Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.06.2005. - 06.10.2005. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.218

Rīgā 2004.gada 30.martā (prot. Nr.17 68.§)
Augu karantīnas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka fitosanitārās kontroles un uzraudzības kārtību, augu audzētāju, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu pārstrādātāju, uzglabātāju, tirgotāju, ievedēju un izvedēju reģistrācijas kārtību, piemērojamos fitosanitāros pasākumus, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanas un izplatīšanas kārtību, fitosanitāro dokumentu izsniegšanas kārtību, aizsargājamo zonu atzīšanas un uzturēšanas kārtību, kā arī augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprites kārtību šajās zonās, Eiropas Komisijas un dalībvalstu informēšanas kārtību un robežkontroles punktu minimālo aprīkojumu fitosanitārās kontroles veikšanai.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. fitosanitārās prasības — normatīvajos aktos noteiktās prasības augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem to ievešanai un izplatīšanai Latvijā un Eiropas Savienībā vai atzītās aizsargājamās zonās, kā arī citu valstu normatīvajos aktos noteiktās prasības augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem to ievešanai attiecīgajās valstīs;

2.2. koksne — koks ar dabiski apaļo virsmu vai bez dabiski apaļās virsmas, mizots vai nemizots, kā arī šķeldas, skaidas, koksnes pārstrādes atliekas un nomaļi, koka starplikas, kravas stiprinājumi, paliktņi vai produkcijas transportēšanā lietotais iepakojums, kas rada augu karantīnas organismu izplatīšanās risku;

2.3. augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšana — tirdzniecība, dāvinājums un bezmaksas piegāde;

2.4. augu karantīnas organismi — kaitīgie organismi ar iespējamu ekonomisko ietekmi noteiktā teritorijā, kas patlaban nav sastopami vai ir ierobežoti izplatīti attiecīgajā teritorijā un tiek aktīvi apkaroti;

2.5. fitosanitārais risks — augu karantīnas organismu izplatīšanās iespēja ar augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem;

2.6. ievešanas punkts — robežkontroles punkts, caur kuru Eiropas Savienības muitas teritorijā sākotnēji ieved augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus;

2.7. ievešanas punkta oficiālā iestāde — atbildīgā oficiālā iestāde dalībvalstī, kas veic fitosanitāro kontroli ievešanas punktā;

2.8. galamērķa oficiālā iestāde — atbildīgā oficiālā iestāde dalībvalstī, kas veic fitosanitāro kontroli šajā teritorijā un kurā atrodas galamērķa muitas punkts;

2.9. sākotnējais muitas punkts — muitas iestāde ievešanas punktā;

2.10. galamērķa muitas punkts — muitas iestāde, kurā preces, uz kurām attiecina Kopienas tranzīta procedūru, jāuzrāda, lai beigtu procedūru;

2.11. preču partija — viendabīgas izcelsmes augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu vienību kopa, kurai ir vienāds sastāvs un izcelsme un kura veido kravas daļu;

2.12. krava — preču kopa, uz kuru attiecas viens dokuments muitas vai citu formalitāšu kārtošanai (piemēram, fitosanitārais sertifikāts vai cits doku­ments) vai marķējums. Viena krava var sastāvēt no vienas vai vairākām preču partijām;

2.13. preču muitošanas vai izmantošanas režīms:

2.13.1. muitas procedūras piemērošana precēm;

2.13.2. preču ievešana brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā;

2.13.3. atpakaļizvešana no Kopienas muitas teritorijas;

2.13.4. preču iznīcināšana;

2.13.5. atteikšanās no precēm par labu valstij;

2.14. tranzīts — muitas procedūra, kas atļauj pārvietot muitas uzraudzībai pakļautās preces no viena punkta uz citu punktu Kopienas muitas teritorijā.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.154)

II. Reģistrācijai pakļautās personas un to reģistrācijas kārtība

3. Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzētāji, kā arī minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu (1.pielikums) pārstrādātāji, uzglabātāji, tirgotāji, ievedēji un izvedēji (turpmāk — reģistrācijai pakļautās personas) reģistrējas fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā (turpmāk — reģistrs). Reģistru uztur Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk — dienests).

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

4. Reģistrācijai nav pakļautas personas, kuras šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus pārstrādā, izmanto, ieved vai uzglabā personiskajām vajadzībām, kā arī tirgo augus un augu produktus, kas nav paredzēti turpmākai lauksaimnieciskai ražošanai.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

5. Lai reģistrētos reģistrā, reģistrācijai pakļautā persona dienestā iesniedz iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

5.1. personas nosaukums vai vārds un uzvārds, reģistrācijas numurs komercreģistrā vai personas kods un kontaktinformācija;

5.2. juridiskā adrese vai dzīvesvietas adrese;

5.3. ražotņu un noliktavu faktiskās atrašanās vietas, informācija par filiālēm un to atrašanās vietām;

5.4. par sadarbību ar dienestu atbildīgās personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija.

6. Iesniegumam pievieno:

6.1. ar augu audzēšanu, kā arī ar augu un augu produktu ražošanu, uzglabāšanu, tirdzniecību, izvešanu vai ievešanu saistīto zemesgabalu vai telpu plānus, norādot tajos zemesgabalu vai siltumnīcu platības;

6.2. deklarāciju fitosanitārajai kontrolei. Deklarācijā norāda šādu informāciju:

6.2.1. informāciju par darbībām, kuras persona paredzējusi veikt vai veic ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem augiem vai augu produktiem (norādot augu sugu) (piemēram, audzēšana, tirdzniecība, ražošana, ievešana vai izvešana);

6.2.2. ja persona audzē vai paredzējusi audzēt augus, norāda augu audzēšanas platību vai augu daudzumu kārtējā gadā.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.154)

7. Dienests lēmumu par personas reģistrāciju pieņem mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas.

8. Lai pieņemtu lēmumu par personas reģistrāciju, dienests pārbauda iesniegtās informācijas atbilstību faktiskajai. Ja pārbaudē konstatēts, ka iesniegtā informācija neatbilst faktiskajai, reģistrācijai pakļautā persona netiek reģistrēta.

9. Ja dienests pieņēmis lēmumu reģistrēt reģistrācijai pakļauto personu, tai piešķir individuālu reģistrācijas numuru un izsniedz reģistrācijas apliecību (2.pielikums), kas apstiprina personas iekļaušanu reģistrā.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.154)

10. Ja mainījusies šo noteikumu 5.1. vai 5.2.apakšpunktā minētā informācija, reģistrētā persona mēneša laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz dienestā iesniegumu ar informāciju par izmaiņām.

11. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 10.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu reģistrā iekļautajā informācijā un izsniedz reģistrācijas apliecību, anulējot iepriekšējo apliecību, ja ir izmaiņas tajā minētajā informācijā.

12. Lai pieņemtu attiecīgu lēmumu, dienesta inspektors pārbauda iesniegtās informācijas atbilstību faktiskajai. Ja pārbaudē konstatēts, ka iesniegtā informācija neatbilst faktiskajai, dienests pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt attiecīgos grozījumus.

13. Ja pēc reģistrācijas persona vēlas veikt citas vai papildu darbības, kas netika minētas reģistrējoties, pirms to uzsākšanas reģistrētā persona iesniedz dienestā iesniegumu. Iesniegumā norāda plānotās darbības, augu sugas vai augu produktu veidus.

14. Reģistrācijai pakļautajām personām, ja tās nav reģistrējušās:

14.1. ir aizliegts ievest šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus;

14.2. netiek izsniegti fitosanitārie dokumenti.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.154)

15. Reģistrētā persona katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz dienestā deklarāciju fitosanitārajai kontrolei.

16. Pārtraucot darbības ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem augiem un augu produktiem, reģistrētā persona iesniedz dienestā iesniegumu par attiecīgās darbības pārtraukšanu un reģistrācijas apliecību.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

17. Dienests pieņem lēmumu par reģistrētās personas svītrošanu no reģistra un reģistrācijas apliecības anulēšanu:

17.1. pēc personas rakstiska iesnieguma saņemšanas par darbību pārtrauk­šanu ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem augiem un augu produktiem;

17.2. ja dienesta inspektors konstatē, ka reģistrētā persona ir svītrota no komercreģistra vai pārtraukusi darbību ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem augiem un augu produktiem;

17.3. ja dienesta inspektors konstatē, ka reģistrētā persona neievēro augu aizsardzības jomu regulējošajos normatīvajos aktos (turpmāk — normatīvie akti) noteiktās prasības.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

III. Augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešana

(Nodaļa MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

18. Latvijas teritorijā aizliegts ievest no trešajām valstīm (valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis):

18.1. normatīvajos aktos noteiktos augu karantīnas organismus;

18.2. normatīvajos aktos noteiktos au­gus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus;

18.3. šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kuru ievešanai nepieciešams ievērot normatī­vajos aktos noteiktās īpašās prasības, ja minētie augi, produkti un priekšmeti šīm īpašajām prasībām neatbilst;

18.4. kaitīgos organismus, kuri Latvijā nav sastopami, bet kuri saskaņā ar dienesta veikto kaitīgā organisma riska analīzi var būt kaitīgi augiem vai augu produktiem Latvijā.

19. Šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus atļauts ievest caur robežkontroles punktiem, kas noteikti normatīvajos aktos par robežkontroles punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas.

20. Šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem pēc to fitosanitārās kontroles piemēro Kopienas Muitas kodeksa 4.panta 16.punkta “a”, “d”, “e”, “f” un “g” apakšpun­ktā noteiktās muitas procedūras — izlaišanu brīvam apgrozījumam, ievešanu pārstrādei, ievešanu pārstrādei muitas kontrolē, ievešanu uz laiku un izvešanu pārstrādei.

21. Ievedamo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekš­metu fitosanitārā kontrole ietver šādas darbības:

21.1. dokumentu pārbaudi;

21.2. identitātes pārbaudi;

21.3. augu veselības pārbaudi;

21.4. paraugu ņemšanu ekspertīzei uz vietas vai laboratoriskai izmeklē­šanai.

22. Šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minēto pārbaudi veic ievešanas punktā.

23. Šo noteikumu 21.2., 21.3. un 21.4.apakš­punktā minētās pārbaudes var veikt:

23.1. ievešanas punktā;

23.2. ja saņemta dienesta atļauja, — vietā, kas nav ievešanas punkts, — muitas noliktavā, brīvajā muitas zonā, dienesta telpās vai kravas saņemšanas vietā (turpmāk — apstiprinātā pārbaudes vieta).

24. Fitosanitārās kontroles vieta ievešanas punktā, muitas noliktavā vai brīvajā muitas zonā atbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajām prasībām, bet fitosanitārās kontroles vieta dienesta telpās vai kravas saņemšanas vietā — šo noteikumu 3.pielikuma 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētajām prasībām.

25. Ievedamo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu fitosanitāro kontroli ievešanas punktā veic Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas (turpmāk — Sanitārā robežinspekcija) inspektors, kuram ir atbilstoša kvalifikācija augu aizsardzības jomā.

26. Ievedamo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekš­metu fitosanitāro kontroli vietā, kas nav ievešanas punkts, veic:

26.1. muitas noliktavā un brīvajā muitas zonā — Sanitārā robežinspekcija;

26.2. dienesta telpās vai kravas saņemšanas vietā — dienests.

27. Dienests izvērtē ievešanas punkta muitas noliktavas un brīvās muitas zonas atbilstību šo noteikumu prasībām.

28. Lai saņemtu atļauju fitosanitārās kontroles veikšanai kravas saņemša­nas vietā, kravas ievedējs vai kravas saņemšanas vietas īpašnieks vai valdītājs iesniedz dienestā:

28.1. iesniegumu, tam pievienojot dokumentus, kurā iekļauta informācija par:

28.1.1. augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekš­metiem, kurus paredzēts ievest, un kravas saņemšanas vietu, kurā ievestie augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti tiks uzglabāti;

28.1.2. veidu, kādā augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti tiks nošķirti no Eiropas Savienības izcelsmes augiem, augu produk­tiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem;

28.2. dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) par atzītā nosūtītāja statusa piešķiršanu, ja personai, kurai paredzēti augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, piešķirts šāds statuss un ir izpildīti Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, 406.panta pirmajā daļā paredzētie nosacījumi.

29. Dienests mēneša laikā izskata iesniegumu un izvērtē kravas saņem­šanas vietas atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 2.2. un 2.3.apakšpunktā minē­tajām prasībām.

30. Ja kravas saņemšanas vieta atbilst šo noteikumu prasībām, dienests pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu fitosanitārās kontroles veikšanai kravas saņemšanas vietā.

31. Ja kravas saņemšanas vieta neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests pieņem lēmumu neatļaut veikt fitosanitāro kontroli kravas saņemšanas vietā.

32. Ja tiek konstatēts, ka kravas ievedējs vai kravas saņemšanas vietas īpašnieks vai valdītājs neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības vai šī persona neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, dienests pieņem lēmumu par atļaujas anulēšanu kravas kontrolei saņemšanas vietā.

33. Inspektors veic šo noteikumu 1.pielikumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu, kā arī šo kravu stiprinājumos, starplikās, paletēs vai iepakojuma materiālā izmantoto kokmateriālu fitosanitāro kontroli:

33.1. katrai deklarētajai kravai, kas pilnībā vai daļēji sastāv no augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušiem priekšmetiem;

33.2. ja deklarētajā kravā ir vairākas preču partijas, — katrai preču partijai, kas pilnībā vai daļēji sastāv no augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem.

34. Ja inspektoram ir pamats uzskatīt, ka fitosanitārās prasības nav ievēro­tas, fitosanitārajai kontrolei pakļauj augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kas nav minēti šo noteikumu 33.punktā.

35. Ievedot šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, to izvešanai vai atpakaļizvešanai nepieciešams fitosanitārais sertifikāts izvešanai (eksportam) (4.pielikums) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeksportam) (5.pielikums), kas apliecina augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām fitosanitārajām prasībām un kurš noformēts saskaņā ar Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas Starptautisko fitosani­tāro pasākumu standartiem.

35.1 Ja šo noteikumu 35.punktā minētie augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti ir ievesti kādā citā valstī un pirms nosūtīšanas uz Latviju vai Eiropas Savienības dalībvalsti sadalīti, pārpakoti vai uzglabāti, nepieciešams fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeksportam).

35.2 Šo noteikumu 1.pielikumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai ir derīgs par augu aizsardzību atbildīgās izvedējvalsts institūcijas izsniegtais fitosanitārais sertifikāts izvešanai (ekspor­tam) (oriģināls) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeksportam) (oriģināls), kas atbilst šādām prasībām:

35.21. tas ir noformēts vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām mašīnrakstā vai rokrakstā ar salasāmiem drukātiem burtiem;

35.22. augu botāniskais nosaukums norādīts latīņu valodā;

35.23. no tajā norādītā izsniegšanas datuma līdz datumam, kurā krava atstājusi izvedējvalsti, ir pagājušas ne vairāk kā 14 dienas;

35.24. tas ir apstiprināts ar izvedējvalsts par augu aizsardzību atbildīgās institūcijas zīmogu un attiecīgās amatpersonas parakstu.

35.3 Ja inspektors fitosanitārajā sertifikātā izvešanai (eksportam) vai fitosanitārajā sertifikātā atpakaļizvešanai (reeksportam) veic labojumus, viņš tos apstiprina.

35.4 Ja normatīvajos aktos ir noteiktas īpašās prasības šo noteikumu 1.pie­likumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai un tās var izpildīt citā valstī, fitosanitāro sertifikātu var izdot trešajā valstī, kas ir šo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu nosūtītājvalsts.

35.5 Šo noteikumu 35.2 punktā minētajā gadījumā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija” norāda izpildīto īpašo prasību, kas noteikta normatī­vajos aktos.

35.6 Fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam) izsniedz, pamatojoties uz šo noteikumu 35.2 punktā minēto trešās valsts izdoto fitosanitāro sertifikātu izvešanai (eksportam) vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam), kura oriģinālu vai apstiprinātu kopiju pievieno fitosanitārajam sertifikātam atpakaļ­izvešanai (reeksportam).

35.7 Ievedot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekš­metus, fitosanitārais sertifikāts izvešanai (eksportam) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļ­izvešanai (reeksportam) ir nepieciešams katrai kravai (dzelzceļa kravas pārvadājumos — katram vagonam). Ja kravā ir augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuriem ir vairāki nosūtītāji vai saņēmēji, fitosani­tārais sertifikāts izvešanai (eksportam) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizve­šanai (reeksportam) ir nepieciešams katram nosūtītājam vai saņēmējam.

35.8 Bez fitosanitārā sertifikāta izvešanai (eksportam) vai fitosanitārā sertifikāta atpakaļizvešanai (reeksportam) šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, dzīvnieku barību un pārtikas produktus drīkst ievest nelielos daudzumos, ja tie paredzēti īpašnieka vai saņēmēja nerūpnieciskām vai nekomerciālām vajadzībām, kā arī patēriņam pārvadājumu laikā un ja nepastāv fitosanitārais risks.

35.9 Ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti atbilst fitosanitārajām prasībām, pēc augu veselības pārbaudes Sanitārās robežinspek­cijas vai dienesta inspektors sertifikātu izvešanai (eksportam) vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam) apzīmogo ar Sanitārās robežinspek­cijas vai dienesta spiedogu, norādot ievešanas datumu.

35.10 Pēc fitosanitārās kontroles fitosanitārā sertifikāta izvešanai (ekspor­tam) vai fitosanitārā sertifikāta atpakaļizvešanai (reeksportam) oriģināls paliek pie Sanitārās robežinspekcijas vai dienesta inspektora. Inspektors šī dokumenta kopiju nodod ievedējam. Ja krava paredzēta atpakaļizvešanai (reeksportam), fitosanitārā sertifikāta oriģināls paliek pie augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievedēja.

35.11 Ja šo noteikumu 1.pielikumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu fitosanitāro kontroli veic apstiprinātajā pārbaudes vietā:

35.111. pārvietojot kravu uz apstiprināto pārbaudes vietu, iepakojums vai transport­līdzeklis ir aizvērts vai aizzīmogots, lai augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti transportēšanas laikā neizraisītu invāziju vai infekciju, un nodrošina nemainīgu kravas identitāti. Neaizvērtas vai neaizzīmo­gotas kravas var pārvietot, ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti nerada invāzijas vai infekcijas risku transportēšanas laikā;

35.112. apstiprināto pārbaudes vietu nemaina, izņemot gadījumu, ja ir saņemts apstiprinājums no Sanitārās robežinspekcijas, dienesta un muitas;

35.113. kravai pievieno fitosanitāro pārvadājuma dokumentu (6.pieli­kums);

35.114. apstiprinātajā pārbaudes vietā kravu uzglabā, nošķirot to no Eiropas Savienības izcelsmes augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem, kuri ir inficēti vai invadēti vai par kuriem inspek­toram ir pamats uzskatīt, ka notikusi inficēšanās vai invāzija.

