Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par rajona pašvaldību

I. Vispārīgie noteikumi

1. pants. Rajona pašvaldība kā Latvijas Republikas tautas pašvaldības sastāvdaļa ir rajona iedzīvotāju pašorganizēšanās forma ekonomisko un sociālo jautājumu patstāvīgai risināšanai un cilvēka tiesību un brī vību realizēšanai, ievērojot pagastu un rajona pilsētu pašvaldību un valsts intereses.

2. pants. Rajona pašvaldību realizē tā administratīvi teritoriālajā; robežās.

3. pants. Rajona pašvaldību realizē rajona iedzīvotāji ar Tautas deputātu padomes un tās izveidoto institūciju starpniecību, pagastu un rajona pilsētu pašvaldību līdzdalību, kā arī izmantojot tiešās demokrātijas formas.

4. pants. Rajona pašvaldības pārziņā ir:

1) rajona pašvaldības īpašuma un finansu resursu pārvaldīšana;

2) rajona iedzīvotāju ekonomisko un sociālo tiesību nodrošināšana, nacionālo un kultūras vajadzību apmierināšana jautājumos, kas nav pagastu un rajona pilsētu pašvaldību un valsts pārvaldes institūciju kompetencē;

3) citu Latvijas Republikas likumos, Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumos paredzēto funkciju izpilde.

Ja pēc valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmuma tiek paplašinātas rajona pašvaldības funkcijas un tas ir saistīts ar izdevumu palielināšanos, šīm valsts varas un pārvaldes institūcijām vienlaikus jāgādā par attiecīgo izdevumu kompensāciju.

5. pants. Rajona Tautas deputātu padomei un valdei ir juridiskās personas tiesības.

Tautas deputātu padome var piešķirt juridiskās personas tiesības padomes izveidotajām institūcijām.

Rajona pašvaldība Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā var iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo īpašumu, slēgt darījumus ar citām pašvaldībām, ar Latvijas un ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām, saņemt aizdevumus, uzņemties saistības, būt prasītāja un atbildētāja tiesā un saimnieciskajā tiesā.

II. Rajona pašvaldības institūcijas un to kompetence

6. pants. Rajona pašvaldības institūcijas ir:

- rajona Tautas deputātu padome (rajona padome);

- rajona Tautas deputātu padomes valde (rajona valde);

- rajona Tautas deputātu padomes revīzijas komisija (rajona revīzijas komisija).

7. pants. Rajona padome sastāv no deputātiem, kurus rajona iedzīvotāji ievēlē likumā noteiktajā kārtībā.

8. pants. Rajona pašvaldības institūcijas apvieno visu pašvaldības sistēmu rajonā. Savā darbībā tās ievēro Latvijas Republikas likumus. Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumus un citus tās normatīvos aktus.

Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumi ir saistoši rajona padomei un rajona valdei.

Ja Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumi attiecas uz rajona pašvaldību, par to izpildi atbild rajona padomes priekšsēdētājs.

9. pants. Rajona padome un rajona valde tieši un ar savu institūciju starpniecību patstāvīgi risina visus rajona teritorijas attīstības, apbūves un tās kontroles jautājumus, izņemot tos, kuri ir pagastu un rajona pilsētu pašvaldību vai valsts varas un pārvaldes institūciju pārziņā.

Rajona padome var veikt funkcijas, kas ir pagastu un rajona pilsētu pašvaldību kompetencē, ja šīs funkcijas tai nodotas uz līguma pamata.

Ja rajona pašvaldības funkciju paplašināšana ir saistīta ar izdevumu palielināšanos, pagastu un rajona pilsētu pašvaldībām vienlaikus jāgādā par attiecīgo izdevumu kompensāciju.

10. pants. Rajona padomes saimnieciskās attiecības ar rajona teritorijā izvietotajiem uzņēmumiem, organizācijām un sabiedrībām tiek veidotas uz līguma pamata.

