Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Zemkopības ministrijas instrukcija Nr.1

Rīgā 2003. gada 21. februārī

Fitosanitārie pasākumi kartupeļu tumšās gredzenpuves izplatības ierobežošanai un apkarošanai

Izdota saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 6.panta 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka fitosanitāros pasākumus, kurus piemēro Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk - dienesta) inspektors, lai ierobežotu augu karantīnas organisma - kartupeļu tumšās gredzenpuves Ralstonia solanacearum (turpmāk - tumšā gredzenpuve) - izplatīšanos un apkarotu to.

2. Lai noteiktu tumšās gredzenpuves izplatību, dienesta inspektors veic:

2.1. regulāras kartupeļu Solanum tuberosum L. un tomātu Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. (turpmāk - saimniekaugi) pārbaudes un paraugu noņemšanu saskaņā ar dienesta apstiprinātajām instrukcijām;

2.2. aizdomu gadījumā:

2.2.1. citu nakteņu dzimtas augu vizuālās pārbaudes un paraugu noņemšanu;

2.2.2. saimniekaugu laistīšanai izmantojamā ūdens pārbaudes un paraugu noņemšanu;

2.2.3. saimniekaugu pārstrādes procesā iegūto šķidro atkritumu pārbaudi un paraugu noņemšanu.

3. Tumšo gredzenpuvi konstatē un identificē dienesta Augu karantīnas organismu diagnostikas daļa (turpmāk - diagnostikas daļa) un par to izsniedz testēšanas pārskatu.

4. Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu vai atcelšanu dienesta inspektors pieņem lēmumu.

 

II. Fitosanitārie pasākumi aizdomu gadījumā

5. Ja ir aizdomas par tumšās gredzenpuves klātbūtni saimniekaugos (vizuāli simptomi vai ja vienā laboratorijas testā iegūts pozitīvs analīzes rezultāts - imunofluorescences vai jebkuras citas piemērotas laboratoriskās analīzes rezultāts), dienesta inspektors nosaka šādus fitosanitāros pasākumus:

5.1. atļauj saimniekaugu, to partiju vai kravu pārvietošanu tikai dienesta uzraudzībā, novēršot tumšās gredzenpuves izplatīšanās risku;

5.2. aizliedz jebkuru citu tumšās gredzenpuves saimniekaugu pārvietošanu no iespējami inficētām vietām;

5.3. veic papildu pārbaudes, lai noteiktu infekcijas izcelšanās vietu.

6. Ja ir aizdomas, ka ar tumšo gredzenpuvi ir inficēts importētais saimniekaugu materiāls vai saimniekaugu laistīšanai izmantojamais virszemes ūdens, kas ietek no citas valsts vai iztek uz citu valsti, dienesta inspektors par katru iespējamo inficēšanās gadījumu 24 stundu laikā ziņo Augu karantīnas departamentam (turpmāk - departaments), nosūtot pa faksu pārbaudes aktu par konstatētajiem faktiem.

 

III. Fitosanitārie pasākumi pēc tumšās gredzenpuves atklāšanas

7. Ja dienesta diagnostikas daļa apstiprina tumšo gredzenpuvi (divos dažādos laboratoriskos testos iegūti pozitīvi analīžu rezultāti), dienesta inspektors:

7.1. nosaka kā inficētus:

7.1.1. saimniekaugus, to kravas un partijas, no kurām noņemts paraugs;

7.1.2. noliktavas un jebkuru tehniku, kas ir bijusi saskarē ar inficētajiem saimniekaugiem;

7.1.3. jebkurus citus objektus, ieskaitot iepakojumu, kas ir bijuši saskarē ar inficētajiem saimniekaugiem, no kuriem noņemts paraugs;

7.1.4. laukus un audzēšanas vietas, no kurām tika iegūta saimniekaugu raža un noņemti paraugi, atzīmējot laukus un audzēšanas vietas saimniecības zemes plānā;

7.1.5. visus laukus un audzēšanas vietas, kur tiek audzēti saimniekaugi un noņemti paraugi veģetācijas periodā, atzīmējot laukus un audzēšanas vietas saimniecības zemes plānā;

7.1.6. virszemes ūdeņus, no kuriem noņemts paraugs;

7.2. papildus pārbauda saimniekaugus, lai noteiktu tumšās gredzenpuves izplatības zonu un sākotnējo infekcijas izcelšanās vietu un vismaz ar inficētās sēklas kartupeļu partijas izcelsmi saistītos sēklas kartupeļus.

