Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 22.12.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.566

Rīgā 2007.gada 21.augustā (prot. Nr.46 32.§)
Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2009.gadā

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1468)

Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 14.panta 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākuma - mērķdotāciju pašvaldību investīcijām (turpmāk - mērķdotācija) - piešķiršanas, izlietošanas un uzraudzības kārtību.

2. Mērķdotācijas piešķiršanas mērķis ir veicināt pašvaldību infrastruktūras sakārtošanu un attīstību, nodrošinot priekšnosacījumus pašvaldību funkciju efektīvai veikšanai un valsts teritorijas līdzsvarotai attīstībai.

3. Mērķdotācijas piešķir no finansējuma, kas šim mērķim saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas budžetā.

4. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk - aģentūra) nodrošina mērķdotāciju pieprasījumu pieņemšanu un izvērtēšanu, kā arī mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām un to izlietošanas uzraudzību.

II. Mērķdotācijas piešķiršanas nosacījumi

5. Mērķdotācijas saņēmējs ir pašvaldības dome.

6. Mērķdotācijas piešķir 2006. vai 2007.gada valsts budžeta programmā 03.00.00 "Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām" uzsākto pašvaldību investīciju projektu aktivitāšu pabeigšanai, kuru īstenošanai ir piešķirta nepilna apmēra mērķdotācija (mazāk par projekta pieteikumā plānoto attiecīgajam budžeta gadam) vai projekta pieteikumā bija plānots mērķdotācijas finansējums projekta turpināšanai.

7. Mērķdotācijas piešķir:

7.1. izglītības iestāžu (pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības, speciālās izglītības iestāžu un internātskolu, mākslas un mūzikas skolu, sporta zāļu un laukumu) infrastruktūras atjaunošanai vai attīstībai;

7.2. kultūras iestāžu (kultūras namu, tautas namu, brīvdabas estrāžu, bibliotēku, muzeju, koncertzāļu) infrastruktūras atjaunošanai vai attīstībai un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanai;

7.3. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, dienas aprūpes centru, krīzes centru un grupu māju) un veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras atjaunošanai vai attīstībai;

7.4. ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas un novadīšanas infrastruktūras sakārtošanai apdzīvotās vietās, kurās ir mazāk nekā 200 iedzīvotāju, kā arī siltumapgādes, ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanai vai attīstībai.

8. Mērķdotācijas iegulda objektos, kas ir pašvaldības īpašumā vai mērķdotācijas saņemšanas brīdī ir nomā (no citām pašvaldībām vai valsts institūcijām) vismaz uz turpmākajiem 20 gadiem, ja pašvaldības nomas tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

9. Pašvaldības investīciju projekta aktivitātes nepieciešams pabeigt 24 kalendāra mēnešos.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1468)

10. Viena pašvaldības investīciju projekta maksimāli pieļaujamais apmērs kārtējā budžeta gadā ir 2000000 latu.

11. Pašvaldības dome nodrošina pašvaldības investīciju projekta līdzfinansējuma daļu saskaņā ar pašvaldības teritorijas attīstības indeksu (1.pielikums).

12. Līdzfinansējuma nodrošinājums nav obligāts pašvaldību internātskolu, pašvaldību speciālo internātskolu, pašvaldību sanatorijas tipa internātskolu un speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras atjaunošanas vai attīstības projektiem.

13. Pašvaldības investīciju projekta ietvaros atbalsta šādas aktivitātes:

13.1. jaunu objektu būvniecība, ja no 2006. vai 2007.gada valsts budžeta programmas 03.00.00 "Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām" piešķirts finansējums tehniskā projekta izstrādei vai uzsākta jauna objekta būvniecība;

13.2. esošo objektu renovācija, rekonstrukcija, restaurācija;

13.3. telpu kosmētiskais remonts;

13.4. iebūvētā aprīkojuma un iebūvēto mēbeļu iegāde un uzstādīšana.

14. Par attiecināmām izmaksām pašvaldības investīciju projektā uzskata šādas izmaksas:

14.1. no mērķdotācijas finansējuma:

14.1.1. būvniecības izmaksas;

14.1.2. telpu iekšējās apdares izmaksas;

14.1.3. būvniecības tehniskajā projektā paredzētā iebūvētā aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas darbu izmaksas;

14.2. no pašvaldības līdzfinansējuma:

14.2.1. būvniecības izmaksas;

14.2.2. telpu iekšējās apdares izmaksas;

14.2.3. būvniecības tehniskajā projektā paredzētā iebūvētā aprīkojuma un iebūvēto mēbeļu iegādes un uzstādīšanas darbu izmaksas;

14.2.4. citas ar projekta ieviešanu saistītās izmaksas (izņemot šo noteikumu 15.punktā minētās izmaksas).

15. Par neattiecināmām izmaksām pašvaldības investīciju projektā uzskata šādas izmaksas:

15.1. izmaksas, kas veiktas pirms likuma par valsts budžetu kārtējam gadam spēkā stāšanās;

15.2. izmaksas, kas nav paredzētas projektā;

15.3. izmaksas, kas saistītas ar mazvērtīga inventāra un apgrozāmo līdzekļu iegādi;

15.4. izmaksas, kas pārsniedz projekta pieteikumā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

15.5. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem;

15.6. izmaksas, kas finansētas no citām programmām;

15.7. procentu maksājumus, maksājumus par naudas pārskaitījumiem, komisijas maksas un tamlīdzīgus maksājumus;

15.8. soda naudas, līgumsodus un kavējuma procentus, naudas sodus un tiesvedības izdevumus;

15.9. nekustamā īpašuma pirkuma vai nomas izmaksas;

15.10. izmaksas, kas attiecas uz izpirkumnomas (līzinga) un nomas darījumiem;

15.11. komandējumu un darba braucienu izmaksas;

15.12. iepirkumu procedūras nodrošināšanas izmaksas;

15.13. pašvaldības darbinieku prēmijas un dāvanas;

15.14. pašvaldības administratīvās izmaksas projekta īstenošanas gaitā.

