Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 439

Rīgā 1996.gada 26.novembrī (prot. nr.57, 11.§)

Kuģu aģentu darbības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
iekārtas likuma
14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. kuģis - jebkurš kuģošanas līdzeklis, izņemot airu laivu, kā arī tiesību un pienākumu kopums, kas piemīt kuģa īpašniekam, kapteinim vai operatoram;

1.2. Pilnvarotājs - kuģa īpašnieks, nofraktētājs, kapteinis, operators vai cita par kuģi atbildīga juridiskā vai fiziskā persona;

1.3. Kuģu aģents - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas ir saņēmis speciālu atļauju (licenci) kuģu aģentēšanai Latvijas ostās un Pilnvarotāja vārdā un par viņa līdzekļiem kārto kuģa lietas, aprūpē kuģi un veic citas darbības Pilnvarotāja noteiktajā apjomā;

1.4. trešā persona - jebkura juridiskā vai fiziskā persona vai uz līguma vai norunas pamata izveidotas minēto personu grupas, ar ko pēc Pilnvarotāja norādījuma sadarbojas vai slēdz līgumus Kuģu aģents;

1.5. krastaprūpes rēķins - Kuģu aģenta izdots un kuģa kapteiņa apstiprināts dokuments, kas ietver visas ar kuģa aprūpi saistītās izmaksas, arī kuģa aģentēšanas izdevumus (disbursmenta rēķins).

2. Šie noteikumi nosaka Kuģu aģentu tiesisko statusu, tiesības, pienākumus un darbības pamatprincipus.

3. Tiesiskās attiecības, kas rodas, aģentējot kuģus, nosaka Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi, Ministru kabineta 1994.gada 16.augusta noteikumi nr.168 "Latvijas Jūrniecības noteikumi (Jūras kodekss)", šie noteikumi un citi normatīvie akti.

4. Ja Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos noteikts citādi nekā šajos noteikumos, piemēro starptautisko līgumu normas.

5. Lai iegūtu tiesības kuģu aģentēšanai Latvijas ostās, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) jāsaņem speciāla atļauja (licence) kuģu aģentēšanai Latvijas ostās.

6. Speciālu atļauju (licenci) kuģu aģentēšanai Latvijas ostās izsniedz Satiksmes ministrijas Jūrniecības departaments, pamatojoties uz Latvijas kuģu brokeru un aģentu nacionālās asociācijas (turpmāk tekstā - "Asociācija") ieteikumu, kurā jānorāda, ka vismaz divi attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbinieki atbilst šo noteikumu 7.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

7. Lai saņemtu speciālu atļauju (licenci) kuģu aģentēšanai Latvijas ostās, uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) jāatbilst šādām prasībām:

7.1. vismaz divi tā darbinieki:

7.1.1. divus gadus nostrādājuši atbildīgā amatā pie kvalificēta Kuģu aģenta, kas darbojas kādā no Latvijas ostām un ir noslēdzis līgumu ar attiecīgo ostas pārvaldi;

7.1.2. saņēmuši pozitīvu atsauksmi no diviem Latvijas Kuģu aģentiem ar labu reputāciju;

7.1.3. nokārtojuši Asociācijā attiecīgu eksāmenu atbilstoši Asociācijas izstrādātai un ar Satiksmes ministrijas Jūrniecības departamentu saskaņotai kārtībai un programmai;

7.2. uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir finansiāli drošs:

7.2.1. tā statūtu kapitāls ir lielāks par 5000 latu, finansu resursi atbilst veicamajiem darījumiem (apliecināms ar auditoru vai kredītiestāžu izsniegtām izziņām), kā arī ir veikti visi maksājumi valsts budžetā (apliecināms ar attiecīgu institūciju izsniegtām izziņām);

7.2.2. uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir noslēdzis Kuģu aģenta profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu.

II. Kuģu aģenta norīkojums un kuģu aģentēšanas līgums

8. Kuģu aģentam jāsaņem no Pilnvarotāja Kuģu aģenta norīkojums (turpmāk tekstā - "norīkojums"), kurā ir norādīts, ka Kuģu aģents ir tiesīgs rīkoties Pilnvarotāja vārdā, kārtojot visas kuģa lietas, vai jānoslēdz ar Pilnvarotāju kuģu aģentēšanas līgums.

