbild par pacienta un pavadošo personu mantisko vērtību uzskaiti un saglabāšanu.

113.3 Ārstniecības personai, kas piesaka izsaukumu un izsniedz nosūtījumu neatliekamai vai plānveida (var tikt veikta arī bez nosūtījuma) pārvešanai, ir pienākums nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu vai cita veida veselības aprūpi cietušajam (saslimušajam) līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes ierašanās brīdim.";

1.42. izteikt 114.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"114. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sniedz specializēto neatliekamo medicīnisko palīdzību:";

1.43. izteikt 114.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"114.2. pēc stacionārās ārstniecības iestādes vadītāja pilnvarotas ārstniecības personas pieprasījuma, ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz pieejamās medicīniskās palīdzības iespējas ārstniecības iestādē, šādos gadījumos:";

1.44. izteikt 114.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"114.2.10. smags, komplicēts augšējo elpošanas ceļu nosprostojums;";

1.45. papildināt noteikumus ar 114.2.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"114.2.13. cietušais (saslimušais) atrodas veselībai un dzīvībai kritiskā stāvoklī un tam nepieciešama konsultācija (konsilijs), medicīniskā pārvešana vai gaisa medicīniskā evakuācija uz atbilstoša profila stacionāro ārstniecības iestādi Latvijas teritorijā.";

1.46. izteikt 115.punktu šādā redakcijā:

"115. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegtais pakalpojums ir maksas pakalpojums saskaņā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādi šādos gadījumos:

115.1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegtā medicīniskā palīdzība gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 112.punktā;

115.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegtā specializētā neatliekamā medicīniskā palīdzība gadījumos:

115.2.1. kas nav minēti šo noteikumu 114.punktā;

115.2.2. kad ārstniecības iestāde nenodrošina normatīvajos aktos noteikto funkciju un prasību izpildi, tai skaitā nenodrošina noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu diennakts režīmā un prombūtnē esoša vai vakanta atbilstošas specializācijas ārstniecības personas amata pienākumu izpildi. Šādā gadījumā ārstniecības iestāde veic samaksu par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto pakalpojumu atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādim.";

1.47. papildināt noteikumus ar 116.1 punktu šādā redakcijā:

"116.1 Neatliekamo medicīnisko palīdzību slimnīcā sniedz, ievērojot šo noteikumu 47.pielikumā minētos nosacījumus.";

1.48. izteikt 117.punktu šādā redakcijā:

"117. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests reģistrē visus neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumus, tai skaitā neatliekamas pārvešanas pieteikumus. Atbildīgās dežurējošās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārstniecības personas:

117.1. izvērtē saņemto informāciju;

117.2. nosaka steidzamību, kādā cietušajam (saslimušajam) sniedzama neatliekamā medicīniskā palīdzība;

117.3. atsaka izbraukumus gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 112. un 114.punktā;

117.4. ja nepieciešams, informē neatliekamās palīdzības izsaucēju, ka izbraukums, iespējams, būs maksas pakalpojums, un sniedz informāciju par citām veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām.";

1.49. izteikt 117.2 punktu šādā redakcijā:

"117.2 Ja saskaņā ar šo noteikumu 117.punktu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dežurējošā ārstniecības persona nav informējusi personu, kas piesaka izsaukumu vai kurai nepieciešams sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, ka izbraukums, iespējams, būs maksas pakalpojums, tad rēķinu par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto veselības aprūpes pakalpojumu personai neizsniedz, izņemot apzinātas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maldināšanas vai ļaunprātības gadījumus.";

1.50. svītrot 120.punktu;

1.51. svītrot 121.5.1.apakšpunktu;

1.52. izteikt 122.10 punktu šādā redakcijā:

"122.10 Ja veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībā esošie veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji nevar nodrošināt nepieciešamo papildu veselības aprūpes pakalpojumu apjomu vai kāds no veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībā nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem netiek sniegts, dienests organizē jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasi attiecīgā veselības aprūpes pakalpojumu veida sniegšanai attiecīgajā veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībā. Veselības aprūpes pakalpojumu attiecīgajai veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībai neatlasa, ja:

122.10 1. iepriekšējā gada veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūrā attiecīgajā plānošanas vienībā jau ir atlasīts nepieciešamais veselības aprūpes pakalpojums un tas minētajā teritorijā tiek nodrošināts;

122.10 2. nepieciešamais veselības aprūpes pakalpojuma apjoms ir mazāks par 50 % no līgumattiecībās ar dienestu esoša attiecīgā speciālista sniegto veselības aprūpes pakalpojumu vidējā skaita gadā.";

1.53. izteikt 126.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"126.6. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda summa nepārsniedz 100 latu;";

1.54. aizstāt 127.1 punktā vārdus "nav pieteicies" ar vārdiem "nav atlasīts";

1.55. papildināt noteikumus ar 127.3 punktu šādā redakcijā:

"127.3 Ja veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs, kuram dienests piedāvā slēgt līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šo noteikumu 127.punktu, nevar nodrošināt attiecīgā pakalpojuma sniegšanu no nākamā gada 1.janvāra, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs zaudē tiesības slēgt minēto līgumu.";

1.56. izteikt 130.2.1.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"130.2.1. ārstēto pacientu skaits pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem, ņemot vērā datus, kas uz līguma apjoma plānošanas brīdi pieejami par kārtējā gada pilniem mēnešiem, izņemot pacientu skaitu pakalpojumu programmā "Pārējie pakalpojumi" šo noteikumu 24.pielikuma 1.punktā minētajām ārstniecības iestādēm, kuras neatrodas Rīgas pilsētas teritorijā. Šo pacientu skaitu aprēķina šo noteikumu 130.2.1.1 apakšpunktā noteiktajā kārtībā:";

1.57. papildināt noteikumus ar 130.2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.2.1.1 šo noteikumu 24.pielikuma 1.punktā minēto to ārstniecības iestāžu pacientu skaitu pakalpojumu programmā "Pārējie pakalpojumi", kuras neatrodas Rīgas pilsētas teritorijā, nosaka šādi:

130.2.1.1 1. aprēķina pakalpojumu programmā "Pārējie pakalpojumi" faktiski veikto hospitalizāciju skaita īpatsvaru attiecībā pret iedzīvotāju skaitu visā valstī (izņemot Rīgas pilsētas teritoriju), izmantojot publiski pieejamos aktuālos Iedzīvotāju reģistra datus par iedzīvotāju skaitu un datus par hospitalizāciju skaitu, kas līguma apjoma plānošanas brīdī pieejami dienesta vadības informācijas sistēmā par kārtējā gada pilniem mēnešiem, atbilstoši tiem nosakot gada apjomu;

130.2.1.1 2. veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībā nosaka gadam prognozēto hospitalizāciju īpatsvaru (hospitalizāciju skaita attiecība pret iedzīvotāju skaitu plānošanas vienībā), ņemot vērā dienesta vadības informācijas sistēmā norādītās pacientu deklarētās dzīvesvietas, neatkarīgi no tā, kurā ārstniecības iestādē hospitalizācija veikta;

130.2.1.1 3. nosaka pacientu skaita, kuru dzīvesvieta deklarēta konkrētajās plānošanas vienībās un kuri saņēmuši veselības aprūpes pakalpojumus konkrētajās ārstniecības iestādēs, proporciju no kopējā iedzīvotāju skaita attiecīgajās plānošanas vienībās, aprēķināto iedzīvotāju skaitu summējot plānošanas vienībās un nosakot katras ārstniecības iestādes kopējo apkalpojamo iedzīvotāju skaitu;

130.2.1.1 4. prognozējamo hospitalizāciju skaitu ārstniecības iestādē aprēķina, šo noteikumu 130.2.1.1 1.apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto rādītāju reizinot ar rādītāju, kas iegūts šo noteikumu 130.2.1.1 3.apakšpunktā minētajā kārtībā;

130.2.1.1 5. ja šo noteikumu 130.2.1.1 4.apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķinātais kopējais hospitalizāciju skaits visās ārstniecības iestādēs ir lielāks par kārtējā gadā pakalpojumu programmā "Pārējie pakalpojumi" prognozēto hospitalizācijas skaitu, ārstniecības iestādēm proporcionāli samazina līdz kārtējā gada kopējam plānotajam hospitalizāciju skaitam;

130.2.1.1 6. starpību starp šo noteikumu 130.2.1.1 5.apakšpunktā aprēķināto hospitalizāciju skaitu un kārtējā gadā līgumā plānoto hospitalizāciju skaitu reizina ar koeficientu 0,25. Par iegūto hospitalizāciju skaitu ārstniecības iestādei tiek palielināts vai samazināts līgumā noteiktais hospitalizāciju skaits un finansējuma apjoms;

130.2.1.1 7. hospitalizāciju skaita dalījumu šo noteikumu 22.pielikuma 3.3.1. un 3.3.2.apakšpunktā minētajās pakalpojumu programmās nosaka atbilstoši ārstniecības iestādes iepriekšējā gadā veiktā darba īpatsvaram.";

1.58. svītrot 130.3 2.5., 130.3 2.6., 130.3 2.7. un 130.3 2.8.apakšpunktu;

1.59. papildināt noteikumus ar 130.3 2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.3 2.9. fiksēto maksājumu par šo noteikumu 22.pielikuma 3.2.12.3. un 3.2.12.4.apakšpunktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ārstniecības iestādei nosaka, ievērojot šādu proporciju - 90 % gadījumu ārstniecības iestāde veic koronāro angioplastiju ar stenta implantāciju un 10 % gadījumu ārstniecības iestāde veic koronāro angioplastiju, izmantojot ar zālēm pildītus stentus (DES);";

1.60. izteikt 130.3 6.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"130.3 6. plānojot fiksēto maksājuma gada apmēru pakalpojumu programmās "Iezīmētie pakalpojumi", kā arī pakalpojumu programmā "Pārējie pakalpojumi" ārstniecības iestādēm, kas atrodas Rīgas pilsētas teritorijā, piemēro šādus kritērijus:";

1.61. svītrot 130.3 7.apakšpunktu;

1.62. papildināt noteikumus ar 136.5 punktu šādā redakcijā:

"136.5 Dienests, pamatojoties uz ārstniecības iestādes rakstisku iesniegumu, ir tiesīgs veikt izmaiņas līgumā noteiktajā finansējuma apmērā un novirzīt kādā no stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu programmām plānotos finanšu līdzekļus ne vairāk kā 5 % apmērā citā stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu programmā ietilpstošo veselības aprūpes pakalpojumu samaksai.";

1.63. izteikt 144.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"144. Dienestam ir tiesības pirms līgumā noteiktā termiņa vienpusēji izbeigt līgumu ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju pilnībā vai daļā attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojuma veidu šādos gadījumos:";

1.64. izteikt 146.punktu šādā redakcijā:

"146. Dienests līgumā ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju iekļauj pienākumu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam iesniegt dienestā rakstisku brīdinājumu par vienpusēju atkāpšanos no līguma, ievērojot šādus termiņus:

146.1. šo noteikumu 24.pielikuma 1., 2. un 3.punktā norādītie veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji - ne mazāk kā sešus mēnešus iepriekš;

146.2. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kas nav norādīti šo noteikumu 146.1.apakšpunktā, - ne mazāk kā trīs mēnešus iepriekš.";

1.65. izteikt 186., 187., 188., 189., 190., 191., 192. un 193.punktu šādā redakcijā:

"186. Lai saņemtu S 1 veidlapu, persona iesniedz dienestā šādus dokumentus:

186.1. ja persona veic darbību Latvijas Republikā nodarbinātas personas statusā un ir pakļauta valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā, bet tās deklarētā dzīvesvieta ir citā ES dalībvalstī:

186.1.1. iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

186.1.1.1. vārds, uzvārds;

186.1.1.2. personas kods (vai identifikācijas numurs);

186.1.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs (gadījumā, ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas vienotas iedzīvotāju uzskaites sistēmā);

186.1.1.4. adrese deklarētās dzīvesvietas valstī;

186.1.1.5. informācija par darbavietu - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

186.1.1.6. laikposms, kurā persona atgriežas savā dzīvesvietas valstī (piemēram, reizi nedēļā, reizi mēnesī, dažas reizes gadā);

186.1.1.7. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

186.1.2. apliecinājumu, ka persona nav uzskatāma par apdrošinātu citas šo noteikumu 183.punktā norādītās sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros un ka tā nekavējoties rakstiski informēs dienestu, ja mainīsies šo noteikumu 186.1.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā norādītās ziņas;

186.1.3. izziņu no darbavietas, kas apliecina, ka:

186.1.3.1. persona ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kā darba devēja darbinieks;

186.1.3.2. persona ir nodarbināta uz noteiktu/nenoteiktu laiku (gadījumā, ja persona ir nodarbināta uz noteiktu laiku, norāda nodarbinātības laikposmu);

186.1.3.3. darba devējs piecu darbdienu laikā informēs dienestu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu;

186.2. ja persona veic darbību Latvijas Republikā pašnodarbinātas personas statusā un ir pakļauta valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā, bet tās dzīvesvieta ir citā ES dalībvalstī:

186.2.1. iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

186.2.1.1. vārds, uzvārds;

186.2.1.2. personas kods (vai identifikācijas numurs);

186.2.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs (gadījumā, ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas vienotas iedzīvotāju uzskaites sistēmā);

186.2.1.4. deklarētā adrese dzīvesvietas valstī;

186.2.1.5. laikposms, kurā persona atgriežas savā dzīvesvietas valstī (piemēram, reizi nedēļā, reizi mēnesī, dažas reizes gadā);

186.2.1.6. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

186.2.2. apliecinājums, ka persona nav uzskatāma par apdrošinātu citas šo noteikumu 183.punktā norādītās sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros un ka tā nekavējoties rakstiski informēs dienestu, ja mainīsies šo noteikumu 186.2.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā norādītās ziņas;

186.2.3. apliecinājums, ka persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā pašnodarbināta persona un piecu darbdienu laikā pēc pašnodarbinātas personas statusa zaudēšanas par to informēs dienestu;

186.3. ja persona ir ES, EEZ dalībvalsts (tai skaitā arī Latvijas Republikas) vai Šveices iedzīvotāja un veic darbību Latvijas Republikā nodarbinātas personas statusā un pakļauta valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā, bet darba veikšanai īslaicīgi (ne ilgāk kā uz 24 mēnešiem) nosūtīta uz citu ES vai EEZ dalībvalsti:

186.3.1. iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

186.3.1.1. vārds, uzvārds;

186.3.1.2. personas kods (vai identifikācijas numurs);

186.3.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs (gadījumā, ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas vienotas iedzīvotāju uzskaites sistēmā);

186.3.1.4. deklarētās dzīvesvietas adrese Latvijā;

