Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 467

Rīgā 1996.gada 24.decembrī (prot. nr.61, 20.§)

Akcizēto preču padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
iekārtas likuma
14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Akcizēto preču padome (turpmāk tekstā - "padome") ir koordinējoša valsts institūcija, kuras darbības mērķi ir:

1.1. izstrādāt priekšlikumus tādas ar akcīzes nodokli apliekamo preču - alkohola, tabakas, degvielas, dārgmetālu un dārgakmeņu (turpmāk tekstā - "akcīzes preces") - aprites valsts politikas īstenošanai, kura aizsargā valsts ekonomiskās un sociālās intereses, kā arī sekmē vietējo izejvielu izmantošanu ražošanā;

1.2. izstrādāt priekšlikumus alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu patēriņa samazināšanai iedzīvotāju vidū;

1.3. aizsargāt patērētāju intereses, izstrādāt priekšlikumus par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu nekvalitatīvu akcīzes preču ieplūšanu valsts tirgū.

2. Padome sadarbojas ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, kā arī ar citu valstu un starptautisko organizāciju attiecīgajām institūcijām.

II. Padomes funkcijas

3. Padomei ir šādas funkcijas:

3.1. koordinēt valsts politikas īstenošanu akcīzes preču jomā;

3.2. organizēt valsts politikas īstenošanai akcīzes preču jomā nepieciešamo tiesību aktu projektu izstrādi un noteiktā kārtībā iesniegt tos Ministru kabinetā;

3.3. izskatīt priekšlikumus par akcīzes preču ražošanas apjomiem, izejvielu ievešanu valstī, kā arī par ievedamo akcīzes preču apjomu un sortimentu;

3.4. prognozēt akcīzes preču iekšzemes pieprasījuma kopapjomu;

3.5. apstiprināt visu veidu zudumu normas akcīzes preču ražošanas, pārstrādes, apstrādes un uzglabāšanas procesā, kā arī to uzskaites kārtību un kontroles metodiku;

3.6. apstiprināt iesniedzamo dokumentu sarakstu licenču saņemšanai uzņēmējdarbībai ar akcīzes precēm;

3.7. kontrolēt Akcizēto preču pārvaldes darbību.

III. Padomes struktūra

4. Padomi 10 cilvēku sastāvā apstiprina Ministru kabinets.

5. Padomes sastāvā ir:

5.1. Saeimas deputāti;

5.2. Finansu ministrijas pārstāvis;

5.3. Ekonomikas ministrijas pārstāvis;

5.4. Labklājības ministrijas pārstāvis;

5.5. Iekšlietu ministrijas pārstāvis;

5.6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;

5.7. Kultūras ministrijas pārstāvis;

5.8. Zemkopības ministrijas pārstāvis;

5.9. Satiksmes ministrijas pārstāvis.

6. Padomes algotie darbinieki - padomes sekretārs un divi padomnieki - ir Akcizēto preču pārvaldes štatu sarakstā.

7. Padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs, kuru pēc finansu ministra ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets. Padomes priekšsēdētāja vietnieks ir Finansu ministrijas pārstāvis.

8. Padomes priekšsēdētājam ir šādi uzdevumi un tiesības:

8.1. saskaņā ar padomes ieteikumiem izstrādāt padomes darbības stratēģiju;

8.2. plānot un organizēt padomes darbu;

8.3. regulāri sasaukt padomes sēdes;

8.4. izstrādāt padomes sēžu darba kārtību, nodrošināt paredzēto jautājumu izskatīšanu, vadīt sēdes, parakstīt padomes lēmumus, priekšlikumus un citus padomes dokumentus;

8.5. savas kompetences ietvaros kontrolēt, lai valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas, juridiskās un fiziskās personas ievērotu tiesību aktus, kas regulē akcīzes preču apriti;

8.6. savas kompetences ietvaros pieprasīt no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām padomes darbam vajadzīgo informāciju un, ja nepieciešams, rīkot pārbaudes padomi interesējošos jautājumos;

8.7. saskaņot ar Finansu ministriju akcīzes nodokļa marku aizsardzības elementu maiņu;

8.8. noteikt padomes locekļu pienākumu sadali;

8.9. koordinēt padomes sadarbību ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām.

IV. Padomes darbība

9. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Ārkārtas sēdes notiek, ja to pieprasa padomes priekšsēdētājs vai viena trešdaļa no padomes locekļu skaita.

10. Padomes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirīgā ir padomes priekšsēdētāja balss. Padome ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļu skaita.

11. Padomei ir tiesības pieprasīt un saņemt tās darbībai nepieciešamās ziņas no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, kā arī uzaicināt uz padomes sēdēm attiecīgo iestāžu pārstāvjus un speciālistus.

12. Padomes sēdes ir slēgtas, tajās piedalās padomes locekļi un padomes priekšsēdētāja uzaicinātās personas. Uzaicinātajām personām nav balsstiesību, padome tām var piešķirt padomdevēja tiesības. Pastāvīgās padomdevēja tiesības ir padomes padomniekiem.

13. Padomes sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolu raksta padomes sekretārs un paraksta padomes priekšsēdētājs.

14. Padomes lēmumi, kas pieņemti tās kompetences ietvaros, ir saistoši Akcizēto preču pārvaldei.

15. Padomi ar tās darbībai nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem nodrošina Akcizēto preču pārvalde.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs G.Krasts

29.12.1996