9. Pilnvarotājs var nosūtīt norīkojumu Kuģu aģentam, izmantojot elektroniskos sazināšanās līdzekļus (piemēram, telekss un telefakss). Norīkojums stājas spēkā, ja Kuģu aģents ne vēlāk kā astoņu stundu laikā pēc tā nosūtīšanas paziņo Pilnvarotājam, ka piekrīt aģentēt kuģi.

10. Ja kuģa īpašnieka un nofraktētāja līgumā noteikts, ka Kuģu aģentu norīkos nofraktētājs, par Pilnvarotāju uzskatāms gan kuģa īpašnieks, gan kuģa nofraktētājs.

11. Kuģu aģentēšanas līgumā Pilnvarotājs var noteikt šajos noteikumos neminētus Kuģu aģenta pienākumus.

12. Lai Pilnvarotāja īpašumā esošie vai nofraktētie kuģi varētu saņemt Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus, Kuģu aģents var rīkoties Pilnvarotāja vārdā tikai tad, ja noslēgts kuģu aģentēšanas līgums.

13. Ja, pamatojoties uz kuģu aģentēšanas līgumu, Kuģu aģents slēdz līgumus ar trešajām personām un rīkojas savā vārdā, nenorādot Pilnvarotāju, vai atsaucas uz Pilnvarotāju, nenosaucot viņa vārdu, uz Kuģu aģentu neattiecas tie atvieglojumi, kurus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesīgs izmantot Pilnvarotājs.

14. Ja, pamatojoties uz norīkojumu vai kuģu aģentēšanas līgumu (turpmāk tekstā - "vienošanās ar Pilnvarotāju"), Kuģu aģents slēdz līgumus ar trešajām personām un rīkojas kā konkrēta Pilnvarotāja pārstāvis, uz Kuģu aģentu attiecas tās pašas tiesības, kādas ir Pilnvarotājam.

15. Kuģu aģenta pienākums ir celt prasību pret trešo personu, ja zaudējumi radušies tās darbības vai bezdarbības rezultātā. Kuģu aģentam par minētajiem gadījumiem nekavējoties jāinformē Pilnvarotājs un jākonsultējas ar to par pasākumiem, kas jāveic, lai nodrošinātu Pilnvarotāja tiesības saņemt kompensāciju no personas, kas radījusi zaudējumus vai kura ir atbildīga par tiem.

16. Ja vienošanās ar Pilnvarotāju darbības laikā pazeminās Pilnvarotāja maksātspēja vai tas bankrotē, Pilnvarotājs ir atbildīgs par visu kuģa izdevumu segšanu.

17. Ja vienošanās ar Pilnvarotāju darbība tiek pārtraukta tādu iemeslu dēļ, kurus Kuģu aģents nespēj kontrolēt vai novērst, Pilnvarotājam jāsamaksā kuģu aģentēšanas maksa un jāatlīdzina Kuģu aģentam papildu izdevumi, kas tam radušies, pildot vienošanos ar Pilnvarotāju.

18. Ja Kuģu aģents veic tā kompetencē neietilpstošus pienākumus (piemēram, kravu ekspedēšana, nokraušana, uzkraušana, stāpelēšana, šķirošana, marķēšana, uzglabāšana noliktavās), piemēro attiecīgo uzņēmējdarbību reglamentējošos noteikumus un Kuģu aģents iegūst attiecīgajos noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus.

19. Izdevumus, kas Kuģu aģentam radušies vai var rasties, veicot naudas pārvedumu Pilnvarotājam vai tā vārdā, sedz Pilnvarotājs.

20. Par sakaru traucējumiem vai nosūtītās informācijas izkropļojumiem ir atbildīgs Pilnvarotājs. Kuģu aģents nav atbildīgs par pārpratumiem, kas radušies svešvalodu (izņemot krievu un angļu valodu) lietošanas dēļ. Ja Kuģu aģentam rodas šaubas par Pilnvarotāja sniegtās informācijas saturu, jāpieprasa Pilnvarotājam papildu skaidrojums.

