Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

MINISTRIJU DOKUMENTI, ZIŅAS

Finansu ministrijas rīkojums nr.588

1995.gada 29.novembrī

Noteikumi par fizisko personu licencēšanu darbībai vērtspapīru tirgū

Pamatojoties uz 1995.gada 23.augusta likuma "Par vērtspapīriem" pārejas noteikumu 1.punktu un 1995.gada 24.augusta likumu "Par Vērtspapīru tirgus komisiju":

1. Apstiprināt noteikumus par licenču izsniegšanu fiziskām personām darbībai vērtspapīru tirgū.

2. Apstiprināt kvalifikācijas minimumu zināšanu pārbaudei par profesionālās darbības jautājumiem vērtspapīru tirgū.

3. Izveidot licencēšanas komisiju licenču izsniegšanai fiziskām personām darbībai vērtspapīru tirgū šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja:

Valentīna Andrējeva - Finansu ministrijas valsts sekretāre

Komisijas priekšsēdētājas vietnieki:

Maija Kubli - Finansu ministrijas Vērtspapīru departamenta direktore

Valērijs Praude - Latvijas Universitātes profesors, Dr.hab.oec.

Komisijas locekļi:

Genādijs Abrosimovs - a/s "Rīgas komercbanka" Resursu pārvaldes

direktora vietnieks

Kārlis Cerbulis - Rīgas Fondu biržas prezidents

Gundars Dzintarnieks - Baltijas Starptautiskās biržas akadēmijas viceprezidents

Artūrs Graudiņš - Komercbanku asociācijas referents

Tatjana Kuļešova - Finansu ministrijas Vērtspapīru departamenta

Valsts vērtspapīru un biržu nodaļas vadītāja

Uldis Paukšens - Latvijas Bankas Vērtspapīru nodaļas vadītājs

Ilze Zariņa - a/s "Latvijas Eksportkredīts" juriskonsulte

Komisijas sekretāre:

Inese Kuiva - Finansu ministrijas Vērtspapīru departamenta

Valsts vērtspapīru un biržu nodaļas referente

4. Atzīt par spēku zaudējušu Finansu ministrijas 1994.gada 7.aprīļa rīkojumu nr.109 "Pagaidnoteikumi par kārtību, kādā izsniedzama speciāla atļauja (licence) fizisko personu darbībai vērtspapīru tirgū", kā arī Finansu ministrijas 1994.gada 1.jūlija rīkojumu nr.225 "Par papildinājumiem ar Finansu ministrijas 1994.gada 7.aprīļa rīkojumu nr.109 apstiprinātajos pagaidnoteikumos".

Finansu ministre I.Sāmīte

Noteikumi par fizisko personu licencencēšanu darbībai vērtspapīru tirgū

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par Vērtspapīru tirgus komisiju" un "Par vērtspapīriem" šie noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskām personām (brokeriem, ieguldījumu konsultantiem u.c.) izsniedzamas speciālas atļaujas jeb licences (turpmāk - licences) darbībai vērtspapīru tirgū Latvijas Republikā.

2. Darbību vērtspapīru tirgū ir tiesīgas veikt tikai tās fiziskās personas, kuras ir nokārtojušas kvalifikācijas eksāmenu un pēc Finansu ministrijas licencēšanas komisijas lēmuma ieguvušas licenci.

3. Lēmumus par licences darbības turpmāko kārtību pieņem Finansu ministrijas izveidotā licencēšanas komisija licenču izsniegšanai fiziskām personām darbībai vērtspapīru tirgū. Komisijas darbību organizē Finansu ministrijas Vērtspapīru departaments.

 

II. Iesniedzamie dokumenti

4. Lai saņemtu licenci, pretendentam Finansu ministrijas Vērtspapīru departamentā jāiesniedz:

4.1. iesniegums un pēc noteiktas formas izpildīta anketa;

4.2. izglītību apstiprinoša dokumenta noraksts vai kopija;

4.3. izraksts no darba grāmatiņas vai darba līguma kopija par pēdējo darba gadu.

5. Persona, kas vēlas saņemt licenci, ir atbildīga par iesniegto dokumentu pareizību un pilnību.

 

III. Dokumentu izskatīšanas kārtība

6. Pēc 4.punktā minēto dokumentu saņemšanas Finansu ministrijas Vērtspapīru departaments nekavējoties pieprasa attiecīgajā Iekšlietu ministrijas struktūrvienībā informāciju par pretendentu sodāmību.