35.12 Fitosanitāro pārvadājuma dokumentu:

35.121. kravas ievedējs aizpilda un paraksta (3. un 4.aili);

35.122. noformē vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām mašīnrakstā vai rokrakstā ar salasāmiem drukātiem burtiem.

35.13 Ja krava neatbilst šo noteikumu 35.111.apakšpunktā minētajām prasībām, Sanitārās robežinspekcijas inspektors pieņem lēmumu neatļaut veikt kravas fitosanitāro kontroli apstiprinātajā pārbaudes vietā.

35.14 Sanitārās robežinspekcijas vai dienesta inspektors fitosanitārajā pārvadājuma dokumentā izdara atzīmi par veikto fitosanitāro kontroli.

35.15 Ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti atbilst fitosanitārajām prasībām un tiem ir fitosanitārais sertifikāts izvešanai (ekspor­tam) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeks­portam), Sanitārās robežinspekcijas vai dienesta inspektors fitosanitārajā pārvadājuma dokumentā aizpilda lēmuma sadaļu.

35.16 Ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti neatbilst fitosanitārajām prasībām vai tiem nav fitosanitārā sertifikāta izvešanai (eksportam) vai fitosanitārā sertifikāta atpakaļizvešanai (reeksportam), Sanitārās robežinspekcijas vai dienesta inspektors pieņem vienu vai vairākus no šādiem lēmumiem un fitosanitārajā pārvadājuma dokumentā aizpilda lēmuma sadaļu:

35.161. aizliegt ievest Latvijā augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus vai izsūtīt tos no Latvijas;

35.162. uzdot ievedējam veikt attiecīgo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apstrādi, ja paredzams, ka pēc apstrādes fitosani­tārās prasības būs izpildītas. Apstrādi var veikt arī tad, ja kaitīgie organismi nav normatīvajos aktos noteiktie augu karantīnas organismi;

35.163. ja konstatēts, ka daļa augu, augu produktu vai ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu kravā ir inficēti vai invadēti ar normatīvajos aktos noteik­tajiem augu karantīnas organismiem, aizliegt inficēto vai invadēto augu, augu produktu vai ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanu un izplatīšanu Latvi­jā un Eiropas Savienībā, bet atlikušo daļu atļaut ievest, ja tas nerada fitosanitāro risku;

35.164. novietot attiecīgos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonā­kušos priekšmetus muitas uzraudzībā līdz brīdim, kad būs pieejami laboratorisko izmeklējumu rezultāti;

35.165. neatļaut attiecīgos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonā­kušos priekšmetus nosūtīt tranzītā caur Eiropas Savienību;

35.166. iznīcināt attiecīgos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus.

35.17 Ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti neatbilst fitosanitārajām prasībām un tos neļauj ievest Latvijā vai izsūta no Latvijas, Sanitārās robežinspekcijas vai dienesta inspektors fitosanitāro sertifikātu izvešanai (eksportam) vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam) apzīmogo ar trīsstūra spiedogu sarkanā krāsā ar uzrakstu “Sertifikāts anulēts”, norāda anulēšanas datumu un apliecina to ar parakstu.

35.18 Ja Sanitārās robežinspekcijas vai dienesta inspektoram ir šaubas par kravas saturu attiecībā uz augu ģinti, sugu vai izcelsmi, viņš to pārbauda.

35.19 Par augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu neatbilstību fitosanitārajām prasībām vai fitosanitārā sertifikāta izvešanai (eksportam) vai fitosanitārā sertifikāta atpakaļizvešanai (reeksportam) neatbil­stību šo noteikumu prasībām Sanitārās robežinspekcijas inspektors 24 stundu laikā informē dienestu.

35.20 Šo noteikumu 1.pielikumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu identitātes un augu veselības pārbaužu biežumu robežkontroles punktā var samazināt, ja:

35.201. augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu kravu identitātes un augu veselības pārbaude veikta ārpuskopienas nosūtītāj­valstī saskaņā ar vienošanos starp trešo valsti un Eiropas Savienības dalībvalsti, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru;

35.202. kravā ir augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekš­meti, kas noteikti ievešanas noteikumos par veicamo augu veselības pārbaužu biežuma samazināšanu. Ievešanas noteikumus pieņem saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru.

35.21 Ja nepastāv risks, ka kaitīgie organismi var izplatīties Eiropas Savienībā, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu fitosanitāro kontroli ievešanas punktā neveic, ja:

35.211. augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus ved tranzītā caur trešās valsts teritoriju bez izmaiņām to muitas statusā;

35.212. augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus ved tranzītā uz ārpuskopienas valstīm bez izmaiņām to muitas statusā.

35.22 Eiropas Savienības dalībvalstu ievešanas punkta un galamērķa oficiālās iestādes var vienoties, ka šo noteikumu 1.pielikumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu identitātes un augu veselības pārbaudes veic apstiprinātajā pārbaudes vietā, kas nav ievešanas punkts.

35.23 Ievedot šo noteikumu 1.pielikumā minētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kuri paredzēti citai dalībvalstij un kuru identitātes un augu veselības pārbaudes persona vēlas veikt apstiprinātajā pārbaudes vietā, fitosanitārajā pārvadājuma dokumentā norāda apstiprināto pārbaudes vietu.

35.24 Sanitārā robežinspekcija atļauj pārvietot kravu uz apstiprināto pārbaudes vietu citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ja galamērķa oficiālā iestāde informējusi, ka apstiprinātajā pārbaudes vietā ir atļauts veikt fitosanitāro kontroli, un aizpilda fitosanitārā pārvadājuma dokumenta 5.1., 5.2., 6.ailes otro sadaļu un 7. vai 8.aili.

IV. Augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšana

36. Latvijas teritorijā aizliegts izplatīt:

36.1. normatīvajos aktos noteiktos augu karantīnas organismus;

36.2. normatīvajos aktos noteiktos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kurus izplatot nav ievērotas normatīvajos aktos noteiktās īpašās prasības augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem;

36.3. kaitīgos organismus, kuri Latvijā nav sastopami, bet kas saskaņā ar kaitīgā organisma riska analīzi var būt kaitīgi augiem un augu produktiem Latvijā.

37. Lai izplatītu normatīvajos aktos noteiktos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, tiem pievieno attiecīga veida augu pasi:

37.1. izplatīšanai Latvijā un Eiropas Savienībā;

37.2. izplatīšanai Eiropas Savienības aizsargājamās zonās;

37.3. izplatīšanai Latvijā un Eiropas Savienībā, ja augus un augu produktus sadala dažādās partijās vai dažādas augu un augu produktu partijas apvieno (turpmāk — aizvietotājpases).

37.1 Ja sēklas kartupeļu Solanum tuberosum L., vasaras saulgriežu Helianthus annuus L., ēdamo tomātu Lycopersicon esculentum Mill. (syn. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.) un pupiņu Phaseolus L. sēklas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām īpašajām prasībām augiem un augu produktiem, augu pasi var aizstāt ar normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību minēto etiķeti.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.433 redakcijā)

37.2 Etiķetē norāda:

37.21. nosaukumu “EK — Augu pase”;

37.22. apzīmējumu “ZP” un, ja sēklas kartupeļus Solanum tuberosum L. izplata aizsargājamā zonā, tās aizsargājamās zonas kodu, kurā augu pase ir de­rīga (šo apzīmējumu var norādīt citos kravas pavaddokumentos).

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.433 redakcijā)

38. Reģistrācijai pakļautā persona, iesniedzot šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu, vai reģistrētā persona, iesniedzot ikgadējo deklarāciju fitosanitārajai kontrolei, iesniedz dienestā arī iesniegumu par attiecīgā veida augu pases nepieciešamību.

39. Dienests pieņem lēmumu par atļauju lietot augu pasi, ja augi un augu produkti atbilst fitosanitārajām prasībām.

40. Lai saņemtu atļauju augu pases lietošanai, reģistrētā persona, reģistrējoties vai iesniedzot ikgadējo deklarāciju fitosanitārajai kontrolei, iesniedz iesniegumu par attiecīgo pārbaužu veikšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām īpašajām prasībām augiem un augu produktiem.

41. Dienests pārbauda reģistrētās personas deklarētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus, ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus un ar tiem saistītos augus un augu produktus, ko reģistrētā persona audzē, ražo un izmanto, uzglabā, vai arī kas reģistrētās personas saimniecībā atrodas cita iemesla dēļ, kā arī augu audzēšanai izmantoto augsnes substrātu.

42. Lai saņemtu atļauju lietot augu pasi ievesto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu turpmākai izplatīšanai:

42.1. reģistrētā persona 24 stundu laikā pēc muitošanas iesniedz dienestā iesniegumu pārbaudes veikšanai. Iesniegumā norāda pārbaudāmo augu un augu produktu sugu, šķirni, daudzumu un pārbaudes vietu;

42.2. dienesta inspektors 48 stundu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus to saņemšanas vietā.