21. Trešās personas nedrīkst pieprasīt, lai Kuģu aģents galvo Pilnvarotāja vārdā, ja vienošanās ar Pilnvarotāju nav noteikts citādi.

22. Ja Pilnvarotājs uzdod Kuģu aģentam galvot, Kuģu aģentam no Pilnvarotāja pienākas komisijas maksa no pilnas galvojuma summas. Komisijas maksa minētajā gadījumā tiek noteikta atbilstoši Latvijas Republikas komercbanku noteiktajai komisijas maksai par attiecīgā veida pakalpojumiem.

23. Kuģu aģents nav atbildīgs par Pilnvarotāja, kuģa vai kravas apdrošināšanas saistībām.

III. Kuģu aģenta tiesības

24. Kuģu aģentam ir tiesības:

24.1. saņemt no Pilnvarotāja kuģu aģentēšanas maksu saskaņā ar vienošanos ar Pilnvarotāju un atbilstoši attiecīgās ostas pārvaldes apstiprinātajiem tarifiem, kas saskaņoti ar Asociācijas izstrādāto Kuģu aģentēšanas maksas skalu;

24.2. saņemt no Pilnvarotāja atlīdzību par papildu izdevumiem, kas Kuģu aģentam radušies, pildot vienošanos ar Pilnvarotāju;

24.3. saņemt no Pilnvarotāja avansu savlaicīgai maksājumu veikšanai.

25. Kuģu aģents ir tiesīgs savlaicīgi saņemt no trešajām personām to sniegto pakalpojumu izcenojumus un rēķinus par veiktajiem pakalpojumiem, kā arī attiecīgu informāciju.

26. Kuģu aģents var aizturēt visus tā rīcībā esošos Pilnvarotāja naudas līdzekļus, kravu vai citu lietu, lai segtu kuģu aģentēšanas maksu un izdevumus, kas tam radušies, izpildot kuģu aģentēšanas līgumu. Kuģu aģents ir tiesīgs rīkoties ar minētajiem naudas līdzekļiem, kravu vai citu lietu saskaņā ar šo noteikumu 27.punktu, ja tas noteikts kuģu aģentēšanas līgumā.

27. Ja Pilnvarotājs nav apmierinājis Kuģu aģenta pretenziju par parādu samaksu kuģu aģentēšanas līgumā noteiktajā laikā, Kuģu aģents ir tiesīgs to segt no Pilnvarotāja naudas līdzekļiem, kas aizturēti saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu. Ja aizturētā naudas summa nav pietiekama vai tās vispār nav, Kuģu aģents ir tiesīgs bez Pilnvarotāja piekrišanas pārdot par tirgus cenu aizturēto kravu vai citu lietu tādā apjomā, lai varētu segt Pilnvarotāja parādu Kuģu aģentam, ja kuģu aģentēšanas līgumā nav noteikts citādi.

IV. Kuģu aģenta pienākumi

28. Kuģu aģentam ar vislielāko rūpību jāpilda Pilnvarotāja uzdevumi un godprātīgi jāaizstāv viņa intereses.

29. Kuģu aģents veic ar kuģa ienākšanu un pārvietošanos ostā un iziešanu jūrā saistītās operācijas un attiecīgo dokumentu noformēšanu un, ja nepieciešams, izpilda konsulārās prasības.

30. Kuģu aģents pārstāv Pilnvarotāju attiecībās ar trešajām personām un pilda visus Pilnvarotāja norādījumus, arī norādījumus par Pilnvarotāja dokumentācijas izmantošanu un noteikumu un priekšnosacījumu piemērošanu.

31. Kuģu aģents regulāri un savlaicīgi informē Pilnvarotāju par kuģa aģentēšanu, taču nav atbildīgs par informācijas pareizību. Par attiecīgās informācijas pareizību ir atbildīgs tās sagatavotājs.

32. Kuģu aģents ziņo Pilnvarotājam par kuģa stāvokli un aprūpes gaitu attiecīgajā ostā, kā arī par apstākļiem, kas Latvijas ostās varētu ietekmēt kuģa aprūpi.