16. Neattiecināmās izmaksas pašvaldība sedz no pašvaldības budžeta.

III. Pašvaldību investīciju projektu pieteikumu iesniegšana

17. Aģentūra laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī aģentūras un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas mājas lapā internetā izsludina pašvaldību investīciju projektu pieteikumu pieņemšanu šādos termiņos:

17.1. mērķdotācijas saņemšanai no 2008.gada finanšu līdzekļiem - līdz 2007.gada 1.oktobrim;

17.2. mērķdotācijas saņemšanai no 2009.gada finanšu līdzekļiem - līdz 2008.gada 1.februārim (projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš nav īsāks par diviem mēnešiem);

17.3. (svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1468).

(Grozīts ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.188)

18. Pašvaldību investīciju projektu pieteikumus noraida, ja tie saņemti pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

19. Pašvaldības dome - investīciju projekta iesniedzējs - sagatavo mērķdotācijas pieprasījumu, aizpildot pašvaldības investīciju projekta pieteikuma veidlapu (2.pielikums).

20. Pašvaldības investīciju projekta pieteikums (turpmāk - projekta pieteikums) sastāv no aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas un šādiem pievienotajiem dokumentiem:

20.1. plānošanas reģiona atzinums par projekta atbilstību plānošanas reģiona attīstības prioritātēm;

20.2. pašvaldības domes lēmums par dalību projekta īstenošanā, garantējot līdzfinansējuma summu;

20.3. sertificēta būvinženiera sastādīta un apstiprināta būvniecības izdevumu tāme vai līguma kopija par projektā paredzēto darbu izpildi;

20.4. pašvaldības īpašuma (objekta, kurā paredzētas projekta aktivitātes) tiesības apliecinoša dokumenta vai zemesgrāmatā ierakstīta nomas līguma apliecināta kopija, lai apstiprinātu pašvaldības tiesības veikt ieguldījumu;

20.5. pašvaldības domes priekšsēdētāja apliecinājums (3.pielikums);

20.6. citi dokumenti, kas pamato pašvaldības investīciju projektā iekļautās izmaksas.

21. Projekta pieteikumu aģentūrā iesniedz personīgi vai nosūtot to pa pastu ierakstītā vēstulē, vai elektroniska dokumenta veidā, kas noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (turpmāk - elektroniskā veidā).

22. Iesniedzot projekta pieteikumu (personīgi, pa pastu vai elektroniskā veidā) norāda:

22.1. adresātu;

22.2. projekta pieteikuma iesniedzēja pilnu nosaukumu un adresi;

22.3. projekta nosaukumu;

22.4. atzīmi "Pieprasījums mērķdotācijas saņemšanai pašvaldību investīcijām".

23. Projekta pieteikumu personīgi vai pa pastu iesniedz vienā vai vairākās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs vai kastēs divos eksemplāros - oriģinālu un kopiju. Uz projekta pieteikuma veidlapas attiecīgi norāda "oriģināls" vai "kopija".

24. Ja projekta pieteikumu neiesniedz elektroniskā veidā, projekta pieteikuma oriģinālam pievieno projekta pieteikuma veidlapas elektronisko versiju disketē vai kompaktdiskā.

24.1 (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1468)

IV. Pašvaldību investīciju projektu pieteikumu vērtēšana un mērķdotāciju piešķiršana

25. Projektu pieteikumus vērtē:

25.1. atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums);

25.2. atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un specifiskajam vērtēšanas kritērijam (5.pielikums).

26. Projektu pieteikumus atbilstoši administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē aģentūra.

27. Projektu pieteikumus atbilstoši specifiskajam vērtēšanas kritērijam vērtē vērtēšanas komisija.

28. Vērtēšanas komisijā iekļauj pa vienam pārstāvim no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Kultūras ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Veselības ministrijas un Vides ministrijas, kā arī divus pārstāvjus no aģentūras.

29. Vērtēšanas komisijas personālsa­stāvu apstiprina aģentūras direktors.

30. Vērtēšanas komisiju vada aģentūras pārstāvis. Komisijas darbā novērotāju statusā var piedalīties plānošanas reģionu pārstāvji.

31. Ja projekta pieteikumā mērķdotācijas saņemšanai no 2008.gada finanšu līdzekļiem iekļautā informācija ir neprecīza vai neatbilst kādam no administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, projekta pieteikumu pēc administratīvās atbilstības novērtēšanas precizē šādā kārtībā:

31.1. divu darbdienu laikā pēc projekta pieteikuma administratīvās atbilstības novērtēšanas aģentūra pa pastu un uz projekta iesniedzēja norādīto faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi nosūta pašvaldībai papildinformācijas pieprasījumu;

31.2. divu darbdienu laikā pēc papild­informācijas pieprasījuma nosūtīšanas pašvaldība pieprasīto papildinformāciju iesniedz aģentūrā personīgi, sūtot pa pastu vai uz aģentūras norādīto faksa numuru vai nosūtot uz oficiālo elektroniskā pasta adresi (elektroniskā veidā iesniegtajiem projekta pieteikumiem).

32. Aģentūra pēc papildinformācijas iesniegšanas termiņa beigām projekta pieteikumu atbilstoši administratīvajiem kritērijiem vērtē atkārtoti.