186.3.1.5. dzīvesvietas adrese valstī, kurā persona uzturēsies;

186.3.1.6. informācija par darbavietu - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

186.3.1.7. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

186.3.2. apliecinājums, ka persona nav uzskatāma par apdrošinātu citas šo noteikumu 183.punktā norādītās sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros un ka tā nekavējoties rakstiski informēs dienestu, ja mainīsies šo noteikumu 186.3.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā norādītās ziņas;

186.3.3. izziņu no darbavietas, kas apliecina, ka:

186.3.3.1. persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā darba devēja darbinieks;

186.3.3.2. persona ir nodarbināta uz noteiktu/nenoteiktu laiku (gadījumā, ja persona ir nodarbināta uz noteiktu laiku, norāda nodarbinātības laikposmu);

186.3.3.3. persona tiek nosūtīta darbā uz citu ES dalībvalsti (norāda periodu);

186.3.3.4. darba devējs piecu darbdienu laikā par personas atsaukšanu no komandējuma pirms termiņa vai darba tiesisko attiecību pārtraukšanu par to informēs dienestu;

186.4. ja persona ir ES, EEZ dalībvalsts (tai skaitā arī Latvijas Republikas) vai Šveices iedzīvotājs un veic darbību Latvijas Republikā pašnodarbinātas personas statusā, un ir pakļauta valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā, bet īslaicīgi (ne ilgāk kā uz 24 mēnešiem) dodas uz citu ES, EEZ dalībvalsti vai Šveici, lai veiktu darbību pašnodarbinātas personas statusā:

186.4.1. iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

186.4.1.1. vārds, uzvārds;

186.4.1.2. personas kods (vai identifikācijas numurs);

186.4.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs (gadījumā, ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas vienotas iedzīvotāju uzskaites sistēmā);

186.4.1.4. dzīvesvietas adrese valstī, kurā persona uzturēsies;

186.4.1.5. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

186.4.2. apliecinājumu, ka persona nav uzskatāma par apdrošinātu citas šo noteikumu 183.punktā norādītās sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros un ka tā nekavējoties rakstiski informēs dienestu, ja mainīsies šo noteikumu 186.4.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā norādītās ziņas;

186.4.3. apliecinājumu, ka:

186.4.3.1. persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā pašnodarbināta persona;

186.4.3.2. persona citā ES dalībvalstī atradīsies sakarā ar nodarbinātību pašnodarbinātas personas statusā (norāda periodu);

186.4.3.3. persona piecu darbdienu laikā informēs dienestu par darbības pārtraukšanu pašnodarbinātas personas statusā citā ES dalībvalstī pirms termiņa vai pēc pašnodarbinātas personas statusa zaudēšanas;

186.5. ja persona saņem Latvijas Republikas pensiju vai ir to pieprasījusi:

186.5.1. iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

186.5.1.1. vārds, uzvārds;

186.5.1.2. personas kods (vai identifikācijas numurs);

186.5.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs (gadījumā, ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas vienotas iedzīvotāju uzskaites sistēmā);

186.5.1.4. deklarētās dzīvesvietas adrese citā ES dalībvalstī;

186.5.1.5. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

186.5.1.6. piešķirtās vai pieprasītās pensijas veids (vecuma, apgādnieka zaudējuma, invaliditātes, izdienas);

186.5.2. apliecinājumu, ka persona nav uzskatāma par apdrošinātu citas šo noteikumu 183.punktā norādītās sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros un ka tā nekavējoties rakstiski informēs dienestu, ja mainīsies šo noteikumu 186.5.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā norādītās ziņas;

186.6. ja persona ir tādas personas ģimenes loceklis (laulātais; aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona), kura pakļauta valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā, vai tādas personas ģimenes loceklis, kura saņem Latvijas Republikas pensiju vai ir to pieprasījusi un ir galvenokārt atkarīga no šīs personas:

186.6.1. iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

186.6.1.1. vārds, uzvārds;

186.6.1.2. personas kods (vai identifikācijas numurs);

186.6.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

186.6.1.4. vai persona ir nodarbināta un vai saņem kādu pabalstu un, ja saņem, kurā valstī;

186.6.1.5. tās personas vārds, uzvārds, personas kods (vai identifikācijas numurs) un gadījumā, ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas vienotas iedzīvotāju uzskaites sistēmā, - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs, kura ir pakļauta valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā vai kura saņem Latvijas Republikas pensiju vai ir to pieprasījusi;

186.6.1.6. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

186.6.2. apliecinājumu, ka persona nav uzskatāma par apdrošinātu citas šo noteikumu 183.punktā norādītās sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros un ka tā nekavējoties rakstiski informēs dienestu, ja mainīsies šo noteikumu 186.6.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā norādītās ziņas.

187. Lai saņemtu E 106 veidlapu, persona iesniedz dienestā šādus dokumentus:

187.1. ja persona veic darbību Latvijas Republikā nodarbinātas personas statusā un ir pakļauta valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā, bet tās deklarētā dzīvesvieta ir Šveicē vai EEZ dalībvalstī - Īslandē, Lihtenšteinā vai Norvēģijā - dokumentus, kas norādīti šo noteikumu 186.1.1., 186.1.2. un 186.1.3.apakšpunktā;

187.2. ja persona veic darbību Latvijas Republikā pašnodarbinātas personas statusā un ir pakļauta valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā, bet tās deklarētā dzīvesvieta ir Šveicē vai EEZ dalībvalstī - Īslandē, Lihtenšteinā vai Norvēģijā - dokumentus, kas norādīti šo noteikumu 186.2.1., 186.2.2. un 186.2.3.apakšpunktā;

187.3. ja persona ir ES, EEZ dalībvalsts (tai skaitā arī Latvijas Republikas) vai Šveices iedzīvotājs un veic darbību Latvijas Republikā nodarbinātas personas statusā, un ir pakļauta valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā, bet darba veikšanai īslaicīgi (ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem) nosūtīta uz Šveici vai EEZ dalībvalsti - Īslandi, Lihtenšteinu vai Norvēģiju - dokumentus, kas norādīti šo noteikumu 186.3.1., 186.3.2. un 186.3.3.apakšpunktā;

187.4. ja persona ir ES, EEZ dalībvalsts (tai skaitā arī Latvijas Republikas) vai Šveices iedzīvotājs un veic darbību Latvijas Republikā pašnodarbinātas personas statusā, un ir pakļauta valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā, bet īslaicīgi (ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem) dodas uz Šveici vai EEZ dalībvalsti - Īslandi, Lihtenšteinu vai Norvēģiju -, lai veiktu darbību pašnodarbinātas personas statusā, - dokumentus, kas norādīti šo noteikumu 186.4.1., 186.4.2. un 186.4.3.apakšpunktā.

188. Lai saņemtu E 109 veidlapu, persona, kas ir valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai pakļautas personas ģimenes loceklis (laulātais, valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai pakļautas personas aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona), iesniedz dienestā dokumentus, kas norādīti šo noteikumu 186.6.1. un 186.6.2.apakšpunktā.

189. Lai saņemtu E 120 veidlapu vai E 121 veidlapu, persona, kas saņem Latvijas Republikas pensiju vai ir to pieprasījusi, iesniedz dienestā iesniegumu, norādot šo noteikumu 186.5.1. un 186.5.2.apakšpunktā minēto informāciju.

190. Lai saņemtu apdrošināšanas karti, persona iesniedz dienestā:

190.1. iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

190.1.1. vārds, uzvārds;

190.1.2. personas kods (identifikācijas numurs);

190.1.3. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese (ja persona vēlas saņemt apdrošināšanas karti pa pastu);

190.1.4. adrese (ja persona vēlas saņemt apdrošināšanas karti pa pastu);

190.2. apliecinājumu, ka persona nav uzskatāma par apdrošinātu citas šo noteikumu 183.punktā norādītās sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros un ka tā nekavējoties rakstiski informēs dienestu, ja mainīsies šo noteikumu 190.1.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā norādītās ziņas.

191. Persona, kas ir ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices pilsonis, papildus šo noteikumu 190.punktā minētajam veic šādas darbības:

191.1. ja persona veic darbību Latvijas Republikā nodarbinātas personas statusā, - iesniedz izziņu no darbavietas, kas apliecina, ka:

191.1.1. persona ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kā darba devēja darbinieks;

191.1.2. persona ir nodarbināta uz noteiktu/nenoteiktu laiku (gadījumā, ja persona ir nodarbināta uz noteiktu laiku, - norāda nodarbinātības laikposmu);

191.1.3. darba devējs piecu darbdienu laikā informēs dienestu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu;

191.2. ja persona veic darbību Latvijas Republikā pašnodarbinātas personas statusā, - iesniedz apliecinājumu, ka persona ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kā pašnodarbināta persona un piecu darbdienu laikā pēc pašnodarbinātas personas statusa zaudēšanas par to informēs dienestu;

191.3. ja persona ir tādas personas ģimenes loceklis (laulātais; aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona), kura pakļauta valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā, vai tādas personas ģimenes loceklis, kura saņem Latvijas Republikas pensiju vai ir to pieprasījusi un ir galvenokārt atkarīga no šīs personas:

191.3.1. sniedz ziņas par ģimenes locekli, kas ir pakļauts valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā vai kurš saņem Latvijas Republikas pensiju, vai ir to pieprasījis, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai identifikācijas numurs) un gadījumā, ja ģimenes loceklis nav reģistrēts Latvijas Republikas vienotas iedzīvotāju uzskaites sistēmā, - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirto reģistrācijas numuru;

191.3.2. iesniedz ģimenes loceklim izsniegtu šo noteikumu 191.1.apakšpunktā minēto izziņu, ja ģimenes loceklis veic darbību Latvijas Republikā nodarbinātas personas statusā, vai šo noteikumu 191.2.apakšpunktā minēto apliecinājumu, ja ģimenes loceklis veic darbību Latvijas Republikā pašnodarbinātas personas statusā.

192. Apdrošināšanas karti personai izsniedz personīgi vai pēc personas rakstiska lūguma nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz norādīto adresi.

193. Apdrošināšanas karti izsniedz uz trijiem gadiem vai uz īsāku laikposmu, kas atbilst periodam, kurā ir konstatējams, ka personai ir tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.";

1.66. izteikt 196.punktu šādā redakcijā:

"196. Apdrošināšanas kartes derīguma termiņa laikā izsniedz jaunu apdrošināšanas karti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms spēkā esošās apdrošināšanas kartes derīguma termiņa beigām. Agrāk kā vienu mēnesi pirms spēkā esošās apdrošināšanas kartes derīguma termiņa beigām izsniedz jaunu apdrošināšanas karti, ja vienlaikus izpildīti šādi nosacījumi:

196.1. persona ir iesniegusi iesniegumu par spēkā esošas kartes anulēšanu;

196.2. atbilstoši dienesta cenrādim ir veikta samaksa par priekšlaicīgas apdrošināšanas kartes izgatavošanu.";

1.67. izteikt 200.punktu šādā redakcijā:

"200. Lai saņemtu aizpildītu un apstiprinātu S 2 veidlapu vai E 112 veidlapu, persona dienestā iesniedz šādus dokumentus:

200.1. iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

200.1.1. vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

200.1.2. veselības aprūpes pakalpojums, kas personai nepieciešams saskaņā ar ārstu konsilija atzinumu;

200.1.3. veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas valsts un pakalpojuma sniedzējs;

200.2. attiecīgās ārstniecības nozares ārstu konsilija atzinumu, kurā norādīts nepieciešamais pakalpojums, kā arī pamatojums, vai šis pakalpojums personai ir nepieciešams, lai novērstu dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos, ņemot vērā personas veselības stāvokli izvērtēšanas brīdī un paredzamo slimības attīstību, un medicīniski pamatoti iemesli, kādēļ personai attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu nepieciešams saņemt citā valstī;

200.3. tās ārstniecības iestādes apstiprinājumu, kurā plānots saņemt veselības aprūpes pakalpojumu, par to, ka attiecīgā pakalpojuma saņemšana tiek akceptēta, pamatojoties uz S 2 veidlapu vai E 112 veidlapu.";

1.68. izteikt 207.punktu šādā redakcijā:

"207. Personai, kura saņēmusi neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē un ar to saistītos izdevumus ir segusi no personīgajiem līdzekļiem, ir tiesības saņemt izdevumu atmaksu, ja izpildīti šādi nosacījumi:

207.1. persona Latvijas Republikā ir tiesīga saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

207.2. personai sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi valstī, kurā tie saņemti, ietilpst no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātajos veselības aprūpes pakalpojumos.";

1.69. izteikt 208.3 punktu šādā redakcijā:

"208.3 Lai saņemtu izdevumu atmaksu, persona gada laikā no dienas, kad tā beigusi saņemt veselības aprūpes pakalpojumus citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē, personīgi vai ar citas personas starpniecību iesniedz dienestā vai nosūta pa pastu šādus dokumentus:

208.3 1. iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

208.3 1.1. vārds, uzvārds, personas kods vai identifikācijas numurs, adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

208.3 1.2. valsts, kurā veselības aprūpes pakalpojumi ir saņemti;

208.3 1.3. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

208.3 1.4. iemesls pakalpojumu saņemšanai citā valstī;

208.3 1.5. personas norēķinu konta rekvizīti (norēķiniem Latvijas Republikas nacionālajā valūtā);

208.3 2. maksājumu apliecinoša dokumenta oriģinālu, pēc kura iespējams identificēt maksātāju;

208.3 3. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja dokumentu, kurā ir norādīta šāda informācija:

208.3 3.1. veselības aprūpes pakalpojumi, kas personai ir sniegti;

208.3 3.2. veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas laikposms;

208.3 3.3. personai sniegto veselības aprūpes pakalpojumu cenas (par katru pakalpojumu atsevišķi);

208.3 3.4. informācija par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu;

208.3 4. apliecinājumu, ka persona nav uzskatāma par apdrošinātu citas šo noteikumu 183.punktā norādītās sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros.";

1.70. izteikt 233.3 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"233.3 3. mākslīgās atveres ileostomas un kolostomas aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, kuru dienests vienam pacientam apmaksā ne vairāk kā piecas reizes, izņemot traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas aprūpi, kuru dienests apmaksā atbilstoši faktiski sniegto pakalpojumu skaitam;";

1.71. papildināt noteikumus ar 233.12 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"233.12 3. līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu mājās dienests slēdz ar ārstniecības iestādi, kura dienestam iesniedz māsas vai ārsta palīga apliecinājumu par kvalifikācijas paaugstināšanu 40 izglītības stundu apjomā pēdējo divu gadu laikā saskaņā ar licencētu profesionālās tālākizglītības vai pilnveides programmu par ārstēšanas un aprūpes procesu mājās.";

1.72. svītrot 284.punktu;

1.73. papildināt noteikumus ar 305., 306., 307., 308., 309., 310., 311. un 312.punktu šādā redakcijā:

"305. Dienests šo noteikumu 110.16 punktā minēto izvērtējumu par izlietotajiem līdzekļiem, kuri ar ģimenes ārstu noslēgtajā līgumā paredzēti laboratorisko pakalpojumu samaksai, un šo noteikumu 12.pielikuma 21.punktā minēto izvērtējumu par atklātu vēzi 1. vai 2.stadijā ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajām personām par 2012.gadu neveic. To uzsāk ar 2013.gadu, un maksājumus atbilstoši veiktajam izvērtējumam izmaksā 2014.gadā.

