Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 31.03.2007. - 15.07.2008. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.759

Rīgā 2003.gada 23.decembrī (prot. Nr.65, 42.§)
Noteikumi par valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumiem
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 24.panta pirmo un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējami un koordinējami valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumi (turpmāk arī — pasūtījums), kā arī kārtību, kādā saskaņojami un slēdzami dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumi.

2. Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumus organizē un koordinē, kā arī dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumus slēdz:

2.1. Autotransporta direkcija — valsts vai pašvaldības vārdā. Autotransporta direkcija pēc rajona padomes vai republikas pilsētas domes lūguma ir tiesīga organizēt un koordinēt attiecīgajai pašvaldībai piekrītošo pasūtījumu, kā arī attiecīgajai pašvaldībai piekrītošo pasūtījuma daļu kopējā pasažieru pārvadājumu valsts pasūtījumā;

2.2. rajona padome vai republikas pilsētas dome pēc saskaņošanas ar Autotransporta direkciju — pašvaldības vārdā.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.941)

3. Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma metode ir atklāts dzelzceļa pasažieru pārvadājumu konkurss (turpmāk — atklāts konkurss) vai sarunas par tiesībām veikt valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumus (turpmāk — sarunu procedūra).

4. Pasūtītājs izvēlas atklātu konkursu, ja:

4.1. divi vai vairāki pārvadātāji normatīvajos aktos par sabiedrisko pakalpojumu licencēšanu noteiktajā kārtībā ir ieguvuši licences pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu un iepriekšējā pasūtījumu periodā šajā maršrutu tīklā vismaz divi pārvadātāji ir ieguvuši un regulāri izmantojuši drošības sertifikātu;

4.2. pasūtījuma apjoms (līgumcena vai piešķiramās dotācijas) vienam pasūtījuma gadam pārsniedz 50 % no kopējā pasažieru pārvadājumu maršrutu tīkla.

5. Pasūtītājs izvēlas sarunu procedūru, ja:

5.1. atklātam konkursam nav pieteicies neviens pretendents;

5.2. atklāts konkurss beidzies bez rezultātiem;

5.3. viens pārvadātājs normatīvajos aktos par sabiedrisko pakalpojumu licencēšanu noteiktajā kārtībā ir ieguvis licenci pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu un iepriekšējā pasūtījumu periodā šajā maršrutu tīklā vismaz viens pārvadātājs ir ieguvis un regulāri izmantojis drošības sertifikātu;

5.4. pasūtījuma apjoms (līgumcena vai piešķiramās dotācijas) vienam pasūtījuma gadam nepārsniedz 50 % no kopējā pasažieru pārvadājumu maršrutu tīkla.

6. Pasūtījumu var organizēt visam maršrutu tīklam, maršrutu tīkla daļai, maršrutam vai vilcienam (attiecīga vilciena kustībai). Pasūtījums var būt:

6.1. ar noteiktu pakalpojuma vienību skaitu (piemēram, reglamentēts maršrutu un vilcienu skaits, precīzs kustības saraksts);

6.2. ar daļēji noteiktu vienību skaitu (piemēram, nosaka galvenos raksturojošos lielumus — kustības intensitāti no rīta, vakarā);

6.3. brīvais (pēc pasažieru pieprasījuma metodes) — patērētāja prasības tiek apmierinātas, sasniedzot zemāko pakalpojuma pašizmaksu.

7. Pasūtījumu organizē un dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumu slēdz uz laiku līdz astoņiem gadiem, no kuriem:

7.1. garantētais pasūtījuma ilgums — pirmie četri gadi;

7.2. mainīgais pasūtījuma ilgums:

7.2.1. nākamie četri gadi ar tiesībām līguma darbības termiņu automātiski pagarināt uz laiku, kas veido pusi no kopējā līguma darbības termiņa, — ja pirmajos četros pasūtījuma izpildes gados nenotiek būtiskas pārmaiņas un mainīt pakalpojumu nosacījumus nav nepieciešams;

7.2.2. ja pirmajos četros pasūtījuma izpildes gados notiek pārmaiņas, kuru dēļ pārvadātāja ienākumi samazinās, un pasūtītājs saskaņā ar līguma noteikumiem vēlas samazināt (vai nevēlas palielināt) sniegtā pakalpojuma apjomu, pasūtījums tiek daļēji nosegts, saīsinot līguma darbības termiņu atbilstoši paredzētajiem budžeta līdzekļiem.

