Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 4

Ventspilī 2020. gada 14. februārī (prot. Nr. 4; 9. §)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ventspils pilsētā fiziskām personām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – Nodokļa atvieglojumi) fiziskām personām par Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem nekustamiem īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību šo Noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par Nodokļu atvieglojumu piešķiršanu pieņem Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa (turpmāk – Finanšu nodaļa).

3. Finanšu nodaļas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību nodokļa maksātājs var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmērs un objekti

4. Nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir šādām nodokļa maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

4.1. 90% apmērā – personai, kurai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss;

4.2. 90% apmērā – atsevišķi dzīvojošam pensionāram un atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kuriem piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;

4.3. 70% apmērā – personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;

4.4. 50% apmērā – politiski represētai personai;

4.5. 50% apmērā, bet ne vairāk par 500 euro taksācijas gadā – personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gadā ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam nekustamajā īpašumā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Nodokļa atvieglojums piemērojams arī, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā punktā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram nekustamajā īpašumā ir deklarētā dzīvesvieta.

5. Nodokļa atvieglojumi Noteikumu 4. punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām tiek piešķirti par objektiem, kas minēti likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā un tiem piekritīgo zemi, tai skaitā:

5.1. par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;

5.2. par dzīvojamo māju palīgēkām un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžām (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

6. Ja nekustamais īpašums (zeme vai ēka), par kuru personai ir tiesības saņemt Nodokļa atvieglojumus, tikai daļēji atbilst šo Noteikumu prasībām, tad Nodokļa atvieglojumus piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi un kārtība

7. Noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētajām kategorijām Nodokļa atvieglojumu piešķiršanas periods ir periods, kurā nodokļa maksātājs atbilst Noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktā noteiktajam statusam, balstoties uz Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas Sociālais dienests" datiem. Nodokļa atvieglojumi tiek piemēroti sākot ar nākamo kalendāro mēnesi, kad personai ir piešķirts attiecīgais statuss. Tiesības uz Nodokļa atvieglojumu saņemšanu izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi, kad persona attiecīgo statusu ir zaudējusi.

8. Noteikumu 4.4. apakšpunktā minētajai kategorijai Nodokļa atvieglojumus piešķir ar nākamo mēnesi, kad pašvaldībā ir iesniegti Noteikumu 11. punktā norādītie dokumenti un pārbaudīta to atbilstība Noteikumu nosacījumiem.

9. Noteikumu 4.5. apakšpunktā minētajai kategorijai Nodokļa atvieglojumus piešķir sekojoši:

9.1. ja persona atbilst Noteikumu 4.5. apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem taksācijas gada 1. janvārī, Nodokļa atvieglojumus piešķir par pilnu taksācijas gadu;

9.2. ja Noteikumu 4.5. apakšpunktā noteiktie nosacījumi personai iestājas pēc taksācijas gada 1. janvāra, Nodokļa atvieglojumus piešķir ar nākamo mēnesi pēc šo nosacījumu iestāšanās.

10. Noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētajām kategorijām Nodokļa atvieglojumus piešķir, pamatojoties uz Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas Sociālais dienests" datiem par pieņemtajiem lēmumiem, nosūtot attiecīgu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu (turpmāk – Nodokļa maksāšanas paziņojums).

11. Noteikumu 4.4. apakšpunktā minētajai kategorijai Nodokļa atvieglojumu saņemšanai personai jāiesniedz Finanšu nodaļai politiski represētās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) un iesniegums par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Pēc personas atbilstības šo Noteikumu prasībām pārbaudes, Nodokļa atvieglojumu piešķir, nosūtot attiecīgu Nodokļa maksāšanas paziņojumu.

12. Noteikumu 4.5. apakšpunktā minētajai kategorijai:

12.1. ja persona atbilst Noteikumu 4.5. apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem taksācijas gada 1. janvārī, Nodokļa atvieglojumus piešķir, pamatojoties uz datiem, kas pašvaldībai tiek nodoti atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 31 daļai, nosūtot attiecīgu Nodokļa maksāšanas paziņojumu;

12.2. ja Noteikumu 4.5. apakšpunktā noteiktie nosacījumi iestājas pēc taksācijas gada 1. janvāra, tad Nodokļa atvieglojumus piešķir, pamatojoties uz personas rakstisku iesniegumu Finanšu nodaļai, izvērtējot personas atbilstību šo Noteikumu prasībām un nosūtot attiecīgu Nodokļa maksāšanas paziņojumu. Par bērniem, kuru vecums ir 18 un vairāk gadi (vecumā līdz 24 gadiem), iesniegumam jāpievieno izziņa no mācību iestādes, kas apliecina, ka bērni mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

IV. Noslēguma jautājums

13. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ventspils pilsētas domes 2010. gada 16. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ventspils pilsētā fiziskām personām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš
Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2020. gada 14. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ventspils pilsētā fiziskām personām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība"
Paskaidrojuma raksta sadaļaNorādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu grozījuma nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ventspils pilsētā fiziskām personām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība" (turpmāk – Saistošie noteikumi) sagatavoti, nosakot kārtību, kādā pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) atvieglojumus likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. pantā noteiktajām NĪN maksātāju kategorijām, kā arī noteiktu papildus NĪN maksātāju kategorijas, kuras tiesīgas saņemt NĪN atvieglojumus.

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai atbilstoši izmaiņām likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" aktualizētu kārtību, ko līdz šim regulēja 2010. gada 16. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ventspils pilsētā fiziskām personām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība", kas ar šo Saistošo noteikumu pieņemšanu zaudēs spēku.

2. Īss saistošo noteikumu grozījumu satura izklāstsŠie Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir NĪN atvieglojumus par Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, tai skaitā:

1) nosaka NĪN maksātāju kategorijas un nodokļa atvieglojuma apmēru;

2) objektus, par ko piešķir NĪN atvieglojumus;

3) nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību un iesniedzamos dokumentus;

4) nodokļa maksātājam nosūtītā NĪN maksāšanas paziņojuma apstrīdēšanas kārtību.

3. Informācija par saistošo noteikumu grozījuma ietekmi uz pašvaldības budžetuSalīdzinājumā ar spēkā esošajiem 2010. gada 16. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 4, Saistošie noteikumi neradīs papildus ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par saistošo noteikumu grozījuma ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumu pieņemšana neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmJautājums par Saistošajiem noteikumiem izskatīts Ventspils pilsētas domes Likumības komisijas 2019. gada 21. novembra sēdē, Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020. gada 7. februāra sēdēs.
6. Informācija par sabiedrisko apspriešanu, saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināmas.
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš
24.03.2020