8. Ja dienesta diagnostikas daļa apstiprina tumšo gredzenpuvi selekcijas materiālā, bāzes vai augstāka ataudzējuma sēklas kartupeļos, veicama visu to sēklas kartupeļu paraugu laboratoriskā testēšana, kuru izcelsme saistīta ar inficēto partiju.

9. Lai noteiktu un atzīmētu zemes plānā inficēto zonu (lauku, audzēšanas vietu un saimniecību kopumu, kuras jebkādā veidā ir saistītas ar inficētajiem kartupeļiem vai inficētajiem virszemes ūdeņiem), dienesta inspektors kā iespējami inficētus nosaka:

9.1. visus tumšās gredzenpuves saimniekaugus, kas tiek audzēti vai atradās saimniecībā, kas noteikta kā inficēta;

9.2. citas saimniecības, kas jebkurā veidā saistītas ar saimniekaugiem, kas ir noteikti kā inficēti, lauksaimniecības tehniku, ierīces un telpas, kas kopīgi tiek izmantotas šajās saimniecībās;

9.3. noliktavas, kurās glabājas saimniekaugi, kas pārvietoti no šīs instrukcijas 9.1. un 9.2. apakšpunktā minētajām vietām;

9.4. jebkuru lauksaimniecības tehniku, transporta līdzekļus, noliktavas un citas telpas un objektus, ieskaitot iepakojumu, kas, iespējams, bijis saskarē ar inficētajiem saimniekaugiem;

9.5. jebkuru saimniekaugu materiālu, kas uzglabāts noliktavās vai ir bijis saskarē ar citiem objektiem, kas minēti šīs instrukcijas 9.4. apakšpunktā, pirms to tīrīšanas un dezinfekcijas;

9.6. neskatoties uz laboratorisko analīžu negatīvo rezultātu, kartupeļus, to bumbuļus vai augus, kuri ir saistīti ar inficētās sēklas kartupeļu partijas izcelsmi, un tomātus, kuri iegūti vienā vietā ar saimniekaugiem, kuri noteikti kā inficēti, pieļaujot infekcijas izplatīšanās iespēju, augus pavairojot;

9.7. saimniecības, kurās audzēti šīs instrukcijas 9.6. apakšpunktā minētie saimniekaugi;

9.8. saimniecības, kurās audzēti tumšās gredzenpuves saimniekaugi un laistīšanai izmantots virszemes ūdens, kas noteikts kā inficēts;

9.9. saimniekaugus, kas audzēti laukos, kuri tikuši appludināti ar virszemes ūdeņiem, kas noteikti kā inficēti;

9.10. virszemes ūdeņus, kuri tiek izmantoti saimniekaugu laistīšanai saimniecībā, kas noteikta kā inficēta un rada risku šo ūdeņu nonākšanai saskarē ar saimniekaugiem caur noteci vai ūdenim pārplūstot.

10. Saimniekaugus, kuri noteikti kā inficēti, aizliegts stādīt.

11. Inficētajiem saimniekaugiem tumšās gredzenpuves izplatīšanās riska novēršanai dienesta inspektors piemēro šādus dienesta uzraudzībā veicamos fitosanitāros pasākumus:

11.1. iznīcināšanu;

11.2. izmantošanu lopbarībai pēc termiskās apstrādes;

11.3. sadedzināšanu atkritumu izgāztuvēs, no kurām nav iespējams tumšajai gredzenpuvei nokļūt lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un tai nav saskares ar virszemes ūdeņiem, kurus izmanto lauksaimniecības zemju laistīšanai;

11.4. izmantošanu rūpnieciskai pārstrādei, iepriekš ziņojot pārstrādes uzņēmumam par inficēto partiju un nekavējoties nogādājot inficēto materiālu tieši pārstrādes uzņēmumam, kas:

11.4.1. saimniekaugu cietos ražošanas atkritumus (ieskaitot izbrāķētos saimniekaugus un to mizas) un jebkurus citus cietos atkritumus, kas bijuši saskarē ar saimniekaugiem:

11.4.1.1. sadedzina atkritumu izgāztuvēs, nogādājot ražošanas atkritumus tieši izgāztuvē bez zudumiem ceļā, lai tumšajai gredzenpuvei nebūtu iespējams nokļūt lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, kā arī šai vietai nebūtu saskares ar virszemes ūdeņiem, kurus izmanto lauksaimniecības zemju laistīšanā;

11.4.1.2. iznīcina;

11.4.2. šķidrajiem ražošanas atkritumiem:

11.4.2.1. ja tie satur cietās daļiņas, pirms izgāšanas veic filtrēšanu vai cieto daļiņu nosēdināšanu, lai tās atdalītu; cietos atkritumus sadedzina vai iznīcina saskaņā ar šīs instrukcijas 11.4.1.1. un 11.4.1.2. apakšpunktu;

11.4.2.2. veic karsēšanu vismaz 30 minūtes pie minimālās temperatūras 700C;

11.4.2.3. veic citus fitosanitāros pasākumus, nodrošinot aizsardzību pret tumšās gredzenpuves nokļūšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, kā arī virszemes ūdeņos, kurus izmanto lauksaimniecības zemju laistīšanā;

11.5. citus fitosanitāros pasākumus, ja ir novērsts tumšās gredzenpuves izplatīšanās risks.

12. Saimniekaugus, kas noteikti kā iespējami inficēti vai arī izaudzēti vietās, kas noteiktas kā iespējami inficētas, nedrīkst stādīt.

13. Saimniekaugiem, kas noteikti kā iespējami inficēti vai arī izaudzēti vietās, kas noteiktas kā iespējami inficētas, dienesta inspektors, lai novērstu tumšās gredzenpuves izplatīšanās risku, piemēro šādus dienesta uzraudzībā veicamus fitosanitāros pasākumus:

13.1. kartupeļu bumbuļus:

13.1.1. izlieto pārtikai; kartupeļu bumbuļiem jābūt iesaiņotiem; iesaiņošanu veic vietās, kur iespējama piemērota atkritumu pārstrāde un iznīcināšana; iesaiņotos kartupeļus nosūta uz realizācijas vietu;

13.1.2. izlieto rūpnieciskai pārstrādei, iepriekš ziņojot pārstrādes uzņēmumam par inficēto partiju un nekavējoties nogādājot kartupeļus tieši pārstrādes uzņēmumam, kur iespējama piemērota atkritumu pārstrāde;

13.1.3. veic citus fitosanitāros pasākumus, novēršot tumšās gredzenpuves izplatīšanās risku;

13.2. citas saimniekaugu daļas, ieskaitot stumbru un lapas:

13.2.1. iznīcina;

13.2.2. veic citus fitosanitāros pasākumus, novēršot tumšās gredzenpuves izplatīšanās risku.

14. Ja lauksaimniecības tehnika, transporta līdzekļi, noliktavas un jebkuras citas telpas un objekti noteikti kā inficēti vai iespējami inficēti, tos attīra un/vai dezinficē, iepakojumu - dezinficē vai iznīcina.

15. Tīrīšanu vai dezinfekciju veic dienesta uzraudzībā, novēršot tumšās gredzenpuves izplatīšanās risku.

16. Pēc dezinfekcijas šie objekti nav vairs uzskatāmi par inficētiem vai iespējami inficētiem.

17. Laukos vai segtajās platībās, kas noteiktas kā inficētas, atkarībā no to izmantošanas intensitātes dienesta inspektors, vienojoties ar kartupeļu audzētāju par veicamo pasākumu kopumu, nosaka fitosanitāro pasākumu piemērošanas ilgumu.

18. Ja fitosanitārie pasākumi piemērojami piecus gadus, dienesta inspektors nosaka šādus fitosanitāros pasākumus:

18.1. periodā pēc infekcijas noteikšanas:

18.1.1. veikt pārziemojušo kartupeļu, tomātu augu un nakteņu dzimtas nezāļu iznīcināšanu;

18.1.2. nestādīt kartupeļu bumbuļus un to augus, tomātu stādus, Brassica ģints augus un nesēt sēklas, kas varētu izplatīt tumšo gredzenpuvi;

18.2. piektajā saimniekaugu audzēšanas sezonā, ja vismaz divos iepriekšējos veģetācijas periodos nav atrasti pārziemojušo kartupeļu un tomātu augi, kā arī nakteņu dzimtas nezāles:

18.2.1. stādīt tikai sertificētus sēklas kartupeļus citiem mērķiem paredzētu kartupeļu (pārtikai, pārstrādei, lopbarībai u.c.) ieguvei;

18.2.2. veikt šīs instrukcijas 2.1. apakšpunktā noteiktās pārbaudes.