7.3. papildu pasūtījums, — ja pārvadātājs vēlas turpināt pasūtījuma izpildi pēc dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līguma darbības termiņa beigām, pasūtītājs pagarina līguma darbības termiņu uz laiku, kas veido pusi no kopējā līguma darbības termiņa, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

7.3.1. līguma pagarināšana atbilst valsts pasūtījuma koncepcijai 5 līdz 12 gadu periodam;

7.3.2. pārvadātājs nav pārkāpis normatīvos aktus, kas regulē dzelzceļa pasažieru pārvadājumus;

7.3.3. pārvadātājs ir uzņēmies ilgtermiņa saistības ritošā sastāva atjaunošanai, lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti bez papildu dotāciju pieprasīšanas.

(Grozīts ar MK 27.03.2007. noteikumiem Nr.206)

8. Pasūtītājs katru gadu triju mēnešu laikā pēc valsts budžetā un pašvaldību budžetos dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumam paredzētā finansējuma apstiprināšanas pārskata dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumā ietverto pakalpojumu apjomu.

9. Pasūtītājs pirms pasūtījuma procedūras uzsākšanas izstrādā valsts pasūtījuma koncepciju 5 līdz 12 gadu periodam.

(Grozīts ar MK 27.03.2007. noteikumiem Nr.206)

10. Satiksmes ministrijas izstrādāto pārvadājumu valsts pasūtījuma koncepciju 10 gadu periodam iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā. Satiksmes ministrija pārvadājumu valsts pasūtījuma koncepciju aktualizē un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā ne retāk kā reizi četros gados.

(Grozīts ar MK 27.03.2007. noteikumiem Nr.206)

11. Rajona padome vai republikas pilsētas dome, pamatojoties uz valsts pasūtījuma koncepciju, gada laikā izstrādā attiecīgu stratēģiju 5 līdz 12 gadu periodam pašvaldības pasūtījuma organizēšanai un nosūta Satiksmes ministrijai saskaņošanai.

(Grozīts ar MK 27.03.2007. noteikumiem Nr.206)

11.1 Pašvaldība (rajona padome vai republikas pilsētas dome), iesniedzot iesniegumu Autotransporta direkcijā, var ierosināt valsts pasūtījuma koncepcijā noteiktā dzelzceļa pasažieru pasūtījuma pārvadājumu apjoma palielināšanu savā administratīvajā teritorijā. Iesniegumā norāda informāciju par vēlamo pārvadājumu apjomu un intensitāti, kā arī vēlamo pakalpojumu kvalitāti.

(MK 27.03.2007. noteikumu Nr.206 redakcijā)

11.2 Autotransporta direkcija divu mēnešu laikā izskata šo noteikumu 11.1 punktā minēto iesniegumu un sniedz atzinumu par dzelzceļa pasažieru pasū­tījuma pārvadājumu apjoma palielināšanas iespēju, nepieciešamo pašvaldības finansējuma apmēru un attiecīgā pasūtījuma nosacījumiem.

(MK 27.03.2007. noteikumu Nr.206 redakcijā)

11.3 Mēneša laikā pēc šo noteikumu 11.2 punktā minētā atzinuma izsniegšanas Auto­transporta direkcija un attiecīgā pašvaldība noslēdz sadarbības līgumu par valsts pasūtījuma koncepcijā noteiktā dzelzceļa pasažieru pārvadājumu apjoma palielināšanu. Sadarbības līgumā paredz finansēšanas kārtību, līguma izpildes kārtību un citus nosacījumus pēc pušu ieskatiem. Pēc sadarbības līguma noslēgšanas Autotransporta direkcija atbilstoši kompetencei nodrošina attiecīgu grozījumu izdarīšanu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumā.

(MK 27.03.2007. noteikumu Nr.206 redakcijā)

11.4 Ja dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgums nav noslēgts, šo noteiku­mu 11.3 punktā minētās darbības veic pēc atklātā konkursa vai sarunu procedūras noslēguma.

(MK 27.03.2007. noteikumu Nr.206 redakcijā)

II. Atklāta konkursa sagatavošana

12. Pasūtījuma procedūru — atklāts konkurss — uzsāk ne vēlāk kā 12 un ne ātrāk kā 18 mēnešus pirms pasūtījuma izpildes uzsākšanas.

13. Pasūtītājs ne vēlāk kā 40 darbdienas pirms konkursa izziņošanas izveido pasūtījuma komisiju (turpmāk — komisija). Komisijas sastāvā ir vismaz pieci cilvēki.

