Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 301

Rīgā 2020. gada 19. maijā (prot. Nr. 34 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 162. nr.; 2016, 62. nr.; 2017, 107. nr.; 2018, 35., 252. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1 sociālie uzņēmumi, kuri par visiem nodarbinātajiem veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vispārējā režīmā (turpmāk - sociālie uzņēmumi);".

2. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs - pasākumā iesaistīti 108 bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki;

4.2.2. specifiskais iznākuma rādītājs - pasākumā atbalstīti 150 pasākuma dalībnieki un sociālie uzņēmumi."

3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pasākuma ietvaros pieejamais maksimālais kopējais attiecināmais finansējums ir 13 648 244 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 11 601 007 euro un valsts budžeta finansējums - 2 047 237 euro."

4. Svītrot 8. punktu.

5. Svītrot 19.2.2.1. apakšpunktu.

6. Izteikt 19.2.2.2. un 19.2.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.2.2. 50 000 euro - pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem, kuru darbības laiks kopš reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir mazāks par trim gadiem;

19.2.2.3. 200 000 euro - pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem, kuru darbības laiks kopš reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir ilgāks par trim gadiem. Finanšu atbalstu nosaka atbilstoši saimnieciskās darbības apjomam, nepārsniedzot 50 procentus no vidējā apgrozījuma pēdējos trijos gados un 50 procentus no apgrozījuma pēdējā gadā (izvēlas mazākā aprēķinātā rādītāja vērtību). Ja atbilstoši apgrozījumam aprēķinātais finanšu atbalsta apmērs ir mazāks par 50 000 euro, bet biznesa plāna īstenošanai ir nepieciešams lielāks finanšu atbalsts, to nosaka atbilstoši biznesa plānam, bet nepārsniedzot 50 000 euro;".

7. Papildināt noteikumus ar 19.2.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.2.1 sociālajiem uzņēmumiem, kuru mērķis ir šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minēto mērķa grupu integrācija darba tirgū, finanšu atbalstu šo noteikumu 19.2.2.2. un 19.2.2.3. apakšpunktā minētajā apmērā piešķir, ja atlīdzības izmaksas šo mērķa grupu nodarbinātajiem ir vismaz 40 procentu apmērā no kopējās finanšu atbalsta summas biznesa plāna īstenošanas periodā;".

8. Izteikt 19.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.3. ja sociālā uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir biedrība vai nodibinājums, finanšu atbalsta apmēra noteikšanā ņem vērā biedrības vai nodibinājuma darbības ilgumu un finanšu rādītājus, kas minēti šo noteikumu 19.2.2.3. apakšpunktā;".

9. Izteikt 19.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.1 šo noteikumu 19.2.1. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu piešķir, ievērojot saimnieciskā izdevīguma principu un ja tas nepieciešams biznesa plāna sociālā mērķa sasniegšanai:

19.2.1 1. ilgtermiņa materiālajiem ieguldījumiem, kas ietver aprīkojuma, iekārtu un transportlīdzekļu iegādi, nomu un amortizāciju. Sociālajiem uzņēmumiem, kuru mērķis ir šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minēto mērķa grupu integrācija darba tirgū, finanšu atbalstu piešķir tādiem ilgtermiņa materiālajiem ieguldījumiem, kas tieši saistīti ar šo mērķa grupu nodarbināto darba pienākumu izpildi;

19.2.1 2. ilgtermiņa nemateriālajiem ieguldījumiem, kas ietver patentu, licenču, prečzīmju, firmas zīmju, koncesiju un datorprogrammu iegādes izmaksas;

19.2.1 3. apgrozāmajiem līdzekļiem, kas ietver izejvielu un materiālu iegādes izmaksas, kā arī citas izmaksas, izņemot atlīdzības, ilgtermiņa materiālo un nemateriālo ieguldījumu, apmācību un konsultāciju izmaksas;".

10. Izteikt 20.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.4. šo noteikumu 17.1., 17.4., 17.5.1 un 17.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot izmaksas transporta nomas pakalpojumiem un transporta pakalpojumu pirkšanai;".

11. Izteikt 36.2. un 36.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.2. pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina datu pieejamību par šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas nodarbinātību divu gadu laikā pēc tās dalībnieku dalības pasākumā;

36.3. atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.-2020. gada plānošanas periodā, un pārskatā par projekta dalībniekiem noteiktajiem datiem uzkrāj informāciju par šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto mērķa grupu un pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina šo datu pieejamību izvērtēšanai;".

12. Papildināt 36.8. apakšpunktu aiz vārdiem "dalībniekiem" ar vārdiem "un sociālajiem uzņēmumiem".

13. Papildināt 44. punktu aiz vārdiem "tiešajām mērķa grupas nodrošinājuma izmaksām" ar vārdiem "finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris (turpmāk - atbalsta sniedzējs)".

14. Aizstāt 45. punkta ievaddaļā vārdus "sociālajiem uzņēmumiem, ievēro šādus nosacījumus" ar vārdiem "sociālajiem uzņēmumiem, atbalsta sniedzējs ievēro šādus nosacījumus".

15. Izteikt 45.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.2. pirms lēmuma pieņemšanas par de minimis atbalsta piešķiršanu pārbauda, vai pasākuma dalībnieka vai sociālā uzņēmuma minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (pasākuma dalībniekiem vai sociālajiem uzņēmumiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013) vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā (pasākuma dalībniekiem vai sociālajiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;".

16. Aizstāt 45.4. apakšpunktā vārdus un skaitļus "Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā".

17. Aizstāt 46. un 47. punktā vārdus "Sadarbības partneris" ar vārdiem "Atbalsta sniedzējs".

18. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu, Komisijas regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktu un 8. pantu un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu atbilstoši šo regulu darbības termiņam."

19. Papildināt V nodaļu ar 48.1 un 48.2 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata dienu, kad stājies spēkā lēmums par šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētā finanšu atbalsta un konsultāciju atbalsta piešķiršanu.

48.2 Ja pasākuma dalībnieks vai sociālais uzņēmums ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 prasības, tam ir pienākums atmaksāt attiecīgajam atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes regulu (ES) Nr. 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad de minimis atbalsts tika izmaksāts pasākuma dalībniekam vai sociālajam uzņēmumam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) Nr. 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

20. Papildināt noteikumus ar 51. un 52. punktu šādā redakcijā:

"51. Grozījumus šo noteikumu 3.1.1 apakšpunktā, ar kuriem nosaka prasību par visiem nodarbinātajiem veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vispārējā režīmā, nepiemēro, ja lēmums par finanšu atbalsta piešķiršanu sociālajam uzņēmumam ir pieņemts līdz 2020. gada 25. maijam.

52. Grozījumus šo noteikumu 19.2.2., 19.2.2.1 un 19.2.1 apakšpunktā, ar kuriem nosaka prasības finanšu atbalsta piešķiršanai, piemēro šo noteikumu 32. punktā minētajiem finanšu atbalsta pieteikumiem, kas iesniegti sadarbības partnerim pēc 2020. gada 25. maija."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

21.05.2020