306. Dienests maksā šo noteikumu 15.pielikumā minētajā kārtībā aprēķināto ģimenes ārsta praksei paredzēto māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu divkāršā apmērā ģimenes ārstam, kurš atbilstoši līgumam ar dienestu par 2012.gada decembri ir saņēmis šādu maksājumu un turpmāk nodrošina šo noteikumu 15.pielikuma 18.2. un 18.3.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildi.

307. Dienests 2013.gadā nevērtē to ģimenes ārstu prakšu pacientu aptveri saistībā ar 2012.gadā veikto veselības stāvokļa novērtējumu par trūcīgām personām atzītajiem pacientiem, kuras saņem māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu divkāršā apmērā.

308. Ja dienests ir saņēmis Veselības inspekcijas lēmumu, kuram beidzies apstrīdēšanas termiņš un kurā konstatēts, ka ģimenes ārsts līdz 2013.gada 1.janvārim kādā mēnesī nav pilnībā izpildījis kādu no noteikumiem, kas ģimenes ārstam kopīgi ar māsu vai ārsta palīgu (feldšeri) bija jāizpilda, saņemot māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu divkāršā apmērā, un pārbaude ģimenes ārsta praksē veikta līdz 2012.gada 31.decembrim, dienests šo maksājumu ietur no ģimenes ārstam attiecīgajā mēnesī izmaksājamiem līdzekļiem.

309. Šo noteikumu 15.pielikuma 19.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

310. Šo noteikumu 16.pielikums zaudē spēku 2013.gada 1.maijā. Dienests uzkrāto ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma mainīgo maksājumu par 2012.gadu ģimenes ārstiem izmaksā līdz 2013.gada 1.maijam, pamatojoties uz ģimenes ārsta gada darbības rādītāju izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 16.pielikumu.

311. Šo noteikumu 44.pielikums zaudē spēku 2013.gada 1.maijā. Dienests ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma maksājumu par 2012.gadu aprēķina, pamatojoties uz ģimenes ārsta darbības rādītāju izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 44.pielikumu.

312. Dienests 2013.gadam finansējuma apjomu kopējai kapitācijas naudai un ģimenes ārsta prakses otrās māsas apmaksai nosaka ne mazāk kā 6,74 % apmērā no apakšprogrammā "Ārstniecība" plānotās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz kalendāra gada 1.janvāri.";

1.74. izteikt 2.pielikuma 18.380.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.380.

60073

Koronārā angioplastija ar stenta implantāciju stacionārā un dienas stacionārā"

1.75. papildināt 2.pielikumu ar 18.382.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.382.

60074

Koronārā angioplastija, izmantojot ar zālēm pildītus stentus (DES), stacionārā un dienas stacionārā"

1.76. svītrot 6.pielikuma 91.apakšpunktu;

1.77. papildināt 6.pielikumu ar 91.3, 91.4 un 91.5 punktu šādā redakcijā:

"91.3 41058 ZBL holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija, mazāka par 2,0 mmol/L (tiešā metode)  
91.4 41059 ZBL holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija no 2,0 mmol/L līdz 2,5 mmol/L (tiešā metode)  
91.5 41060 ZBL holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija, lielāka par 2,5 mmol/L (tiešā metode)

"

1.78. izteikt 6.pielikuma 272.punktu šādā redakcijā:

"272. 46110 Autoantivielu pret tireoglobulīnu noteikšana Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa, radiologa terapeita nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstisks konsultatīvais atzinums"

1.79. izteikt 6.pielikuma 277.punktu šādā redakcijā:

"277. 46116 Tireoglobulīns Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa, radiologa terapeita nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstisks konsultatīvais atzinums"

1.80. izteikt 6.pielikuma 287.punktu šādā redakcijā:

"287. 46132 TSH receptoru antivielu noteikšana Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa, radiologa terapeita nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstisks konsultatīvais atzinums"

1.81. izteikt 6.pielikuma 320., 321., 322. un 323.punktu šādā redakcijā:

"320. 47061 Anti-Rubella (masaliņas)
vai Anti-Rubeola (masalas) IgG
 
321. 47062 Anti-Rubella (masaliņas)
vai Anti-Rubeola (masalas) IgM
 
322. 47065 IgG klases antivielas pret parotīta vīrusu  
323. 47066 IgM klases antivielas pret parotīta vīrusu

"

1.82. izteikt 11.pielikuma 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. kapitācijas naudas apmērs ir ne mazāks kā iepriekšējā kalendāra gadā uz 1.janvāri plānotais kapitācijas naudas apmērs;";

1.83. aizstāt 11.pielikumā skaitli un vārdu "30.jūniju" ar skaitli un vārdu "30.septembri";

1.84. svītrot 12.pielikuma 19. un 20.punktu;

1.85. papildināt 12.pielikumu ar 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Maksājums ģimenes ārstam par pacientam, kurš reģistrēts ģimenes ārsta pacientu reģistrā, savlaicīgi atklātu vēzi 1. vai 2.stadijā - 50 latu. Minēto maksājumu ģimenes ārsta praksei dienests izmaksā reizi gadā līdz 1.jūnijam, izvērtējot ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā iekļauto informāciju.";

1.86. izteikt 14.pielikuma 64.punktu šādā redakcijā:

"64. Ģimenes ārsta mājas vizīte pie slimniekiem, veicot paliatīvo aprūpi un veselības aprūpi mājās, un pie gripas slimniekiem gripas epidēmijas laikā, kā arī apmeklējot personu, pie kuras neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde veikusi izbraukumu un kura nav stacionēta

60086

Pamata diagnozes kodi, veicot paliatīvo aprūpi: B20-B24; C00-97; D37-D48; G05; G12; G13; G35; G54.6; G55.0; G60.0; G61.0; G63.1; G70; G95.1; G95.2; G99.2; I50; I69; K22.2; L89; T91.3;
blakus diagnozes kods visos gadījumos, veicot paliatīvo aprūpi, - Z51.5
ģimenes ārsts, internists, pediatrs"

1.87. izteikt 15.pielikumu šādā redakcijā:

"15.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1046

Ģimenes ārsta māsas(-u) un ārsta palīga(-u) (feldšera(-u)) darba apjoms un darbības nodrošināšanas maksājuma aprēķināšanas kārtība

1. Ģimenes ārsta darba vietā vai ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā strādājošas māsas(-u) un ārsta palīga(-u) (feldšera) pamatuzdevumi, pildot ģimenes ārsta uzdevumus slimību diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē:

1.1. izglītot pacientus un viņu piederīgos veselības veicināšanas un veselības aprūpes jomā, tai skaitā sniegt reproduktīvās un ģimenes plānošanas konsultācijas, konsultēt vecākus par jaundzimušo, zīdaiņu un bērnu attīstību un krūts barošanas jautājumiem;

1.2. sniegt informāciju par saslimšanas riska faktoriem;

1.3. sekot profilaktisko apskašu programmas izpildei;

1.4. piedalīties pacientu veselības aprūpes un sociālo jautājumu koordinēšanā un risināšanā;

1.5. sadarbībā ar ģimenes ārstu veikt pacientu aprūpi ārsta darba vietā un, ja nepieciešams, arī pacientu aprūpi mājas apstākļos;

1.6. veikt ģimenes ārsta noteiktās procedūras ārsta darba vietā un, ja nepieciešams, arī mājas apstākļos;

1.7. sadarbībā ar ģimenes ārstu sastādīt un īstenot vakcinācijas kalendāru;

1.8. veikt riska grupu izvērtēšanu un novērošanu pēc individuālas shēmas;

1.9. sniegt pirmo un neatliekamo medicīnisko palīdzību, nodrošināt pirmsārsta palīdzību darba laikā;

1.10. dokumentēt veikto veselības aprūpi medicīniskajā un uzskaites dokumentācijā;

1.11. nodrošināt medicīniskās un uzskaites dokumentācijas uzglabāšanu un nepieejamību personām, kas nav saistītas ar pacientu aprūpi un ārstēšanu;

1.12. veicināt pacientu pašaprūpes spējas, informējot pacientu un viņu piederīgos par pacienta aprūpes metodēm pie noteiktām saslimšanām;

1.13. informēt pacientus par iespējām saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, kompensējamās zāles un medicīnas ierīces, rindu veidošanas kārtību un citiem veselības aprūpes organizācijas jautājumiem;

1.14. sniegt telefoniskas konsultācijas savas kompetences ietvaros, ja nepieciešams, iesaistot arī ģimenes ārstu;

1.15. nodrošināt tādu pacientu aprūpi, kuri iekļauti ģimenes ārsta hronisko pacientu sarakstā, ko dienests reizi gadā līdz 1.februārim sagatavo atbilstoši vadības informācijas sistēmas datiem par ģimenes ārsta praksē reģistrētajām personām, kuras iepriekšējā gadā vismaz trīs reizes ar kādu no šo noteikumu 12.pielikuma 12.punktā minētajām diagnozēm ir saņēmušas valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus kādā no ārstniecības iestādēm.

2. Ģimenes ārsta un māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības un finansēšanas nosacījumus ietver līgumā, kas noslēgts ģimenes ārstam ar dienestu, paredzot ģimenes ārsta pienākumu šā pielikuma 4., 5. un 7.punktā noteiktajā kārtībā aprēķināto māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu samaksāt māsai vai ārsta palīgam (feldšera) pilnā apmērā, veicot normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus.

3. Māsas vai ārsta palīga (feldšera) darba laiks dienesta līgumā ar ģimenes ārstu nevar kādā daļā sakrist ar tās pašas māsas vai ārsta palīga (feldšera) darba laiku dienesta līgumā ar citu ģimenes ārstu vai ārstniecības iestādi.

4. Māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu ģimenes ārsta darba vietā un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā strādājošai māsai vai ārsta palīgam (feldšerim) aprēķina atbilstoši šo noteikumu 180.2.apakšpunktā noteiktajai vidējai darba samaksai mēnesī:

4.1. par 1800 pieaugušo pacientu veselības aprūpi ārsta praksē un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā;

4.2. par 800 pacientu vecumā līdz 18 gadiem veselības aprūpi ārsta praksē un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā;

4.3. ja, aprēķinot māsas un ārsta palīga darbības nodrošinājuma maksājumu atbilstoši šā pielikuma 4.1. un 4.2.apakšpunktā noteiktajai kārtībai, tas ir mazāks par šo noteikumu 180.2.apakšpunktā minēto darba samaksu, to palielina līdz šo noteikumu 180.2.apakšpunktā minētajam apmēram.

5. Ģimenes ārsta praksei paredzēto māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma apmēru (Am) nosaka šādi:

5.1. aprēķina ģimenes ārsta māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma daļu par pieaugušo pacientu aprūpi:

Ap = N:1800x(D+S), kur

N - ģimenes ārsta praksē reģistrēto pieaugušo pacientu skaits;

D - šo noteikumu 180.2.apakšpunktā noteiktā vidējā darba samaksa;

S - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme;

5.2. aprēķina ģimenes ārsta māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma daļu par pacientu vecumā līdz 18 gadiem aprūpi:

Ab = Nb:800x(D+S), kur

Nb - ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaits līdz 18 gadu vecumam;

D - šo noteikumu 180.2.apakšpunktā noteiktā vidējā darba samaksa;

S - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme;

5.3. aprēķina ģimenes ārsta praksei paredzēto māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma kopējo apjomu:

Am = Ap+Ab

6. Aprūpes nodrošināšanai nepieciešamo ārstniecības personu skaitu un atbilstoši šā pielikuma 4.punktā minētajiem nosacījumiem aprēķināto darbības nodrošināšanas maksājuma apjoma sadalījumu starp vairākām māsām vai ārsta palīgiem (feldšeriem) nosaka ģimenes ārsts un to iekļauj līgumā ar dienestu.

7. Lai izlīdzinātu ģimenes ārsta māsas un ārsta palīga (feldšera) darbību teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju blīvumu, piemēro darbības nodrošināšanas maksājuma koeficientu atbilstoši iedzīvotāju blīvumam ģimenes ārsta aprūpējamā teritorijā:

A= AmxKb, kur

Kb - darbības nodrošinājuma maksājuma koeficienta vērtība atkarībā no iedzīvotāju skaita uz vienu teritorijas kvadrātkilometru (iedzīvotāju blīvums):

1,0 - teritorijās, kurās iedzīvotāju blīvums ir lielāks par 500 cilv./km2;

1,2 - teritorijās, kurās iedzīvotāju blīvums ir mazāks par 499 cilv./km2 (100-499);

1,3 - teritorijās, kurās iedzīvotāju blīvums ir 20-99 cilv./km2;

1,4 - teritorijās, kurās iedzīvotāju blīvums ir mazāks par 20 cilv./km2.

8. Darbības nodrošināšanas maksājuma koeficienta vērtību nosaka pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju blīvumu teritorijās uz iepriekšējā gada 31.decembri.

9. Ja ģimenes ārsta aprūpē bez pilsētas teritorijas ir arī viens vai vairāki pagasti, aprūpējamās teritorijas vidējo blīvumu nosaka, iedzīvotāju skaita summu šajās teritorijās izdalot ar kopējo šo teritoriju platību kvadrātkilometros. Iegūtajai vērtībai piemēro darba samaksas koeficientu atbilstoši šā pielikuma 7.punktam.

10. Pilsēta vai pagasts, kura iedzīvotājus aprūpē vairāki ģimenes ārsti, ir teritorija ar vienu iedzīvotāju blīvumu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem.

11. Ārsta palīgiem (feldšeriem) un māsām, kas veic tāda pacienta aprūpi, kuram nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija, darbu apmaksā saskaņā ar šo noteikumu 18.pielikumā noteikto tarifu par manipulācijas veikšanu ar kodu 60251 "Ārstniecības un pacientu aprūpes personas vizīte pie pacienta, kam nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija".