33. Ja projekta pieteikumā, ko iesniedz mērķdotācijas saņemšanai no 2009.gada finanšu līdzekļiem, iekļautā informācija ir neprecīza vai neatbilst kādam no administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, projekta pieteikumu pēc administratīvās atbilstības novērtēšanas precizē šādā kārtībā:

33.1. piecu darbdienu laikā pēc projekta pieteikuma administratīvās atbilstības novērtēšanas aģentūra pa pastu un uz projekta iesniedzēja norādīto faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi nosūta pašvaldībai papildinformācijas pieprasījumu;

33.2. pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc papildinformācijas pieprasījuma nosūtīšanas pieprasīto papildinformāciju iesniedz aģentūrā personīgi, sūtot pa pastu vai uz aģentūras norādīto faksa numuru vai nosūtot uz oficiālo elektroniskā pasta adresi (elektroniskā veidā iesniegtajiem projekta pieteikumiem).

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1468)

34. Aģentūra pēc papildinformācijas iesniegšanas termiņa beigām projekta pieteikumu atbilstoši administratīvajiem kritērijiem vērtē atkārtoti.

35. Aģentūra sagatavo un iesniedz izskatīšanai vērtēšanas komisijā ziņojumu par projekta pieteikuma novērtējumu atbilstoši administratīvajiem kritērijiem.

36. Vērtēšanas komisija izskata un sniedz atzinumu par šo noteikumu 35.punktā minēto ziņojumu.

37. Pamatojoties uz šo noteikumu 36.punktā minēto vērtēšanas komisijas atzinumu, aģentūra pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

37.1. par projekta pieteikuma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un tā virzīšanu vērtēšanai atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un specifiskajam vērtēšanas kritērijam, ja projekta pieteikums atbilst visiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

37.2. par projekta pieteikuma noraidīšanu, ja tas neatbilst kādam no administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

38. Ja aģentūra pieņēmusi lēmumu par projekta pieteikuma neatbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tā 10 darbdienu laikā pa pastu nosūta pašvaldībai pamatotu atteikumu.

39. Aģentūra izvērtē projekta pieteikuma atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, sagatavo un iesniedz vērtēšanas komisijā ziņojumu par vērtēšanas rezultātiem.

40. Vērtēšanas komisija izvērtē projektu pieteikumu atbilstību specifiskajam vērtēšanas kritērijam un, pamatojoties uz katra vērtēšanas komisijas locekļa vērtējumu, apkopo vērtējumu par katru projekta pieteikumu.

41. Pēc vērtēšanas komisijas ierosinājuma projektu pieteikumu vērtēšanas laikā aģentūra var veikt pārbaudi atsevišķa projekta pieteikuma īstenošanas vietā.

42. Vērtēšanas komisija atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam apkopo vērtēšanā atbilstoši kvalitātes un specifiskajam vērtēšanas kritērijam iegūto punktu skaitu, sarindo projektu pieteikumus atbilstoši vērtēšanā iegūtajam punktu skaitam un sniedz aģentūrai priekšlikumu par pašvaldību investīciju projektu prioritāro sarakstu.

43. Finansējumu pašvaldību investīciju projektu īstenošanai piešķir prioritārā secībā pēc projektu pieteikumu vērtēšanā iegūto punktu skaita atbilstoši šo noteikumu 3.punktā minētajam finansējumam.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1468 redakcijā)

44. Pamatojoties uz šo noteikumu 42.punktā minēto priekšlikumu un saskaņā ar šo noteikumu 43.punktu, aģentūras direktors pieņem lēmumu par:

44.1. pašvaldību investīciju projekta atbalstīšanu;

44.2. pašvaldību investīciju projekta noraidīšanu.

45. Aģentūra 10 darbdienu laikā informē pašvaldību par pieņemto lēmumu, kā arī norāda attiecīgajam projektam vērtēšanā piešķirto punktu skaitu.

46. Pēc šo noteikumu 44.punktā minētā lēmuma pieņemšanas aģentūra ievieto informāciju par vērtēšanas rezultātiem aģentūras mājas lapā internetā, norādot arī katram pašvaldību investīciju projektam piešķirto kopējo punktu skaitu.

47. Lai pieprasītu 2008.gada finansējumu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija līdz 2007.gada 1.novembrim iesniedz Finanšu ministrijā aģentūras sagatavoto atbalstāmo pašvaldību investīciju projektu sarakstu un pašvaldību plānotās ilgtermiņa saistības.

48. Lai pieprasītu 2009.gada finansējumu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija aģentūras sagatavoto atbalstāmo pašvaldību investīciju projektu sarakstu un pašvaldību plānotās ilgtermiņa saistības iekļauj Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts budžeta pieprasījumā 2009.gadam un līdz 2008.gada 1.jūlijam iesniedz to Finanšu ministrijā.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1468 redakcijā)

49. Aģentūra nodrošina atsevišķa konta atvēršanu Valsts kasē katram likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajam pašvaldību investīciju projektam.

50. Pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam spēkā stāšanās aģentūra mērķdotāciju ieskaita attiecīgās pašvaldības kontā Valsts kasē saskaņā ar aģentūrai apstiprināto finansēšanas plānu attiecīgajā budžeta gadā:

50.1. pirmajā pašvaldību investīciju projekta īstenošanas gadā - avansā 50 procentu apmērā no projektam piešķirtās mērķdotācijas summas attiecīgajā budžeta gadā;

50.2. finansējuma atlikumu no pašvaldību investīciju projektam piešķirtās mērķdotācijas summas - attiecīgajā budžeta gadā 10 darbdienu laikā pēc projektā paredzētos izdevumus pamatojošo dokumentu saņemšanas un projekta attiecināmo izmaksu atbilstības pārbaudes.

