Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.260

Rīgā 1996.gada 16.jūlijā (prot. nr.37 6.§)

 

Kārtība, kādā izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kuras valsts amatpersonai ir atļauts pieņemt amata pienākumu pildīšanas laikā

Izdoti saskaņā ar Korupcijas novēršanas likuma 13.pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kuras valsts amatpersonai amata pienākumu pildīšanas laikā ir atļauts pieņemt Korupcijas novēršanas likuma (Latvijas Vēstnesis, 1995, 156., 200.nr.; 1996, 94.nr.) 13.panta otrajā daļā un šajos noteikumos minētajos gadījumos (turpmāk tekstā- "dāvanas").

2. Dāvinājums var būt ne vien īpašuma tiesību vai citu lietu tiesību atdošana apdāvinātajam, bet arī prasījuma tiesību bezatlīdzības cesija, apdāvinātā atsvabināšana no pienākuma pret dāvinātāju vai pret trešo personu, atteikšanās no kādas tiesības apdāvinātajam par labu, kā arī apdāvinātā lietu bezmaksas pārziņa.

3. Par dāvanu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:

3.1. valsts amatpersonas apbalvojumi un prēmijas;

3.2. reprezentācijas nauda, ko valsts amatpersona saņem likumos un citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos;

3.3. ziedi un suvenīri, kuru vērtība nepārsniedz 50 latus.

II. Dāvanu pieņemšana, novērtēšana un uzskaite

4. Valsts amatpersonai amata pienākumu pildīšanas laikā papildus Korupcijas novēršanas likuma 13.panta otrajā daļā minētajiem gadījumiem ir atļauts pieņemt dāvanas, kuras tai pasniedz:

4.1. ārvalstu delegācijas vai ārvalstu amatpersonas savu darba vizīšu laikā Latvijas Republikā;

4.2. darba vizīšu ietvaros Latvijas Republikā;

4.3. valsts amatpersonas jubilejā.

5. Par dāvanas saņemšanu valsts amatpersonai nedēļas laikā rakstiski jāpaziņo tās pārstāvētās valsts vai pašvaldību institūcijas vai valsts vai pašvaldību uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājam.

6. Ja apdāvinātais ir valsts vai pašvaldību institūcijas vai valsts vai pašvaldību uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs, viņš rakstisku paziņojumu par dāvanas saņemšanu iesniedz augstākās institūcijas vadītājam.

7. Dāvanas ir valsts īpašums, un nedēļas laikā no saņemšanas brīža tās ir jāņem uzskaitē valsts amatpersonu pārstāvētajā valsts vai pašvaldību institūcijā vai valsts vai pašvaldību uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā).

8. Dāvanas vērtības noteikšanai valsts vai pašvaldību institūcijas vai valsts vai pašvaldību uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs izveido komisiju, kurā iekļauti šīs institūcijas vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbinieki vismaz trīs cilvēku sastāvā.

9. Valsts vai pašvaldību institūcijās vai valsts vai pašvaldību uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kuros ir izveidotas inventarizācijas komisijas, dāvanu vērtības noteikšanu var uzdot šīm komisijām.

10. Dāvanas vērtība tiek noteikta atbilstoši tirgus cenām, pamatojoties uz eksperta atzinumu. Par eksperta pieaicināšanas nepieciešamību lemj šo noteikumu 8.punktā minētā komisija.

11. Dāvanas, kurām ir mākslas vai kultūrvēsturiska vērtība, novērtē šo noteikumu 17.punktā minētā komisija.

12. Par dāvanas saglabāšanu līdz tās nodošanai valsts vai pašvaldību institūcijas vai valsts vai pašvaldību uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) amatpersonām, kuras atbild par materiālo un citu vērtību saglabāšanu, ir atbildīgs dāvanas saņēmējs.

III. Dāvanu izmantošana

13. Dāvanas var izmantot šādi:

13.1. apdāvinātās valsts amatpersonas pārstāvētās valsts vai pašvaldību institūcijas vai valsts vai pašvaldību uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vajadzībām;

13.2. nodot bez atlīdzības citai valsts vai pašvaldību institūcijai;

13.3. nodot muzejam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

14. Dāvanas, kurām ir mākslas vai kultūrvēsturiska vērtība, nododamas muzeja krājumu papildināšanai un ekspozīcijas veidošanai Latvijas Vēstures muzejam, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejam, Latvijas Mākslas muzeju apvienībai, Latvijas Kara muzejam vai citam muzejam (turpmāk tekstā- "muzejs"), kuru iesaka šo noteikumu 17.punktā minētā komisija.

15. Muzejam dāvanas tiek nodotas saskaņā ar kultūras ministra apstiprinātu instrukciju.

16. Lai izskatītu jautājumu par dāvanas nodošanu muzejam, valsts vai pašvaldību institūcijas vai valsts vai pašvaldību uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs iesniedz rakstisku pieteikumu Kultūras ministrijā.

17. Kultūras ministrs izveido komisiju, kuras sastāvā iekļaujami Kultūras ministrijas speciālisti un šo noteikumu 14.punktā minēto muzeju direktori vai to pilnvaroti muzeja darbinieki (turpmāk tekstā- komisija).

18. Komisija darbojas saskaņā ar kultūras ministra apstiprinātu nolikumu.

19. Par komisijas darbības materiāltehnisko nodrošinājumu ir atbildīga Kultūras ministrija.

20. Komisijas lēmums par dāvanas nodošanu muzejam ir saistošs valsts vai pašvaldību institūcijas vai valsts vai pašvaldību uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājam.

IV. Dāvanu izpirkšana

21. Individuāli lietojamus priekšmetus dāvanas saņēmējs drīkst izpirkt.

22. Dāvanas saņēmējs nedrīkst izpirkt priekšmetus, kuriem ir mākslas vai kultūrvēsturiska vērtība un kuri saskaņā ar komisijas lēmumu nododami muzejam.

23. Par individuāli lietojamu priekšmetu uzskatāma ķermeniska kustama, patērējama vai nepatērējama lieta, kas paredzēta dāvanas saņēmēja personiskajai lietošanai.

24. Par vēlēšanos izpirkt valsts amatpersonai uzdāvināto individuāli lietojamo priekšmetu dāvanas saņēmējs rakstiski informē tā pārstāvētās valsts vai pašvaldību institūcijas vai valsts vai pašvaldību uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāju.

25. Naudas līdzekļus atbilstoši izpērkamās dāvanas vērtībai, kādu noteikusi šo noteikumu 8.punktā minētā komisija, valsts amatpersona iemaksā tās pārstāvētās valsts vai pašvaldību institūcijas vai valsts vai pašvaldību uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) grāmatvedībā, kura tos ieskaita valsts pamatbudžetā (budžeta ieņēmumu klasifikācija "Pārējie nenodokļu ieņēmumi").

V. Noslēguma jautājumi

26. Valsts un pašvaldību institūciju un valsts un pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vadītājiem līdz 1996.gada 1.septembrim novērtēt un ņemt uzskaitē dāvanas, kuras valsts amatpersonas saņēmušas pēc Korupcijas novēršanas likuma stāšanās spēkā, un pieņemt lēmumu par to turpmāko izmantošanu saskaņā ar šiem noteikumiem.

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs A.G.Kreituss

 

24.07.1996