12. Ārsta palīga (feldšera) vai māsas apmeklējums, veicot veselības aprūpi mājās (atbilstoši šo noteikumu XII1 nodaļai), tiek apmaksāts saskaņā ar šo noteikumu 18.pielikumā norādītajiem tarifiem, kā arī ņemot vērā līgumā ar dienestu noteikto darba apjomu un darbības nosacījumus, ja ārsta palīgiem (feldšeriem) un māsām ir noslēgts līgums ar dienestu.

13. Ārsta palīgiem (feldšeriem), ar kuriem dienests ir noslēdzis līgumu atbilstoši šo noteikumu 74.punkta nosacījumiem, darbu apmaksā saskaņā ar šo noteikumu 180.2.apakšpunktā un šā pielikuma 15.punktā noteikto darba samaksu, ņemot vērā līgumā ar dienestu noteikto darba apjomu.

14. Feldšerpunktu darba apjoma noteikšanai izmanto:

14.1. līgumattiecībās ar dienestu esošo feldšerpunktu apmeklējumu skaitu dienesta vadības informācijas sistēmā par iepriekšējo līguma periodu;

14.2. līdz šim līgumattiecībās ar dienestu neesošo feldšerpunktu iesniegtos datus Slimību profilakses un kontroles centram par apmeklējumu skaitu feldšerpunktā iepriekšējā gadā.

15. Feldšerpunktu darba samaksas apjomu mēnesī aprēķina, reizinot šo noteikumu 180.2.apakšpunktā noteikto darba samaksu ar šādu apmeklējumu skaitam atbilstošo slodzes apjomu:

15.1. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir līdz 210, - 0,50 slodzes;

15.2. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir 211-325, - 0,75 slodzes;

15.3. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir 326-420, - 1,00 slodzes;

15.4. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir 421-525, - 1,25 slodzes;

15.5. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir lielāks par 525, - 1,50 slodzes.

16. Jaunatvērtajiem feldšerpunktiem darba samaksas apjomu nosaka 0,5 slodzes apmērā uz sešiem mēnešiem. Pēc tam darba samaksas apjomu aprēķina atbilstoši feldšerpunkta apmeklējumu skaitam pēc dienesta vadības informācijas sistēmas datiem.

17. Ārsta palīgs (feldšeris) un māsa par atsevišķi veiktu darbu aizpilda ambulatorā pacienta talonus.

18. Dienests palielina šā pielikuma 4., 5. un 7.punktā noteiktajā kārtībā aprēķināto ģimenes ārsta praksei paredzēto māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma apmēru divas reizes, ja ģimenes ārstu prakse nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

18.1. ja ģimenes ārsta praksē ir reģistrēti vismaz 1200 pacienti vai 600 pacienti vecumā līdz 18 gadiem;

18.2. ja ģimenes ārsta praksē ir vismaz divas ārstniecības un pacientu aprūpes ārstniecības personas (māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)) un katra ir nodrošināta ar iekārtotu darba vietu;

18.3. māsas vai ārsta palīga (feldšera) pacientu patstāvīgais pieņemšanas laiks ir ne mazāks par 10 stundām nedēļā.

19. Ģimenes ārsta praksei, kurā ir reģistrēti vairāk nekā 1800 pacienti vai 800 pacienti vecumā līdz 18 gadiem, jānodrošina šā pielikuma 18.2. un 18.3.apakšpunktā minēto nosacījumu izpilde.";

1.88. izteikt 17.pielikuma 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (turpmāk - noteikumi) 93.punktā minēto speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbības nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu gada apjoms (latos):

Nr.
p.k.

Specialitātes vai struktūrvienības nosaukums

Ls par 1 slodzi

Ls par 0,25 slodzēm

Ls par 0,5 slodzēm

Ls par 0,75 slodzēm

Ls par 1,25 slodzēm

Ls par 1,5 slodzēm

Ls par 2,0 slodzēm

Ls par 3,00 slodzēm

Ls par 4,50 slodzēm (nodrošinot diennakts pieejamību)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.1. Psihiatrs

1 732

433

866

1 299

2 165

2 599

-

-

5 067

2.2. Narkologs

1 743

436

872

1 307

2 179

2 615

-

-

5 099

2.3. Pneimonologs

1 831

458

915

1 373

2 288

2 746

-

-

 
2.4. Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets

1 940

485

970

1 455

2 425

2 909

-

-

 
2.5. Paliatīvās aprūpes kabinets

1 983

496

992

1 487

2 479

2 975

-

-

 
2.6. Bronhiālās astmas kabinets

1 831

458

915

1 373

2 288

2 746

-

-

 
2.7. Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts

3 456

864

1 728

2 592

4 320

5 184

6 481

8 814

10 109

2.8. Stomas kabinets

3 020

755

1 510

2 265

3 775

4 529

-

-

 
2.9. Dežūrārsta kabinets

1 945

486

972

1 458

2 431

2 916

-

-

5 688

2.10. Paliatīvās aprūpes kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

7 887

-

-

-

-

-

-

-

23 070

2.11. Cistiskās fibrozes kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

43 195

10 799

21 597

32 396

53 993

64 792

-

-

-

2.12. Psihologa kabinets

1 656

414

828

1 242

2 070

2 484

-

-

4 844

2.13. Metadona terapijas kabinets

1 656

414

828

1 242

2 070

2 484

-

4 244

-

2.14. Diabēta apmācības kabinets bērniem valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

1 656

-

-

-

-

-

-

-

-"

1.89. izteikt 17.pielikuma 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4.  10 apmeklējumu pie pneimonologa dienā;";

1.90. izteikt 17.pielikuma 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Dienestam ir tiesības izbeigt ar ārstniecības iestādi noslēgto līgumu par attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ja dienests konstatē, ka ārstniecības iestāde, kas saņem fiksēto maksājumu par dežūrārsta kabinetu, nav nodrošinājusi vismaz triju pacientu apmeklējumus dienā, ārstniecības iestāde, kas saņem šā pielikuma 2.4.apakšpunktā minēto maksājumu vai šā pielikuma 2.6.apakšpunktā minēto maksājumu, nav nodrošinājusi vismaz sešu pacientu apmeklējumus dienā.";

1.91. papildināt 17.pielikumu ar 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"16. Ārstniecības iestāde, kura saņem šā pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8., 2.11., 2.12., 2.13. vai 2.14.apakšpunktā minēto maksājumu, nodrošina, ka attiecīgā speciālista vai kabineta darba laiks noteikts atbilstoši šādiem nosacījumiem:

16.1. vienai ārsta slodzei atbilst ne mazāk kā 30 stundu nedēļā pacientu pieņemšanai;

16.2. vienai māsas slodzei atbilst ne mazāk kā 40 stundu darbs kabinetā nedēļā.

17. Ārstniecības iestāde, kura saņem šā pielikuma 2.10.apakšpunktā minēto maksājumu, nodrošina iespēju paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē esošajam pacientam vai viņa tuviniekiem 24 stundas diennaktī saņemt telefonisku konsultāciju par paliatīvo aprūpi.

18. Ja pirmā līmeņa steidzamās medicīniskās palīdzības punktā pacientu aprūpi nodrošina ārsta palīgs, tad šā pielikuma 4.punktā minētajā kārtībā aprēķinātajai darba samaksai piemēro koeficientu 1.3.";

1.92. papildināt 18.pielikumu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 01067 Piemaksa pneimonologam par darbu ar tuberkulozes pacientu vai kontaktpersonu (uzrāda pneimonologs, kurš nesaņem fiksēto ikmēneša maksājumu, vienu reizi par apmeklējumu) 3,10"

1.93. aizstāt 18.pielikuma sadaļas "NEONATOLOĢIJA UN PEDIATRIJA (manipulācijas 02077-02405)" ievaddaļā vārdus "Valsts SIA "Sporta medicīnas centrs"" ar vārdiem "Valsts sporta medicīnas centrs";

1.94. izteikt 18.pielikuma sadaļas "Lipīdi (manipulācijas 41046-41057)" nosaukumu šādā redakcijā:

"Lipīdi (manipulācijas 41046-41060)";

1.95. svītrot 18.pielikuma 2137.apakšpunktu;

1.96. papildināt 18.pielikumu ar 2139.1, 2139.2 un 2139.3 punktu šādā redakcijā:

"2139.1 41058 ZBL holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija, mazāka par 2,0 mmol/L (tiešā metode)

1,68

2139.2 41059 ZBL holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija
no 2,0 mmol/L līdz 2,5 mmol/L (tiešā metode)

1,68

2139.3 41060 ZBL holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija, lielāka par 2,5 mmol/L (tiešā metode)

1,68"

1.97. izteikt 18.pielikuma sadaļas "CITĀS SADAĻĀS NEIEKĻAUTĀS MANIPULĀCIJAS (manipulācijas 60001-60339; 60400-60413)" nosaukumu šādā redakcijā:

"CITĀS SADAĻĀS NEIEKĻAUTĀS MANIPULĀCIJAS
(manipulācijas 60001-60339; 60400-60414; 60450-60481)
";

1.98. izteikt 18.pielikuma sadaļas "CITĀS SADAĻĀS NEIEKĻAUTĀS MANIPULĀCIJAS (manipulācijas 60001-60339; 60400-60413;)" ievaddaļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Veselības aprūpes mājās līmeņi ārsta palīga (feldšera) vai māsas veiktā darba uzskaitei un apmaksai (izņemot aprūpi pie pacienta, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija un kuram sniegtos pakalpojumus uzskaita, izmantojot manipulācijas 60250, 60251, 60252):

1.līmenis (perorālo medikamentu sadale; injekcijas subkutāni, intrakutāni; injekcijas intramuskulāri; injekcijas intravenozi; primāri dzīstošas brūces aprūpe, diegu izņemšana; kolostomas aprūpe; ileostomas aprūpe; nefrostomas aprūpe cistostomas aprūpe) - manipulācijas 60259;

2.līmenis (infūzi intravenozi; sekundāri dzīstošas brūces pārsiešana; izgulējumu aprūpe; trofisko čūlu aprūpe; enterālā barošana caur zondi; traheostomas aprūpe; gastrostomas aprūpe; urīna katetra aprūpe; mājas aprūpe bērniem līdz 14 gadiem) - manipulācija 60260.";

1.99. papildināt 18.pielikuma sadaļas "Citās sadaļās neiekļautās manipulācijas" (manipulācijas 60001-60339; 60400-60413) ievaddaļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Papildus šīs sadaļas 3.punktā minētajām manipulācijām veselības aprūpes mājās ietvaros sniegto pakalpojumu statistiskai uzskaitei lieto manipulācijas 60450-60481.";

1.100. izteikt 18.pielikuma 3057.punktu šādā redakcijā:

"3057.

60073*

Koronārā angioplastija ar stenta implantāciju stacionārā un dienas stacionārā

2 346.17"

1.101. papildināt 18.pielikumu ar 3058.1 punktu šādā redakcijā:

"3058.1

60074*

Koronārā angioplastija, izmantojot ar zālēm pildītus stentus (DES) stacionārā un dienas stacionārā

3 245.68"

1.102. izteikt 18.pielikuma 3065.punktu šādā redakcijā:

"3065.

60086

Ģimenes ārsta mājas vizīte pie slimniekiem, veicot paliatīvo aprūpi un veselības aprūpi mājās, kā arī apmeklējot gripas slimniekus gripas epidēmijas laikā un personu, pie kuras neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde veikusi izbraukumu un kura nav stacionēta

7,32"

1.103. papildināt 18.pielikumu ar 3082.1, 3082.2, 3082.3, 3082.4, 3082.5, 3082.6, 3082.7, 3082.8, 3082.9, 3082.10, 3082.11, 3082.12, 3082.13, 3082.14, 3082.15, 3082.16, 3082.17, 3082.18, 3082.19, 3082.20, 3082.21, 3082.22, 3082.23, 3082.24, 3082.25, 3082.26, 3082.27, 3082.28, 3082.29, 3082.30, 3082.31 un 3082.32 punktu šādā redakcijā:

"3082.1

60450

Perorāla medikamentu sadale, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.2

60451

Injekcija ādā, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.3

60452

Injekcija zemādā, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.4

60453

Injekcija muskulī, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.5

60454

Medikamentu ievadīšana intravenozas infūzijas veidā caur adatu, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.6

60455

Medikamentu ievadīšana intravenozas infūzijas veidā caur perifēro vēnu katetru, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.7

60456

Medikamentu ievadīšana intravenozi caur centrālo vēnu katetru, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.8

60457

Citi enterāli medikamentu ievadīšanas veidi, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.9

60458

Primāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.10

60459

Diegu vai skavu izņemšana no pēcoperācijas brūces, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.11

60460

Izgulējumu aprūpe (garums mazāks par 5 cm, virsma mazāka par 10 cm2, tilpums mazāks par 3 cm3), veicot mājas aprūpi

0,00

3082.12

60461

Izgulējumu aprūpe (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm2, tilpums lielāks par 3 cm3), veicot mājas aprūpi

0,00

3082.13

60462

Trofisku čūlu aprūpe (garums mazāks par 5 cm, virsma mazāka par 10 cm2, tilpums mazāks par 3 cm3), veicot mājas aprūpi

0,00

3082.14

60463

Trofisku čūlu aprūpe (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm2, tilpums lielāks par 3 cm3), veicot mājas aprūpi

0,00

3082.15

60464

Sekundāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe (garums mazāks par 5 cm, virsma mazāka par 10 cm2, tilpums mazāks par 3 cm3), veicot mājas aprūpi

0,00

3082.16

60465

Sekundāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm2, tilpums lielāks par 3 cm3), veicot mājas aprūpi

0,00

3082.17

60466

Citu infiltratīvu ādas un zemādas audu bojājumu aprūpe (garums mazāks par 5 cm, virsma mazāka par 10 cm2, tilpums mazāks par 3 cm3), veicot mājas aprūpi

0,00

3082.18

60467

Citu infiltratīvu ādas un zemādas audu bojājumu aprūpe (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm2, tilpums lielāks par 3 cm3), veicot mājas aprūpi

0,00

3082.19

60468

Kolostomas aprūpe, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.20

60469

Nefrostomas aprūpe, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.21

60470

Ileostomas aprūpe, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.22

60471

Cistostomas aprūpe, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.23

60472

Cistostomas maiņa, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.24

60473

Urīna ilgkatetra aprūpe, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.25

60474

Urīna ilgkatetra maiņa, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.26

60475

Urīnpūšļa intermitējoša katetrizācija, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.27

60476

Traheostomas aprūpe, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.28

60477

Gastrostomas aprūpe, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.29

60478

Enterālā barošana caur zondi, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.30

60479

Nazogastrālās zondes ievadīšana, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.31

60480

Citi papildus sniegtie pakalpojumi, veicot mājas aprūpi

0,00

3082.32

60481

Pacienta vai aprūpes procesā iesaistītās personas izglītošana un praktiska apmācība veselības aprūpes jomā, veicot mājas aprūpi