V. Mērķdotācijas izlietošana un mērķdotācijas izlietošanas uzraudzība

51. Pašvaldība izlieto pašvaldību investīciju projektam kārtējam gadam piešķirto mērķdotāciju līdz attiecīgā gada 31.decembrim.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1468)

52. Pašvaldība pēc investīciju projekta aktivitāšu ieviešanas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc saimnieciskā gada beigām iesniedz aģentūrā pārskatu par projekta īstenošanu (turpmāk - pārskats) (6.pielikums).

53. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir atbildīgs par projekta īstenošanu tiesību aktos noteiktajā kartībā un atbilstoši projektam, kā arī par pārskata iesniegšanu aģentūrā noteiktajā termiņā.

54. Visas izmaiņas investīciju projektā noteiktā mērķa ietvaros, kuras attiecas uz projekta aktivitātēm, pašvaldības dome saskaņo ar aģentūru.

55. Aģentūra pārbauda pārskatus un novērtē to atbilstību projekta pieteikumā minētajām plānotajām aktivitātēm.

56. Projekta īstenošanas laikā aģentūra izlases veidā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Pārbaužu skaits nedrīkst būt mazāks par pieciem procentiem no projektu skaita, kas ir saņēmuši mērķdotāciju. Aģentūrai ir tiesības iepazīties ar grāmatvedības, finanšu un citiem dokumentiem, kas attiecas uz pašvaldību investīciju projekta maksājumiem un tā īstenošanu.

57. Ja šo noteikumu 55. un 56.punktā minētajās pārbaudēs aģentūra konstatē neatbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumā, pašvaldības dome divu mēnešu laikā neatbilstību novērš.

58. Ja noteiktajā termiņā pašvaldība konstatēto neatbilstību nenovērš, tad pašvaldības dome mēneša laikā atmaksā mērķdotācijas daļu par nepamatoti veiktajiem izdevumiem aģentūras norādītajā kontā Valsts kasē.

59. Divu mēnešu laikā pēc saimnieciskā gada beigām aģentūra iesniedz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā pārskatu par pašvaldību investīciju projektu īstenošanas gaitu iepriekšējā gadā.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.566
Pašvaldību investīciju projektiem piešķiramā maksimālā atbalsta intensitātes noteikšana atbilstoši rajona, pagasta vai novada teritorijas attīstības indeksam

(Pielikums grozīts ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.188)

Teritorijas attīstības indeksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteiku­miem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām (1., 2. un 3.tabula).

1.tabula

Nr. p.k.

Pilsētas un novadi, kuru sastāvā ir pilsētas*

teritorijas attīstības indekss (intervāls)

valsts budžeta
mērķdotācija (%)

pašvaldības
līdzfinansējums (%)

1.

zemāks par - 1,836

90

10

2.

intervālā no - 1,836 līdz - 1,101

80

20

3.

intervālā no - 1,100 līdz - 0,554

70

30

4.

intervālā no - 0,553 līdz 0,310

60

40

5.

augstāks par 0,310

50

50

2.tabula

Nr. p.k.

Pagasti, kā arī novadi, kuru sastāvā ir tikai pagasti**

teritorijas attīstības indekss (intervāls)

valsts budžeta
mērķdotācija (%)

pašvaldības
līdzfinansējums (%)

1.

zemāks par - 0,731

90

10

2.

intervālā no - 0,731 līdz - 0,388

80

20

3.

intervālā no - 0,387 līdz - 0,098

70

30

4.

intervālā no - 0,097 līdz 0,170

60

40

5.

augstāks par 0,170

50

50

3.tabula

Nr. p.k.

Rajonu pašvaldības***

teritorijas attīstības indekss (intervāls)

valsts budžeta
mērķdotācija (%)

pašvaldības
līdzfinansējums (%)

1.

zemāks par - 0,621

90

10

2.

intervālā no - 0,621 līdz - 0,313

80

20

3.

intervālā no - 0,312 līdz - 0,013

70

30

4.

intervālā no - 0,012 līdz 0,154

60

40

5.

augstāks par 0,154

50

50

Piezīmes.

1. * Izmanto, ja mērķdotācijai piesakās tāda novada dome, kura sastāvā ir vismaz viena pilsēta.

2. ** Izmanto, ja mērķdotācijai piesakās tāda novada dome, kura sastāvā ir tikai pagasti.

3. *** Izmanto, ja mērķdotācijai piesakās rajona padome.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.566

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1468)

KN566P2_PAGE_2.JPG (56654 bytes)

KN566P2_PAGE_3.JPG (90127 bytes)

KN566P2_PAGE_4.JPG (89644 bytes)

KN566P2_PAGE_5.JPG (85207 bytes)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.566
KN566P3P3_PAGE_1.JPG (101924 bytes)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.566
Pašvaldību investīciju projektu pieteikumu administratīvās atbilstības vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritēriji

Atbilst
/jā

Neatbilst
/nē

Neattiecas

1.

Projekta pieteikums iesniegts atbilstošā atbalsta jomā

1.1.

izglītības iestāžu (pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības, speciālās izglītības iestāžu un internātskolu, mākslas un mūzikas skolu, sporta zāļu un laukumu) infrastruktūras atjaunošana vai attīstība

1.2.

kultūras iestāžu (kultūras namu, tautas namu, brīvdabas estrāžu, bibliotēku, muzeju, koncertzāļu) infrastruktūras atjaunošana vai attīstība un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšana

1.3.

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, dienas aprūpes centru, krīzes centru un grupu māju) un veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras atjaunošana vai attīstība

1.4.

ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas un novadīšanas infrastruktūras sakārtošanai apdzīvotās vietās, kurās ir mazāk nekā 200 iedzīvotāju, kā arī siltumapgādes, ceļu, ielu infrastruktūras atjaunošana vai attīstība

2.