33. Pēc Pilnvarotāja pieprasījuma un, ja Pilnvarotājs sedz attiecīgos izdevumus, saskaņā ar viņa norādījumiem Kuģu aģents organizē:

33.1. kuģa remontu;

33.2. degvielas, pārtikas, dzeramā ūdens un citu kuģa krājumu un rezerves daļu piegādi;

33.3. sadzīves pakalpojumus kuģa apkalpei un pasažieriem;

33.4. kuģa apkalpes locekļu maiņu;

33.5. palīdzību kuģim tehniskajos un kuģošanas drošības jautājumos;

33.6. medicīnisko palīdzību un profilaktiskos pasākumus kuģa apkalpei;

33.7. skaidras naudas piegādi kuģa kapteinim saskaņā ar Pilnvarotāja noteikto naudas summu;

33.8. citus pakalpojumus atbilstoši Pilnvarotāja norādījumiem.

34. Pamatojoties uz starptautiskajiem medicīniski sanitārajiem noteikumiem, Kuģu aģents savlaicīgi informē sanitārās karantīnas dienestu, ja uz kuģa izveidojusies nelabvēlīga sanitāri epidemioloģiskā situācija, un, ja nepieciešams, sadarbojas ar sanitārās karantīnas dienestu pretepidēmisko pasākumu veikšanā uz kuģa.

35. Kuģu aģents uzglabā Pilnvarotāja īpašumā esošo skaidro naudu un citas materiālās vērtības atsevišķi no Kuģu aģenta īpašumā esošās skaidrās naudas un materiālajām vērtībām.

36. Atbilstoši Pilnvarotāja norādījumiem Kuģu aģents izskata pretenzijas un kārto apdrošināšanas jautājumus, kā arī norīko neatkarīgus kuģu vai kravas inspektorus.

37. Kuģu aģents sastāda krastaprūpes rēķinu (pielikums) un veic tajā norādīto naudas summu samaksu, kā arī iesniedz Pilnvarotājam visus rēķinus un citus dokumentus par maksājumiem, ko Kuģu aģents veicis Pilnvarotāja vārdā trešajām personām.

38. Vienošanās ar Pilnvarotāju var paredzēt arī citus Kuģu aģenta pienākumus, ja tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.

39. Kuģu aģents nav tiesīgs izpaust ar Pilnvarotāja komerciālo darbību saistītu konfidenciāla rakstura informāciju.

V. Kuģu aģenta atbildība

40. Kuģu aģents ir atbildīgs tikai par tiem zaudējumiem, kas radušies Pilnvarotājam Kuģu aģenta vai tā darbinieka apzinātas rīcības vai neuzmanības dēļ.

41. Ja Kuģu aģents vai tā darbinieks savas darbības vai bezdarbības rezultātā apzināti rada zaudējumus, Kuģu aģentam nav tiesību atsaukties uz šajos noteikumos noteikto Kuģu aģenta atbildības ierobežojumu vai atbrīvošanu no atbildības, ja kuģu aģentēšanas līgumā nav noteikts citādi.

42. Kuģu aģents nav atbildīgs par trešās personas darbību vai bezdarbību, ja Kuģu aģents var pierādīt, ka ir pietiekami rūpīgi izvēlējies minēto trešo personu.

43. Kuģu aģents nav atbildīgs Pilnvarotājam, ja zaudējumi radušies šādu iemeslu dēļ:

43.1. Pilnvarotāja vaina, arī neuzmanība;

43.2. kļūdaina vai nepilnīga informācija, ko sniedzis Pilnvarotājs vai trešā persona;

43.3. nepārvaramas varas apstākļi, kurus Kuģu aģents, noslēdzot vienošanos ar Pilnvarotāju, nevarēja paredzēt, no kuriem nevarēja izvairīties un kuru sekas Kuģu aģents nevarēja novērst.

44. Kuģu aģents nav atbildīgs par labā ticībā trešajām personām dotu pasūtījumu vai rīkojumu izpildi, kā arī Pilnvarotāja vārdā veiktajiem maksājumiem trešajām personām.

45. Ja kuģu aģentēšanas līgumā nav noteikts citādi, Kuģu aģenta atbildība par tā nodarītajiem zaudējumiem Pilnvarotājam tiek ierobežota līdz 6300 norēķinu vienībām par katru gadījumu. Minētās norēķinu vienības pārrēķina latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam kursam.