0,00"

1.104. papildināt 18.pielikumu ar 3182.1 un 3182.2 punktu šādā redakcijā:

"3182.1 60414 Pacienta apmeklējums diabēta apmācības kabinetā bērniem 0,00
3182.2 60416 Pacienta apmeklējums cistiskās fibrozes kabinetā 0,00"

1.105. izteikt 22.pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"*

15

955 208

216 242

1.2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

9

596 360

147 112

1.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

13

843 058

219 756"

1.106. papildināt 22.pielikumu aiz 1.punkta tabulas ar 1.1.apakšpunkta piezīmi šādā redakcijā:

"* Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" fiksētajā piemaksā gada apjomā ietilpst: uzņemšanas nodaļa ar deviņiem speciālistiem (kabinetu skaits) ar 40,5 ārstu slodzēm un 40,5 māsu slodzēm, traumpunkts ar diviem speciālistiem (kabinetu skaits) ar deviņām ārstu slodzēm un deviņām māsu slodzēm, dežūrārsti uzņemšanas nodaļā ar diviem speciālistiem (kabinetu skaits) ar deviņām ārstu slodzēm un deviņām māsu slodzēm, speciālisti - dežūrārsti uzņemšanas nodaļā ar diviem speciālistiem (kabinetu skaits) ar deviņām ārstu slodzēm un 4,5 māsu slodzēm.";

1.107. izteikt 22.pielikuma 2.1.12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.12.3. koronārā angioplastija, lietojot stentu     60073"

1.108. papildināt 22.pielikumu ar 2.1.12.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.12.4. koronārā angioplastija, lietojot ar zālēm pildītu stentu     60074"

1.109. izteikt 22.pielikuma 2.1.24.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.24. Neiroangioloģija. Funkcionālā neiroķirurģija   F01.0; F01.1; F01.2; G20; G40; G41; G45.0; G45.1; G50-G52; G54.0; G54.2; G91; G95.1; I60-I67.1; I69.0-I69.8; M47.0; Q03; Q28.0-Q28.3 60203+24016-24021; 60203+24026-24037; 60203+24063-24093; 60203+24096; 60203+24105; 60203+24106; 60203+24110; 60203+24120-24122; 60203+24124-24126; 60203+50088; 60203+50118; 60203+50120; 60203+50122-50124; 60203+50130; 60203+50131; 60203+50134"

1.110. papildināt 22.pielikumu ar 2.1.38.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.38.7. tuberkulozes diagnostika un ārstēšana   A15-A19; B90; Z03.0

"

1.111. izteikt 22.pielikuma 2.1.54. un 2.1.55.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.54. Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem   A00-A09; A20-A64; A68-A70; A75-A99; B00-B19; B25-B83; B86; E80.4-E83.1; G00-G05; J01-J06.9; J10-J18; J20-J22; K70.1; K71.0-K71.9; K73.2; K74.3; K74.6; K75.0; K75.2; K75.9; K76.0; K76.8; K76.9; K83.0; K91.5; L00-L99; R17; R50  
2.1.55. Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana HIV/AIDS pacientiem   B20-B24

"

1.112. izteikt 22.pielikuma 3.2.12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.12.3. koronārā angioplastija, lietojot stentu   2443.50 2443.50                

"

1.113. papildināt 22.pielikumu ar 3.2.12.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.12.4. koronārā angioplastija, lietojot ar zālēm pildītu stentu   3343.00 3343.00                

"

1.114. izteikt 22.pielikuma 3.2.37.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.37. Torakālā ķirurģija   994.80                  

"

1.115. izteikt 22.pielikuma 3.2.38.4., 3.2.38.5. un 3.2.38.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.38.4. plaušu un ārpusplaušu tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem   1097.80                    
3.2.38.5. tuberkulozes un plaušu slimību klīnikas filiāles "Ceplīši" pacientiem, kuriem tiek nodrošināta piespiedu izolēšana un ārstēšana   1281.90                    
3.2.38.6. multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšana   1815.70                  

 "

1.116. papildināt 22.pielikumu ar 3.2.38.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.38.7. tuberkulozes diagnostika un ārstēšana  

652.80

                 

"

1.117. izteikt 22.pielikuma 3.2.54. un 3.2.55.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.54. Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem   134.40                    
3.2.55. Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana HIV/AIDS pacientiem   370.40                  

"

1.118. svītrot 22.pielikuma 3.2.45.2.apakšpunktā zīmi "*";

1.119. svītrot 22.pielikuma 3.punkta piezīmi;

1.120. izteikt 22.pielikuma 4.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4.2. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" - medikamenti tuberkulozes ārstēšanai atbilstoši līgumā noteiktajam sarakstam, kā arī šādi alogēno un autologo cilmes šūnu transplantācijas slimnieku ārstēšanā lietojamie medikamenti:";

1.121. papildināt 22.pielikumu ar 4.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.1 valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" - bērniem ar onkoloģiskajām un onkohematoloģiskajām saslimšanām pēc ķīmijterapijas invazīvo mikožu gadījumos lietojamie medikamenti:

Rindas Nr.

Nr.p.k.

Medikamenta nosaukums

Zāļu forma

Darbības vienība

4.2.1 1.

1

Caspofunginum Sol. 70 mg
4.2.1 2.

2

Caspofunginum Sol. 50 mg
4.2.1 3.

3

Voriconazolum Sol. 200 mg
4.2.1 4.

4

Voriconazolum Tbl 200 mg"

1.122. izteikt 22.pielikuma 5.923.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.923. 60073 Koronārā angioplastija ar stenta implantāciju stacionārā un dienas stacionārā"

1.123. papildināt 22.pielikumu ar 5.925.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.925. 60074 Koronārā angioplastija, izmantojot ar zālēm pildītus stentus (DES) stacionārā un dienas stacionārā"

1.124. aizstāt 24.pielikuma 5.5.apakšpunktā vārdus "Sporta medicīnas valsts aģentūra" ar vārdiem "Valsts sporta medicīnas centrs";

1.125. svītrot 44.pielikuma 3., 4. un 5.punktu;

1.126. papildināt 45.pielikuma 3.3. un 3.4.apakšpunkta 6.aili aiz vārda "kompetencei" ar vārdiem "un rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojumi";

1.127. papildināt 46.pielikuma 4.punktu aiz skaitļa un zīmes "60110+" ar skaitli "50118";

1.128. papildināt noteikumus ar 47., 48., 49. un 50.pielikumu šādā redakcijā:

"47.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1046

Pacientu neatliekamo medicīnisko stāvokļu līmeņi un palīdzības sniegšanas principi slimnīcās

1. Stacionāro neatliekamo palīdzību slimnīcās sniedz norādītajā laikā atbilstoši pacienta klīniskajam stāvoklim:

Nr.
p.k.

Medicīniskās palīdzības nodrošināšanas prioritātes līmenis

Laiks, kurā ir jāuzsāk palīdzības sniegšana

Līmeņa raksturojums

Klīniskā stāvokļa raksturojums

 

1

2

3

4

1.1.

1.līmenis

Nekavējoties, vienlaikus tiek vērtēts pacienta stāvoklis un tiek veiktas ārstnieciskās darbības Jebkurš klīniskais stāvoklis ar vitālo funkciju traucējumiem 1. Sirds apstāšanās (asistolija).

2. Elpošanas apstāšanās.

3. Iespējama elpošanas apstāšanās elpceļu obstrukcijas dēļ.

4. Pieaugušajiem elpošanas biežums < 8 reizes/min vai bērniem līdz 8 gadu vecumam elpošanas biežums < 10 reizes/min.

5. Pieaugušajiem sistoliskais asinsspiediens < 80 mmHg, zīdainis/bērns šoka stāvoklī.

6. Koma (bezsamaņa), nav reakcijas uz sāpēm vai reakcija pēc Glāzgovas komas skalas (turpmāk GKS) < 9 ballēm.

7. Ģeneralizēti krampji, epileptiskais statuss.

8. Smaga saindēšanās.

9. Smagi psihiskās darbības traucējumi ar bīstamu agresīvu rīcību pret sevi un apkārtējiem.

10. Politrauma.

11. Smaga galvas trauma, intrakraniāla hemorāģija.

12. Anafilaktiskais šoks.

13. Akūts koronārs sindroms ar akūtiem ritma traucējumiem, šoku, kolapsu, plaušu tūsku.

14. Iekšēja asiņošana.

15. Akūti sirds ritma traucējumi ar hipotensiju

1.2.

2.līmenis

Ne vēlāk kā 10 minūšu laikā pēc ierašanās veselības aprūpes iestādē. Pacienta stāvokļa novērtēšana un ārstēšana bieži tiek veikta vienlaikus Gadījumi, kad, nesniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību, pacientam var rasties vitālo funkciju traucējumi 1. Kritisks elpceļu stāvoklis - stridors vai patoloģiska siekalošanās.

2. Akūti elpošanas traucējumi.

3. Akūti asinsrites traucējumi:

a) auksta, mitra āda, slikta perfūzija (kapilāru uzpildes laiks > 5 s);

b) pieaugušo sirdsdarbības frekvence (turpmāk - SF) < 50 reizes/min vai > 150 reizes/min;

jaundzimušo SF < 100 reizes/min vai > 200 reizes/min.; zīdaiņu SF < 80 reizes/min vai > 200 reizes/min,

bērnu līdz 8 gadu vecumam SF < 60 reizes/min vai >180 reizes/min;

c) hipotensija ar audu perfūzijas traucējumiem.

4. Akūts liela asins daudzuma zudums.

5. Ļoti stipras akūtas sāpes dažādu iemeslu dēļ, tai skaitā akūtas sirds, vēdera sāpes vai ektopiskā grūtniecība, kas novērtējama ar 9-10 ballēm pēc 10 ballu skalas.

6. Hipoglikēmija, glikozes līmenis asinīs < 2 mmol/l.

7. Miegainība, palēnināta reakcija jebkura iemesla dēļ (pēc GKS < 10 ballēm).

8. Drudzis vai vispārīgā ķermeņa atdzišana ar letarģijas pazīmēm.

9. Skābju vai sārmu nokļūšana acīs.

10. Politrauma, kad nepieciešama steidzama organizēta mediķu brigādes palīdzība.

11. Akūta lokalizēta trauma - lielo kaulu un/vai muguras kaulu lūzumi, amputācijas.

12. Augsta riska anamnēze:

a) liels nomierinošo vielu patēriņš vai citas izcelsmes toksisku vielu patēriņš;

b) cita dzīvībai bīstama saindēšanās;

c) dzīvībai bīstamu vides faktoru ietekme (ģeneralizēta alerģiska reakcija).

13. Psihiski un uzvedības traucējumi:

a) agresija vai vardarbība, kas rada draudus pašam pacientam un apkārtējiem;

b) izteikts psihomotors uzbudinājums, kad sevis un/vai apkārtējo apdraudējuma dēļ nepieciešams fiziski ierobežot personas brīvību.

14. Akūta neiroloģiska perēkļu simptomātika

1.3.

3.līmenis

Ne vēlāk kā 30 minūšu laikā pēc ierašanās veselības aprūpes iestādē Potenciāli draudi dzīvībai, kad pacienta stāvoklis pasliktinās un var radīt nopietnas sekas veselībai 1. Miegainība, palēnināta reakcija jebkāda iemesla dēļ (pēc GKS < 13 ballēm).

2. Oksigenācija < 90 procentu.

3. Atkārtoti krampji, kas fiksēti pēdējo 12 stundu laikā.

4. Nepārtraukta (ilgāk par 30 minūtēm) vemšana.

5. Akūta dehidratācija.

6. Galvas trauma ar īslaicīgu samaņas zudumu.

7. Vidēja stipruma sāpes, kas tiek vērtētas ar 7-8 ballēm pēc 10 ballu skalas, kad nepieciešama tūlītēja sāpju novēršana.

8. Akūtas sāpes vēderā bez augsta riska pazīmēm tiek vērtētas ar ne mazāk kā 8 ballēm pēc 10 ballu skalas, ja pacientam > 65 g.

9. Akūta neiroloģiska perēkļu simptomātika.

10. Vidēja stipruma ekstremitātes savainojums ar deformāciju, lūzumu vai kompresijas sindroms.

11. Bērni līdz 8 gadu vecumam, kuriem pēc anamnēzes datiem un novērotajām klīniskajām pazīmēm pastāv draudi dzīvībai.

12. Psihiski un uzvedības traucējumi:

a) pašnāvības mēģinājums vai pašnāvības draudi;

b) akūtas psihozes;

c) dezorganizēta uzvedība;

d) smaga depresija;

e) akūts psihomotors uzbudinājums.

13. Perforējoša acs trauma.

14. Vidēji smaga asiņošana jebkāda iemesla dēļ

1.4.

4.līmenis

Novērtēšana un/vai ārstēšana ir jāuzsāk ne vēlāk kā stundas laikā pēc ierašanās veselības aprūpes iestādē Potenciāls apdraudējums pacienta veselībai, pacienta stāvoklis pasliktinoties var radīt smagas sekas 1. Urīna aizture, pastiprināta urīna izvade.

2. Galvas traumas bez samaņas traucējumiem.

3. Smags abstinences stāvoklis, kurš riska faktoru ietekmē var komplicēties (anamnēzē bijušas psihozes, krampji, citas akūtas slimības).

4. Ar trakumsērgu slimu vai aizdomīgu dzīvnieku kodumi, plēsumi, apsiekalošana.

5. Traumas un nelaimes gadījumi

2. Šā pielikuma 1.punktā minētos nosacījumus ārstniecības iestāde nepiemēro, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību bērniem, jo neatliekamā medicīniskā palīdzība bērniem tiek sniegta prioritāri.

3. Ja neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas laikā mainās pacienta klīniskais stāvoklis, medicīniskās palīdzības sniegšanu turpina atbilstoši pacientu prioritātes līmenim.

4. Neatliekamā medicīniskā palīdzība tiek sniegta tik ilgi, līdz pacienta stāvoklis kļūst stabils un neatbilst nevienam no aprakstītajiem stāvokļiem.

5. Pacienta stāvokli izvērtē ārstējošais ārsts.

48.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1046

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanā

1. Pacientu mirstība 30 dienu laikā pēc stacionēšanas ar akūtu miokarda infarktu (pacientu skaita procentuālais īpatsvars no kopējā hospitalizēto pacientu skaita ar akūtu miokarda infarktu).

2. Pacientu mirstība 30 dienu laikā pēc stacionēšanas ar hemorāģisku vai išēmisku insultu (pacientu skaita procentuālais īpatsvars no kopējā hospitalizēto pacientu skaita ar hemorāģisku vai išēmisku insultu).