11. pants. Rajona padomes darbība notiek sesijās, valdes sēdēs un pastāvīgajās komisijās.

Rajona padomes un tās izveidoto institūciju darbības kārtību nosaka padomes reglaments.

Uz rajona padomes sesijas laiku, kā arī citos likumā paredzētajos gadījumos deputāta pilnvaru realizēšanai deputātu atbrīvo no dienesta pienākumu pildīšanas, maksājot viņam atlīdzību Latvijas Republikas 1991. gada 19. marta likumā «Par rajona, pilsētas, pilsētas rajona un pagasta padomes deputāta statusu» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 19/20) noteiktajā kārtībā.

12. pants. Rajona padomes darbu organizē tās priekšsēdētājs un rajona valde.

13. pants. Rajona padomes sesijas sasauc pēc vajadzības. Sesijas sasaukšanas laiku un vietu nosaka padomes priekšsēdētājs vai rajona valde.

14. pants. Rajona padomes sesijas sasauc rajona valde vai padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc pieprasījuma, ko iesniegusi ne mazāk kā viena trešdaļa no ievēlētajiem deputātiem.

Sesijas var sasaukt arī padomes priekšsēdētājs vai rajona valde pēc savas iniciatīvas.

15. pants. Rajona padomes sesija ir tiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no ievēlētajiem deputātiem.

16. pants. Rajona padomes sesijā apspriežamie lēmumu projekti iesniedzami padomes priekšsēdētājam ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sesijas.

Sesijā apspriežamos jautājumus paziņo vismaz nedēļu iepriekš, bet ar tiem saistītos materiālus deputātiem izsniedz ne vēlāk kā trīs dienas pirms sesijas.

17. pants. Rajona padomes sesijās jautājumus apspriež pēc priekšlikumiem, kurus iesniedz:

- rajona valde;

- pastāvīgās komisijas;

- deputāti;

- pagastu vai rajona pilsētu pašvaldības;

- valsts varas un pārvaldes institūcijas.

18. pants. Rajona padomes sēdes parasti ir atklātas. Rajona padomei ir tiesības izlemt, kuri jautājumi izskatāmi slēgtās sēdēs. Rajona padomes lēmumi visos gadījumos jādara zināmi sabiedrībai.

19. pants. Uz rajona padomes sēdēm var uzaicināt personas, kuras nav deputāti.

20. pants. Rajona padomes sēdē visus jautājumus izlemj ar klātesošo deputātu balsu vairākumu, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

21. pants. Balsošana rajona padomes sēdē parasti ir atklāta. Aizklāti par jebkuru jautājumu balso, ja to pieprasa ne mazāk kā desmitā daļa no ievēlēto deputātu kopskaita vai ja aizklātu balsošanu paredz šis likums.

22. pants. Ja, vēlējot amatpersonas, neviens no vairākiem kandidātiem nesaņem ievēlēto deputātu balsu vairākumu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem kandidātiem, kuri saņēmuši visvairāk balsu, Ja atkārtotās balsošanas rezultātā neviens no viņiem nav saņēmis ievēlēto deputātu balsu vairākumu, tiek rīkota balsošana par kandidātu, kurš saņēmis vairāk balsu nekā otrs kandidāts. Ja viņš nesaņem ievēlēto deputātu balsu vairākumu, tiek rīkota jauna kandidātu izvirzīšana un balsošana šajā pantā noteiktajā kārtībā.

Ja divi kandidāti saņem vienādu balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana. Ja ari tad neviens no kandidātiem nesaņem ievēlēto deputātu balsu vairākumu, tiek rīkota jauna kandidātu izvirzīšana un balsošana šajā pantā noteiktajā kārtībā.

23. pants. Rajona padomes sesijas gaitā raksta protokolu, kuru p raksta padomes sekretārs. Rajona padomes lēmumus paraksta padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieks.

