Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem dažos Latvijas PSR likumdošanas aktos

Sakarā ar Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) 61. panta pieņemšanu jaunā redakcijā Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt grozījumus un papildinājumus šādos likumdošanas aktos:

I. Latvijas PSR likumā «Par alternatīvo (darba) dienestu»:

1. Izslēgt no preambulas trešās rindkopas vārdus «vai kādām citām militarizētām organizācijām».

2. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

«Saskaņā ar Latvijas PSR Konstitūciju Latvijas Republikas pilsoņiem un PSRS savienoto republiku pilsoņiem, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā un atsakās dienēt PSRS Bruņotajos Spēkos, ir jāpilda alternatīvais (darba) dienests.»

3. Papildināt 5. pantu pēc vārdiem «attiecas uz» ar vārdiem «vīriešu dzimuma».

4. Papildināt 8. pantu pēc pirmās daļas ar šāda satura jaunu daļu:

«Personas, kuras izteikušas vēlēšanos un kuru veselības stāvoklis to atļauj, alternatīvo (darba) dienestu var pildīt pēc Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas norādījuma sabiedriskās kārtības sargāšanas, ugunsdzēsības vai citā dienestā, kā arī apsardzes apakšvienībās. Šādos gadījumos dienesta ilgums ir 24 mēneši, bet augstskolu absolventiem - 12 mēneši, un tas jāpilda republikas teritorijā. Nepieciešamības gadījumā šīs personas nodrošināmas ar pagaidu dzīvojamo platību.»

Šā panta otro daļu uzskatīt par trešo daļu.

5. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

«Pilsonis, kurš vēlas pildīt alternatīvo (darba) dienestu, iesniedz par to iesniegumu Alternatīvā (darba) dienesta komisijai, kas par saņemto iesniegumu ziņo kara komisariātam.»

6. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

«Iesniegums par alternatīvo (darba) dienestu jāiesniedz Alternatīvā (darba) dienesta komisijā ne agrāk par pilngadības sasniegšanu un ne vēlāk kā dienā, kad tiek izsniegta pavēste par iesaukšanu aktīvajā karadienestā.

Pilsonis, kurš vēlas pildīt alternatīvo (darba) dienestu, atsakās saņemt pavēsti par iesaukšanu aktīvajā karadienestā.»

7. Izslēgt 14. panta vārdus «līdz šī iesnieguma izskatīšanai pēc būtības».

8. Izslēgt 15. pantu.

II. Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā:

Izslēgt 199.1, 199.2, 199.3, 199.4, 199.5, 199.6, 200. un 201. pantu.

III. Latvijas PSR kriminālkodeksā:

Izslēgt 75., 76. un 194. pantu.

Likums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1990. gada 15. maijā

 

Piedalies Likumi.lv lietotāju aptaujā!