19. Ja pēc šīs instrukcijas 18.2.2. apakšpunktā noteiktām pārbaudēm tumšā gredzenpuve netiek konstatēta, kārtējā kartupeļu vai tomātu audzēšanas sezonā, ievērojot augu maiņu, dienesta inspektors atļauj stādīt sertificētus sēklas kartupeļus sēklas vai citiem mērķiem paredzētu kartupeļu (pārtikai, pārstrādei, lopbarībai u.c.) ieguvei un veic šīs instrukcijas 2.1. apakšpunktā noteiktās pārbaudes.

20. Ja fitosanitārie pasākumi piemērojami sešus gadus, dienesta inspektors nosaka šādus fitosanitāros pasākumus:

20.4. periodā pēc infekcijas noteikšanas:

20.4.1. veikt pārziemojušo kartupeļu un tomātu augu, kā arī nakteņu dzimtas nezāļu iznīcināšanu;

20.4.2. pirmajos trīs veģetācijas periodos laukā ierīkot un uzturēt melno papuvi vai audzēt graudaugus, ierīkot ganības ar biežu un zemu nopļaušanu vai intensīvu noganīšanu vai arī audzēt zālājus zālāju sēklu iegūšanai;

20.4.3. nākamajos divos gados audzēt augus, kuros nav konstatēta tumšās gredzenpuves saglabāšanās un izplatība;

20.5. sestajā saimniekaugu audzēšanas sezonā:

20.5.1. stādīt sertificētus sēklas kartupeļus sēklas vai citiem mērķiem paredzētu kartupeļu (pārtikai, pārstrādei, lopbarībai u.c.) ieguvei;

20.5.2. veikt šīs instrukcijas 2.1. apakšpunktā noteiktās pārbaudes.

21. Pārējos laukos inficētajā zonā, ievērojot augu maiņu, dienesta inspektors nosaka šādus fitosanitāros pasākumus:

21.1. pirmajā veģetācijas periodā pēc infekcijas noteikšanas:

21.1.1. aizliedz stādīt tumšās gredzenpuves saimniekaugus un veic pārziemojušo kartupeļu un tomātu, kā arī nakteņu dzimtas nezāļu iznīcināšanu;

21.1.2. vai stāda tikai sertificētus sēklas kartupeļus citiem mērķiem paredzētu kartupeļu (pārtikai, pārstrādei, lopbarībai u.c.) ieguvei, ja ir iznīcināti visi pārziemojušie kartupeļi un tomātu augi, kā arī nakteņu dzimtas nezāles;

21.1.3. veic šīs instrukcijas 2.1. apakšpunktā noteiktās pārbaudes un papildus arī brīvi izvēlētu augu testēšanu laboratorijā, kā arī kartupeļu bumbuļu testēšanu pēc ražas novākšanas;

21.2. otrajā veģetācijas periodā pēc infekcijas noteikšanas atļauj stādīt sertificētus sēklas kartupeļus sēklas vai citiem mērķiem paredzētu kartupeļu (pārtikai, pārstrādei, lopbarībai u.c.) ieguvei;

21.3. trešajā veģetācijas periodā pēc infekcijas noteikšanas atļauj sēklas vai citiem mērķiem paredzētu kartupeļu (pārtikai, pārstrādei, lopbarībai u.c.) ieguvei stādīt sertificētus sēklas kartupeļus vai kartupeļus, kuri tieši iegūti no sertificētiem sēklas kartupeļiem un kuri ir pārbaudīti dienestā;

21.4. katrā veģetācijas periodā, kas noteikti šīs instrukcijas 21.2. un 21.3. apakšpunktā, veikt pārziemojušo kartupeļu un tomātu, kā arī nakteņu dzimtas nezāļu iznīcināšanu;

21.5. pēc ražas novākšanas veikt sēklas kartupeļu ieguvei paredzēto kartupeļu bumbuļu testēšanu diagnostikas daļā.