24. pants. Rajona padome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir rajona pašvaldības pārziņā, turklāt tikai sesijā var:

1) ievēlēt rajona padomes priekšsēdētāju un pēc viņa ieteikuma apstiprināt rajona padomes priekšsēdētāja vietnieku un rajona padomes sekretāru, kā arī atbrīvot viņus no amata;

2) ievēlēt rajona revīzijas komisiju un tās priekšsēdētāju, kā arī grozīt komisijas sastāvu;

3) ievēlēt pastāvīgās komisijas, grozīt to sastāvu, apstiprināt komisiju priekšsēdētājus;

4) ievēlēt rajona valdi un grozīt tās sastāvu;

5) apstiprināt rajona padomes reglamentu;

6) pieņemt lēmumus par rajona referendumu sarīkošanu;

7) realizēt likumdošanas iniciatīvas tiesības;

8) apstiprināt rajona budžetu un pārskatus par tā izpildi;

9) noteikt likumā paredzētajā kārtībā vietējās nodevas un nodokļu apmērus;

10) lemt par valsts un rajona nozīmes projektu (programmu) realizāciju rajona teritorijā;

11) lemt par rajona administratīvās teritorijas robežām likumā noteiktajā kārtībā;

12) lemt par rajona zemes, zemes dzīļu, ūdeņu, mežu un citu dabas resursu aizsardzību likumā noteiktajā kārtībā;

13) apstiprināt rajona saimniecības pārvaldes shēmu, izveidot, reorganizēt un likvidēt rajona pašvaldības uzņēmumus, iecelt amatā un atbrīvot no amata to vadītājus;

14) lemt par darījumiem ar rajona pašvaldības mantu, kā ari par aizdevumiem un citām ekonomiskajām saistībām rajona vārdā;

15) atcelt rajona padomes priekšsēdētāja rīkojumus un rajona valdes lēmumus;

16) lemt par uzņēmumu un organizāciju pārņemšanu rajona padomes īpašumā, kā ari par to atsavināšanu;

17) apturēt pagastu un rajona pilsētu pašvaldību iestāžu nelikumīgus lēmumus. Šādos gadījumos rajona padomei mēneša laikā pēc nelikumīga lēmuma apturēšanas jāgriežas tiesā, kura lēmumu atcel vai arī atjauno tā darbību.

25. pants. Rajona padome ir tiesīga apstiprināt noteikumus un paredzēt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja šāda atbildība nav noteikta Latvijas Republikas likumos.

Noteikumi izsludināmi vispārējai zināšanai, un tie stājas spēkā ne agrāk kā divas nedēļas pēc to izziņošanas, izņemot noteikumus cīņai ar stihiskām nelaimēm, epidēmijām un epizootijām, kas stājas spēkā nekavējoties.

Noteikumu ievērošanu nodrošina rajona valde.

26. pants. Rajona padomes un rajona valdes lēmumi, kas attiecas uz pagastu un rajona pilsētu pašvaldībām, konsultatīvi saskaņojami ar šo pašvaldību pilnvarotiem pārstāvjiem.

Prettiesisku rajona padomes un rajona valdes lēmumu rezultātā nodarītais kaitējums jāatlīdzina no rajona budžeta.

Nelikumīgus rajona padomes vai rajona valdes lēmumus aptur Latvijas Republikas ģenerālprokurors.

Latvijas Republikas ģenerālprokuroram mēneša laikā pēc nelikumīga rajona padomes vai rajona valdes lēmuma apturēšanas jāgriežas tiesā, kura lēmumu atceļ vai ari atjauno tā darbību.

27. pants. Rajona padomes priekšsēdētājs ir pakļauts rajona padomei. Rajona padomes priekšsēdētāju ievēlē no deputātiem rajona padome, aizklāti balsojot, uz rajona padomes pilnvaru laiku.