Projekta pieteikuma veidlapa ir pilnībā aizpildīta un ir aizpildīta datorrakstā, tajā nav neatrunātu labojumu

3.

Iesniegts projekta pieteikuma oriģināls un viena kopija, pievienota projekta pieteikuma veidlapas elektroniskā versija vai projekta pieteikums iesniegts elektroniska dokumenta veidā, kas noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

4.

Projekta pieteikumam pielikumā pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti:

4.1.

plānošanas reģiona atzinums par projekta atbilstību plānošanas reģiona attīstības prioritātēm

4.2.

pašvaldības domes lēmums par dalību projekta īstenošanā, garantējot līdzfinansējuma summu

4.3.

sertificēta būvinženiera sastādīta un apstiprināta būvniecības izdevumu tāme vai līguma kopija par projektā paredzēto darbu izpildi

4.4.

pašvaldības īpašuma (objekta, kurā paredzētas projekta aktivitātes) tiesību apliecinoša dokumenta vai zemesgrāmatā ierakstīta nomas līguma kopija, kas apliecina pašvaldības tiesības veikt ieguldījumus attiecīgajā nekustamajā īpašumā

4.5.

pašvaldības domes priekšsēdētāja apliecinājums

5.

Projekta īstenošanas kopējais laikposms nav ilgāks par 24 mēnešiem

6.

Pieprasītais valsts finansējums projektam kārtējā budžeta gadā nav lielāks par 2000000 latiem

7.

Projekta pieteikuma iesniedzējs ir pašvaldības dome, kura iesniegusi projekta pieteikumu saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu

8.

Projekta pieteikuma veidlapu parakstījusi un apliecinājusi ar zīmogu pašvaldības amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, vai projekta pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

9.

Pašvaldības projekta līdzfinansējuma daļa aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu un ir aritmētiski precīza

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.566
Pašvaldību investīciju projektu pieteikumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji un specifiskais vērtēšanas kritērijs un to noteikšanas metodika

(Pielikums MK 02.10.2007. noteikumu Nr.670 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.188)

I. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Kvalitātes vērtēšanas kritēriju izvērtēšanai aizpilda 1.tabulu, atbilstoši vērtēšanas kritērijam norādot vērtējumu punktos no 0 līdz 5, aprēķinot kopējo vērtējuma summu un sniedzot vērtējuma pamatojumu.

1.tabula

Nr.
p.k.

Kritēriji

Vērtējums punktos
(no - līdz)

Vērtējums

Vērtējuma summa

Svars
(%)

Kopējais vērtējums
E = (C x D)/
100

Vērtējuma pamatojums

A

B

C

D

E

F

1.

Projekta aprakstā sniegtā informācija ir nepārprotama un savstarpēji papildinoša un nav pretrunīga

0-5

5

2.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilst pašreizējām tirgus cenām

0-5

3.

Projekta pieteikumā minētais mērķis atbilst nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem attīstības plānošanas dokumentiem

0-5

10

4.

Projektā risināmās problēmas neatliekamība un problēmas atrisinājuma pakāpe pēc projekta īstenošanas

0-5

5.

Ieguldītais finansējums objekta būvniecībā attiecībā pret projekta ietvaros nepieciešamajām izmaksām

0-5

20

6.

Atbilstoši projektā plānotajam finansējumam projekta aktivitāšu ieviešana tiks pabeigta

0-5

7.

Projektam ir multiplikatīvs efekts (ietekme uz blakus esošo pašvaldību teritoriju attīstību), un tas ir ilgtspējīgs

0-5

25

8.

Projekts ir sabiedrībai svarīgs, risina sabiedrībā pastāvošu sociālu problēmu. Tā ieviešana sniegs nozīmīgu sociāli ekonomisko ieguvumu

0-5

KOPĀ

60

II. Kvalitātes vērtēšanas kritēriju noteikšanas metodika

2.tabula

Nr.
p.k.

Kritēriji

Kritēriju vērtēšanas nosacījumi

1.

Projekta aprakstā sniegtā informācija ir nepārprotama un savstarpēji papildinoša un nav pretrunīga

1.1. Pārbauda projekta pieteikumā sniegtās informācijas izklāstu un pamatotību, tai skaitā pievienotajos pavaddokumentos norādītās informācijas (fakti un dati) savstarpējo saistību un atbilstību.

1.2. Šis kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

VērtējumsRaksturojums
5 punktiProjektā sniegtā informācija ir izvērsta un pamatota ar faktiem, ir nepārprotama un savstarpēji papildinoša
4 punktiProjektā sniegtā informācija ir izvērsta un pamatota ar faktiem, taču tajā ir nelielas savstarpējas pretrunas
3 punktiProjektā sniegtā informācija ir izvērsta un pamatota ar faktiem, taču tajā ir savstarpējas pretrunas
2 punktiProjektā sniegtā informācija nav pietiekami izvērsta, kā arī nav pamatota ar faktiem un tajā ir būtiskas savstarpējas pretrunas
1 punktsProjektā sniegtā informācija ir nepilnīga, nav pamatota ar faktiem un ir pretrunīga
0 punktuProjektā sniegtā informācija ir nepietiekama tā izvērtēšanai

2.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilst pašreizējām tirgus cenām

2.1. Pamatojoties uz projekta pieteikuma 3.sadaļā1, kā arī pievienotajos pavaddokumentos sniegto informāciju, novērtē, cik lielā mērā projektā iekļautie izdevumi ir pamatoti, detalizēti un savienojami ar sasniedzamajiem rezultātiem.