VI. Pilnvarotāja pienākumi

46. Pilnvarotājs apgādā Kuģu aģentu ar tam nepieciešamo dokumentāciju, arī ar kuģa fraktēšanas nosacījumiem.

47. Pilnvarotājs sniedz Kuģu aģentam pilnu un savlaicīgu informāciju par kuģi, tā kravu un kuģu kustības grafiku.

48. Pilnvarotājs savlaicīgi informē Kuģu aģentu par līgumiem, kurus Pilnvarotājs noslēdzis ar trešajām personām, ja tie attiecas uz Kuģu aģenta pienākumu izpildi, kā arī sniedz visas ziņas par izmaiņām līgumos, kas noslēgti ar trešajām personām.

49. Pēc Kuģu aģenta pieprasījuma Pilnvarotājs nekavējoties nodrošina to ar naudas līdzekļiem, kas nepieciešami, lai veiktu kuģa izdevumu priekšapmaksas.

50. Neatkarīgi no vienošanās ar Pilnvarotāju izbeigšanās iemesliem Pilnvarotājs garantē pret Kuģu aģentu celto pretenziju apmierināšanu un attiecīgās vienošanās darbības laikā radušos Kuģu aģenta izdevumu un zaudējumu segšanu, izņemot gadījumus, ja tie radušies Kuģu aģenta apzināti nepareizas rīcības vai nolaidības dēļ.

51. Pilnvarotājs garantē pret Kuģu aģentu celto prasību apmierināšanu, kas izriet no Kuģu aģenta sniegtajiem galvojumiem, ķīlām vai cita veida nodrošinājuma trešajām personām, izņemot gadījumus, ja minētās prasības radušās Kuģu aģenta apzināti nepareizas rīcības vai nolaidības dēļ.

52. Ja kuģu aģentēšanas līgumā nav noteikts citādi, Pilnvarotājs pārņem savā ziņā strīdu, kāds Kuģu aģentam radies ar trešo personu kuģa aģentēšanas laikā.

53. Pilnvarotājs savlaicīgi veic kuģu aģentēšanas maksas un citu ar kuģa aprūpi saistītu izdevumu samaksu.

VII. Maksājumu kārtošana

54. Ostas nodevu un maksas par ostas pakalpojumiem samaksu veic Pilnvarotājs atbilstoši Kuģu aģenta iesniegtajam krastaprūpes rēķinam.

55. Pilnvarotājs samaksā Kuģu aģentam kuģu aģentēšanas maksu, kā arī atbilstoši Kuģu aģenta iesniegtajiem rēķiniem atlīdzina Kuģu aģentam papildu izdevumus, kas tam radušies, izpildot vienošanos ar Pilnvarotāju.

56. Rēķinu par ostas nodevām un ostas pakalpojumiem, kā arī rēķinu par kuģu aģentēšanu Kuģu aģents iesniedz Pilnvarotājam saskaņā ar attiecīgās ostas noteikumiem un tarifiem.

57. Kuģu aģentam nav jāsedz ar valūtas kursa maiņu saistītie zaudējumi, kas radušies, saņemot kuģu aģentēšanas maksu vai Pilnvarotāja vārdā veicot norēķinus ar trešajām personām.

VIII. Prasību celšana un noilgums

58. Noilguma termiņš prasījumiem pret Kuģu aģentu par zaudējumiem, kas radušies Pilnvarotājam vai trešajām personām Kuģu aģenta darbības vai bezdarbības rezultātā, ir nosakāms saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 16.augusta noteikumu nr.168 "Latvijas Jūrniecības noteikumi (Jūras kodekss)" 324.pantu.

IX. Pārejas jautājumi

59. Šo noteikumu 7.2.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 1998.gada 1.maiju.

60. Tiem Kuģu aģentiem, kuri speciālu atļauju (licenci) kuģu aģentēšanai Latvijas ostās ir saņēmuši līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, līdz 1997.gada 1.decembrim jāsaņem jauna speciāla atļauja (licence) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanu.

Ministru prezidents A.Šķēle

Krastaprūpes rēķins Standart form of disbursment account

30.11.1996