3. Pacientu ar šizofrēniju, šizotipiskiem traucējumiem vai murgiem neatliekama rehospitalizācija 30 dienu laikā tajā pašā slimnīcā.

4. Atstātie svešķermeņi veikto procedūru laikā (blakusdiagnoze) uz 100 izrakstīšanās gadījumiem no slimnīcas.

5. Pēcoperācijas plaušu embolija vai dziļo vēnu tromboze (blakusdiagnoze) uz 100 izrakstīšanās gadījumiem no slimnīcas.

6. Veikto procedūru laikā gūtās traumas (blakusdiagnoze) uz 100 izrakstīšanas gadījumiem no slimnīcas.

7. Vaginālu dzemdību laikā (ar vai bez instrumentu lietošanas) gūtās traumas.

8. Dzemdības ar ķeizargriezienu un dzemdību komplikāciju gadījumi (pacientu skaita procentuālais īpatsvars no kopējā dzemdību skaita).

9. Vidējais gultasdienu skaits uz pacientu.

10. Vidējais gultu noslogojums slimnīcās.

11. Hospitalizācijas gadījumu īpatsvars uzņemšanas nodaļā.

49.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1046

Ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas un maksājuma sadales metodika

1. Ģimenes ārstam nosaka gada darbības rādītājus šādās jomās:

1.1. profilakse:

1.1.1. veselības pārbaudes:

1.1.1.1. no jauna reģistrēta pacienta veselības stāvokļa novērtēšana;

1.1.1.2. veselības stāvokļa novērtēšana pacientiem no 18 gadu vecuma;

1.1.2. bērnu veselība:

1.1.2.1. bērnu vakcinācijas aptvere;

1.1.2.2. veselības stāvokļa novērtēšana bērniem no 2 gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam;

1.1.3. organizētā vēža skrīninga datu uzraudzība:

1.1.3.1. mamogrāfijas un dzemdes kakla vēža skrīnings;

1.1.3.2. veikto slēpto asiņu testu aptvere pie ģimenes ārsta reģistrētajiem pacientiem;

1.2. hronisko slimību pacientu uzraudzība:

1.2.1. cukura diabēta pacientu uzraudzība:

1.2.1.1. glikohemoglobīna mērījumi 2.tipa cukura diabēta pacientiem;

1.2.1.2. mikroalbuminūrijas noteikšana kvantitatīvi 2.tipa cukura diabēta pacientiem;

1.2.2. pacientu ar arteriālo hipertensiju un pacientu ar koronāro sirds slimību aprūpe:

1.2.2.1. kardiovaskulārā riska noteikšana;

1.2.2.2. ZBL holesterīna noteikšana;

1.2.3. pacientu ar bronhiālo astmu aprūpe - izelpas maksimuma plūsmas mērīšana bronhiālās astmas pacientiem;

1.3. veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas efektivitātes paaugstināšana - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu izbraukumu skaita vērtējums pie ģimenes ārsta pacientiem;

1.4. ģimenes ārstu veikto manipulāciju un papildu pakalpojumu daudzveidība.

2. Kvalitātes rādītāju vērtēšanas kritēriji ir šādi:

Nr.
p.k.

Darbības joma

Kvalitātes kritēriji

Definējums

Izpildes nosacījumi

Robežvērtība

Nozīmīguma vērtējums %

2.1. I Veselības pārbaudes 1.1. Triju mēnešu laikā no datuma, kad pacients reģistrēts pie ģimenes ārsta, viņam ir veikta apskate un veselības stāvokļa novērtējums 1. Ģimenes ārsts ir novērtējis vismaz 90 % no jauna reģistrētu pacientu 90 %-95 %

5

1.2. Veselības stāvokļa novērtējums pacientiem vecumā no 18 gadiem 1. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

2. Ģimenes ārsts gada laikā ir novērtējis veselības stāvokli vismaz 65 % savā praksē reģistrētajiem pacientiem

65 %-75 %

9

2.2. I Bērnu veselība
(0-18 gadi)
2.1. Bērnu vakcinācijas aptvere 1. Vismaz 92 % bērnu vecumā līdz 2 gadiem saskaņā ar vakcinācijas kalendāru vakcinēti pret difteriju, stinguma krampjiem, bērnu trieku, garo klepu, meningītu, VHB.

2. Minimālais reģistrēto bērnu skaits praksē vecumā līdz 3 gadiem - 20.

3. Aprēķinot vakcinācijas aptveri, izslēdz gadījumus, kad vakcinācija nav veikta kontrindikāciju, pacienta vai vecāku atteikuma dēļ. Šādos gadījumos ambulatorā pacienta talonā uzrāda diagnozi Z28.0 vai Z28.8

92 %-98 %

10

2.2. Veselības stāvokļa novērtējums pacientiem vecumā no 2 līdz 18 gadiem 1. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

2. Ģimenes ārsts gada laikā ir novērtējis veselības stāvokli vismaz 75 % savā praksē reģistrētajiem pacientiem

75 %-95 %

9

2.3. I Organizētā vēža skrīninga datu uzraudzība 3.1. Ģimenes ārsta prakse nodrošina dienesta vadības informācijas sistēmas datu apskati par mamogrāfijas skrīningu, dzemdes kakla vēža skrīningu un pacientu informēšanu par iespēju veikt skrīninga izmeklējumus 1. Aptveres rādītāju aprēķina, dzemdes kakla vēža skrīninga un krūts vēža skrīninga izmeklējumu veikušo pacientu skaitu, kuri vērtējamā periodā bija reģistrēti pie ģimenes ārsta, attiecinot pret kopējo vērtējamā periodā izsūtīto uzaicinājuma vēstuļu skaitu ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem.

2. Aprēķinātais aptveres rādītājs ir vismaz 36 %

36 %-50 %

11

3.2. Pacientiem, vecākiem par 50 gadiem, veikts slēpto asiņu tests 1. Aptveres rādītāju aprēķina, slēpto asiņu izmeklējumu skaitu, kas veikts pacientiem, kuri vērtējamā periodā ir reģistrēti pie ģimenes ārsta un ir 50 gadu veci un vecāki, attiecinot pret vērtējamā periodā praksē reģistrēto 50 gadu vecumu sasniegušo pacientu skaitu.

2. Izmeklējums veikts vismaz 8 % praksē reģistrēto mērķa grupas pacientu

8 %-25 %

11

2.4. II Cukura diabēta pacientu uzraudzība 4.1. Glikohemoglobīna (glikētā Hb) mērījumi 2.tipa cukura diabēta slimniekiem 1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

3. Praksē ir reģistrēti ne mazāk kā 20 cukura diabēta pacienti.

4. Vismaz 80 % pie ģimenes ārsta reģistrēto 2.tipa cukura diabēta pacientu ir noteikts glikohemoglobīns (glikētais Hb) un vismaz 60 % pacientu vismaz viens mērījums ir zemāks par 7,5 %.

5. Cukura diabēta pacientu skaitu ģimenes ārstam nosaka pēc SPKC cukura diabēta pacientu reģistra datiem

80 %-90 %

60 %-80 %

8

4.2. Mikroalbuminūrijas noteikšana kvantitatīvi 2.tipa cukura diabēta pacientiem 1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

3. Praksē ir reģistrēti ne mazāk kā 20 cukura diabēta pacienti.

4. Vismaz 60 % pacientu gada laikā veikts viens izmeklējums mikroalbuminūrijas noteikšanai, neieskaitot izmeklējumus, kas veikti ārstēšanās laikā stacionārā.

5. Cukura diabēta pacientu skaitu nosaka pēc SPKC cukura diabēta pacientu reģistra datiem

60 %-80 %

6

2.5. II To pacientu veselības aprūpe, kuriem ir arteriālā hipertensija un koronārā sirds saslimšana 5.1. Kardiovaskulārā riska noteikšana 1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

3. Vismaz 70 % pie ģimenes ārsta reģistrētajiem arteriālās hipertensijas pacientiem vienu reizi gadā ģimenes ārsta konsultācijas laikā noteikts kardiovaskulārais risks pēc SCORE metodes.

4. Lietojama manipulācija "60233 - Kardiovaskulārā riska noteikšana pacientam ar arteriālo hipertensiju", uzrādītas diagnozes ar SSK-10 kodiem I10; I15; I15.0-I15.9.

5. Pacienta ambulatorajā kartē izdarīts ieraksts par kardiovaskulārā riska noteikšanu

70 %-95 %

7

5.2. Zema blīvuma holesterīna līmeņa noteikšana 1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

3. Vismaz 80 % pie ģimenes ārsta reģistrēto arteriālās hipertensijas un 80 % koronārās sirds slimības pacientiem vismaz vienu reizi noteikts ZBL-holesterīns.

4. Uzrādīta kāda no šādām manipulācijām "41058 - ZBL holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija, mazāka par 2,0 mmol/L" vai "41059 - ZBL holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija no 2,0 mmol/L līdz 2,5 mmol/L, vai 41060 - ZBL holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija, lielāka par 2,5 mmol/L").

5. Norādītas diagnozes ar SSK-10 kodiem arteriālajai hipertensijai - I10; I15; I15.0-I15.9; koronārajai sirds slimībai - I20, I20.0-I20.9; I21; I21.0-I21.9; I22; I22.0-I22.9; I24; I24.0-I24.9; I25; I25.0-I25.9

80 %-95 %

8

2.6. II Pacientu ar bronhiālo astmu veselības aprūpe Izelpas maksimuma plūsmas mērīšana bronhiālās astmas pacientiem 1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

3. Bronhiālās astmas pacienti vecumā no 6 gadiem.

4. Vismaz 75 % pacientu veikta izelpas maksimuma plūsmas mērīšana vismaz reizi gadā.

5. Norādīta diagnoze ar SSK-10 kodu J45; J45.0-J45.9

75 %-90 %

4

2.7. III Ģimenes ārsta darbība neatliekamās medicīniskās palīdzības izbraukumu skaita samazināšanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izbraukumu skaits pie pacientiem ar noteiktām diagnozēm, ja pacientu nepārved uz slimnīcu 1. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izbraukumu skaits pie pacientiem no 4 gadu vecuma ar brigādes uzstādītām diagnozēm I10-I15, J06, M47.

3. Neatliekamās palīdzības dienests pacientus nav pārvedis turpmākai ārstēšanai uz slimnīcu.

4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izbraukumu skaits uz 100 reģistrētiem pacientiem vecumā no 4 gadiem ir zemāks nekā vidējais gada rādītājs valstī

110-100 %

4

2.8. IV Ģimenes ārsta veikto papildu manipulāciju un papildu pakalpojumu daudzveidība Ģimenes ārsts savā darbībā izmanto iespējami daudz manipulāciju, kuras ietilpst viņa profesionālajā kompetencē un norādītas noteikumu Nr.1046 14.pielikumā Visas noteikumu Nr.1046 14.pielikumā minētās manipulācijas, izņemot 1.-4., 7., 8., 18., 19., 67.-125.manipulāciju (profilaktiskās apskates un vakcinācijas). Diagnožu ierobežojumi noteikti šo noteikumu 14.pielikumā. Gada laikā izmanto vismaz 30 % manipulāciju 30 %-50 %

8

3. Dienests apkopo vadības informācijas sistēmā ievadīto informāciju par katram pacientam novērtējamā gada laikā sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un katram ģimenes ārstam nosaka šā pielikuma 1.punktā minētos kvalitātes rādītājus.

4. Iegūtos rādītājus salīdzina ar šā pielikuma 2.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un aprēķina ģimenes ārstam izmaksājamo naudas summu par kvalitātes rādītājiem, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1. ja aprēķinātie rādītāji ir vienādi vai pārsniedz noteikto vērtēšanas kritērija augstāko robežvērtību, ārsts saņem atbilstošajam kvalitātes rādītājam aprēķinātā gada darbības novērtējuma maksājumu 100 % apmērā;

4.2. ja aprēķinātie rādītāji ir robežvērtību intervālā no noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, atbilstošajam kvalitātes rādītājam aprēķināto gada darbības novērtējuma maksājuma apjomu proporcionāli samazina;

4.3. ja aprēķinātie rādītāji ir zemāki par zemāko robežvērtību no noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, atbilstošajam kvalitātes rādītājam aprēķināto maksājuma apjomu ģimenes ārstam neizmaksā;

4.4. ja vērtējamā rādītājā ģimenes ārsta praksei nav datu, atbilstošajam kvalitātes rādītājam aprēķināto maksājuma apjomu ģimenes ārstam neizmaksā.

5. Ja ģimenes ārsts novērtējamā gada laikā mainījis prakses vietu, nesaglabājot pacientu reģistrāciju, vai pārtraucis līgumattiecības ar dienestu, nenostrādājot pilnu gadu, vai līgums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu noslēgts novērtējamā gada laikā (līgums nav no gada sākuma), vai ģimenes ārstu novērtējamā gada laikā ir aizvietojis cits ārsts, dienests nevērtē ģimenes ārsta gada darbību atbilstoši šā pielikuma 4.punktam.

6. Ja ģimenes ārsts novērtējamā gada laikā mainījis prakses vietu, nesaglabājot pacientu reģistrāciju, vai pārtraucis līgumattiecības ar dienestu, nenostrādājot pilnu gadu, vai līgums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu noslēgts novērtējamā gada laikā (līgums nav no gada sākuma), ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu ģimenes ārstam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x %, kur

A - attiecīgajam ģimenes ārstam izmaksājamais ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājums;

B - ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājuma summa par pilniem nostrādātajiem mēnešiem attiecīgajā teritoriālajā nodaļā;

Periodā, kad ģimenes ārsts saņem normatīvajos aktos paredzēto fiksēto maksājumu jaunatvērtai ģimenes ārsta praksei un nesaņem kapitācijas naudu, B = 0;

% - vidējais ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājuma procents attiecīgās teritoriālās nodaļas ģimenes ārsta praksē, ko dienests aprēķina, dalot teritoriālās nodaļas ģimenes ārsta praksēm izmaksājamos ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumus ar attiecīgajām ģimenes ārsta praksēm aprēķinātajiem ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājuma līdzekļiem un reizinot ar 100.

7. Ja ģimenes ārstu novērtējamā gada laikā ir aizvietojis cits ārsts, ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu ģimenes ārstam un viņa aizvietotājam aprēķina, izmantojot šādas formulas:

7.1. ģimenes ārstam, kurš aizvieto:

BA = BAP x %, kur

BA - ģimenes ārsta aizvietotājam izmaksājamais ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājums par aizvietošanas mēnešiem;

BAP - aizvietojamā ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājums par aizvietošanas mēnešiem;

% - ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājuma procents aizvietojamā ģimenes ārsta praksē, ko aprēķina, dalot izmaksājamo ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu par visu aizvietojamā ģimenes ārsta pacientu veselības aprūpi novērtējamā gada laikā (A) ar aprēķināto ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu aizvietojamajam ģimenes ārstam (B);

7.2. ģimenes ārstam, kuru aizvieto:

BB = A - BA, kur

BB - aizvietojamā ģimenes ārsta izmaksājamais ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājums par nostrādātajiem mēnešiem;

A - izmaksājamais ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājums par visu aizvietojamā ģimenes ārsta pacientu veselības aprūpi novērtējamā gada laikā;

BA - ģimenes ārsta aizvietotājam izmaksājamais ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājuma par aizvietošanas mēnešiem.