2.2. Šis kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

VērtējumsRaksturojums
5 punktiProjektā iekļautie izdevumi ir detalizēti atšifrēti pa gadiem un apmēriem, ir pamatoti un atbilst pašreizējai situācijai
4 punktiProjektā iekļautie izdevumi ir atšifrēti pa gadiem un apmēriem, ir daļēji pamatoti un atbilst pašreizējai situācijai
3 punktiProjektā iekļautie izdevumi ir atšifrēti pa galvenajām pozīcijām, ir pamatoti un ir iespējams pārliecināties par to atbilstību pašreizējai situācijai
2 punktiProjektā iekļautie izdevumi ir daļēji atšifrēti, ir pamatoti, taču nav iespējams pilnībā pārliecināties par to atbilstību pašreizējai situācijai
1 punktsProjektā iekļautie izdevumi nav atšifrēti un pamatoti, nav iespējams pārliecināties par to atbilstību pašreizējai situācijai
0 punktuProjektā sniegtā informācija ir nepietiekama tā izvērtēšanai

3.

Projekta pieteikumā minētais mērķis atbilst nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem attīstības plānošanas dokumentiem

3.1. Pārbauda, vai projektā paredzētās aktivitātes atbilst noteiktajam mērķim un nodrošinās tā sasniegšanu, kā arī pārbauda, vai projekta pieteikuma 2.2. un 2.4.apakšpunktā un plānošanas reģiona atzinumā ir:

3.1.1. norādīta mērķa atbilstība nacionālajiem dokumentiem, reģionālajiem un vietējiem attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm;

3.1.2. sniegts detalizēts pamatojums par mērķa atbilstību noteiktajām prioritātēm.

3.2. Šis kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

VērtējumsRaksturojums
5 punktiProjekta pieteikumā norādītais mērķis atbilst gan nacionālajiem, gan reģionālajiem, gan vietējiem plānošanas dokumentiem, ir sniegts detalizēts pamatojums par mērķu atbilstību norādītajām prioritātēm, kā arī projektā paredzētās aktivitātes pilnībā nodrošinās izvirzīto mērķu sasniegšanu
4 punktiProjekta pieteikumā norādītais mērķis atbilst vismaz diviem plānošanas dokumentiem (nacionālajiem vai reģionālajiem, vai vietējiem), ir sniegts detalizēts pamatojums par mērķu atbilstību plānošanas dokumentos norādītajām prioritātēm, projektā paredzētās aktivitātes pilnībā nodrošinās izvirzīto mērķu sasniegšanu
3 punktiProjekta pieteikumā norādītais mērķis atbilst vismaz vienam plānošanas dokumentam (nacionālajam vai reģionālajam, vai vietējam), ir norādītas prioritātes, ir sniegts detalizēts pamatojums par mērķu atbilstību konkrētām prioritātēm, projektā paredzētās aktivitātes pilnībā nodrošinās izvirzīto mērķu sasniegšanu
2 punktiProjekta pieteikumā norādītais mērķis atbilst vismaz vienam plānošanas dokumentam (nacionālajam vai reģionālajam, vai vietējam), ir norādītas prioritātes, taču nav sniegts detalizēts pamatojums par mērķu atbilstību konkrētām prioritātēm, projektā paredzētās aktivitātes pilnībā nodrošinās izvirzīto mērķu sasniegšanu
1 punktsProjekta pieteikumā norādītais mērķis atbilst nacionālajiem vai reģionālajiem, vai vietējiem plānošanas dokumentiem, nav norādītas prioritātes, nav sniegts detalizēts pamatojums par mērķu atbilstību konkrētām prioritātēm, kā arī projektā paredzētās aktivitātes daļēji nodrošinās izvirzīto mērķu sasniegšanu
0 punktuSniegtā informācija neatspoguļo mērķu atbilstību nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem plānošanas dokumentiem un to prioritātēm, kā arī paredzētās aktivitātes nenodrošinās izvirzīto mērķu sasniegšanu

4.

Projektā risināmās problēmas neatliekamība un problēmas atrisinājuma pakāpe pēc projekta īstenošanas

4.1. Pamatojoties uz projekta pieteikuma 2.1. un 2.5.apakšpunktā, kā arī pievienotajos pavaddokumentos sniegto informāciju, novērtē:

4.1.1. cik lielā mērā projekta pieteikumā noteiktie mērķi ir sasniedzami;

4.1.2. cik lielā mērā projekta īstenošana palīdzēs problēmas risināšanā:

4.1.2.1. projekta īstenošana sekmēs tūlītēju problēmas risinājumu (tai skaitā nodrošinās normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi);

4.1.2.2. projekta īstenošana sekmēs aprakstītās situācijas uzlabošanos ilgākā laikposmā;

4.1.2.3. projekta īstenošana nav vērsta uz problēmas pilnīgu atrisinājumu un situācijas uzlabošanos.

4.2. Šis kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

VērtējumsRaksturojums
5 punktiProjekta mērķis izriet no identificētās problēmas, un projekta īstenošana nodrošina tūlītēju un pilnīgu problēmas risinājumu
4 punktiProjekta mērķis izriet no identificētās problēmas, un projekta īstenošana nodrošinās problēmas (situācijas) pilnīgu risinājumu, bet ilgākā laikposmā
3 punktiProjekta mērķis izriet no identificētās problēmas, un projekta īstenošana nodrošinās problēmas (situācijas) daļēju atrisinājumu
2 punktiProjekta mērķis daļēji izriet no identificētās problēmas un daļēji veicina tās risinājumu
1 punktsProjektā noteiktajam mērķim nav saistības ar identificēto problēmu, un tas neveicinās konkrētās situācijas uzlabošanos
0 punktuProjektā sniegtā informācija ir nepietiekama tā izvērtēšanai

5.