Rajona padomes priekšsēdētāja amats ir algots. Rajona padomes priekšsēdētājs:

1) vada rajona padomes un rajona valdes darbu;

2) pārzina rajona padomes iekšējo darba kārtību, paraksta lēmumus un citus dokumentus, koordinē rajona padomes pastāvīgo komisiju darbu;

3) pārstāv rajona padomi un rajona valdi attiecībās ar juridiskajām un fiziskajām personām;

4) pārstāv rajona padomi un rajona valdi tiesā, saimnieciskajā tiesā, citās iestādēs un organizācijās, izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus, atver un slēdz kontus banku iestādēs un veic citas likumos paredzētās darbības;

5) pārzina rajona finansu iestāžu darbu;

6) koordinē rajona padomes un rajona valdes iecelto amatpersonu darbu;

7) ir tiesīgs 10 dienu laikā rajona padomes lēmumus atdot tai atpakaļ atkārtotai izskatīšanai;

8) pilda citas rajona padomes noteiktās funkcijas.

Rajona padomes priekšsēdētājs savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus.

Ja rajona padomes priekšsēdētājs neievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Augstākās Padomes vai Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumus vai pienācīgi nepilda savus pienākumus, pēc rajona valdes vai ne mazāk kā vienas trešdaļas ievēlēto deputātu iniciatīvas rajona padome var viņu atbrīvot no ieņemamā amata, aizklāti balsojot, ja par to nobalso vairāk nekā puse no ievēlēto deputātu kopskaita.

28. pants. Rajona padome uz savu pilnvaru laiku ievēlē rajona valdi.

Rajona valdes sastāvā ir rajona padomes priekšsēdētājs un citi deputāti.

Rajona valdes sastāvā var ievēlēt ari personas, kas nav deputāti. To skaits nedrīkst pārsniegt vienu trešdaļu no rajona valdes locekļu kopskaita.

Rajona valde:

1) sagatavo rajona padomes sesijas, informē iedzīvotājus par tās darbu;

2) koordinē rajona padomes pastāvīgo komisiju darbu;

3) realizē tai piešķirtās pilnvaras vēlēšanu un referendumu sagatavošanā;

4) organizē rajona padomes lēmumu izpildi;

5) izstrādā un iesniedz rajona padomei apstiprināšanai rajona budžetu, izlemj jautājumus par rajona budžeta līdzekļu izlietošanu rajona padomes noteiktajā kārtībā, sagatavo pārskatus par budžeta izpildi;

6) izstrādā un iesniedz rajona padomei apstiprināšanai rajona ekonomiskās un sociālās attīstības perspektīvās programmas; apstiprina rajona plānojuma shēmas un projektus;

7) pārzina transporta uzņēmumu un organizāciju darbību rajona iedzīvotāju apkalpošanā;

8) pārzina sakaru uzņēmumu un organizāciju darbu rajona iedzīvotāju apkalpošanā, palīdz attīstīt telefona un pasta sakarus, radiofikāciju un televīziju;

9) izpilda aizbildnības un aizgādnības iestāžu funkcijas un izlemj adopcijas jautājumus likumā noteiktajā kārtībā;

10) savas kompetences ietvaros pārzina: - vispārizglītojošo skolu un arodizglītības mācību iestāžu darbu;

- kultūrizglītības iestāžu darbu;

- rajona pašvaldības veselības aizsardzības iestāžu darbu;

- fiziskās kultūras un sporta, darbu rajonā;

11) saskaņā ar rajona padomes lēmumu organizē vietējos referendumus, rajona padomes lēmumu projektu un citu svarīgu jautājumu apspriešanu;

12) pilda citas Latvijas Republikas likumos, Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumos noteiktās funkcijas.

29. pants. Rajona valde tās kompetencē esošo jautājumu izpildes nodrošināšanai var izveidot izpildinstitūcijas.

Lēmumu par izpildinstitūciju izveidošanu pēc valdes priekšlikuma pieņem rajona padome.