7. Gadījumos, ja pretendents pēc attiecīgajiem Latvijas Republikas kriminālkodeksa pantiem ir bijis sodīts par viltotas naudas vai vērtspapīru izplatīšanu, valūtas operāciju noteikumu pārkāpšanu, kā arī par tīša nozieguma izdarīšanu pret īpašumu, par noziegumiem uzņēmējdarbībā un amatnoziegumiem un sodāmība nav dzēsta, licencēšanas komisija ir tiesīga izlemt par atļauju ieinteresētajai personai kārtot eksāmenu, kā arī par licences izsniegšanu. Tas attiecināms arī uz gadījumiem, ja pret personu ierosinātā krimināllieta nav pabeigta vai lēmums par lietas izbeigšanu nav pieņemts.

 

IV. Kvalifikācijas eksāmens

8. Kvalifikācijas eksāmenu pieņem licencēšanas komisija, kas sagatavo eksāmena jautājumus atbilstoši Finansu ministrijas apstiprinātām kvalifikācijas minimuma prasībām licences saņemšanai.

9. Pretendents eksāmenam var gatavoties patstāvīgi, kā arī specializētos kursos vai semināros. Licencēšanas komisija nav atbildīga par apmācību kvalitāti.

10. Kvalifikācijas eksāmenu kārto rakstiski valsts valodā. Pirms eksāmena kārtošanas pretendentam jāuzrāda pase. Pretendenta rakstveida atbildes pievieno viņa lietai.

11. Kārtojot eksāmenu, pretendentam jāņem vērā, ka:

11.1. eksāmena kārtošanas ilgums ir 90 minūtes;

11.2. eksāmens nokārtots sekmīgi, ja pretendents pareizi atbildējis vismaz uz 80% no kopējā jautājumu skaita.

12. Pretendents var kārtot eksāmenu līdz trim reizēm gadā (gads tiek skaitīts no tās dienas, kad pirmo reizi kārtots eksāmens) vismaz ar trīs mēnešu pārtraukumu. Ja arī trešajā reizē eksāmens nav nokārtots, lai vēlreiz to kārtotu, jāsaņem licencēšanas komisijas atļauja.

13. Organizatoriskajā darbā, kas attiecas uz kvalifikācijas eksāmenu sagatavošanu (eksāmena metodiskais un tehniskais nodrošinājums), var iesaistīt citas institūcijas, ar kurām Finansu ministrija noslēdz attiecīgo līgumu.

14. Eksāmena rezultātus apstiprina licencēšanas komisijas sēdē.

V. Licencēšanas komisijas darbība

15. Licencēšanas komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.

16. Licencēšanas komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieks.

17. Licencēšanas komisija pieņem lēmumus ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja vai viņa pilnvarota vietnieka balss. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Licencēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse komisijas locekļu.

18. Licencēšanas komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolā norāda licencēšanas komisijas sēdes laiku un vietu, komisijas locekļu un sekretāra vārdu un uzvārdu, sēdes darba kārtību, eksāmena rezultātus, pieņemtos lēmumus, atzīmējot par katru lēmumu "par", "pret" un "atturas" balsu skaitu, komisijas locekļu protestu, ja persona, kas izsaka protestu, pieprasa to protokolēt. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalījušies sēdē, un komisijas sekretārs.

19. Visi licencēšanas komisijas materiāli glabājas Finansu ministrijas Vērtspapīru departamentā. Dokumentus, uz kuru pamata izsniegta licence, glabā 6 gadus.

20. Licencēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par:

- licences piešķiršanu vai izsniegšanu;

- atteikumu piešķirt vai izsniegt licenci;

- izsniegtās licences izmantošanas pārbaudi;

- izsniegtās licences darbības apturēšanu, atjaunošanu vai anulēšanu;

- izsniegtās licences pārreģistrāciju vai derīguma termiņa pagarināšanu;

- atteikumu pārreģistrēt vai pagarināt izsniegtās licences derīguma termiņu;

- atteikumu atkārtoti kārtot eksāmenu pēc licences anulēšanas;

- citus lēmumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

VI. Licenču izsniegšanas kārtība

21. Pēc licencēšanas komisijas pozitīva lēmuma pieņemšanas izsniedz licenci - noteikta parauga veidlapu -, un to paraksta licencēšanas komisijas priekšsēdētājs.