43. Pēc pārbaudes dienesta inspektors sastāda pārbaudes aktu un izsniedz to reģistrētajai personai. Pārbaudes aktā norāda:

43.1. pārbaudīto augu un augu produktu sugu, šķirni, augu audzēšanas platību un daudzumu;

43.2. pārbaudes rezultātus un pieņemto lēmumu par augu vai augu produktu atbilstību fitosanitārajām prasībām un atļauju lietot augu pases.

44. Reģistrētā persona sedz visus izdevumus, kas saistīti ar dienesta veiktajām pārbaudēm.

45. Augu pasi pievieno katrai augu vai augu produktu partijai. Partijā iekļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sastāvs un izcelsme ir viendabīga, katrai partijai ir viens nosūtītājs, viens saņēmējs un kārtas numurs.

46. Attiecīgajai partijai numuru piešķir reģistrētā persona vai dienests.

47. Augu pasē ietver šādu informāciju:

47.1. nosaukums: 1. EK — Augu pase;

47.2. valsts kods: 2. LV;

47.3. Valsts augu aizsardzības dienesta abreviatūra: 3. VAAD;

47.4. personas reģistrācijas numurs: 4. Reģ. nr.;

47.5. partijas numurs: 5. Partijas nr.;

47.6. augu un augu produktu botāniskais nosaukums: 6. Botāniskais nosaukums;

47.7. augu un augu produktu daudzums: 7. Daudzums;

47.8. ja augi un augu produkti ir ievesti, norāda to izcelsmes valsti: 8. Izcelsme.

(Grozīts ar MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.433)

48. Informācija augu pasē ir:

48.1. latviešu valodā, augu vai augu produktu botāniskais nosaukums — latīņu valodā;

48.2. rakstīta drukātiem burtiem;

48.3. salasāma un nenodzēšama.

49. Augu pasē nedrīkst būt labojumu vai dzēsumu.

50. Augu pasi nedrīkst izmantot atkārtoti, un tai jābūt izgatavotai no piemērota materiāla.

51. Augu pasē, ko pievieno augiem un augu produktiem izplatīšanai aizsargājamās zonās Eiropas Savienībā, ietver šādu informāciju:

51.1. šo noteikumu 47.punktā minēto informāciju;

51.2. apzīmējumu "ZP", kuram pretī norāda to aizsargājamo zonu kodus, kurās augu pase ir derīga.

52. Aizvietotājpasē ietver šādu informāciju:

52.1. šo noteikumu 47.punktā minēto informāciju;

52.2. apzīmējumu "RP", kuram pretī norāda sākotnēji izsniegtās augu pases izdevēja reģistrācijas numuru.

53. Dienests sagatavo augu pasi augiem un augu produktiem.

54. Reģistrētā persona var sagatavot augu pasi, ja dienests, veicot reģistrētās personas pārbaudes, gada laikā nav konstatējis šajos noteikumos noteikto prasību pārkāpumus.

55. Šo noteikumu 54.punkta prasības neattiecas uz augu pasi, kas nepieciešama augu un augu produktu izplatīšanai aizsargājamās zonās, un aizvietotājpasi.

56. Ja reģistrētā persona vēlas sagatavot augu pases, tā iesniedz dienestā iesniegumu un augu pases paraugu.

57. Dienests izvērtē augu pases parauga atbilstību šo noteikumu 47., 48. un 50.punkta prasībām un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu reģistrētajai personai sagatavot augu pasi, kā arī apstiprina tās paraugu.

58. Ja dienests konstatē, ka reģistrētā persona neievēro šajos noteikumos noteiktās prasības, dienests anulē šo noteikumu 57.punktā minēto lēmumu.

59. Reģistrētā persona:

59.1. kārto sagatavoto un pievienoto augu pasu uzskaites žurnālu. Žurnālā norāda katrai partijai piešķirto kārtas numuru, tās sastāvā esošo augu un augu produktu daudzumu un sugu;

59.2. glabā ar augu un augu produktu ražošanu, izplatīšanu vai ievešanu saistītos dokumentus, saņemtās augu pases un dienesta inspektora pārbaudes aktus. Minētos dokumentus glabā vienu gadu.

60. Ja normatīvajos aktos noteiktie fitosanitārajai kontrolei pakļautie augi un augu produkti neatbilst fitosanitārajām prasībām, dienests pieņem lēmumu par viena vai vairāku šādu fitosanitāro pasākumu veikšanu:

60.1. apstrādāt augus un augu produktus, lai iznīcinātu augu karantīnas organismu, un pēc apstrādes izsniegt attiecīgo augu pasi, ja paredzams, ka pēc apstrādes fitosanitārās prasības būs izpildītas;

60.2. dienesta uzraudzībā pārvietot inficētos vai invadētos augus līdz tālākai izmantošanai uz vietām, kurās tie neradīs papildu fitosanitāro risku un kuras atrodas dienesta uzraudzībā;

60.3. dienesta uzraudzībā pārvietot attiecīgos augus vai augu produktus uz rūpnieciskās pārstrādes vietām;

60.4. iznīcināt attiecīgos augus vai augu produktus .

61. Ja pēc tam, kad izsniegta augu pases lietošanas atļauja, dienests konstatē augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu neatbilstību fitosanitārajām prasībām vai augu pases neatbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām, dienests aptur attiecīgo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanu līdz pārkāpumu novēršanai vai aizliedz to izplatīšanu un anulē izsniegto augu pases lietošanas atļauju.

V. Aizsargājamo zonu atzīšana un uzturēšana

62. Dienests var iesniegt ierosinājumu Eiropas Komisijai, lai tā atzītu par aizsargājamo zonu visu Latvijas teritoriju vai tās daļu, kurā kaitīgais organisms nav ieviesies vai izplatījies.

63. Dienests sagatavo ierosinājumu par aizsargājamās zonas atzīšanu, pamatojoties uz kaitīgo organismu riska analīzi un to izplatības pārbaudēm Latvijas teritorijā.

64. Lai iegūtu pierādījumus, ka kaitīgais organisms, kura dēļ paredzēts atzīt aizsargājamo zonu vai kura dēļ ir izveidota aizsargājamā zona, nav ieviesies vai izplatījies noteiktā teritorijā, dienests izstrādā fitosanitārās kontroles programmu.

65. Aizsargājamās zonas atzīšanai vai uzturēšanai dienests attiecīgajā teritorijā veic fitosanitāro kontroli, kas sastāv no:

65.1. atbilstošiem apsekojumiem, kas balstās uz kaitīgā organisma bioloģijas izpratni, lauksaimniecības praksi un vides apstākļiem, augu vizuālām pārbaudēm un laboratorisko izmeklēšanu;

65.2. pastāvīgas fitosanitārās kontroles, kas nodrošina regulārus un sistemātiskus apsekojumus atbilstošos laikos vismaz reizi gadā, lai noskaidrotu kaitīgā organisma klātbūtni, kura dēļ ir atzīta aizsargājamā zona.

66. Dienests:

66.1. nodrošina apsekojumu metodoloģijas un tās rezultātu pieejamību Eiropas Savienības ekspertiem;

66.2. paziņo Eiropas Komisijai apsekojumu metodoloģiju un rezultātus.

67. Dienests nekavējoties paziņo Eiropas Komisijai par katru gadījumu, kad atklāts augu karantīnas organisms, kura dēļ atzīta aizsargājamā zona.

68. Lai konstatētu teritorijā, kura nosakāma par aizsargājamo zonu, meža vai kokmateriālu kaitēkļus (izņemot nematodes), kas bojā atklātā laukā audzētus augus, dienests:

68.1. apseko meža vai kokmateriālu kaitēkļus attiecīgajā teritorijā;

68.2. veic apsekojumus atbilstoši metodoloģijai, kas paredz, ka novērojumu vietu tīklu veido reģistrētas novērošanas vietas, kas sistemātiski pārklāj visu attiecīgo teritoriju. Dienests reģistrē novērošanas vietas numuru, garuma un platuma koordinātas, sagatavo novērošanas vietas topogrāfiju, un, ja nepieciešams, tās aprakstu un attiecīgās novērošanas vietas atzīmē kartē.

69. Novērošanas vietu atbilstību nosaka, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

69.1. teritorijai ap novērošanas vietu jābūt pietiekami lielai, lai varētu veikt attiecīgos novērojumus;

69.2. ja ir augsts attiecīgo augu karantīnas organismu ieviešanās risks, attiecīgajā teritorijā izvēlas citas novērošanas vietas.

70. Ja nepieciešams, novērošanas vietā mēra nokrišņu daudzumu un temperatūru vai izmanto tuvākās meteoroloģiskās stacijas datus, kurā šos datus reģistrē regulāri. Reģistrē arī ārkārtējus notikumus (piemēram, lielas lietusgāzes, sausumu), kas ietekmē novērojumus.

71. Novērošanas vietās apseko vienu vai vairākus galvenos augu kaitīgā organisma saimniekaugus vai to produktus. Ja nepieciešams, apseko tādu daudzumu saimniekaugu vai to produktu, kas raksturo situāciju attiecīgajā novērošanas punktā.

72. Apsekojumā veic vizuālās pārbaudes, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtnes simptomus vai pazīmes. Apsekojumus veic laikā, kad iespējamie simptomi vai pazīmes ir visspilgtāk izteiktas. Ja ir aizdomas par augu karantīnas organisma klātbūtni, veic paraugu laboratorisku analīzi.