30. pants. Rajona valde iesniedz Latvijas Republikas Ministru Padomei vai attiecīgajai ministrijai priekšlikumus par valsts pārvaldes institūciju un valsts uzņēmumu vadītāju kandidātiem.

31. pants. Rajonā izvietoto valsts pārvaldes institūciju un uzņēmumu darbības likumību ir tiesības kontrolēt arī rajona padomes priekšsēdētājam, rajona valdei un rajona revīzijas komisijai.

32. pants. Rajona valdes sēdes sasauc rajona padomes priekšsēdētājs. Rajona valdes sēdes ir tiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas no valdes locekļiem. Lēmums ir pieņemts, ja par to balsojis klātesošo valdes locekļu vairākums. Rajona valdes lēmumu paraksta rajona padomes priekšsēdētājs.

Rajona valdes sēdēs var piedalīties pagastu un rajona pilsētu deputāti.

33. pants. Rajona valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi klātesošie rajona valdes locekli.

34. pants. Rajona budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes un pašvaldību amatpersonu saimnieciskās darbības kontrolei rajona padome uz savu pilnvaru laiku no deputātiem ievēlē rajona revīzijas komisiju. Rajona revīzijas komisija savā darbībā pamatojas uz Latvijas Republikas Augstākās Padomes apstiprināto nolikumu.

35. pants. Rajona padome nosaka rajona revīzijas komisijas locekļu skaitu, turklāt ne mazāku par trim. Revīzijas komisijas sastāvā nevar būt rajona valdes un rajona padomes pastāvīgo komisiju locekļi, kā arī personas, kuru darbību kontrolē rajona revīzijas komisija.

36. pants. Rajona padome no deputātiem ievēlē pastāvīgās komisijas, lai tās sagatavotu izskatīšanai jautājumus, kas ir rajona padomes kompetencē, un sniegtu atzinumus par tiem, kā ari kontrolētu rajona padomes lēmumu izpildi. Pastāvīgās komisijas priekšsēdētāju ievēlē attiecīgā komisija un apstiprina rajona padome.

Pastāvīgās komisijas sēde ir tiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no visiem komisijas locekļiem.

Pastāvīgā komisija ar klātesošo tās locekļu balsu vairākumu pieņem lēmumus un dod atzinumus, ko paraksta komisijas priekšsēdētājs. Šie lēmumi rajona valdei, iestādēm, uzņēmējiem, organizācijām un amatpersonām jāizskata un komisijas noteiktajā termiņā jādod uz tiem atbilde.

III. Rajona pašvaldības institūciju un rajona padomes priekšsēdētāja atcelšanas kārtība

37. pants. Ja rajona pašvaldības institūcijas vai rajona padomes priekšsēdētājs pēc ievēlēšanas, realizējot rajona pašvaldību, nav pildījuši vai ir atkārtoti pārkāpuši Latvijas Republikas likumus vai Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumus, Latvijas Republikas ģenerālprokurors var ierosināt Latvijas Republikas Augstākajai Padomei izskatīt jautājumu par rajona pašvaldības institūciju vai rajona padomes priekšsēdētāja atcelšanu.

38. pants. Latvijas Republikas Augstākā Padome, pieņemot lēmumu par rajona padomes atcelšanu:

1) uzdod līdzšinējai rajona valdei vai pēc Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija priekšlikuma ieceltai rajona pagaidu valdei līdz jaunas rajona valdes ievēlēšanai pildīt šā likuma 24. panta 8.-14., 16. punktā, 25. pantā un 28. pantā paredzētos pienākumus;

2) rajona pagaidu valdes iecelšanas gadījumā pēc Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija priekšlikuma ieceļ arī rajona pagaidu valdes priekšsēdētāju, kurš līdz jauna rajona padomes priekšsēdētāja ievēlēšanai pilda šā likuma 27. panta trešajā un ceturtajā daļā paredzētos pienākumus.