22. Licenci izsniedz uz laiku līdz 5 gadiem ar norādījumu par ikgadēju pārreģistrāciju pēc attiecīgas valsts nodevas samaksāšanas.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1995.gada 31.marta noteikumiem nr.77 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem", par licences saņemšanu jāmaksā valsts nodeva 50 latu, bet par licences ikgadēju pārreģistrāciju jāmaksā valsts nodeva 5 lati.

23. Persona, kuras licencei beidzies derīguma termiņš, var pretendēt uz tā pagarinājumu. Licenču derīguma termiņa pagarinājumus regulē attiecīgie noteikumi.

24. Licence jāsaņem personīgi, uzrādot pasi.

25. Licencētiem speciālistiem licence jāizņem 30 dienu laikā no licences piešķiršanas, pārreģistrācijas vai pagarināšanas dienas, pretējā gadījumā komisija ir tiesīga izskatīt jautājumu par licences anulēšanu.

26. Licencēšanas komisija ir tiesīga atteikt personai izsniegt licenci, ja:

- tā nav nokārtojusi kvalifikācijas eksāmenu;

- konstatēti šo noteikumu 7.punktā minētie apstākļi;

- šāda licence ir bijusi anulēta citu pārkāpumu dēļ;

- persona apzināti sniegusi nepatiesas ziņas par sevi.

27. Pieņemot lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt, licencēšanas komisijai jānovērtē ieinteresētās personas iesniegtie dokumenti un kvalifikācijas eksāmena rezultāti. Lēmums jāpieņem 30 dienu laikā no eksāmena kārtošanas dienas.

Atteikums piešķirt vai izsniegt licenci jāsniedz rakstveidā, norādot iemeslus.

VII. Licenču pārreģistrācija

28. Lai ik gadu pārreģistrētu licenci, mēnesi pirms licences derīguma termiņa izbeigšanās Vērtspapīru departamentā jāiesniedz:

1) izziņa no darba vietas par to, ka speciālists ir darbojies vērtspapīru tirgū;

2) divas ieteikuma vēstules. Vēstules izdod darba devēji, sadarbības partneri vai klienti. Vēstulē jānorāda, kāda veida darījumi veikti, kā arī speciālista darbības novērtējums.

29. Ja speciālists iesniedz minētos dokumentus ar nokavēšanos, bet ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc licences derīguma termiņa izbeigšanās, norādot attaisnojošus kavēšanās iemeslus, licencēšanas komisijai ir tiesības uzaicināt speciālistu uz pārrunām, lai pieņemtu lēmumu par licences derīguma termiņa pārreģistrāciju.

 

VIII. Licenču darbības apturēšana, atjaunošana un anulēšana

30. Licencēšanas komisijai ir tiesības apturēt izsniegtās licences darbību, ja:

30.1. nav sniegtas ziņas par izmaiņām komisijai iesniegtajos dokumentos saskaņā ar 39.punktā norādīto termiņu;

30.2. pret speciālistu ierosinātā krimināllieta nav pabeigta vai lēmums par lietas izbeigšanu nav pieņemts;

30.3. saņemtas dokumentāli pamatotas sūdzības par speciālista vai iestādes darbību, kas radījusi finansiālus zaudējumus juridiskām vai fiziskām personām;

30.4. ir pārkāptas šajos noteikumos, likumā "Par vērtspapīriem" un citos normatīvajos aktos minētās prasības.

31. Licences darbību var apturēt uz konkrētu laiku vai līdz komisijas norādījumu izpildei.

Ar licencēšanas komisijas priekšsēdētāja un viena komisijas locekļa lēmumu - uz termiņu līdz 14 dienām, nesasaucot licencēšanas komisiju.

32. Licences darbību pēc apturēšanas var atjaunot ar licencēšanas komisijas lēmumu.

33. Licenci var anulēt, ja:

33.1. speciālists gada laikā nav veicis nekādu darbību vērtspapīru tirgū;

33.2. speciālists ir notiesāts ar brīvības atņemšanu par 7.punktā minētajām pretlikumīgajām darbībām - sodīts par viltotas naudas vai vērtspapīru izplatīšanu, valūtas operāciju noteikumu pārkāpšanu, tīša nozieguma izdarīšanu pret īpašumu, par noziegumiem uzņēmējdarbībā un amatnoziegumiem;

33.3. speciālists nav savlaicīgi pārreģistrējis licenci (vai iesniedzis dokumentus par licences pārreģistrāciju);

33.4. nav pildītas 30.punkta 1.,3.,4. apakšpunkta prasības;

33.5. viena gada laikā licences darbība tiek atkārtoti apturēta.