Ieguldītais finansējums objekta būvniecībā attiecībā pret projekta ietvaros nepieciešamajām izmaksām

5.1. Pamatojoties uz projekta pieteikuma 2.3., 3.1. un 3.2.apakšpunktā, kā arī pievienotajos pavaddokumentos sniegto informāciju, līdz projekta pieteikuma 1.1.apakšpunktā minētajam gadam novērtē objektā ieguldītā kopējā finansējuma apmēru attiecībā pret kopējo objekta pilnīgai pabeigšanai nepieciešamo finansējuma apmēru.

5.2. Šis kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

VērtējumsRaksturojums
5 punktiProjekts īstenots vairāk nekā 80 % apmērā no kopējām projekta pilnīgai pabeigšanai nepieciešamajām izmaksām
4 punktiProjekts īstenots 65-80 % apmērā no kopējām projekta pilnīgai pabeigšanai nepieciešamajām izmaksām
3 punktiProjekts īstenots 50-65 % apmērā no kopējām projekta pilnīgai pabeigšanai nepieciešamajām izmaksām
2 punktiProjekts īstenots 35-50 % apmērā no kopējām projekta pilnīgai pabeigšanai nepieciešamajām izmaksām
1 punktsProjekts īstenots 20-35 % apmērā no kopējām projekta pilnīgai pabeigšanai nepieciešamajām izmaksām
0 punktuProjekts īstenots mazāk nekā 20 % apmērā no kopējām projekta pilnīgai pabeigšanai nepieciešamajām izmaksām

6.

Atbilstoši projektā plānotajam finansējumam projekta aktivitāšu ieviešana tiks pabeigta

6.1. Pamatojoties uz projekta pieteikuma 2.3., 3.1. un 3.2.apakšpunktā, kā arī pievienotajos pavaddokumentos sniegto informāciju, novērtē, cik ilgā laikposmā (saņemot valsts finansējumu pieprasītajā apmērā):

6.1.1. paredzēts pabeigt jauna objekta būvniecību, esošo objektu renovāciju, rekonstrukciju, restaurāciju vai telpu kosmētisko remontu (turpmāk - būvdarbi);

6.1.2. paredzēts pilnībā nodrošināt objekta funkcionēšanu (piemēram, iegādāties aprīkojumu).

6.2. Šis kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

VērtējumsRaksturojums
5 punktiSaņemot valsts finansējumu pieprasītajā apjomā, kalendāra gada laikā paredzēts pilnībā pabeigt būvdarbus, kā arī pilnībā aprīkot objektu, nodrošinot tā funkcionēšanu atbilstoši mērķim
4 punktiSaņemot valsts finansējumu pieprasītajā apmērā, kalendāra gada laikā paredzēts pilnībā pabeigt būvdarbus, taču pilnībā aprīkot objektu paredzēts nākamajā kalendāra gadā
3 punktiSaņemot valsts finansējumu pieprasītajā apmērā, divu kalendāra gadu laikā paredzēts pilnībā pabeigt būvdarbus, kā arī pilnībā aprīkot objektu
2 punktiSaņemot valsts finansējumu pieprasītajā apmērā, divu kalendāra gadu laikā paredzēts pilnībā pabeigt būvdarbus, bet objektu pilnībā aprīkot turpmākajos gados
1 punktsProjektā plānotā finansējuma ietvaros objekta būvdarbi tiks pabeigti, bet objekta pilnīgai aprīkošanai finansējums nav paredzēts
0 punktuProjektā plānotā finansējuma ietvaros objekta būvdarbi netiks pabeigti, un tas netiks pilnībā aprīkots. Nav paredzēts finansējums turpmākajiem darbiem

7.

Projektam ir multiplikatīvs efekts (ietekme uz blakus esošo pašvaldību teritoriju attīstību), un tas ir ilgtspējīgs

7.1. Pamatojoties uz projekta pieteikuma 2.1., 2.2., 2.5., 2.7., 2.8., 3.3. un 3.4.apakšpunktā, kā arī pievienotajos pavaddokumentos sniegto informāciju, novērtē:

7.1.1. vai projektam ir lokāls vai multiplikatīvs efekts un cik pašvaldību teritorijas attīstību veicinās projekta īstenošana;

7.1.2. cik precīzi definēti projektā plānotie mērķu sasniegšanas indikatori, vai tie ir izmērāmi un cik lielā mērā nodrošinās projekta 2.2.apakšpunktā minēto mērķu sasniegšanu;

7.1.3. pašvaldības plānotās aktivitātes, kas saistītas ar būvējamā objekta uzturēšanu un turpmāku attīstību pēc projekta īstenošanas;

7.1.4. projekta rezultātu ilgtspēju un ietekmi atbilstoši šādiem aspektiem:

7.1.4.1. kā rezultāti tiks izmantoti pēc projekta ieviešanas beigām;

7.1.4.2. vai ir paredzētas izmaksas objekta turpmākai uzturēšanai un attīstībai, no kādiem finanšu resursiem sasniegto ir paredzēts turpmāk finansēt;

7.1.4.3. kā projekta rezultāti nodrošina mērķauditorijas vajadzības.