14. Komisija rīkojas tā, lai pasūtījuma mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu, nodrošinot atklātu procedūru un pakalpojumu sniedzēju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

15. Pasūtītājs konkursa procedūras laikā nedrīkst mainīt komisijas sastāvu, izņemot gadījumus, ja kāds komisijas loceklis ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, ir miris vai citu iemeslu dēļ nevar pildīt savus pienākumus.

16. Komisijas loceklis informē komisijas priekšsēdētāju un pārtrauc darbu komisijā, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai citu iemeslu dēļ nevar pildīt savus pienākumus. Minētajā gadījumā, kā arī tad, ja šādi apstākļi pastāv, bet komisijas loceklis par tiem nav informējis, pasūtītājs viņa vietā pēc komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma var iekļaut komisijas sastāvā citu komisijas locekli.

17. Konkursa nolikumu izstrādā un apstiprina pasūtītājs. Nolikumā ietver informāciju par pasūtījuma apjomu, piedāvājumu vērtēšanas kritērijus un pasūtījuma līguma projektu.

III. Atklāta konkursa izziņošana

18. Konkursu izziņo, publicējot paziņojumu par paredzēto pasūtījumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ja paredzamā līgumcena vienam gadam pārsniedz 10 miljonus latu, paziņojumu par paredzēto pasūtījumu publicē arī laikrakstā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis". Ja pasūtījumu organizē un koordinē rajona padome vai republikas pilsētas dome, paziņojumu par publikāciju nosūta Autotransporta direkcijai.

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.979; MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.941)

19. Izsniedzot konkursa nolikumu, pasūtītājs reģistrē nolikuma saņēmēju (juridiskās personas nosaukumu, adresi un tālruņa numuru), kā arī konkursa nolikuma izsniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai konkursa nolikuma saņēmēju sarakstā ietvertā informācija netiktu izpausta.

20. Pasūtītājs nodrošina visām ieinteresētajām personām iespēju pasūtītāja telpās iepazīties ar konkursa nolikumu.

IV. Informācijas sniegšana par atklātu konkursu

21. Ja komisija no ieinteresētās personas ir saņēmusi rakstisku jautājumu par konkursa norisi, komisija triju darbdienu laikā pēc jautājuma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu nosūta attiecīgajai personai, kā arī (nenorādot jautājuma iesniedzēju) visām ieinteresētajām personām, kuras saņēmušas konkursa nolikumu.

22. Ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas komisija var rīkot ieinteresēto personu sanāksmi. Sanāksmē komisijas locekļi atbild uz jautājumiem, kurus ieinteresētās personas iesniegušas rakstiski vai sanāksmes laikā uzdod mutiski. Ja komisija paredzējusi rīkot ieinteresēto personu sanāksmi, konkursa nolikumā norāda tās vietu, laiku un paredzēto ilgumu. Ja konkursa nolikumā šādas norādes nav, komisija, izsniedzot konkursa nolikumu vai ne vēlāk kā piecas dienas pirms sanāksmes, paziņo par sanāksmes rīkošanu visām ieinteresētajām personām.

23. Pēc ieinteresēto personu sanāksmes komisija sagatavo sanāksmes protokolu. Protokolā norāda visus uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolā nenorāda ieinteresētās personas, kas piedalījušās sanāksmē. Protokolu triju darbdienu laikā pēc sanāksmes nosūta visām ieinteresētajām personām, kuras saņēmušas konkursa nolikumu (neatkarīgi no to piedalīšanās sanāksmē).

V. Piedāvājumu iesniegšana atklātā konkursā

24. Ieinteresētā persona iesniedz piedāvājumu atbilstoši konkursa nolikumam.

25. Piedāvājums sastāv no:

25.1. pretendentu atlases dokumentiem;

25.2. tehniskā piedāvājuma;

25.3. finanšu piedāvājuma, norādot kopējo cenu, vienas vienības cenu (ja piedāvājums sastāv no vairākām vienībām), kā arī citus rādītājus atbilstoši konkursa nolikumā minētajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem.

26. Ieinteresētā persona piedāvājumu var iesniegt, sākot no dienas, kad paziņojums par paredzamo pasūtījumu ir publicēts šo noteikumu 18.punktā minētajos laikrakstos. Iesniegumu iesniegšanas termiņš ir ne mazāks kā trīs mēneši.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.941)

27. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

28. Saņemot piedāvājumu, pretendentus pasūtītāja noteiktajā kārtībā reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu sarakstā ietvertā informācija netiktu izpausta.

29. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu glabāšanu tā, lai līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim piedāvājumos ietvertā informācija nebūtu pieejama.

VI. Piedāvājumu atvēršana atklātā konkursā

30. Komisijas priekšsēdētājs konkursa nolikumā norādītajā laikā un vietā sasauc piedāvājumu atvēršanas sanāksmi.

31. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas.

32. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem pretendentiem vai to pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu.

33. Sanāksmes laikā komisija nolasa nolikuma saņēmēju sarakstu un pretendentu sarakstu.

34. Pēc šo noteikumu 33.punktā minēto sarakstu nolasīšanas pretendenta — juridiskās personas — pārstāvis paziņo pretendenta nosaukumu, kā arī savu vārdu, uzvārdu un amatu un uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt pretendentu.

35. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā. Reģistrācijas lapā norāda pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru, kā arī pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu.

36. Pēc pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā. Ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmē kāds komisijas loceklis nav piedalījies, viņš paraksta apliecinājumu nākamajā komisijas sanāksmē, kurā piedalās. Ja pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas sastāvā iekļauj jaunu komisijas locekli saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu, jaunais komisijas loceklis paraksta minēto apliecinājumu.

37. Pēc šo noteikumu 36.punktā minētā apliecinājuma parakstīšanas komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

38. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto cenu, kā arī citus rādītājus atbilstoši konkursa nolikumā minētajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem.

39. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un šo noteikumu 38.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi komisijas locekļi parakstās uz piedāvājuma.

40. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

41. Pēc tam, kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

42. Ja pretendents pieprasa, komisija triju darbdienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes izsniedz pretendentam sanāksmes protokolu.

VII. Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana atklātā konkursā

43. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē.

44. Pretendentu atlases, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai piedāvājumos ietvertā informācija nebūtu pieejama personām, kas nav iesaistītas pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā.

45. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Minēto informāciju komisija var pieprasīt tikai atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

46. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

47. Pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā komisija var pieaicināt ekspertu.

48. Eksperts nevar piedalīties komisijas darbā, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darba uzsākšanas eksperts paraksta šo noteikumu 36.punktā minēto apliecinājumu.

49. Eksperts dod rakstisku vērtējumu, kuru pievieno komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums komisijai nav saistošs.

50. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līguma izpildes prasībām. Pretendentu atlasē pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbauda pretendenta atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

51. Pretendentu atlases laikā katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta pretendentu atlases tabulu. Tabulā norāda ikviena pretendenta atbilstību katrai konkursa nolikumā noteiktajai prasībai.

52. Komisijas locekļu aizpildītās pretendentu atlases tabulas komisija apkopo vienā tabulā. Ja kādā vērtējuma pozīcijā komisijas locekļu vērtējumi atšķiras, komisija ņem vērā vairākuma vērtējumu. Ja komisijas locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir komisijas priekšsēdētāja vērtējums.

53. Komisija atlasa tos pretendentus, kuri saskaņā ar kopējo pretendentu atlases tabulu atbilst visām konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Ja saskaņā ar kopējo pretendentu atlases tabulu pretendents neatbilst kādai no konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursa procedūrā.

54. Pēc pretendentu atlases komisija pārbauda tehnisko piedāvājumu atbilstību.

55. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu. Tabulā norāda katra tehniskā piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā noteiktajam darba uzdevumam.

56. Komisijas locekļu aizpildītās tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulas komisija apkopo vienā tabulā. Ja kādā vērtējuma pozīcijā komisijas locekļu vērtējumi atšķiras, komisija ņem vērā vairākuma vērtējumu. Ja komisijas locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir komisijas priekšsēdētāja vērtējums.

57. Ja saskaņā ar kopējo tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajam darba uzdevumam, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursa procedūrā.

58. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē piedāvājumus.

59. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

60. Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija rīkojas šādi:

60.1. ja piedāvājumā pakalpojuma vienību cenu summa ir mazāka par pakalpojuma kopējo cenu, komisija ņem vērā vienību cenu summu;

60.2. ja piedāvājumā pakalpojuma kopējā cena ir mazāka par pakalpojuma vienību cenu summu, komisija ņem vērā kopējo cenu.

61. Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo un aprēķina nodokļus atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļu aprēķināšanas kārtību.

62. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, kas bijušas par iemeslu tādas cenas noteikšanai, kas ir ievērojami zemāka nekā pārējo pretendentu piedāvātā cena, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu.

63. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija triju darbdienu laikā paziņo pretendentam, kura piedāvājumā izdarīti labojumi. Pretendents triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas paziņo par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem. Ja pretendents triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas nepaziņo par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem, komisija uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem. Ja pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības konkursa procedūrā.

64. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā (atsevišķi par katru piedāvājumu).

65. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās cenas, kas izlabotas atbilstoši šo noteikumu 60. un 61.punktam.

66. Ja komisija konstatē, ka pretendents piedāvā sniegt pakalpojumus par cenu, kas ir ievērojami zemāka nekā pārējo pretendentu piedāvātā cena, komisija pārbauda, vai pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts:

66.1. vai cenas aprēķinā nav kļūdu, kas bijušas par iemeslu tik zemas cenas noteikšanai;

66.2. vai pretendents var pierādīt, ka tam ir pieejama īpaša tehnoloģija vai tirgus apstākļi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu;

66.3. vai pretendents ir ievērojis tehniskos noteikumus.

67. Piedāvājumu vērtēšanas laikā katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta piedāvājumu vērtēšanas tabulu. Tabulā novērtē katru piedāvājumu atsevišķi. Piedāvājumu vērtē un salīdzina, izmantojot iepriekš sastādītu vērtēšanas tabulu. Tabulā norāda konkursa nolikumā minētos saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijus, piemēram, piedāvāto kvalitāti, pretendenta pieredzi, vienas produkta vienības izmaksas, cenu.

68. Katrs komisijas loceklis piedāvājumu vispirms vērtē pēc visiem nolikumā noteiktajiem kritērijiem, izņemot cenu. Pēc tam vērtē piedāvājuma cenu saskaņā ar konkursa nolikumā noteikto formulu.

69. Katrs komisijas loceklis sniedz katra piedāvājuma galīgo vērtējumu.

70. Komisijas locekļu aizpildītās piedāvājumu vērtēšanas tabulas komisija apkopo vienā tabulā.

71. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīst piedāvājumu, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu.

VIII. Lēmuma pieņemšana

72. Komisija izvēlas vienu piedāvājumu vai vairākus piedāvājumus, ja saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu pasūtījuma priekšmets ir sadalīts daļās, un pieņem lēmumu atzīt attiecīgo pretendentu par atklāta konkursa uzvarētāju.

73. Ja atklāta konkursa vairāku piedāvājumu galīgais novērtējums ir vienāds un tie ir atzīti par saimnieciski visizdevīgākajiem, komisija izvēlas to piedāvājumu, kas tika iesniegts pirmais.

74. Ja atklātā konkursā komisija piedāvājumā labojusi aritmētiskās kļūdas, bet pēc labojumu izdarīšanas vairāku piedāvājumu galīgais novērtējums ir vienāds un tie atzīti par saimnieciski visizdevīgākajiem, komisija izvēlas to piedāvājumu, kurā nav bijis aritmētisko kļūdu.

75. Motivētu lēmumu atzīt pretendentu par atklāta konkursa uzvarētāju vai izbeigt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem. Ja komisijas sastāvā ir pieci komisijas locekļi, lēmumu pieņem, ja sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.

76. Lēmumu atzīt pretendentu par atklāta konkursa uzvarētāju vai izbeigt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija pieņem mēneša laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja nepieciešams, pasūtītājs, pamatojoties uz komisijas pieprasījumu, var pagarināt minēto termiņu. Ja lēmums netiek pieņemts arī pēc pagarinātā termiņa beigām, atklātu konkursu izbeidz, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

77. Ja pasūtījuma metode ir sarunu procedūra, komisija pieņem lēmumu par vienošanos noslēgt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumu vai sarunu procedūras izbeigšanu:

77.1. mēneša laikā pēc sarunu procedūras uzsākšanas, ja pirms sarunu procedūras tika organizēts atklāts konkurss un tajā nav pieteicies neviens pretendents vai atklāts konkurss beidzies bez rezultātiem;

77.2. triju mēnešu laikā pēc sarunu procedūras uzsākšanas, ja pirms sarunu procedūras nav organizēts atklāts konkurss;

77.3. par cita — alternatīva — transporta veida iesaistīšanu attiecīgā pasažieru pārvadājumu pakalpojuma nodrošināšanai, ja pasūtītājs un pretendents noteiktajā termiņā nevienojas par dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līguma noslēgšanu.