34. Gadījumā, ja speciālistam licence ir anulēta saskaņā ar 30.1., 33.3., 33.4. punktu, tiesības kārtot eksāmenu no jauna ir tikai pēc 6 mēnešiem, skaitot no licences anulēšanas dienas.

35. Gadījumā, ja speciālistam licence ir anulēta saskaņā ar 30.4., 33.2. punktu, tiesības kārtot eksāmenu no jauna var tikai pēc licencēšanas komisijas sēdē pieņemtā lēmuma, kurā norādīts eksāmena kārtošanas termiņš - vismaz pēc 1 gada, skaitot no licences anulēšanas dienas.

36. Gadījumā, ja atklājas apstākļi, ka licence tikusi anulēta nepamatoti, persona var atkārtoti pretendēt uz licenci pēc licencēšanas komisijas lēmuma.

37. Jautājumu par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu izskata licencēšanas komisija, pamatojoties uz izsniegto licenču izmantošanas, cietušo personu iesniegto vai citu dokumentu pārbaudes rezultātiem. Speciālists tiek uzaicināts piedalīties šī jautājuma izskatīšanā komisijas sēdē.

38. Licencēšanas komisijai lēmums par izsniegtās licences darbības apturēšanu vai anulēšanu jāsniedz rakstveidā, norādot iemeslus.

 

IX. Citi nosacījumi

39. Licencēšanas komisijas pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar pieņemšanas dienu.

40. Licencēšanas komisijai ir pienākums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" sniegt informāciju par licenču piešķiršanu, apturēšanu, anulēšanu, atjaunošanu un citiem lēmumiem, ar kuriem dibināts vai pagarināts licences statuss.

41. Speciālistam 1 mēneša laikā jāpaziņo Finansu ministrijas Vērtspapīru departamentam par izmaiņām viņa iesniegto dokumentu norādītajās ziņās.

42. Ja licenci nozaudē vai sabojā, tad, pamatojoties uz speciālista iesniegumu, kurā norādīti nozaudēšanas vai sabojāšanas apstākļi, 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas (pēc valsts nodevas samaksas) tiek izsniegts tās dublikāts.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1995.gada 31.marta noteikumiem nr.77 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem", par licences dublikāta izsniegšanu jāmaksā valsts nodeva 3 lati.

43. Gadījumā, ja licencētais speciālists ir izdarījis uzvārda vai vārda maiņu, tiek izrakstīta jauna licence, pamatojoties uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izsniegtu izziņu vai laulības apliecības kopiju. Licenci izsniedz pēc minēto dokumentu oriģināla uzrādīšanas. (Par licences izsniegšanu jāmaksā valsts nodeva, kas norādīta 38.punktā.)

44. Licenci aizliegts nodot lietošanai citām personām.

45. Finansu ministrijas Vērtspapīru departaments kārto izsniegto licenču reģistru, seko licences derīguma termiņam.

Kvalifikācijas minimums zināšanu pārbaudei

par profesionālās darbības jautājumiem

vērtspapīru tirgū

1. Eksāmena jautājumus sastāda par šādiem tematiem un zemāk minētiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:

- Vērtspapīru veidi un kategorijas. Vērtspapīru pamatveidi: akcijas un obligācijas, to veidi un kategorijas. Vekseļi: vienkāršais vekselis un trata. Valsts vērtspapīri. Pārējie vērtspapīri: depozītu sertifikāti, opciju darījumi, tiesības, nākotnes darījumi, ieguldījumu apliecības, privatizācijas sertifikāti un citi.

- Vērtspapīru emisija. Kārtība, kādā emitējamas akcijas un citi vērtspapīri. Vērtspapīru laidiena noteikumi, emisijas prospekts un memorands. Parakstīšanās uz jaunā laidiena akcijām. Vērtspapīru izvietošanas paņēmieni.

- Pamatoperāciju veidi ar vērtspapīriem. Fondu biržas. Darījumu veidi ar vērtspapīriem biržās un ārpusbiržas tirgū. Listings. Vērtspapīru kotēšana. Vērtspapīru portfeļa formēšana un tā pārvalde. Depozitārijs, klīrings, kases savienība.

- Vērtspapīru ekonomiskais raksturojums. Vērtspapīru likviditātes, ienesīguma un drošības analīze un novērtējums. Minēto rādītāju aprēķinu īpatnības dažādiem vērtspapīriem. Vērtspapīru tirgus cena un to ietekmējošie faktori. Tirgus cena, tās prognozēšana un noteikšanas metodes. Inflācijas ietekme.