73. Novērošanas vietā var lietot slazdus, kas pievilina attiecīgos kaitīgos organismus. Slazdu veidu un skaitu, kā arī ķeršanas metodi izvēlas, ņemot vērā kaitīgā organisma bioloģiju.

74. Augu karantīnas organismu uzskata par izplatītu kādā teritorijā, ja ir zināms, ka tas tur ir sastopams un dienests nav veicis tā apkarošanas pasākumus vai vismaz divus gadus pēc kārtas šādi pasākumi izrādījušies neefektīvi.

VI. Augu un augu produktu aprites kārtība aizsargājamās zonās

75. Aizsargājamajā zonā drīkst ievest augus un augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, ja tie atbilst fitosanitārajām prasībām un ir izpildītas normatīvajos aktos noteiktās īpašās prasības augu un augu produktu ievešanai noteiktā aizsargājamā zonā, ko apliecina augiem un augu produktiem vai to kravas pavaddokumentiem piestiprinātā augu pase ar apzīmējumu "ZP", kā arī norāde augu pasē par aizsargājamo zonu, kurā šī augu pase derīga.

76. Ja attiecībā uz augiem un augu produktiem, ievedot tos aizsargājamā zonā, nepieciešams ievērot normatīvajos aktos noteiktās īpašās prasības augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai noteiktā aizsargājamā zonā un attiecīgos augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušus priekšmetus pārvieto caur aizsargājamo zonu (kas nav to izcelsmes zona) bez šajā zonā derīgas augu pases uz kravas saņemšanas vietu ārpus aizsargājamās zonas, ievēro šādas prasības:

76.1. augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu iepakojums vai transportlīdzeklis ir brīvs no kaitīgajiem organismiem un drošs pret fitosanitāro risku;

76.2. tūlīt pēc iepakošanas nodrošina, lai augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu iepakojums vai transportlīdzeklis nerada fitosanitāro risku aizsargājamā zonā un kravas identitāte transportēšanas laikā caur aizsargājamo zonu paliek nemainīga un nodrošināta;

76.3. augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem ir klāt kravas pavaddokumenti, kuros norādīta to izcelsme ārpus attiecīgās aizsargājamās zonas un paredzētā nosūtīšanas vieta ārpus tās.

77. Ja, veicot pārbaudi aizsargājamā zonā, dienests konstatē, ka nav ievērotas fitosanitārās prasības, dienests uzdod veikt fitosanitāros pasākumus saskaņā ar šo noteikumu 60.punktu vai, ja nav ievērotas šo noteikumu 76.punktā minētās prasības, dienests uzdod:

77.1. noslēgt iepakojumu;

77.2. izvest augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus ārpus aizsargājamās zonas dienesta uzraudzībā.

VII. Eiropas Komisijas un dalībvalstu informēšana

78. Dienests 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas no Sanitārās robež­inspekcijas par augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekš­metu neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai par fitosanitārā sertifikāta izvešanai (eksportam) vai fitosanitārā sertifikāta atpakaļizvešanai (reeksportam) neatbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām nosūta Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijai, kā arī par augu aizsardzību atbildīgajai izvedējvalsts institūcijai rakstisku paziņojumu par kravas aizturēšanu vai kaitīgā organisma atklāšanu trešo valstu kravās (7.pielikums).

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

79. Dienests nosūta Sanitārajai robežinspekcijai no Eiropas Komisijas vai Eiropas Savienības dalībvalstīm saņemtos paziņojumus par kravu aizturēšanu Eiropas Savienībā vai kaitīgā organisma atklāšanu kravās no trešajām valstīm. Sanitārā robežinspekcija minētos paziņojumus nosūta robežkontroles punktiem.

80. Dienests nekavējoties informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis:

80.1. par katru normatīvajos aktos minētā augu karantīnas organisma atklāšanas gadījumu Latvijas teritorijā, ja tā klātbūtne iepriekš nav bijusi konstatēta;

80.2. par katru tāda kaitīgā organisma atklāšanas gadījumu vai aizdomām par tā klātbūtni, kurš nav minēts normatīvajos aktos un kura klātbūtne Latvijas teritorijā iepriekš nav bijusi konstatēta;

80.3. par piemērotajiem fitosanitārajiem pasākumiem, lai iznīcinātu šo noteikumu 80.1. un 80.2.apakšpunktā minētos organismus vai ierobežotu to izplatīšanos.

81. Ja radies šo noteikumu 80.1. un 80.2.apakšpunktā minēto organismu izplatīšanās risks, dienests informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par fitosanitārajiem pasākumiem, kurus dienests plāno piemērot, lai novērstu risku.

82. Dienests var ierosināt zemkopības ministram noteikt uz laiku fitosanitāros pasākumus, lai novērstu šo noteikumu 80.1. un 80.2.apakšpunktā minēto organismu izplatīšanos, kamēr Eiropas Komisija nosaka piemērojamos fitosanitāros pasākumus.

82.1 Dienests rakstiski nosūta Eiropas Komisijai un pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm ievešanas punktu sarakstu. Par visām izmaiņām šajā sarakstā nekavējoties paziņo Eiropas Komisijai un pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

82.2 Dienests sagatavo apstiprinātu pārbaudes vietu sarakstu un pēc pieprasījuma iesniedz to Eiropas Komisijai.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

VIII. Augu un augu produktu izvešana un atpakaļizvešana

83. Latvijā izdotais fitosanitārais sertifikāts eksportam (8.pielikums) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeksportam) (9.pielikums) apliecina augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību ievedējvalsts noteiktajām fitosanitārajām prasībām.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.154)

83.1 Dienests nodrošina stingrās uzskaites dokumentu — fitosanitāro serti­fikātu — veidlapu izgatavošanu.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.433 redakcijā)

83.2 Fitosanitārā sertifikāta noformēšanā ievēro šādas prasības:

83.21. fitosanitārajā sertifikātā ūdenszīmes veidā iestrādā dienesta logo un valsts nosaukumu “Latvija” angļu valodā;

83.22. fitosanitārajā sertifikātā tipo­grāfiski iespiež veidlapas sešu zīmju kār­tas numuru (sarkanā krāsā);

83.23. fitosanitāro sertifikātu izvešanai (eksportam) iespiež tipogrāfiski, un tas ir zaļā krāsā, fitosanitāro sertifikātu atpakaļ­izvešanai (reeksportam) iespiež tipogrāfiski, un tas ir brūnā krāsā.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.433 redakcijā)

83.3 Fitosanitāro sertifikātu:

83.31. aizpilda angļu valodā vai citas valsts valodā, kuras lietošanai piekrīt ievedējvalsts. Fitosanitārā sertifikāta otrā pusē var norādīt tipogrāfiski iespiestā teksta tulkojumus citu valstu valodās;

83.32. izdod vienā eksemplārā.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.433 redakcijā)

84. Lai saņemtu fitosanitāro sertifikātu eksportam vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam), izvedējs iesniedz dienestā attiecīgu iesniegumu.

85. Fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam) izsniedz, pamatojoties uz šo noteikumu 25.punktā minēto fitosanitāro sertifikātu, kura oriģinālu vai kopiju pievieno fitosanitārajam sertifikātam atpakaļizvešanai (reeksportam).

86. Pēc iesnieguma saņemšanas dienests pārbauda augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību ievedējvalsts prasībām un, ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti atbilst minētajām prasībām, izsniedz attiecīgā veida fitosanitāro sertifikātu saskaņā ar Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartiem.

(MK 09.11.2004. noteikumu Nr.910 redakcijā)

86.1 Personas, kuras nodarbojas ar augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izvešanu, nodrošina apstākļus šo noteikumu 86.punktā minētās pārbaudes veikšanai.

(MK 09.11.2004. noteikumu Nr.910 redakcijā)

86.2 Muitas noliktava, kurā veic šo noteikumu 86.punktā minēto pārbaudi, atbilst šo noteikumu 10.pielikumā minētajām prasībām.

(MK 09.11.2004. noteikumu Nr.910 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.154)

87. Augiem, augu produktiem, to ražošanas un uzglabāšanas vietām un telpām, kā arī transportlīdzekļiem nepieciešama ķīmiskā apstrāde, ja konstatēta inficēšanās ar kaitīgiem organismiem vai to nosaka Latvijas vai ievedējvalsts fitosanitārās prasības.

88. Ķīmiskās apstrādes veikšanu apliecina ķīmiskās apstrādes veicēja izsniegts apliecinājums.

89. Ar augu un augu produktu pārbaudi, fitosanitāro sertifikātu izsniegšanu, kā arī, ja nepieciešams, ar atbilstošo augu un augu produktu apstrādi saistītās izmaksas sedz izvedējs.

89.1 Uz trešajām valstīm izvedamo fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu kravas muitošanu var pabeigt, ja:

8911. kravai, kuras izcelsme ir Latvija, ir dienesta izdots fitosanitārais sertifikāts;

8912. kravai, kura ievesta Latvijā, ir trešās valsts izdots fitosanitārais sertifikāts, kas adresēts attiecīgajai ievedējvalstij, un ja Latvijā krava netiek sadalīta, pārpakota, apvienota ar citu kravu vai uzglabāta;

8913. kravai, kura ievesta Latvijā no trešās valsts vai Eiropas Savienības dalībvalsts un paredzēta nosūtīšanai uz trešo valsti, un Latvijā tiek sadalīta, pārpakota, apvienota ar citu kravu vai uzglabāta, ir dienesta izdots fitosanitārais sertifikāts.

