Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.662

Rīgā 2004.gada 3.augustā (prot. Nr.46 82.§)
Koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība
Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 26.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka koplietošanas meliorācijas sistēmu (turpmāk – sistēma) būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumu (turpmāk – pasākums) izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtību.

2. Lai pasākuma izmaksas apmērs tiktu attiecīgi sadalīts starp zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, zemes īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai to pilnvarota persona iesniedz attiecīgajā Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (turpmāk – pārvalde) kopīgu iesniegumu par izmaksas sadali.

3. Pārvalde pasākuma izmaksas apmēru sadala proporcionāli attiecīgo sistēmas zemes īpašumu vai tiesisko valdījumu iegūstamajam labumam no ūdens novadīšanas iespējām neatkarīgi no šo iespēju izmantošanas.

4. Lai sadalītu pasākuma izmaksas apmēru starp zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, pārvalde:

4.1. sistēmas pārskata plānā (M 1:10000) norāda:

4.1.1. pasākuma ietekmētā meliorācijas sistēmas sateces baseina robežu;

4.1.2. pasākuma ietekmēto zemes īpašumu vai tiesisko valdījumu robežas;

4.1.3. pasākuma ietekmēto zemes īpašumu vai tiesisko valdījumu platības;

4.1.4. pasākuma ietekmēto zemes īpašumu vai tiesisko valdījumu zemes kadastrālo vērtību;

4.1.5. atšķirīgo zemes nogabalu kontūras;

4.2. sadala katra zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja zemes platību, kuru ietekmē pasākuma īstenošana, atšķirīgos zemes nogabalos atkarībā no reljefa un citiem rādītājiem, kas raksturo pasākuma efektivitāti.

5. Izmaksas apmēra rādītāju Si katram zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam (S1; S2; S3 … Sn) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

F(1, 2, 3...n) – katra atšķirīgā zemes nogabala platība (ha);

V(1, 2, 3...n) – katra zemes īpašuma vai tiesiskā valdījuma hektāra vidējā zemes kadastrālā vērtība;

k – meliorācijas ietekmes koeficients katram atšķirīgajam zemes nogabalam; k = 1,0, ja meliorācijas ietekme augsta, – attiecīgā platība atrodas zemā, līdzenā reljefā un pēc pasākuma tajā tiek atjaunota netraucēta meliorācijas sistēmu darbība; k = 0,5, ja meliorācijas ietekme zema, – attiecīgā platība atrodas augstā, paugurainā reljefā un netraucēta meliorācijas sistēmu darbība tajā bija nodrošināta arī pirms pasākuma īstenošanas.

6. Ja pasākumu īsteno autoceļa, dzelzceļa zemes nodalījuma joslā, apbūves teritorijā vai pie autoceļa, dzelzceļa, apbūves teritorijas robežas:

6.1. aprēķina to zemes īpašumu vai tiesisko valdījumu hektāra vidējo zemes kadastrālo vērtību, kuru robežās atrodas sistēma, izmantojot šādu formulu:

6.2. lieto atbilstošu koeficientu:

6.2.1. k1 = 2,0 – pasākuma īstenošanas ietekme autoceļa zemes nodalījuma joslā;

6.2.2. k2 = 1,5 – pasākuma īstenošanas ietekme dzelzceļa zemes nodalījuma joslā;

6.2.3. k3 = 1,2 – pasākuma īstenošanas ietekme apbūves teritorijā.

7. Katra zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pasākuma izmaksas daļu procentos (M1; M2; M3 … Mn) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

– visu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju izmaksas apmēra rādītājs, kas ir katra zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izmaksas apmēra rādītāju summa.

8. Pārvalde Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā rakstiski informē iesniedzējus par veiktajiem aprēķiniem un informācijai pievieno norēķinu tāmi.

9. Norēķinus ar būvniecības, uzturēšanas un ekspluatācijas pakalpojumu sniedzējiem kārto zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, kuras robežās atrodas sistēma, vai attiecīgo zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju pilnvarota persona.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
07.08.2004