Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 28. decembra noteikumus Nr. 1659 "Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.987

Rīgā 2004.gada 30.novembrī (prot. Nr.68 29.§)
Valsts aģentūras “Latvijas Lauksaimniecības muzejs” nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra “Latvijas Lauksaimniecības muzejs” (turpmāk — aģentūra) ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde.

2. Aģentūras darbības mērķis ir veidot valsts iedzīvotājiem un viesiem priekšstatu par Latvijas laukiem, iepazīstināt ar lauksaimniecības nozaru attīstības vēsturi un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām.

II. Aģentūras funkcijas un uzdevumi

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. vākt materiālus un ar tiem saistītu informāciju par Latvijas lauksaimniecību un tās attīstību;

3.2. nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma — Nacionālā muzeju krājuma daļas — atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību;

3.3. veikt ar Latvijas lauksaimniecības vēsturi saistītus pētījumus;

3.4. nodrošināt informācijas par Latvijas lauksaimniecības nozarēm pieejamību sabiedrībai, izmantojot aģentūras rīcībā esošo muzeja ekspozīciju un veicot izglītojošus pasākumus;

3.5. nodrošināt muzejisku priekšmetu identifikāciju un uzziņu sniegšanu sabiedrībai;

3.6. uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

4. Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

4.1. papildināt, uzskaitīt, glabāt un izmantot muzeja krājumus normatīvajos aktos par muzeju krājumu veidošanu noteiktajā kārtībā;

4.2. saglabāt esošās un veidot jaunas ekspozīcijas un izstādes par tradicionālām (lauksaimniecības nozares, lauku darbi, saimniekošana, amatniecība, transports) un netradicionālām (skaitļošanas tehnika, sakari lauksaimniecības vadības sistēmā) tēmām;

4.3. veidot materiālu kopu par izciliem lauksaimniecības nozaru darbiniekiem, viņu ieguldījumu un publiskiem pasākumiem;

4.4. sagatavot un īstenot pedagoģiskās programmas un interaktīvas nodarbības, kā arī veidot citas sadarbības formas ar izglītības un audzināšanas iestādēm;

4.5. sniegt publiskos pakalpojumus un nodrošināt aģentūras pasākumu publicitāti:

4.5.1. vadīt ekskursijas, lasīt lekcijas, organizēt pasākumus, kā arī izstrādāt un īstenot zinātniski izglītojošas pedagoģiskās programmas;

4.5.2. izdot ceļvežus, katalogus un citus informatīvus materiālus par Latvijas lauksaimniecību, aģentūras zinātniskajiem un izglītojošajiem pasākumiem, muzeja krājumu un muzeja vēsturi;

4.5.3. sniegt konsultācijas un metodisko palīdzību lauksaimniecības jomā un muzeoloģijā;

4.6. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām.

5. Aģentūra funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši vidējā termiņa darbības stratēģijai un apstiprinātajam kārtējā gada darbības plānam un kārtējā gada budžetam. Vidējā termiņa darbības stratēģiju pēc saskaņošanas ar Muzeja valsts pārvaldi apstiprina zemkopības ministrs.

III. Aģentūras tiesības

6. Aģentūrai ir šādas tiesības:

6.1. pieprasīt un saņemt no juridiskajām un fiziskajām personām aģentūras uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

6.2. iekasēt maksu par publiskajiem pakalpojumiem;

6.3. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;

6.4. atbilstoši kompetencei piedalīties projektu konkursos;

6.5. pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar aģentūras darbību saistītus uzdevumus.

7. Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizņēmumus un uzņemties saistības. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas aģentūra attiecīgā darījuma nosacījumus saskaņo ar Zemkopības ministriju.

IV. Aģentūras pārvalde

8. Aģentūru vada aģentūras direktors. Aģentūras direktors veic Publisko aģentūru likumā un Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

9. Aģentūras direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba zemkopības ministrs.

10. Aģentūras direktors veido aģentūras iekšējo organizatorisko struktūru.

11. Lai risinātu aģentūras attīstības jautājumus, zemkopības ministrs izveido konsultatīvo padomi un apstiprina tās nolikumu.

V. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

12. Aģentūra ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas Publisko aģentūru likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.

13. Aģentūra ar muzeja krājumu rīkojas Muzeju likumā noteiktajā kārtībā.

14. Aģentūras budžetu veido:

14.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

14.2. pašu ieņēmumi, arī ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

14.3. ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālā palīdzība.

VI. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

15. Aģentūras darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumus var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumus var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17. Aģentūra reizi gadā iesniedz Muzeju valsts pārvaldē gada darba pārskatu. Aģentūra pārvaldes līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatu par aģentūras funkciju izpildi un finanšu līdzekļu izmantošanu.

VII. Noslēguma jautājums

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
01.01.2005