(MK 09.11.2004. noteikumu Nr.910 redakcijā)

89.2 Šo noteikumu 89.1 punkts neattiecas uz fitosanitārajai kontrolei pakļautajām augu un augu produktu kravām, ja tās ieved Latvijā no Eiropas Savienības dalībvalsts, lai izvestu uz trešo valsti, un tās netiek pārpakotas, sadalītas, apvienotas ar citām kravām vai uzglabātas (ne ilgāk par sertifikāta derīguma termiņu).

(MK 09.11.2004. noteikumu Nr.910 redakcijā)

89.3 Lai izpildītu šo noteikumu 89.1 punktā minētās prasības un informētu par saņēmjvalsts fitosanitārajām prasībām, dienests slēdz sadarbības līgumu ar Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi.

(MK 09.11.2004. noteikumu Nr.910 redakcijā)

IX. Noslēguma jautājumi

90. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

91. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 19.oktobra noteikumus Nr.355 "Augu karantīnas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 348./350.nr.; 2000, 259./261., 424./425.nr.; 2001, 77.nr.; 2002, 50.nr.).

92. Līdz 2009.gada 31.decembrim, ievedot šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, to izvešanai vai atpakaļizvešanai ir derīgs fitosanitārais sertifikāts izvešanai (eksportam) (11.pielikums) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeks­portam) (12.pielikums), kas apliecina augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām fitosanitārajām prasībām.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 09.11.2004. noteikumu Nr.910 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.154; MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.433)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Komisijas 1992.gada 30.jūlija Direktīvas 92/70/EEK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz apsekojumiem, kas jāveic Kopienas aizsargājamo zonu atzīšanas nolūkā;

2) Komisijas 1992.gada 3.novembra Direktīvas 92/90/EEK, ar ko nosaka augu, augu produktu vai citu objektu ražotāju un ievedēju pienākumus un ar ko nosaka informāciju, kura vajadzīga, lai tos reģistrētu;

3) Komisijas 1992.gada 3.decembra Direktīvas 92/105/EEK, kas nosaka standartizācijas pakāpi augu pasēm, kuras izmantojamas noteiktu augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumos Kopienā, un nosaka sīki izstrādātu kārtību attiecībā uz šādu augu pasu izsniegšanu un uz to nomaiņas kritērijiem un norisēm;

4) Komisijas 1993.gada 24.jūnija Direktīvas 93/51/EEK, ar ko nosaka noteikumus noteiktu augu, augu izcelsmes produktu vai citu objektu pārvadājumiem aizsargājamā zonā un tādu augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumiem, kuru izcelsme ir šādā aizsargājamā zonā un kurus tajā pārvadā;

5) Komisijas 1994.gada 21.janvāra Direktīvas 94/3/EK, ar ko nosaka procedūru paziņošanai par sūtījuma vai kaitīga organisma aizturēšanu no trešām valstīm, ja tie rada tiešus fitosanitāros draudus;

6) Komisijas 1998.gada 15.aprīļa Direktīvas 98/22/EK, kas nosaka obligātos nosacījumus augu veselības pārbaužu veikšanai Kopienā pārbaudes vietās, kas nav galamērķa pārbaudes vietas, augiem, augu izcelsmes produktiem vai citiem objektiem no trešajām valstīm;

7) Padomes 2000.gada 8.maija Direktīvas 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

8) Padomes 2002.gada 28.novembra Direktīvas 2002/89/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem;

9) Komisijas 2004.gada 5.oktobra Direktīvas 2004/102/EK, ar kuru groza II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par pasākumiem aizsardzībai pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

10) Komisijas 2004.gada 7.oktobra Direktīvas 2004/103/EK par Padomes Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļā minēto augu, augu produktu un citu priekšmetu identitātes un augu veselības pārbaudēm, ko var veikt vietā, kas nav ievešanas punkts Kopienā, vai tā tuvumā, un ar kuru paredz ar šīm pārbaudēm saistītos dokumentus;

11) Komisijas 2004.gada 15.oktobra Direktīvas 2004/105/EK, ar ko nosaka paraugus oficiālajiem fitosanitārajiem sertifikātiem vai reeksporta fitosanitārajiem sertifikātiem, ko pievieno augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem no trešajām valstīm, kuri uzskaitīti Padomes Direktīvā 2000/29/EK;

12) Komisijas 2005.gada 2.marta Direktīvas 2005/17/EK, ar ko groza dažus noteikumus Direktīvā 92/105/EEK par augu pasēm;

13) Komisijas 2005.gada 2.marta Direktīvas 2005/16/EK, ar ko groza I līdz V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā.

Ministru prezidenta vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218
Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to izplatīšanas Latvijā vai attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī

(Pielikums MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.433)

A DAĻA

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuru izcelsmes valsts atrodas Eiropas Savienībā un kuri pakļauti fitosanitārajai kontrolei to audzēšanas vai ražošanas vietā

I nodaļa

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kas bīstami visā Eiropas Savienībā, un kuriem pievieno augu pasi

1. Augi un augu produkti:

1.1. korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīnijas Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, plūmju Prunus L. (izņemot lauru ķirsi Prunus laurocerasus L. un Portugāles ķirsi Prunus lusitanica L.), ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L., pīlādžu Sorbus L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas);

1.2. parasto biešu Beta vulgaris L. un parasto apiņu Humulus lupulus L. stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas);

1.3. stolonus vai bumbuļus veidojošo nakteņu Solanum L. ģints stādīšanai paredzētie augi un to hibrīdi;

1.4. kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi un vīnkoku Vitis L. ģints augi (izņemot augļus un sēklas);

1.5. citrusu Citrus L. ģints augi un to hibrīdi (izņemot augļus un sēklas);

1.6. citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi ar lapām un kātiem;

1.7. koksne, ja tā:

1.7.1. pilnībā vai daļēji iegūta no platānu Platanus L. koksnes, arī koksne, kurai nav saglabāta dabīgi apaļā virsma;

1.7.2. atbilst kādam no Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu1 I pielikuma II daļā minētajiem aprakstiem:

KN kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai līdzīgos veidos

4401 22 00

Koksnes šķeldas vai skaidas:

- lapu koku

ex 4401 30 90

Koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas), neaglomerēti brikešu, granulu vai līdzīgos veidos

4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4403 99

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- no lapu koku koksnes (izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozolu vai citiem konservantiem)

- izņemot no tropiskajiem kokiem, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

ex 4404 20 00

Stīpu koksne: šķelti mieti, nosmailināti, bet garumā nezāģēti, stabi, kārtis un pāļi, apstrādāti ar krāsu:

- no lapu koku koksnes

ex 4407 99

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- izņemot no skujkokiem, tropiskajiem kokiem, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

2. Augi, kurus audzētājs audzē, augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kurus tirgo tālākai lauksaimnieciskai ražošanai (izņemot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kuri paredzēti tirdzniecībai gala lietotājam un par kuriem Valsts augu aizsardzības dienests vai Eiropas Savienības dalībvalsts iestāde, kas atbildīga par augu aizsardzību, ir pārliecinājusies, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas):

2.1. baltegļu Abies Mill., smaržīgo seleriju Apium graveolens L., argirantēmu Argyranthemum spp., asteru Aster spp., kāpostu Brassica spp., kastaņu Castanea Mill., gurķu Cucumis spp., krizantēmu Dendranthema (DC) Des Moul., neļķu Dianthus L. ģints augu un hibrīdu, Exacum spp., zemeņu Fragaria L., gerberu Gerbera Cass., ģipseņu Gypsophila L., sprigaņu Impatiens L. ģints visu Jaungvinejas hibrīdu šķirņu, salātu Lactuca spp., lapegļu Larix Mill., pīpeņu Leucanthemum L., lupīnu Lupinus L., pelargoniju Pelargonium l'Hérit. ex Ait., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L., platānu Platanus L., apšu Populus L., lauru ķiršu Prunus laurocerasus L., Portugāles ķiršu Prunus lusitanica L., duglāziju Pseudotsuga Carriére, ozolu Quercus L., kazeņu Rubus L., spinātu Spinacia L., biškrēsliņu Tanacetum L., hemlokegļu Tsuga Carriére, verbēnu Verbena L. ģints un citu zālaugu sugu (izņemot graudzāļu Gramineae dzimtas augus) stādīšanai paredzētie augi (izņemot sīpolus, bumbuļsīpolus, sak­neņus, sēklas un bumbuļus);

2.2. nakteņu Solanaceae dzimtas augi (izņemot šī pielikuma 1.3.apakšpunktā minētos stādīšanai paredzētos augus un sēklas);

2.3. kallu Araceae, marantu Marantaceae, banānu Musaceae, avokado Persea spp. un strelīciju Strelitziaceae dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu;

2.4. šalotes sīpolu Allium ascalonicum L., dārza sīpolu Allium cepa L. un maurloku Allium schoenoprasum L. sēklas un sīpoli, kas paredzēti stādīšanai, puravu Allium porrum L. augi, kas paredzēti stādīšanai, sējas lucernas Medicago sativa L. sēklas, sertificētas vasaras saulgriežu Helianthus annuus L., ēdamā tomāta Lycopersicon esculentum Mill. (syn. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.) un pupiņu Phaseolus L. sēklas.

