Skatītākie tiesību akti

Visi
Mēneša
Publisko iepirkumu likums 15.12.2016. likums/ LV, 254 (5826), 29.12.2016.
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 20.12.2016. likums/ LV, 255 (5827), 30.12.2016.
Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā 20.12.2016. likums/ LV, 255 (5827), 30.12.2016.
Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 22.12.2016. likums/ LV, 254 (5826), 29.12.2016.
Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām" 15.12.2016. likums/ LV, 254 (5826), 29.12.2016.
Grozījumi Maksātnespējas likumā 22.12.2016. likums/ LV, 5 (5832), 05.01.2017.
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" 22.12.2016. likums/ LV, 5 (5832), 05.01.2017.
Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā 20.12.2016. likums/ LV, 255 (5827), 30.12.2016.
Grozījums Krimināllikumā 15.12.2016. likums/ LV, 254 (5826), 29.12.2016.
Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā 15.12.2016. likums/ LV, 254 (5826), 29.12.2016.
Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā 08.12.2016. likums/ LV, 254 (5826), 29.12.2016.
Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 20.12.2016. likums/ LV, 255 (5827), 30.12.2016.
Grozījumi Apsardzes darbības likumā 22.12.2016. likums/ LV, 5 (5832), 05.01.2017.
Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 237/ LV, 9 (5836), 10.01.2017.
Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem" 15.12.2016. likums/ LV, 254 (5826), 29.12.2016.
Grozījums Profesionālās izglītības likumā 22.12.2016. likums/ LV, 5 (5832), 05.01.2017.
Grozījums likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 20.12.2016. likums/ LV, 255 (5827), 30.12.2016.
Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā 15.12.2016. likums/ LV, 254 (5826), 29.12.2016.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldības informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 28.12.2016. noteikumi Nr. 219/ LV, 255 (5827), 30.12.2016.
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 873 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība" Ministru kabineta 03.01.2017. noteikumi Nr. 5/ LV, 5 (5832), 05.01.2017.
Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku" 22.12.2016. likums/ LV, 5 (5832), 05.01.2017.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldības personālresursu un personāla apmācības nodrošināšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.12.2016. noteikumi Nr. 214/ LV, 252 (5824), 27.12.2016.
Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 15.12.2016. likums/ LV, 254 (5826), 29.12.2016.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" Ministru kabineta 10.01.2017. noteikumi Nr. 29/ LV, 16 (5843), 19.01.2017.
Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 46/ LV, 254 (5826), 29.12.2016.
Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumi Nr. 870/ LV, 252 (5824), 27.12.2016.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumi Nr. 871/ LV, 253 (5825), 28.12.2016.
Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā 22.12.2016. likums/ LV, 5 (5832), 05.01.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" Ministru kabineta 10.01.2017. noteikumi Nr. 26/ LV, 11 (5838), 12.01.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju" Ministru kabineta 10.01.2017. noteikumi Nr. 25/ LV, 11 (5838), 12.01.2017.