78. Sarunu procedūru nodrošina atbilstoši šo noteikumu 13., 14., 15. un 16.punktam. Lēmuma pieņemšanas gaitu protokolē.

79. Motivētu lēmumu par vienošanos noslēgt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumu vai izbeigt sarunu procedūru komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem. Ja komisijas sastāvā ir pieci komisijas locekļi, lēmumu pieņem, ja sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.

80. Pasūtītājs mēneša laikā apstiprina komisijas lēmumu un atbilstoši šo noteikumu 83.punktam slēdz dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumu vai to noraida un izbeidz atklāta konkursa vai sarunu procedūru.

81. Pasūtītājs un komisija piedāvājumā ietverto informāciju drīkst izmantot tikai konkursa rezultātu noteikšanai un dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līguma slēgšanai. Piedāvājumā ietvertās informācijas izmantošanai citiem mērķiem nepieciešama piedāvājuma iesniedzēja piekrišana.

82. Pretendentam ir tiesības apstrīdēt komisijas lēmumu, iesniedzot pasūtītājam sūdzību mēneša laikā no atklāta konkursa vai sarunu procedūras rezultātu paziņošanas.

IX. Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līguma saskaņošana un slēgšana

83. Pasūtītājs slēdz dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, ja saskaņā ar šo noteikumu 82.punktu nav saņemta pretendenta sūdzība, kā arī ja:

83.1. komisija pieņēmusi lēmumu atzīt attiecīgo pretendentu par atklāta konkursa uzvarētāju;

83.2. sarunu procedūra ir izbeigta un pieņemts lēmums par vienošanos noslēgt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumu.

84. Ja atklātā konkursā izraudzītais pretendents atsakās slēgt ar pasūtītāju dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumu, komisija izvēlas nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

85. Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar atklāta konkursa nolikumā ietvertā vai sarunu procedūras laikā iesniegtā līguma projekta noteikumiem.

86. Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līguma projektu pasūtītājs:

86.1. ne vēlāk kā 20 dienas pirms konkursa izziņošanas saskaņo ar Autotransporta direkciju (ja pasūtītājs ir pašvaldība), Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts dzelzceļa administrāciju. Minētās institūcijas 15 dienu laikā sniedz atzinumu. Ja noteiktajā termiņā atzinums nav iesniegts, tiek uzskatīts, ka līguma projekts ir saskaņots;

86.2. ja saskaņotajā līguma projektā izdarīti grozījumi, atkārtoti saskaņo ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts dzelzceļa administrāciju (ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lēmuma pieņemšanas atzīt pretendentu par atklāta konkursa uzvarētāju vai lēmuma pieņemšanas par vienošanos noslēgt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumu).

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.941; MK 27.03.2007. noteikumiem Nr.206)

86.1 Autotransporta direkcija noslēgto dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumu vai tajā izdarītos grozījumus saskaņo ar konkrēto pašvaldību un nodrošina attiecīgā līguma kopiju iesniegšanu pašvaldībā.

(MK 27.03.2007. noteikumu Nr.206 redakcijā)

87. Pasūtītājs pēc dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līguma noslēgšanas iesniedz to Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā reģistrē līgumu piecu darbdienu laikā, un pasūtītājs līguma kopiju iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā.

(Grozīts ar MK 27.03.2007. noteikumiem Nr.206)

88. Pasūtītājs slēdz attiecīgi vienu vai vairākus dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumus, ja komisija izvēlējusies vienu vai vairākus piedāvājumus.

X. Noslēguma jautājumi

89. Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumiem līdz 2007.gada 30.aprīlim tiek piemērota sarunu procedūra.

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.979)

89.1 Slēdzot šo noteikumu 11.3 punktā minēto sadarbības līgumu vai izdarot grozījumus dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumā, attiecīgā līguma darbības termiņš nedrīkst būt ilgāks par 2007.gada 31.decembri.

(MK 27.03.2007. noteikumu Nr.206 redakcijā)

90. (Svītrots ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.941.)

91. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

92. Noteikumu 18.punktā noteiktā prasība attiecībā uz paziņojuma par paredzēto pasūtījumu publicēšanu laikrakstā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

93. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 2.marta noteikumus Nr.72 "Kārtība, kādā valsts vārdā tiek slēgti dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumi" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 64./65.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Satiksmes ministra vietā — vides ministrs R.Vējonis
31.03.2007