Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2007. - 10.08.2007. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.247

Rīgā 2004.gada 6.aprīlī (prot. Nr.19 41.§)
Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 18.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis (turpmāk — nodoklis) par dīzeļdegvielu (gāzeļļu), iesniedzamos dokumentus, dokumentu iesniegšanas termiņus un iestādes, kuras pārbauda lauksaimniecībā izmantotās zemes, kā arī nodokļa atmaksāšanas termiņus.

2. Nodokli atmaksā par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) lauksaimniecībā izmantotās zemes (arī kultivētu ganību un pļavu) apstrādei pēc attiecīgajam laikposmam, kurā iegādāta degviela, likumā "Par akcīzes nodokli" (turpmāk — likums) noteiktās likmes. Dīzeļdegvielas (gāzeļļas) iegādi uzskata par notikušu, ja dīzeļdegviela (gāzeļļa) ir saņemta un par to ir veikta samaksa.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1005)

3. Nodokli atmaksā lauksaimniecības produkcijas ražotājam:

3.1. kuram īpašumā vai pastāvīgā lietošanā ir piešķirta zeme, par kuras izmantošanu nav noslēgts nomas līgums;

3.2. kurš zemi nomā saskaņā ar attiecīgu līgumu.

4. (Svītrots ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1005.)

5. (Svītrots ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1005.)

6. (Svītrots ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1005.)

7. Lai saņemtu nodokļa atmaksu, lauksaimniecības produkcijas ražotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (pēc attiecīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības atrašanās vietas):

7.1. iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

7.2. dokumentus, kas noformēti atbilstoši grāmatvedību un uzskaiti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un apliecina dīzeļdegvielas (gāzeļļas) saņemšanu un apmaksu, izmantojot likumā noteiktos norēķinu veidus;

7.3. pašvaldības izziņu par attiecīgajā kalendāra gadā lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes platību, kas faktiski tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Izziņā norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1005 redakcijā)

7.1 Šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minēto izziņu lauksaimniecības produkcijas ražotājs pievieno, iesniedzot pirmo reizi kalendāra gadā šo noteikumu 7.punktā minētos dokumentus Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē. Ja kalendāra gada laikā, par kuru pieprasa akcīzes nodokļa atmaksu, ir mainījusies lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošās lauksaimniecībā izmantotās zemes platība, tad, iesniedzot dokumentus akcīzes nodokļa atmaksai, lauksaimniecības produkcijas ražotājs pievieno precizētu (jaunu) šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minēto izziņu. Ja lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošās lauksaimniecībā izmantotās zemes platība nav mainījusies, tad, iesniedzot atkārtoti kalendāra gadā dokumentus akcīzes nodokļa atmaksas saņemšanai, šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētā izziņa nav jāiesniedz.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1005 redakcijā)

7.2 Ja lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošās lauksaimniecībā izmantotās zemes platība nav mainījusies, tad, iesniedzot atkārtoti kalendāra gada laikā dokumentus akcīzes nodokļa atmaksas saņemšanai, lauksaimniecības produkcijas ražotājs šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā apliecina, ka izmaiņas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībā nav notikušas.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1005 redakcijā)

8. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs — fiziskā persona —, iesniedzot šo noteikumu 7.punktā minētos dokumentus, uzrāda arī grāmatvedības reģistrus, kuros uzskaitīti visi ienākumi un izdevumi, kas gūti vai izdarīti, veicot lauksaimniecības produkcijas ražošanu laikposmā, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa.

9. Šo noteikumu 7.punktā minētie dokumenti iesniedzami kalendāra gadā ne biežāk kā reizi mēnesī un ne vēlāk kā līdz nākamā kalendāra gada 15.janvārim.

9.1 Lauksaimniecības produkcijas ražotājs nodokļa atmaksu var saņemt par to kalendāra gadā saņemto dīzeļdegvielu (gāzeļļu), par kuru veikta samaksa līdz nākamā kalendāra gada 15.janvārim.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1005 redakcijā)

10. Nodokli atmaksā, ja dīzeļdegviela (gāzeļļa) iegādāta no komersantiem, kuriem ir atbilstoša speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem.

11. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde pārbauda šo noteikumu 7. un 8.punktā minētos dokumentus un lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbilstību likuma nosacījumiem un divu nedēļu laikā pēc dokumentu iesniegšanas atmaksā nodokli par kārtējā gadā iegādāto dīzeļdegvielu (gāzeļļu) atbilstoši likumā noteiktajai normai. Ja ir nepieciešama papildu pārbaude, Valsts ieņēmumu dienests nodokļa atmaksāšanas termiņu var pagarināt par mēnesi, informējot par to nodokļu atmaksas pieprasītāju.

11.1 Ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs samaksu par saņemto dīzeļdegvielu (gāzeļļu) nav veicis pilnībā, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde atmaksājamo nodokli aprēķina par to saņemtās dīzeļdegvielas (gāzeļļas) daudzuma daļu, par kuru veikta samaksa.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1005 redakcijā)

12. Dokumentus, kas apliecina dīzeļdegvielas (gāzeļļas) iegādi, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde pēc to pārbaudes atdod iesniedzējam.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1005)

13. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs informē pašvaldības un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes par izmaiņām tā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošās lauksaimniecībā izmantotās zemes platībā. Ja lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošā lauksaimniecībā izmantotās zemes platība ir samazinājusies, bet tas nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē precizētu šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minēto izziņu un ir nepamatoti saņēmis akcīzes nodokļa atmaksu, lauksaimniecības produkcijas ražotājs saņemto akcīzes nodokļa summu atmaksā Valsts ieņēmumu dienestam šo noteikumu 17.punktā minētajā kārtībā.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1005 redakcijā)

14. Lauku atbalsta dienests pēc vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu izlases veidā pārbauda pagasta teritorijā esošās zemes, par kurām pieprasīta nodokļa atmaksa, kā arī pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma pārbauda konkrētā lauksaimniecības produkcijas ražotāja zemi un informē Valsts ieņēmumu dienestu un pašvaldību par lauksaimniecībā izmantotās zemes platībām.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1005 redakcijā)

15. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde neatmaksā nodokli, ja netiek izpildītas likuma vai šo noteikumu prasības.

16. Ja par zemes īpašnieku, pastāvīgo lietotāju vai nomnieku ir kļuvis cits lauksaimniecības produkcijas ražotājs, tam nodoklis atmaksājams atbilstoši likumā noteiktajai normai, ņemot vērā summu, kāda ir atmaksāta iepriekšējam lauksaimniecības produkcijas ražotājam, kura īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā ir bijusi zeme. Kopējā atmaksājamā summa par konkrēto zemes platību nedrīkst pārsniegt likumā noteikto normu.

17. Ja tiek konstatēts, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājam atmaksātā nodokļa summa ir pārsniegusi likumā noteikto normu, attiecīgais lauksaimniecības produkcijas ražotājs pārmaksāto summu atmaksā Valsts ieņēmumu dienestam mēneša laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Ja tiek konstatēts, ka attiecīgais lauksaimniecības produkcijas ražotājs pārmaksāto summu noteiktajā termiņā nav atmaksājis, attiecīgā summa piedzenama normatīvajos aktos nodokļu administrēšanas jomā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1005)

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.247

(Pielikums MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1005 redakcijā)

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.247

(Pielikums MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1005 redakcijā)

01.01.2007