3. Camassia Lindl., hionodokšu Chionodoxa Boiss., palso krokusu Crocus flavus Weston "Golden Yellow", sniegpulkstenīšu Galanthus L., bālgano baltstarīšu Galtonia candicans (Baker) Decne., gladiolu Gladiolus Tourn. ex L. ģints sugu, Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. un Gladiolus tubergenii hort., hiacinšu Hyacinthus L., skalbju Iris L., ismeņu Ismene Herbert, muskaru Muscari Miller, narcišu Narcissus L., baltstarīšu Orinthogalum L., puškīniju Puschkinia Adams, zilsniedzīšu Scilla L., tigrīdiju Tigridia Juss. un tulpju Tulipa L. ģints stādīšanai paredzēti sīpoli un bumbuļsīpoli, kurus audzē un pārdod tālākai lauksaimnieciskai ražošanai (izņemot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kas paredzēti pārdošanai gala lietotājam un par kuriem Valsts augu aizsardzības dienests vai Eiropas Savienības dalībvalsts iestāde, kas atbildīga par augu aizsardzību, ir pārliecinājusies, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas).

II nodaļa

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kas bīstami noteiktās aizsargājamās zonās, un kuriem jāpievieno augu pase, kas derīga attiecīgajā aizsargājamā zonā, tos ievedot vai pārvietojot šajā zonā

1. Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti:

1.1. baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carriére ģints augi;

1.2. apšu Populus L. un parasto biešu Beta vulgaris L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas);

1.3. korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., eikaliptu Eucalyptus L'Hér., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīnijas Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha M. Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augi (izņemot augļus un sēklas);

1.4. korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīnijas Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augu dzīvi ziedputekšņi apputeksnēšanai;

1.5. kartupeļu Solanum tuberosum L. stādīšanai paredzētie bumbuļi;

1.6. parasto biešu Beta vulgaris L. rūpnieciskai pārstrādei paredzētie augi;

1.7. augsne un nesterilizēti parasto biešu Beta vulgaris L. atlikumi;

1.8. parasto biešu Beta vulgaris L., lobiju Dolichos Jacq., kokvilnas Gossypium spp. un dārza pupiņu Phaseolus vulgaris L. sēklas;

1.9. kokvilnas Gossypium spp. augļi (pogaļas) un neattīrīta kokvilna, vīnkoku Vitis L. ģints augu augļi;

1.10. koksne, pilnībā vai daļēji iegūta:

1.10.1. no skujkokiem (Coniferales) (izņemot nomizotu koksni);

1.10.2. no kastaņām Castanea Mill. (izņemot nomizotu koksni);

1.10.3. atbilst kādam no Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu2 I pielikuma II daļā minētajiem aprakstiem:

KN kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai līdzīgos veidos

4401 21 00

Koksnes šķeldas vai skaidas:

- skujkoku

4401 22 00

Koksnes šķeldas vai skaidas:

- lapu koku

ex 4401 30

Koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas), neaglomerēti brikešu, granulu vai līdzīgos veidos

ex 4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4403 20

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- skujkoku (izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pārējiem konservantiem)

ex 4403 99

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- no lapu koku koksnes (izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pārējiem konservantiem)

- izņemot no tropiskajiem kokiem, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

ex 4404

Stīpu koksne: šķelti mieti, nosmailināti, bet garumā nezāģēti, stabi, pāļi

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi

4407 10

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- skujkoku

ex 4407 99

Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- izņemot no skujkokiem, tropiskajiem kokiem, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

1.11. kastaņu Castanea Mill. un skujkoku (Coniferales) nomizota miza.

2. Augi, kurus audzētājs audzē, augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kurus tirgo tālākai lauksaimnieciskai ražošanai (izņemot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kas paredzēti pārdošanai gala lietotājam un par kuriem Valsts augu aizsardzības dienests vai Eiropas Savienības dalībvalsts iestāde, kas atbildīga par augu aizsardzību, ir pārliecinājusies, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas):

2.1. begoniju Begonia L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas, bumbuļus un bumbuļsīpolus) un puansetiju Euphorbia pulcherrima Willd., gumijkoku Ficus L. un hibisku Hibiscus L. stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas).

III nodaļa

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kas bīstami visā Eiropas Savienībā

1. Kartupeļi Solanum tuberosum L., ja tos audzē platībās, kas ir lielākas par vienu hektāru, ja tie paredzēti tirdzniecībai un ja uz tiem neattiecas šī pielikuma A daļas I nodaļas 1.3.apakšpunkts (reģistrācijai pakļauti audzētāji, uzglabātāji, fasētāji un pārstrādātāji).

B DAĻA

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropas Savienībā un kuri pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to ievešanas Latvijā vai attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī

I nodaļa

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kas bīstami visā Eiropas Savienībā

1. Stādīšanai paredzēti augi (izņemot sēklas, bet ieskaitot krustziežu Cruciferae, graudzāļu Gramineae dzimtas un āboliņa Trifolium spp. sēklas, kuru izcelsmes valsts ir Argentīna, Austrālija, Bolīvija, Čīle, Jaunzēlande un Urugvaja, kviešu Triticum, rudzu Secale un tritikāles X Triticosecale ģints sēklas, kuru izcelsmes valsts ir Afganistāna, Indija, Irāka, Meksika, Nepāla, Pakistāna, Dienvidāfrika un Amerikas Savienotās Valstis). Papriku Capsicum spp., vasaras saulgriežu Helianthus annuus L., ēdamo tomātu Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., sējas lucernas Medicago sativa L., plūmju Prunus L., kazeņu Rubus L., rīsu Oryza spp., parastās kukurūzas Zea mays L., šalotes sīpolu Allium ascalonicum L., dārza sīpolu Allium cepa L., puravu Allium porrum L., maurloku Allium schoenoprasum L. un pupiņu Phaseolus L. sēklas.

2. Augu daļas (izņemot augļus un sēklas):

2.1. kastaņu Castanea Mill., krizantēmu Dendranthema (DC) Des. Moul., neļķu Dianthus L., ģipseņu Gypsohila L., pelargoniju Pelargonium L'Her. ex Ait, dateļpalmu Phoenix spp., apšu Populus L., ozolu Quercus L., zeltslotiņu Solidago L. ģints un orhideju Orchidacea dzimtas grieztie ziedi;

2.2. skujkoku (Coniferales);

2.3. cukura kļavu Acer saccharum Marsh., kuru izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda;

2.4. plūmju Prunus L. ģints, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā;

2.5. asteru Aster spp., zilpodzes Eryngium L., asinszāles Hypericum L., Lisianthus L., rožu Rosa L. un trahēliju Trachelium L. ģints grieztie ziedi, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā;

2.6. smaržīgo seleriju Apium graviolens L. un bazilika Ocimum L. lapu dārzeņi.

3. Augļi:

3.1. citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. un to hibrīdu, Momordica L., baklažānu Solanum melongena L.;

3.2. anonu Annona L., cidoniju Cydonia Mill., hurmu Diospyros L., ābeļu Malus Mill., mango Mangifera L., pasifloru Passiflora L., plūmju Prunus L., guavju Psidium L., bumbieru Pyrus L., jāņogu Ribes L., Syzygium Gaertn. un Vaccinium L. ģints augļi, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā.

4. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi.

5. Nomizota miza:

5.1. skujkoku (Coniferales), kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā;

5.2. cukura kļavu Acer saccharum Marsh, apšu Populus L. un ozolu Quercus L. (izņemot korķa ozola Quercus suber L.) sugas augu miza.

6. Koksne, ja tā:

6.1. pilnībā vai daļēji iegūta no šādu ģinšu vai sugu augiem (izņemot koksnes iepakojamo materiālu — iepakojuma kastes, redeļkastes vai kabeļspoles un līdzīgus iepakojamos materiālus no koka, paliktņus, kastu paliktņus vai citus kravu paliktņus, paliktņu apmales, ko izmanto dažādu objektu pārvadājumos, — un kokmateriālus, kuru biezums ir 6 mm un mazāk, un apstrādātus kokmate­riālus, kuru izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinā­cija):

6.1.1. ozolu Quercus L. ģints koksne (arī koksne, kurai nav saglabāta dabīgā apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis (izņemot koksni, kura atbilst šī pielikuma B daļas I nodaļas 6.2.apakšpunktā minētā KN koda 4416 00 00 aprakstam un par kuru ir dokumentāri pierādījumi, ka koksne ir apstrādāta vai ražota, piemērojot termisko apstrādi, lai saniegtu minimālo temperatūru 176 °C uz 20 minūtēm);

6.1.2. platānu Platanus L. ģints koksne (ieskaitot koksni, kurai nav saglabāta dabīgi apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis vai Armēnija;

6.1.3. apšu Populus L. ģints koksne (ieskaitot koksni, kurai nav saglabāta dabīgi apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts atrodas Amerikas kontinentā;

6.1.4. cukura kļavu Acer saccharum Marsh. koksne (ieskaitot koksni, kurai nav saglabāta dabīgi apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā;

6.1.5. skujkoku (Coniferales) koksne (ieskaitot koksni, kurai nav saglabāta dabīgi apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts neatrodas Eiropā, Kazahstānā, Krievijā vai Turcijā;

6.2. atbilst kādam no Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu3 I pielikuma II daļā minētajiem aprakstiem:

KN kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai līdzīgos veidos

4401 21 00

Koksnes šķeldas vai skaidas:

- skujkoku

4401 22 00

Koksnes šķeldas vai skaidas:

- lapu koku

4401 30 10

- zāģskaidas

ex 4401 30 90

Zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:

- citādi

4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

4403 20

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- skujkoku (izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pā­rējiem konservantiem)

4403 91

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- ozola (Quercus spp.) (izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pārējiem konservantiem)

ex 4403 99

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- no lapu koku koksnes (izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pārējiem konservantiem)

- izņemot no tropiskajiem kokiem, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

ex 4404

Stīpu koksne: šķelti mieti, nosmailināti, bet garumā nezāģēti, stabi, kārtis un pāļi

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu koka gulšņi

4407 10

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- skujkoku

4407 91

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- ozola (Quercus spp.)

ex 4407 99

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- izņemot skujkoku, tropu koku, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara; koka kabeļu spoles; paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes no koka; paliktņu apmales no koka

4416 00 00

Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka (ieskaitot mucu dēlīšus)

9496 00 20

Saliekamās būvkonstrukcijas:

- no koka

7. Augsne un augsnes substrāts:

7.1. kas pilnīgi vai daļēji sastāv no augsnes vai cietām organiskajām daļām, piemēram, no augu atliekām, humusa, arī no kūdras vai mizas (izņemot tādu, kas pilnībā sastāv tikai no kūdras);

7.2. kas ir kopā ar augiem un pilnībā vai daļēji sastāv no šī pielikuma B daļas I nodaļas 7.1.apakšpunktā minētā materiāla vai pilnībā vai daļēji sastāv no kūdras vai jebkuras cietas neorganiskās vielas, kura nodrošina augu dzīvotspēju, un kuru izcelsmes valsts ir:

7.2.1. Turcija;

7.2.2. Baltkrievija, Gruzija, Moldova, Krievija, Ukraina;

7.2.3. valsts, kas neatrodas Eiropā (izņemot Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maroku un Tunisiju).

8. Kviešu Triticum, rudzu Secale un tritikāles X Triticosecale graudi, kuru izcelsmes valsts ir Afganistāna, Indija, Irāka, Meksika, Nepāla, Pakistāna, Dienvidāfrika un Amerikas Savienotās Valstis.

II nodaļa

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kas bīstami noteiktās aizsargājamās zonās

1. Biešu Beta vulgaris L. rūpnieciskai pārstrādei paredzētie augi.

2. Augsne un nesterilizēti biešu (Beta vulgaris L.) atlikumi.

3. Korinšu Amelanchier Medik., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīnijas Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augu dzīvi ziedputekšņi apputek­snēšanai.

4. Korinšu Amelanchier Medik., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīnijas Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augu daļas (izņemot augļus un sēklas).

5. Lobiju Dolichos Jacq., mango Magnifera spp. ģints, biešu Beta vulgaris L. un pupiņu Phaseolus vulgaris L. augu sēklas.

6. Kokvilnas Gossypium spp. sēklas un augļi (pogaļas) un neattīrīta kokvilna.

7. Vīnkoku Vitis L. ģints augu augļi.

8. Koksne, ja tā:

8.1. pilnībā vai daļēji iegūta no skujkokiem (Coniferales) (izņemot nomizotu koksni, kuras izcelsmes valsts ir kāda no Eiropas trešajām valstīm) un kastaņu Castanea Mill. ģints koksnes (izņemot nomizotu koksni);

8.2. atbilst kādam no Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu4 I pielikuma II daļā minētajiem aprakstiem:

KN kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai līdzīgos veidos

4401 21 00

Koksnes šķeldas vai skaidas:

- skujkoku

4401 22 00

Koksnes šķeldas vai skaidas:

- lapu koku

ex 4401 30

Koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas), neaglomerēti brikešu, granulu vai līdzīgos veidos

4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- apstrādāti ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4403 20

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- no skujkoka (izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pā­rējiem konservantiem)

ex 4403 99

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- no lapu koku koksnes (izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pārējiem konservantiem)

- izņemot no tropiskajiem kokiem, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

ex 4404

Stīpu koksne: šķelti mieti, nosmailināti, bet garumā nezāģēti, stabi, kārtis un pāļi

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi:

4407 10

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- skujkoku

ex 4407 99

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- izņemot skujkoku, tropu koku, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara; koka kabeļu spoles; paliktņi, kastu paliktņi un citas plātnes no koka; paliktņu apmales no koka

9406 00 20

Saliekamās būvkonstrukcijas:

- no koka

9. Eikaliptu Eucalyptus l'Hérit. ģints augu daļas.

10. Skujkoku (Coniferales) nomizota miza, kuras izcelsmes valsts ir kāda no Eiropas trešajām valstīm.

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.154)

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikuma uzraksts grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.154)

Telpas un to aprīkojums fitosanitārās kontroles vietā robežkontroles punktā vai muitas noliktavā

1. Kontroles vietu iekārto tā, lai nodrošinātu:

1.1. dokumentu pārbaudi un noformēšanu;

1.2. ātras saziņas iespēju ar iekšzemes dienestu, laboratoriju, muitas iestādēm un dalībvalstīm;

1.3. dokumentu pavairošanas iespēju;

1.4. pieeju informatīvajiem materiāliem par kaitīgo organismu identifikāciju un izplatību;

1.5. pieeju informācijai par augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu kravām, kuras nāk no trešajām valstīm un kurām ir bijuši fitosanitāro noteikumu pārkāpumi.

2. Kravas kontroles vietā nodrošina:

2.1. kravas izkraušanu un iekraušanu;

2.2. paraugu ņemšanai atbilstošas telpas, kurās ir:

2.2.1. piemērots apgaismojums;

2.2.2. galds pārbaužu veikšanai;

2.2.3. piemērots aprīkojums vizuālajām pārbaudēm, kā arī aprīkojums telpu un fitosanitāro pārbaužu veikšanai, izmantoto ierīču dezinficēšanai un paraugu sagatavošanai, lai tos nosūtītu laboratoriskām analīzēm;

2.3. paraugu ņemšanas un sagatavošanas aprīkojumu un:

2.3.1. piemērotus materiālus, lai iesaiņotu un identificētu katru paraugu;

2.3.2. piemērotus iepakojuma (iesaiņošanas) materiālus, lai nosūtītu paraugus laboratoriskām analīzēm;

2.3.3. plombas paraugu noslēgšanai;

2.3.4. Sanitārās robežinspekcijas spiedogus;

2.4. kravu glabāšanu atbilstoši noteiktajam attiecīgo produktu glabāšanas temperatūras režīmam.

3. Kontroles vietu aprīko ar:

3.1. iekārtām kravas iekraušanai un izkraušanai, kā arī svariem kravas nelielas daļas svēršanai;

3.2. iekārtām nepieciešamās temperatūras uzturēšanai kravas izkraušanas un uzglabāšanas telpā;

3.3. paraugu ņemšanas iekārtām un atbilstošu iesaiņojamo materiālu paraugu nosūtīšanai uz laboratoriju un nodrošinājumu;

3.4. aprīkojumu paraugu padziļinātai pārbaudei uz vietas;

3.5. ierīcēm kravu atvēršanai un iesaiņojuma aizdarei;

3.6. speciālām iekārtām koksnes kontrolei;

3.7. drošības iekārtām, kas nepieciešamas, kontrolējot kravas;

3.8. kanalizācijas sistēmu, ventilācijas sistēmu un karstā un aukstā dzeramā ūdens padevi.

Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

5.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

6.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

7.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikuma uzraksts grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.154)

Zemkopības ministrs M.Roze
8.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums MK 21.06.2005. noteikumu Nr.433 redakcijā)

9.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums MK 21.06.2005. noteikumu Nr.433 redakcijā)

10.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218
Telpas un to aprīkojums augu un augu produktu izvešanas un atpakaļizvešanas fitosanitārās kontroles vietā

(Pielikums MK 09.11.2004. noteikumu Nr.910 redakcijā; pielikuma numerācija grozīta ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.154)

Fitosanitāro kontroli veic vietās, kurās ir nodrošināti šādi augu un augu produktu pārbaudes apstākļi:

1. Pārbaudes vieta iekārtota tā, lai nodrošinātu:

1.1. dokumentu pārbaudi un noformēšanu;

1.2. ātras saziņas iespēju ar iekšzemes dienestu, laboratoriju un muitas iestādēm;

1.3. dokumentu pavairošanas iespēju.

2. Pārbaudes vietā ir:

2.1. nodrošināta kravas izkraušana un iekraušana;

2.2. paraugu ņemšanai atbilstošas telpas, kurās ir:

2.2.1. piemērots apgaismojums;

2.2.2. galds pārbaužu veikšanai;

2.3. nodrošināta kravu glabāšana atbilstoši noteiktajam attiecīgo produktu glabāšanas temperatūras režīmam.

3. Pārbaudes vieta aprīkota ar:

3.1. iekārtām kravas iekraušanai un izkraušanai, kā arī svariem nelielas kravas daļas svēršanai;

3.2. iekārtām nepieciešamās temperatūras uzturēšanai kravas izkraušanas un uzglabāšanas telpā;

3.3. ierīcēm kravu atvēršanai un iesaiņojuma aizdarei.

11.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

12.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

30.06.2005