22. Segtajās platībās inficētajā zonā dienesta inspektors nosaka šādus fitosanitāros pasākumus:

22.1. aizliedz stādīt kartupeļu bumbuļus un augus; taču dienests var atļaut kartupeļu un tomātu audzēšanu, kartupeļu audzēšanai izmantojot sertificētus sēklas kartupeļus, sīkbumbuļus vai meristēmaugus, kuri ir pārbaudīti dienestā, ja veikti šādi fitosanitārie pasākumi:

22.1.1. pilnīga augšanas substrāta nomaiņa;

22.1.2. segto platību un iekārtu tīrīšana;

22.1.3. kur iespējams, arī dezinfekcija;

22.2. veic apūdeņošanas un laistīšanas sistēmu pārbaudes un, ja nepieciešams, nosaka ūdens izmantošanas aizliegumus, lai novērstu tumšās gredzenpuves izplatīšanās risku.

23. Tūlīt pēc infekcijas noteikšanas un katrā nākamajā veģetācijas periodā līdz pat pirmajam atļautajam kartupeļu un tomātu audzēšanas gadam laukos, kuri bija noteikti kā inficēti, dienesta inspektors nosaka:

23.1. veikt visas ar kartupeļu un tomātu ražošanu saistītas lauksaimniecības tehnikas un glabātavu tīrīšanu un, kur iespējams, arī dezinfekciju;

23.2. veikt apūdeņošanas un laistīšanas sistēmu pārbaudes un, ja nepieciešams, noteikt ūdens izmantošanas aizliegumus, lai novērstu organisma izplatīšanu.

24. Inficētajā zonā tūlīt un vismaz trīs nākamos veģetācijas periodus pēc infekcijas noteikšanas dienesta inspektors:

24.1. veic uzraudzību:

24.1.1. audzēšanas vietās, glabātavās un ar kartupeļu bumbuļu un tomātu pārvietošanu saistītos uzņēmumos;

24.1.2. saimniecībās, kurās izmanto lauksaimniecības tehniku uz līguma pamata;

24.2. uzdod veikt lauksaimniecības tehnikas, glabātavu un ražošanas vietu tīrīšanu un, kur iespējams, arī dezinfekciju;

24.3. uzdod visās audzēšanas vietās, kas noteiktas kā iespējami inficētas, izmantot tikai sertificētus sēklas kartupeļus, kas ir pārbaudīti dienestā;

24.4. visiem kartupeļu stādījumiem inficētajā zonā un visiem iegūtajiem sēklas kartupeļiem veic paraugu noņemšanu un to testēšanu dienesta diagnostikas daļā;

24.5. nosaka inficētajā zonā sēklas kartupeļu un citiem mērķiem paredzētu kartupeļu (pārtikai, pārstrādei, lopbarībai u.c.) novākšanu, uzglabāšanu un pārvietošanu atsevišķi;

24.6. veic šīs instrukcijas 2.1. apakšpunktā minētās pārbaudes.

25. Inficētajā zonā, kur virszemes ūdeņi ir noteikti kā inficēti vai arī kā iespējami inficēti, dienesta inspektors:

25.1. veic regulāras ikgadējas pārbaudes, noņemot ūdens un atbilstošu nakteņu dzimtas augu paraugus un veicot to testēšanu dienesta diagnostikas daļā;

25.2. veic apūdeņošanas un laistīšanas sistēmu uzraudzību un, ja nepieciešams, nosaka ūdens izmantošanas aizliegumus saimniekaugu laistīšanai, lai novērstu tumšās gredzenpuves izplatīšanās risku; aizliegumu var atcelt, pamatojoties uz ikgadējo pārbaužu rezultātiem;

25.3. ar saimniekaugu materiālu saistītos ražošanas vai iepakošanas uzņēmumos, kuros ir atklāti tumšās gredzenpuves inficēti šķidrie atkritumi, uzrauga atkritumu savākšanu.

26. Dienests sagatavo programmu sēklas kartupeļu nomaiņai inficētajā zonā noteiktam laika periodam.

Zemkopības ministrs M.Roze

Lauksaimniecības nozaru un pārstrādes attīstības departamenta direktore Z.Bērziņa

"Latvijas Vēstneša" redakcijā saņemts 12.03.2003.

 

15.03.2003