8. Ja notikusi ģimenes ārsta juridiskā statusa un darbavietas maiņa, pārejot no darba ņēmēja statusa slimnīcā (poliklīnikā, doktorātā) (turpmāk - ārstniecības iestāde) uz ārsta prakses darba formu vai otrādi, ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu izmaksā, ja līgumā starp ģimenes ārstu un viņa darba devēju nav noteikts citādi:

8.1. attiecīgajam ģimenes ārstam, ja pāreja no darba ņēmēja statusa ārstniecības iestādē uz ģimenes ārsta prakses formu notikusi novērtējamā gada laikā;

8.2. attiecīgajam ģimenes ārstam, ieskaitot ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu ārstniecības iestādes kontā, ja ģimenes ārsts novērtējamā gada laikā ir beidzis prakses darbību un kļuvis par darba ņēmēju ārstniecības iestādē;

8.3. attiecīgajam ģimenes ārstam, ieskaitot ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu tās ārstniecības iestādes kontā, kurā ģimenes ārsts bija darba ņēmējs, ja pāreja no darba ņēmēja statusa ārstniecības iestādē uz ģimenes ārsta prakses formu notikusi pēc novērtējamā gada 31.decembra.

9. Izmaksājamos ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu līdzekļus aprēķina pēc stāvokļa uz novērtējamā gada 31.decembri. Izmaksājamos līdzekļus ģimenes ārstam izmaksā līdz nākamā gada 1.maijam neatkarīgi no novērtējamā gada laikā notikušās ģimenes ārsta juridiskā statusa un darba vietas maiņas (pāreja no darba ņēmēja statusa slimnīcā (poliklīnikā, doktorātā) uz ārsta prakses darba formu vai otrādi), ja vien līgumā starp ģimenes ārstu un viņa darba devēju nav noteikts citādi.

50.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1046

Izmeklējumi, ko nodrošina references laboratorija infekcijas slimību diagnostikai un epidemioloģiskajai uzraudzībai

1. Bakterioloģiskie izmeklējumi, tai skaitā no citām laboratorijām saņemtās kultūras

Nr.
p.k.

Manipulācijas nosaukums

1.1. C. diphtheriae kultūras uzsējums - negatīvs
1.2. C. diphtheriae kultūras uzsējums - pozitīvs ar toksigenitātes noteikšanu
1.3. N. meningitidis kultūras uzsējums - negatīvs
1.4. N. meningitidis kultūras uzsējums - pozitīvs ar seroloģisko tipēšanu
1.5. Streptococcus pneumoniae kultūras uzsējums - negatīvs
1.6. Streptococcus pneumoniae kultūras uzsējums - pozitīvs ar serotipu noteikšanu
1.7. Shigella, Salmonella kultūras uzsējums - pozitīvs ar identifikāciju līdz serotipam
1.8. Shigella, Salmonella kultūras uzsējums - negatīvs
1.9. Yersinia ģints mikroorganismu kultūras uzsējums - negatīvs
1.10. Yersinia ģints mikroorganismu kultūras uzsējums - pozitīvs ar serogrupas noteikšanu
1.11. E. Coli, kas producē Šiga toksīnu/verotoksīnu (STEC/VTEC) kultūras uzsējums - negatīvs
1.12. E. Coli, kas producē Šiga toksīnu/verotoksīnu (STEC/VTEC) kultūras uzsējums - pozitīvs ar serotīpu noteikšanu
1.13. Campylobacter ģints mikroorganismu kultūras uzsējums - negatīvs
1.14. Campylobacter ģints mikroorganismu kultūras uzsējums - pozitīvs ar tipēšanu sugas noteikšanai
1.15. Neisseria gonorrhoea kultūras jutības noteikšana pret antibiotikām (pret ceftriaksonu, cefiksīmu, ciprofloksacīnu, azitromicīnu, spektinomicīnu, gentamicīnu un tetraciklīnu, karbopenemāzi producējošo Enterobacteriaceae dzimtas mikroorganismu)
1.16. Brūču atdalījumu, dobumu punktātu, eksudātu, iztriepju (tai skaitā kakla un deguna), skalojumu un cita materiāla uzsējums uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru - negatīvs (Bacillus anthracis, Francisella tularensis, Brucella spp., Yersinia pestis identifikācija)
1.17. Brūču atdalījumu, dobumu punktātu, eksudātu, iztriepju (tai skaitā kakla un deguna), skalojumu un cita materiāla uzsējums uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru - pozitīvs (Bacillus anthracis, Francisella tularensis, Brucella spp., Yersinia pestis identifikācija)

2. Virusoloģiskie izmeklējumi

Nr.
p.k.

Manipulācijas nosaukums

2.1.

Elpošanas ceļu vīrusu (gripa A, B) izolēšana un tipēšana audu kultūrās

2.2.

Gripas vīrusam specifisko hemaglutinējošo antivielu noteikšana

2.3.

Enterovīrusu, tai skaitā polivīrusu, izolēšana un tipēšana audu kultūrās ar negatīvu rezultātu

2.4.

Enterovīrusu, tai skaitā polivīrusu, izolēšana un tipēšana audu kultūrās ar pozitīvu rezultātu

2.5.

Antivielu pret polio un citu enterovīrusu noteikšana ar neitralizācijas metodi

2.6.

Masalu/masaliņu vīrusu izolēšana audu kultūrā

2.7.

Herpes simplex vīrusi 1, 2 tips (vīrusu izolēšana audu kultūrā)

2.8.

Adenovīrusi (vīrusu izolēšana audu kultūrā)

3. Tuberkulozes mikrobioloģiskie izmeklējumi

Nr.
p.k.

Manipulācijas nosaukums

3.1. Latentas tuberkulozes infekcijas noteikšana ar inducēto interferonu gamma
3.2. Mycobacterium tuberculosis DNS un ar Rif rezistenci saistīto mutāciju noteikšana bioloģiskajā materiālā (LPA tests)

4. Imūnķīmiskie izmeklējumi

Nr.
p.k.

Manipulācijas nosaukums

4.1. HBs Ag (apstiprinošais tests)
4.2. Anti-HCV
4.3. Anti-HCV (WB) (apstiprinošais)
4.4. Anti-HIV 1, HIV 2 + HIV Ag ELISA (bez reaktīvu cenas)
4.5. HIV 1 Ag (ELISA) (ar diagnostiskuma cenu)
4.6. HIV 1 Ag (apstiprinošais)
4.7. Antivielas pret HIV 1 vai HIV 2 (Western Blot - apstiprinošais tests) (bez diagnostiskuma cenas)
4.8. HIV 1 RNS kvantitatīvi (HIV slodze) (PĶR) (ar diagnostiskuma cenu)
4.9. Anti-Rubella (masaliņas) vai Anti-Rubeola (masalas) IgG
4.10. Anti-Rubella (masaliņas) vai Anti-Rubeola (masalas) IgM
4.11. IgG klases antivielas pret parotīta vīrusu
4.12. IgM klases antivielas pret parotīta vīrusu
4.13. Sifiliss - TPHA
4.14. Imūnfermentatīvā analīze IgG vai IgM antivielu noteikšanai pie sifilisa
4.15. Imūnfluorescences reakcija IgG antivielu noteikšanai pie sifilisa (IFR abs. IgG)
4.16. Imūnfluorescences reakcija uz sifilisu - kvantitatīvā metode (titri)
4.17. Imūnfluorescences reakcija IgM antivielu noteikšanai pie sifilisa (IFR abs. IgM)
4.18. IgG klases antivielas pret Epšteina-Barra vīrusa agrīniem antigēniem (EBV EA IgG) (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
4.19. IgG klases antivielas pret Epšteina-Barra vīrusa kapsīda antigēniem (EBV VCA IgG) (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
4.20. IgG klases antivielas pret Masaliņu vīrusu, kvalitatīvi vai kvantitatīvi (Rubella IgG) (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
4.21. IgG klases antivielas pret masalu vīrusu (Rubeola IgG) (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
4.22. IgG vai IgM klases antivielas pret Epšteina-Barra vīrusu (apstiprinošais tests IgG klases antivielām - LIA, SIA, RIBA)
4.23. IgG vai IgM klases antivielas pret Epšteina-Barra vīrusu (apstiprinošais tests IgM klases antivielām - LIA, SIA, RIBA)
4.24. IgM klases antivielas pret Epšteina-Barra vīrusa agrīniem antigēniem (EBV EA IgM) (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
4.25. IgM klases antivielas pret Epšteina-Barra vīrusa kapsīda antigēniem (EBV VCA IgM) (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
4.26. IgM klases antivielas pret Herpes simplex I un II vīrusiem (apstiprinošais tests IgM klases antivielām - LIA, SIA, RIBA,WB)
4.27. IgM klases antivielas pret respiratori sincitiālo vīrusu (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
4.28. C hepatīta vīrusa antigēns (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA; imūnhemiluminiscentā metode Ch LIA)
4.29. Astrovīrusa antigēns (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
4.30. IgG klases antivielas pret Borrelia burgdorferi (apstiprinošais tests IgG klases antivielām - LIA, SIA, RIBA,WB)
4.31. IgM klases antivielas pret Borrelia burgdorferi (apstiprinošais tests IgM klases antivielām - LIA, SIA, RIBA,WB)
4.32. IgM klases antivielas pret hepatīta E vīrusu (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
4.33. IgG klases antivielas pret hepatīta E vīrusu (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
4.34. IgM klases antivielas pret Legionella Pneumophila serogrupu 1 (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
4.35. IgG klases antivielas pret Legionella Pneumophila serogrupu 1 (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
4.36. IgG klases specifiskās antivielas pret Toxocara canis (apstiprinošais tests - LIA, SIA, RIBA,WB)
4.37. Hialuronskābes koncentrācijas noteikšana ar imūnfermentatīvo metodi (ELISA)
4.38. Ar apoptozi saistīta citokeratīna CK18Asp396 neoepitopa (M30-antigēna) koncentrācijas noteikšana ar ELISA
4.39. IgA antivielas pret A gripas vīrusa noteikšana ar ELISA
4.40. IgG antivielas pret A gripas vīrusa noteikšana ar ELISA
4.41. IgA antivielas pret B gripas vīrusa noteikšana ar ELISA
4.42. IgG antivielas pret B gripas vīrusa noteikšana ar ELISA
4.43. IgA antivielas pret Echo vīrusiem noteikšana ar ELISA
4.44. IgM antivielas pret Echo vīrusiem noteikšana ar ELISA
4.45. IgA antivielas pret Koksaki vīrusiem noteikšana ar ELISA
4.46. IgM antivielas pret Koksaki vīrusiem noteikšana ar ELISA
4.47. IgA antivielas pret respiratori sincitiālo vīrusu (RSV) noteikšana ar ELISA
4.48. IgA antivielas pret paragripas 1,2,3 vīrusiem noteikšana ar ELISA
4.49. IgG antivielas pret paragripas 1 vīrusu noteikšana ar ELISA
4.50. IgG antivielas pret paragripas 2 vīrusu noteikšana ar ELISA
4.51. IgG antivielas pret paragripas 3 vīrusu noteikšana ar ELISA
4.52. IgA antivielas pret adenovīrusiem noteikšana ar ELISA
4.53. IgG antivielas pret adenovīrusiem noteikšana ar ELISA
4.54. IgM klases antivielu pret TORCH antigēniem noteikšana ar imūnblot metodi (IB)
4.55. IgG klases antivielu pret parvovīrusu B19 noteikšana ar imūnfermentatīvo metodi (ELISA, EIA)
4.56. Citomegalo vīrusa IgG klases antivielu aviditātes noteikšana ar ELISA, EIA
4.57. IgM klases antivielu pret Treponema pallidum noteikšana ar IB
4.58. IgG klases antivielu pret Treponema pallidum noteikšana ar IB
4.59. Rubella vīrusa IgG klases antivielu aviditātes noteikšana ar ELISA, EIA
4.60. Rubeola vīrusa IgG klases antivielu aviditātes noteikšana ar ELISA, EIA
4.61. Legionella pneumophilla antigēna noteikšana urīnā ar ELISA, EIA
4.62. Candida antigēna noteikšana ar ELISA, EIA
4.63. Aspergillus antigēna noteikšana ar ELISA, EIA
4.64. IgA klases antivielu pret Bordetella pertussis noteikšana ar ELISA, EIA
4.65. IgG klases antivielu pret Bordetella pertussis noteikšana ar ELISA, EIA
4.66. IgA klases antivielu pret Bordetella pertussis noteikšana ar IB
4.67. IgG klases antivielu pret Bordetella pertussis noteikšana ar IB
4.68. IgG klases antivielu pret Borellia burgdorferi noteikšana likvorā ar ELISA, EIA
4.69. IgM klases antivielu pret Borellia burgdorferi noteikšana likvorā ar ELISA, EIA
4.70. Toxoplasma Gondii IgG klases antivielu aviditātes noteikšana ar ELISA, EIA
4.71. IgG klases specifiskās antivielas pret Trichinella spiralis (apstiprinošais tests - LIA, SIA, RIBA,WB)
4.72. IgG klases specifiskās antivielas pret Echinococcus (apstiprinošais tests - LIA, SIA, RIBA,WB)
4.73. IgG klases specifiskās antivielas pret Taenia solium cisticerkiem (apstiprinošais tests - LIA, SIA, RIBA,WB)
4.74. IgG antivielas pret Taenia solium (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
4.75. IgA klases antivielas pret Toxoplazma gondii (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
4.76. Norovīrusu antigēns (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
4.77. Adenovīrusu antigēns (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
4.78. B hepatīta virsmas antigēns (HbsAg) - kvantitatīvais (imūnhemiluminiscentā metode Ch LIA)
4.79. IgG antivielas pret Bartonella noteikšana ar imūnfermentatīvo metodi (IF)
4.80. IgM antivielas pret Bartonella noteikšana ar imūnfluorescences metodi (IF)
4.81. IgG klases antivielas pret Hg Ehrlichia sp. (netiešā imūnofluorescence IF)
4.82. Cilvēka metapneimovīrusa antigēns (hMPV Ag) ar imūnfluorescences metodi (IF)

5. Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi

Nr.
p.k.