39. pants. Ar brīdi, kad stājas spēkā lēmums par rajona padomes atcelšanu, izbeidzas visas rajona padomes deputātu pilnvaras.

40. pants. Latvijas Republikas Augstākā Padome, neatceļot rajona padomi, šā likuma 37. pantā noteiktajā kārtībā var pieņemt lēmumu par rajona valdes vai rajona revīzijas komisijas atcelšanu. Šajā gadījumā Latvijas Republikas Augstākā Padome, ievērojot šā likuma 28. panta otrās un trešās daļas un 35. panta noteikumus, iecel jaunu rajona valdi vai jaunu rajona revīzijas komisiju vai arī uzdod rajona padomei noteiktā termiņā ievēlēt jaunu rajona valdi vai jaunu rajona revīzijas komisiju.

41. pants. Latvijas Republikas Augstākā Padome, neatceļot rajona padomi, šā likuma 37. pantā noteiktajā kārtībā var pieņemt lēmumu par rajona padomes priekšsēdētāja atcelšanu. Šajā gadījumā Latvijas Republikas Augstākā Padome uzdod rajona padomei noteiktā termiņā ievēlēt jaunu rajona padomes priekšsēdētāju.

42. pants. Rajona valdi, kuru Latvijas Republikas Augstākā Padome ir iecēlusi šā likuma 40. pantā paredzētajā kārtībā, rajona padome nav tiesīga atcelt.

IV. Rajona pašvaldības ekonomiskais pamats

43. pants. Rajona pašvaldības ekonomisko pamatu veido rajona teritorijā norisošā saimnieciskā darbība un rajona budžets.

44. pants. Rajona pašvaldības īpašumu veido:

1) likumā noteiktajā kārtībā valsts īpašuma konversijas rezultātā rajona pašvaldībai nodotie valsts īpašuma objekti;

2) uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības rezultātā izveidotie jaunie īpašuma objekti;

3) mantisku darījumu rezultātā iegūtie īpašuma objekti;

4) rajona padomes finansu resursi;

5) citādā veidā iegūtie īpašuma objekti.

Zemi, mežus, ūdeņus un citus dabas resursus rajona pašvaldība iegūst lietošanā un īpašumā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

45. pants. Rajona padome saskaņā ar Latvijas Republikas 1990. gada 27. jūnija likumu «Par Latvijas Republikas budžeta tiesībām» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 29) patstāvīgi izstrādā un apstiprina rajona budžetu.

Valsts varas un pārvaldes institūcijām aizliegts iejaukties rajona budžeta procesā.

46. pants. Rajona padome lemj jautājumus par likumā paredzēto vietējo nodevu ieviešanu, atcelšanu un to apmēriem, kā arī par nodokļu apmēriem saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par nodokļiem.

47. pants. No rajona budžeta finansējami rajona pašvaldības izdevumi, kas saistīti ar rajona padomes funkciju izpildi.

Izdevumu pamatvirzieni noteikti Latvijas Republikas likumā «Par Latvijas Republikas budžeta tiesībām» un šajā likumā.

Maksājumus rajona budžetā juridiskās un fiziskās personas pēc saskaņošanas ar rajona padomi var aizstāt ar materiālo vērtību nodošanu, darbu izpildi un pakalpojumu sniegšanu.

48. pants. Rajona padome pēc saviem ieskatiem izlieto budžetā papildus saņemtos ieņēmumus, kas veidojas no budžeta brīvā atlikuma gada sākumā.

49. pants. Rajona valde nodrošina visu budžeta ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un Latvijas Republikas Finansu ministrijas noteiktajā kārtībā sastāda pārskatu par budžeta izpildi.

50. pants. Rajona padome ar saviem līdzekļiem ir tiesīga piedalīties banku un kredītiestāžu darbībā.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 5. februārī