- Vērtspapīru tirgus valstiskā regulēšana. Vērtspapīru tirgus valstiskās regulēšanas formas un metodes. Ārvalstu pieredze vērtspapīru apgrozījuma valstiskai regulēšanai. Vērtspapīru tirgus valstiskās regulēšanas elementi Latvijā.

- Vērtspapīru tirgus un privatizācija. Privatizācijas sertifikāti; piešķiršana, izmantošanas metodes. Starpniekdarbība privatizācijas sertifikātu tirgū. Valsts uzņēmumu privatizācija.

- Ar vērtspapīriem veicamo operāciju uzskaite. Uzņēmuma bilance. Bilances aktīva un pasīva galvenie posteņi operācijās ar vērtspapīriem. Kontu debets un kredīts.

- Uzņēmumu finansu un grāmatvedības pārskatu analīze. Bilances likviditātes novērtējums. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana ar efektivitātes, stabilitātes un rentabilitātes rādītāju palīdzību. Vērtspapīru emisijas prospektu analīze.

- Nodokļu politika. Nodokļu veidi, to subjekti un objekti Latvijas Republikā. Nodokļu maksājumu atvieglojumi. Operāciju ar vērtspapīriem aplikšana ar nodokļiem. Ienākumu aplikšana ar nodokļiem.

- Kredītiestāžu sistēmas saistība ar vērtspapīru tirgu. Latvijas Banka un tās funkcijas. Latvijas komercbankas, to darbības veidi. Krājieguldījumi un depozītu termiņnoguldījumi. Procentu likmes kredītu regulēšanai. Banku vērtspapīri, to emisija un realizācija. Banku loma vērtspapīru tirgū.

- Valūtas sistēmas saistība ar vērtspapīru tirgu. Valūtas sistēmas pamatelementi. Valūtas kurss un tā ietekmējošie faktori. Valūtas riski un to aizsardzības paņēmieni. Darījumi ar valūtu. Maksājumu bilance. Valūtas konvertēšanas problēmas.

- Apdrošināšana finansu tirgū. Apdrošināšanas pamatveidi, subjekti un objekti. Apdrošināšanas pamatelementi: apdrošināšanas summa, maksājumi. Vērtspapīru apdrošināšanas veidi.

- Latvijas Republikas Satversme (tās pamatnostādnes).

- 1937.gada Civillikums (mantojuma un lietu tiesības).

- 1938.gada 27.septembra Čeku likums.

- 1938.gada 27.septembra Vekseļu likums un ar to saistītie Ministru kabineta noteikumi.

- 1990.gada 26.septembra likums "Par uzņēmējdarbību" un grozījumi likumā.

- 1992.gada 28.janvāra likums "Par biržām" un grozījumi likumā.

- 1993.gada 18.maija likums "Par akciju sabiedrībām"; 1994.gada 28.jūlija, 15.decembra, 1995.gada 7.janvāra un 1995.gada 24.augusta grozījumi likumā.

- 1995.gada 26.janvāra likums "Par Latvijas Hipotēku un zemes banku".

- 1995.gada 2.februāra likums "Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā" un ar to saistītie Ministru kabineta noteikumi.

- Ministru kabineta 1995.gada 31.marta noteikumi nr.77 "Par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem".

- 1995.gada 4.aprīļa likums "Par privatizācijas sertifikātiem" un ar to saistītie normatīvie akti.

- Vērtspapīru tirgus koncepcija.

- 1995.gada 23.augusta likums "Par vērtspapīriem" un ar to saistītie Finansu ministrijas rīkojumi un citi normatīvie akti.

- 1995.gada 24.augusta likums "Par vērtspapīru tirgus komisiju".

- Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi (apstiprināti 1995.gada 8.maijā).

- Rīgas Fondu biržas noteikumi (apstiprināti 1995.gada 14.jūlijā).

- 1995.gada 5.oktobra Kredītiestāžu likums.

 

Uzdevumi:

Vienkāršā un saliktā procentu likme. Akcijas kurss. Dividendes lielums. Diskonta procentu likme. Vekseļa pārdošanas cena. Obligācijas kurss. Investīcijas dažādās valūtās. Inflācija. Nominālā un reālā procentu likme. Opciju darījumi. Uzņēmuma likviditātes, maksātspējas un rentabilitātes aprēķini. Ieguldījumu analīze.

29.11.1995