Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 4

Jūrmalā 2020. gada 20. februārī (prot. Nr. 3, 13. p.)

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta pirmo un 2.4 daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 95 (5667), 2017, Nr. 52 (5879), 2018, Nr. 96 (6182), 2019, Nr. 48 (6387)) šādu grozījumu:

Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2016. gada 21. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 10
(prot. Nr. 5, 19. p.)

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā vidējo izmaksu aprēķins atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 "Noteikumu par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

Nr. Nosaukums EKK Izmaksas vienam audzēknim mēnesī 2019. gadā
1.1. Atalgojums 1100 164.76
2.1. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1200 53.56
3.1. Komandējumi un dienesta braucieni 2100 0.01
4. Pakalpojumi 2200 19.93
4.1. Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210 0.36
4.2. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 15.18
4.3. Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 0.66
4.4. Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 2240 3.07
4.5. Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi 2250 0.19
4.6. Īres un nomas maksa 2260 0.47
5. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 2300 5.91
5.1. Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 1.83
5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1.09
5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas 2340 0.05
5.4. Kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas materiāli 2350 1.62
5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus) (EKK2363)) 2360 0.45
5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 2370 0.87
6. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0.00
7. Kopā pašvaldību līdzekļi   244.17
8. Pamatlīdzekļu nolietojums   16.98
9. Kopējie izdevumi   261.15
10. Valsts mērķdotācija   34.45
11. Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 1. septembrī   871
12. Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1. septembrī   540
13. Izglītojamo skaits kopā   1411
14. Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumam   295.60
15. Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā   205.57

"

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 20. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Jūrmalas pilsētas dome ir veikusi pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā vidējo izmaksu aprēķinu atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 "Noteikumu par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei". Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo vidējo izmaksu aprēķins.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 10 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu" 4. punktu Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļa kārtējam saimnieciskajam gadam aprēķina maksimālo pašvaldības atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī par pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanu privātajā izglītības iestādē.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2020. gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu izglītojamo no pusotra gada līdz četru gadu vecumam palielinās par 16.40 EUR mēnesī, par obligātā izglītības vecuma bērnu palielinās par 16.64 EUR mēnesī. Līdz ar to šobrīd noslēgto 75 līgumu izpildei līdz 2020. gada beigām papildu nepieciešami 13200 EUR.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo pašvaldības atbalsts 2020. gadā par vienu izglītojamo vecumā no pusotra līdz četriem gadiem, kas ir skaitliski lielākā daļa atbalstāmo personu, būs lielāks.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

05.03.2020