Manipulācijas nosaukums

5.1. Herpes simplex vīrusu 1 un 2 tipu DNS (PCR), kvalitatīvi
5.2. Epšteina-Barra vīrusa DNS ( PCR) kvalitatīvi
5.3. Chlamydia trachomatis rRNS un Neisseria gonorrhoeae rRNS ar izotermiskās amplifikācijas metodi
5.4. Chlamydia trachomatis rRNS ar izotermiskās amplifikācijas metodi
5.5. Neisseria gonorrhoeae rRNS ar izotermiskās amplifikācijas metodi
5.6. Chlamydia trachomatis, Ureaplasma un Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium DNS noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (RT-PCR)
5.7. Trichomona vaginalis DNS ar polimerāzes ķēdes reakciju ar fluorescences detekciju pēc beigu punkta (end point)
5.8. HIV-1 jutības noteikšana pret CCR5 receptoru antagonistiem, izmantojot genotipēšanu (sekvenēšanu)
5.9. HIV-1 rezistences pret antiretrovirāliem medikamentiem noteikšana, izmantojot genotipēšanu (sekvenēšanu)
5.10. T-limfocītu imunofenotipu CD4 (absolūtais skaits, %) un CD8 (absolūtais skaits)
5.11. Cilvēka leikocitārā antigēna HLA B*5701 noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju (PCR)
5.12. Toxoplasma gondii DNS noteikšana ar RT-PCR
5.13. Pneumocystis jirovecii (carinii) DNS noteikšana ar RT-PCR
5.14. Mycobacterium tuberculosis kompleksa DNS un rezistences pret rifampicīnu noteikšana ar RT-PCR
5.15. Bakteriālo meningītu izraisītāju (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Streptococcus agalacticae) DNS noteikšana ar Multiplex PCR
5.16. Bakteriālo pneimoniju izraisītāju (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae) DNS noteikšana ar Multiplex PCR
5.17. Legionella pneumophila DNS noteikšana ar RT-PCR
5.18. Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae DNS noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju (PCR)
5.19. Bordetella pertussis DNS noteikšana ar RT-PCR
5.20. Bordetella parapertussis DNS noteikšana ar RT-PCR
5.21. Meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus (MRSA)/Staphylococcus aureus DNS noteikšana ar RT-PCR
5.22. Meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus (MRSA) Staphylococcus aureus DNS noteikšana ar PCR
5.23. Bakteriālo diareju izraisītāju (Clostridium perfringens, Yersinia enterocolitica, Aeromonas spp., E.coli 0157:H7, E.Coli VTEC) DNS noteikšana ar Multiplex PCR
5.24. Enterohemorāģisko Escherichia coli (EHEC) DNS noteikšana ar RT-PCR
5.25. Leptospira spp 16S RNS noteikšana ar RT-PCR
5.26. Brucella spp DNS noteikšana ar RT-PCR
5.27. Borrelia DNS noteikšana ar RT-PCR
5.28. Ērču encefalīta vīrusa (TBE) RNS noteikšana ar RT-PCR ērcēs
5.29. Ērču encefalīta vīrusa (TBE) RNS noteikšana ar RT-PCR
5.30. Borrelia DNS noteikšana ar molekulāro hibridizāciju ērcēs
5.31. Babesia DNS noteikšana ar molekulāro hibridizāciju ērcēs
5.32. Salmonella spp genotipēšana ar gēla elektroforēzes pulsējošā lauka metodi (Pulse Field Gel Electrophoresis-PFGE)
5.33. Listeria monocytogenes genotipēšana ar Pulse Field Gel Electrophoresis-PFGE
5.34. Streptococcus pneumoniae serotipu noteikšana ar Multiplex PCR
5.35. Neisseria meningitidis serogrupas (sia D gēni B, C, Y, W 135; mynB gens; porA, fet A gēni) noteikšana ar PCR
5.36. Haemophilus influenzae serotipa (ompP2, bexA, cap a-f gēni ) noteikšana ar PCR
5.37. Neisseria meningitidis porA un fetA gēnu noteikšana ar genotipēšanu, MLST (Multilocus Sequencing Typinky)
5.38. Verotoksīnproducējošo Escherichia coli (VTEC) vtx1 un vtx2 gēnu noteikšana ar PCR
5.39. Mycobacterium tuberculosis DNS tipēšana ar spoligotipēšanu
5.40. Mycobacterium tuberculosis DNS tipēšana ar RLFP (Restriction Fragment Length Polymorphism)
5.41. Mycobacterium tuberculosis DNS tipēšana ar MIRU-VNTR (Mycobacterial Interspersed Repetitive Units - Variable Number Tandem Repeat)
5.42. Legionella pneumophila tipēšana ar MLST
5.43. Anaplasma phagocytophilium DNS ērcē noteikšana ar RT-PCR
5.44. Mycobacterium leprae DNS noteikšana ar RT-PCR
5.45. Mycoplasma spp DNS noteikšana ar PCR
5.46. B tipa gripas vīrusu līnijas noteikšana ar PCR
5.47. Parainfluenza virus 1-3, Adenovirus A/B/C/D/E, Coronavirus 229E/NL63, Coronavirus OC43, Rhinovirus A/B/C, Influenza A virus, Respiratory syncytial virus A, Respiratory syncytial virus Bocavirus 1/2/3/4, Influenza B virus, Metapneumovirus, Parainfluenza virus 4, Enterovirus RNS/DNS noteikšana ar Multiplex PCR
5.48. Gripas vīrusu mutāciju, asociēto ar rezistenci pret zālēm, noteikšana ar genotipēšanu (sekvenēšanu)
5.49. Gripas vīrusu mutāciju, asociēto ar rezistenci pret zālēm, noteikšana ar RT-PCR
5.50. Masalu (Rubeola) vīrusa RNS noteikšana ar RT-PCR
5.51. Masaliņu (Rubella) vīrusa RNS noteikšana ar RT-PCR
5.52. Masalu (Rubeola) vīrusa genotipa noteikšana ar genotipēšanu (sekvenēšanu)
5.53. Masaliņu (Rubella) vīrusa genotipa noteikšana ar genotipēšanu (sekvenēšanu)
5.54. Epidēmiskā parotīta vīrusa (Mumps) RNS noteikšana ar RT-PCR
5.55. Epidēmiskā parotīta vīrusa (Mumps) genotipa noteikšana ar genotipēšanu (sekvenēšanu)
5.56. A hepatīta vīrusa (HAV) RNS noteikšana ar RT-PCR
5.57. A hepatīta vīrusa genotipa noteikšana ar genotipēšanu (sekvenēšanu)
5.58. C hepatīta vīrusa genotipa noteikšana ar genotipēšanu (sekvenēšanu)
5.59. E hepatīta vīrusa (HEV) RNS noteikšana ar RT-PCR
5.60. B hepatīta rezistence pret lamivudīnu noteikšana ar PCR
5.61. G hepatīta vīrusa (HGV) RNS noteikšana ar RT-PCR
5.62. HSV 1 DNS, HSV 2 DNS, VZV DNS , EBV DNS , CMV DNS, HHV6 DNS, enterovīrusu RNS noteikšana ar Multiplex PCR
5.63. Enterovīrusu RNS (PCR), kvalitatīvi
5.64. C. diphtheriae DNS noteikšana ar PCR (toksīna produkcijas regulējošā gēna (dtxR) un toksīna gēna (tox) noteikšana)
5.65. Hepatīta B vīrusa DNS ar RT-PCR, kvantitatīvi
5.66. Citomegalovīruss DNS (RT-PCR), kvantitatīvi
5.67. Herpes simplex vīrusa 1 un 2 tipu DNS (RT-PCR), kvantitatīvi
5.68. Varicella zoster vīruss DNS (RT-PCR), kvantitatīvi
5.69. Epšteina-Barra vīruss DNS (RT-PCR), kvantitatīvi
5.70. Enterovīruss RNS, kvantitatīvi (RT PCR)
5.71. A/B gripas vīruss RNS (A gripas vīrusu RNS) (RT-PCR)
5.72. A/B gripas vīruss RNS (B gripas vīrusu RNS) (RT-PCR)
5.73. A gripas vīrusu subtipi (RT-PCR)
5.74. Citomegalovīruss DNS (PCR), kvalitatīvi
5.75. Norovīrusu 1 un 2 tipa RNS (PCR)

6. Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi (bīstamās infekcijas)*

Nr.
p.k.

Manipulācijas nosaukums

6.1.

Bacillus anthracis DNS vides paraugos: BA4plex, Cepheid noteikšana ar RT-PCR

6.2.

Bacillus anthracis DNS noteikšana ar RT-PCR

6.3.

Yersinia pestis DNS noteikšana ar RT-PCR

6.4.

Burkholderia mallei DNS noteikšana ar RT-PCR

6.5.

Francisella tularensis DNS noteikšana ar PCR

6.6.

Cryptosporidium parvum DNS noteikšana ar PCR

6.7.

Chlamydia psittaci DNS noteikšana ar PCR

6.8.

Vibrio cholerae DNS noteikšana ar RT-PCR

6.9.

Clostridium perfringens DNS noteikšana ar RT-PCR

6.10.

Dengue vīrusa RNS noteikšana ar RT-PCR

6.11.

Dengue vīrusa tipa noteikšana ar RT-PCR

6.12.

West-Nile vīrusa RNS noteikšana ar RT-PCR

6.13.

SARS vīrusa RNS noteikšana ar RT-PCR

6.14.

Rabies vīrusa RNS noteikšana ar RT-PCR

6.15.

Chikungunya vīrusu RNS noteikšana ar RT-PCR

6.16.

Japanese encephalitis vīrusa RNS noteikšana ar RT-PCR

6.17.

Yellow fever vīrusa RNS noteikšana ar RT-PCR

6.18.

Crimean-Congo Fever vīrusu RNS noteikšana ar PCR

6.19.

Variola vīrusu DNS noteikšana ar RT-PCR

* Bīstamās infekcijas slimības un 3.-4.patogenitātes mikroorganismu grupas, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem laboratoriskie izmeklējumi jāveic 3. vai 4.bioloģiskās drošības līmeņa laboratorijā.

7. Imūnķīmiskie laboratoriskie izmeklējumi (bīstamās infekcijas)

Nr.
p.k.

Manipulācijas nosaukums

7.1. IgM klases antivielas pret Hanta vīrusiem noteikšana ar IB
7.2. IgG klases antivielas pret Hanta vīrusiem noteikšana ar IB
7.3. IgM klases antivielas pret Hanta vīrusiem noteikšana ar imūnfluorescento analīzi (IF)
7.4. IgM klases antivielas pret Puumala vīrusu noteikšana ar imūnhromotogrāfisko eksprestestu (Ihr)
7.5. IgM klases antivielas pret Dobrava vīrusu noteikšana ar Ihr
7.6. IgM klases antivielas pret Hantaan vīrusu noteikšana ar Ihr
7.7. IgM klases antivielas pret Coxiella Burnetii noteikšana ar IF
7.8. IgG klases antivielas pret Coxiella Burnetii noteikšana ar IF
7.9. IgM klases antivielas pret Rifta ielejas (Rift valley fever) vīrusu noteikšana ar IF
7.10. IgG klases antivielas pret Rifta ielejas (Rift valley fever) vīrusu noteikšana ar IF
7.11. IgG/IgM antivielas pret Dengue vīrusu noteikšana ar Ihr
7.12. IgM klases antivielas pret Chlamydia psitaci noteikšana ar IF
7.13. IgG klases antivielas pret Chlamydia psitaci noteikšana ar IF
7.14. IgM klases antivielas pret Rickettsia typhy noteikšana ar IF
7.15. IgG klases antivielas pret Rickettsia typhy noteikšana ar IF
7.16. IgM klases antivielu pret Chikungunya vīrusu noteikšana ar IF
7.17. IgG klases antivielu pret Chikungunya vīrusu noteikšana ar IF
7.18. IgM klases antivielu pret Sandifly fever vīrusu noteikšana ar IF
7.19. IgG klases antivielu pret Sandifly fever vīrusu noteikšana ar IF
7.20. IgM klases antivielu pret Dengue vīrusu noteikšana ar IF
7.21. IgG klases antivielu pret Dengue vīrusu noteikšana ar IF
7.22. IgM klases antivielu pret SARS Coronavirus noteikšana ar IF
7.23. IgG klases antivielu pret SARS Coronavirus noteikšana ar IF
7.24. IgM klases antivielu pret Flavivīrusiem (TBE, West Nile, Japanese encephalitis, Yellow fever vīrusiem) noteikšana ar IF
7.25. IgG klases antivielu noteikšana pret flavivīrusiem (TBE, West Nile, Japanese encephalitis, Yellow fever vīrusiem) ar IF
7.26. IgM klases antivielu pret Crimean-Congo Fever vīrusu noteikšana ar IF
7.27. IgG klases antivielu pret Crimean-Congo Fever vīrusu noteikšana ar IF
7.28. IgA klases antivielas pret Brucella spp. noteikšana ar ELISA, EIA
7.29. IgM klases antivielas pret Brucella spp. noteikšana ar ELISA, EIA
7.30. IgG klases antivielas pret Brucella spp. noteikšana ar ELISA, EIA
7.31. Vairāku bīstamo bioloģisko aģentu un toksīnu (Bacilus anthracis sporu antigēns, Clostridium botulinum toksīna A antigēns (Clostridium botulinum toxin A), Brucella species (Brucella abortus, mellitensis, suis), Pox vīrusu (Variola virus, vaccinia virus), Ricin (Ricinus Communis), SEB (Staphylococcus aureus Enterotoxin type B, Francesella Tularensis, Yersinia pestis, Vibrio cholerae O1 un O139) noteikšana vides paraugos, izmantojot imūnhromotogrāfisko eksprestestu
7.32. IgM klases antivielas pret Hanta vīrusu (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
7.33. IgG klases antivielas pret Hanta vīrusu (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
7.34. IgM klases antivielas pret Coxiella Burnetii (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
7.35. IgG klases antivielas pret Coxiella Burnetii (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
7.36. IgG klases antivielas pret SARS vīrusu (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
7.37. IgG klases antivielas pret West-Nile vīrusu (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
7.38. IgM klases antivielas pret West-Nile vīrusu (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
7.39. IgM klases antivielas pret Dengue vīrusu (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)
7.40. IgG klases antivielas pret Dengue vīrusu (imūnfermentatīva metode ELISA, EIA)

8. Parazitoloģija

Nr.
p.k.

Manipulācijas nosaukums

8.1. Asins parazīti (mikroskopija)
8.2. Parazīti - vienšūņi, vienšūņu cistas, helmintu oliņas, helmintu fragmenti (mikroskopija)
8.3. Parazīti (makroskopija)"

2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

3. Šo noteikumu 1.4., 1.11., 1.86. un 1.102.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī.

4. Šo noteikumu 1.71.apakšpunkts stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre I.Circene

01.01.2013