Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.450

Rīgā 2003.gada 12.augustā (prot. Nr.44 24.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumos Nr.186 "Noteikumi par mašīnu drošību"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumos Nr.186 "Noteikumi par mašīnu drošību" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 201./204.nr.; 2002, 111.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 4.19.apakšpunktu.

2. Svītrot 9.punktā vārdus "vai utilizācijai".

3. Papildināt 11.2.apakšpunktu ar vārdiem "uz valstīm, kuras nav Eiropas ekonomiskajā zonā".

4. Papildināt 11.3.apakšpunktu ar vārdiem "kuras nav Eiropas ekonomiskajā zonā".

5. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Mašīnas un drošības sastāvdaļas, kuras neatbilst šo noteikumu prasībām, atļauts eksponēt gadatirgos, izstādēs, demonstrējumos un citos pasākumos, ja uz tām ir skaidri salasāma norāde par neatbilstību šo noteikumu prasībām un par to, ka tās netiek tirgotas līdz tam brīdim, kamēr ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis nav nodrošinājis mašīnas vai drošības sastāvdaļas atbilstību šo noteikumu prasībām. Minēto pasākumu laikā mašīnu un drošības sastāvdaļu darbināšana pieļaujama, ja tiek ievēroti visi drošības pasākumi."

6. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Mašīnu, kura nav pabeigta un kuru ir paredzēts apvienot ar citām mašīnām vai ievietot citā mašīnā, atļauts piedāvāt tirgū tikai tad, ja ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs ir sastādījis ražotāja deklarāciju valsts valodā atbilstoši šo noteikumu 267.punktā minētajām prasībām un paziņojis, ka to ir paredzēts apvienot ar citām mašīnām vai ievietot citā mašīnā, lai izveidotu mašīnu, uz kuru attiecas šie noteikumi. Šis nosacījums neattiecas uz tām mašīnām, kuras var funkcionēt patstāvīgi bez šādas apvienošanas vai ievietošanas. Šo noteikumu 3.3.apakšpunktā noteiktās savstarpēji maināmās iekārtas visos gadījumos ir marķētas ar CE marķējumu un tām ir pievienota atbilstības deklarācija."

7. Papildināt 16.2punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja uz mašīnu vai drošības sastāvdaļu attiecas arī citi normatīvie akti, kas nosaka precīzākas prasības konkrēta riska novēršanai, piemēro precīzākās prasības."

8. Papildināt 16.31.apakšpunktu ar vārdiem "kā arī projektēt un konstruēt mašīnu saskaņā ar šo novērtējumu".

9. Izteikt 18.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"18. Ražotājs izvēlas atbilstošu metodi, ievērojot šajā punktā noteiktos principus šādā secībā:".

10. Izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

"68. Ja mašīnu ar rotācijas instrumentu paredzēts lietot dažādos apstākļos, kuros pastāv risks, ko rada instrumenta rotācijas ātruma vai enerģijas padeves maiņa, mašīnu projektē tā, lai to izvēle un maiņa būtu droša."

11. Svītrot 75. un 76.punkta ievaddaļā vārdus "Kustīgo daļu".

12. Svītrot 102.punktā vārdus "vai samazināt to līdz minimumam".

13. Papildināt 211.punkta ievaddaļas otro teikumu aiz vārdiem "aprēķinos ievēro šādas" ar vārdu "vispārpieņemtās".

14. Izteikt 212.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Vispārpieņemtais koeficienta lielums ir 1,1."

15. Aizstāt 218.punkta ievaddaļā vārdus "darba koeficients" ar vārdiem "vispārpieņemtais darba koeficients".

16. Aizstāt 242.1.apakšpunktā vārdus "pārsedzes balstus projektē" ar vārdiem "ja ir nestabilitātes risks, pārsedzes balstus projektē".

17. Izteikt 265.punktu šādā redakcijā:

"265. Šo noteikumu 264.punktā minētie nosacījumi nav attiecināmi uz personām, kuras savieno mašīnas vai traktorus ar savstarpēji maināmām iekārtām, pieņemot, ka šie izstrādājumi ir savietojami un katrai no samontētās mašīnas daļām ir CE marķējums un atbilstības deklarācija."

18. Izteikt 5.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"5. Deklarācijas saturs".

19. Izteikt 267.punktu šādā redakcijā:

"267. Ražotāja deklarācijā, kas sastādīta saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu, iekļauj šādu informāciju:

267.1. ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja nosaukums un adrese;

267.2. mašīnas vai mašīnas daļu apraksts;

267.3. tās pilnvarotās institūcijas nosaukums, adrese un sertifikāta numurs, kura izsniegusi tipa pārbaudes sertifikātu (ja šāds sertifikāts ir izsniegts);

267.4. tās pilnvarotās institūcijas nosaukums un adrese, kura saskaņā ar šo noteikumu 260.3.1.apakšpunktu uzglabā tehnisko dokumentāciju (ja šāda tehniskā dokumentācija tiek uzglabāta);

267.5. tās pilnvarotās institūcijas nosaukums un adrese, kura saskaņā ar šo noteikumu 260.3.2.apakšpunktu izvērtējusi tehnisko dokumentāciju un izsniegusi tehniskās dokumentācijas atbilstības sertifikātu (ja šāda tehniskā dokumentācija ir izvērtēta un tehniskās dokumentācijas atbilstības sertifikāts ir izsniegts);

267.6. norāde uz piemērojamajiem standartiem, ja šādi standarti ir piemēroti;

267.7. norāde uz citiem izmantotajiem standartiem un specifikācijām, ja šādi standarti un specifikācijas ir izmantotas;

267.8. oficiāls paziņojums, ka mašīna vai mašīnas daļa netiks piedāvāta tirgū, kamēr saskaņā ar noteikumiem par mašīnu drošību nav deklarēta tā mašīna, ar kuru to paredzēts apvienot vai kurā tiks iekļauta attiecīgā daļa;

267.9. ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja atbildīgās personas (kura ir tiesīga parakstīt deklarāciju) paraksts, tā atšifrējums, deklarācijas izsniegšanas vieta un datums."

20. Papildināt 269.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ražotāja pienākums ir mašīnai vai drošības sastāvdaļai pievienot atbilstības deklarāciju."

21. Svītrot 295.punktu.

22. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 98/37/EC."

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministra vietā - izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis
16.08.2003