7.2. Šis kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

VērtējumsRaksturojums
5 punktiRezultātiem ir multiplikatīvs efekts, tie ietekmēs visa plānošanas reģiona attīstību kopumā. Projekta rezultāti pilnībā nodrošina mērķauditorijas vajadzības, ir izvērtēta to ietekme, sniegti indikatori. Ir detalizēti analizēta projekta ilgtspēja
4 punktiRezultātiem ir multiplikatīvs efekts, tie ietekmēs vairāk nekā triju pašvaldību attīstību kopumā. Projekta rezultāti pilnībā nodrošina mērķauditorijas vajadzības, ir izvērtēta to ietekme, sniegti indikatori. Ir analizēta projekta ilgtspēja
3 punktiRezultātiem ir multiplikatīvs efekts, tie ietekmēs vēl vismaz vienas tuvākās pašvaldības attīstību. Projekta rezultāti nodrošina mērķauditorijas vajadzības, ir izvērtēta to ietekme, sniegti indikatori. Ir sniegta informācija par projekta ilgtspēju
2 punktiRezultātiem ir lokāls raksturs. Projekta rezultāti nodrošina mērķauditorijas vajadzības, ir vērtēta to ietekme, taču rezultātu ietekme nav izmērāma. Ir sniegta informācija par projekta ilgtspēju
1 punktsNetiek nodrošinātas mērķauditorijas vajadzības, rezultāti nav ilgtspējīgi, multiplikatīvs efekts nav nodrošināts, bet ir definēti rezultāti
0 punktuNetiek nodrošinātas mērķauditorijas vajadzības, rezultāti nav ilgtspējīgi, multiplikatīvs efekts nav nodrošināts, nav informācijas par sasniedzamajiem rezultātiem

8.

Projekts ir sabiedrībai svarīgs, risina sabiedrībā pastāvošu sociālu problēmu. Tā ieviešana sniegs nozīmīgu sociāli ekonomisko ieguvumu

8.1. Pamatojoties uz projekta pieteikuma 2.1.apakšpunktā, kā arī pievienotajos pavaddokumentos sniegto informāciju, novērtē:

8.1.1. vai projekts uzlabos pakalpojumu kvalitāti un pieejamību;

8.1.2. vai projekts risinās sabiedrībā pastāvošu sociāla rakstura problēmu;

8.1.3. vai projekta īstenošana sniegs nozīmīgu sociāli ekonomisko ieguvumu.

8.2. Šis kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

VērtējumsRaksturojums
5 punktiProjekts ir sabiedrībai svarīgs, risina sabiedrībā pastāvošu sociālu problēmu. Tā ieviešana sniegs nozīmīgu sociāli ekonomisko ieguvumu
4 punktiProjekts ir sabiedrībai svarīgs, risina sabiedrībā pastāvošu sociālu problēmu, taču projekta ieviešana nesniedz nozīmīgu sociāli ekonomisko ieguvumu
3 punktiProjekts ir sabiedrībai svarīgs, tas uzlabos pakalpojumu kvalitāti un pieejamību
2 punktiProjekts ir sabiedrībai svarīgs, tas nodrošinās pakalpojumu kvalitātes un pieejamības saglabāšanu pašreizējā līmenī, nepieļaujot tās pasliktināšanos
1 punktsProjekts sabiedrībai ir maznozīmīgs, tas ietekmēs ļoti šauru personu loku
0 punktuProjektā sniegtā informācija ir nepietiekama tā izvērtēšanai

Piezīme.

1 Norādes uz projekta pieteikuma veidlapas punktu ir indikatīvas un neizslēdz iespēju izmantot atbilstošu informāciju citās projekta pieteikuma veidlapas sadaļās vai papildus iesniegtajos dokumentos.

III. Specifiskais vērtēšanas kritērijs

Specifiskā vērtēšanas kritērija izvērtēšanai aizpilda 3.tabulu, atbilstoši vērtēšanas kritērijam norādot vērtējumu punktos no 0 līdz 5, aprēķinot kopējo vērtējuma summu un sniedzot vērtējuma pamatojumu.

3.tabula

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums punktos
(no - līdz)

Vērtējums

Svars
(%)

Kopējais vērtējums
D = (B x C)/
100

Vērtējuma pamatojums

A

B

C

D

E

1.

Projekta mērķu atbilstība nozares attīstības prioritātēm

0-5

40

KOPĀ

40

IV. Specifiskā vērtēšanas kritērija noteikšanas metodika

4.tabula

Nr.
p.k.

Kritērijs

Kritērija vērtēšanas nosacījums

1.

Projekta mērķu atbilstība nozares attīstības prioritātēm

1.1. Pamatojoties uz projekta pieteikumā sniegto informāciju, novērtē:

1.1.1. vai norādītais projekta mērķis atbilst nozares attīstības prioritātēm;

1.1.2. vai konkrētā projekta īstenošana nodrošinās nozarē izvirzīto galveno uzdevumu sasniegšanu.

1.2. Kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

VērtējumsRaksturojums
5 punktiProjekta pieteikumā norādītais mērķis atbilst nozares attīstības prioritātēm, un projekta īstenošana nodrošinās nozarē izvirzīto galveno uzdevumu sasniegšanu
3 punktiProjekta pieteikumā norādītais mērķis daļēji atbilst nozares attīstības prioritātēm, un projekta īstenošana daļēji nodrošinās viena nozarē izvirzītā uzdevuma sasniegšanu
0 punktuProjekta pieteikumā norādītais mērķis neatbilst nozares attīstības prioritātēm un projekta īstenošana nenodrošinās nozarē izvirzīto uzdevumu sasniegšanu vai projektā sniegtā informācija ir nepietiekama tā izvērtēšanai

V. Rezultātu apkopošana

Vērtēšanas rezultātu apkopošanai aizpilda 5.tabulu, sakārtojot projekta pieteikumus prioritārā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam pēc kvalitātes un specifiskā vērtēšanas kritērija.

5.tabula

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Projekta nosaukums

Mērķdotācijas summa (LVL)

Kopējais vērtējums atbilstoši kvalitātes kritērijiem

Kopējais vērtējums atbilstoši specifiskajam kritērijam

Kopējais punktu skaits1

1.
2.
...

Piezīme.

1 Ja diviem vai vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, prioritāti piešķir projektam, kuru iesniegusi pašvaldība ar zemāku attīstības indeksu (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām).

6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.566
KN566P6_PAGE_1.JPG (59887 bytes)

KN566P6_PAGE_3.JPG (63342 bytes)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
22.12.2009