Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1997. gada 16. decembra noteikumus Nr. 421 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles noteikumi".

Ministru kabineta noteikumi nr. 179

Rīgā 1995.gada 27.jūnijā (prot. nr.35, 3.§)

Stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta, importa un tranzīta noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
"Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu
" 14.panta 3.punktu

I. Noteikumos lietotie termini

Licence - speciālā atļauja, ko iesniedz kā pavaddokumentu katrai stratēģiskas nozīmes preces partijai (atšķirībā no likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 22./23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 29., 77.nr.; 1995, 59.nr.) noteiktajām licencēm (speciālajām atļaujām), kuras izsniedz noteiktam uzņēmējdarbības veidam).

Prece - fizisko un juridisko personu (tālāk tekstā - "persona") valdījumā esošie priekšmeti un šo noteikumu izpratnē arī tehnoloģijas un pakalpojumi (arī zinātniski darbi, kas nav publicēti), kas tiek pārvietoti pāri Latvijas Republikas muitas robežai kā pirkšanas un pārdošanas, maiņas, nomas vai citāda darījuma objekts.

Stratēģiskas nozīmes preces ir ieroči, bruņojums, munīcija vai preces, kuras izmantojamas to ražošanā, kā arī preces ar divējādu - gan civilu, gan militāru - lietojumu (13. un 14.pielikums).

Pārvietošana - preces ievešana jebkurā veidā Latvijas Republikas teritorijā, izvešana no tās vai tranzīts cauri Latvijas Republikas teritorijai (izmantojot arī cauruļvadu transportu, elektropārvades līnijas, jebkura veida sakaru sistēmas u.c.).

Bīstama krava - vielas un priekšmeti, kuri pārvadājot potenciāli var radīt kaitējumu cilvēkiem, īpašumam vai apkārtējai videi un kuru pārvadājumi atļauti vienīgi saskaņā ar īpašiem noteikumiem.

Persona - jebkura fiziska vai juridiska persona.

Aģents - personas pilnvarota cita persona.

Eksportētājs - persona, kura pārvieto preci no Latvijas Republikas muitas teritorijas uz teritoriju, kas atrodas ārpus Latvijas Republikas muitas robežām.

Importētājs - persona, kura pārvieto preci no teritorijas, kas atrodas ārpus Latvijas Republikas muitas robežām, uz Latvijas Republikas muitas teritoriju.

Piegādes kontroles sertifikāts - dokuments, kas apstiprina, ka prece ir nogādāta pēc piederības noteiktajā daudzumā un atbilstīgi tehniskajiem rādītājiem.

Galīgā izlietojuma apliecinājums - dokuments, ar kuru eksportētājs un importētājs apliecina, ka preci izmantos tikai norādītajā daudzumā un tikai norādītajiem mērķiem.

Tranzīta operāciju veicējs - persona, kura pārvieto preci starp diviem Latvijas Republikas muitas robežas kontroles punktiem vai pārvieto stratēģiskas nozīmes preces tranzītā ārpus Latvijas Republikas muitas robežām.

Reeksports - no ārvalstīm izmantošanai Latvijas Republikas muitas teritorijā ievestas preces izvešana (eksports) uz citu valsti.

Konsignācija - preču pārdošana komisijā ārvalstīs; preču īpašnieks (konsignants) nosūta uz ārvalstīm komisionāram (konsignatoram) preču partijas realizēšanai.

Nacionālā drošība - politisko, ekonomisko, sociālo, militāro un tiesisko pasākumu kopums, ko realizē valsts varas, pārvaldes, tiesu varas un pašvaldību institūcijas, lai nosargātu valsts konstitucionālo iekārtu, valstisko neatkarību un teritoriālo neaizskaramību, valsts ekonomisko, zinātnisko, tehnisko un militāro potenciālu, valsts noslēpumus, vidi (ekoloģisko situāciju) un citas vitāli svarīgas valsts intereses pret ārējiem un iekšējiem draudiem, kā arī lai nodrošinātu pilsoņu politiskās tiesības un brīvības, sabiedrisko un politisko organizāciju, valsts varas un pārvaldes institūciju normālu darbību saskaņā ar Satversmi.

Konfidenciāla informācija - informācija, kas ir valsts noslēpums vai cits ar likumu īpaši aizsargāts noslēpums un kas ietver komercnoslēpumu, patentu noslēpumu vai pirmstiesas izmeklēšanas materiālus, vai informācija, kas saistīta ar cilvēku personīgo dzīvi, kā arī dienesta informācija, kas pieejama valsts iestāžu dienestā esošajām vai atvaļinātajām amatpersonām un darbiniekiem.

II. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka stratēģiskas nozīmes eksporta, importa un tranzīta darījumu ierobežojumus un kontroli atbilstīgi Latvijas nacionālajām un starptautiskās drošības interesēm.

III. Stratēģiskas nozīmes eksporta, importa un tranzīta
kontroles sistēma

2. Stratēģiskas nozīmes eksporta, importa un tranzīta kontroles sistēmu vada un koordinē Ministru kabineta izveidota Stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles komiteja (tālāk tekstā - "komiteja").

3. Stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju (tālāk tekstā - "stratēģiskas nozīmes prece") eksportu, importu un tranzītu drīkst veikt tikai ar komitejas pilnvarota pārstāvja parakstītām licencēm, kuras ir apstiprinātas ar Ārlietu ministrijas zīmogu un kuras noformē un izsniedz Latvijas Attīstības aģentūras Eksporta un importa kontroles un uzskaites departaments (tālāk tekstā - "departaments").

4. Kontroles sistēmas ietvaros ministrijas un to pārraudzībā esošās valsts institūcijas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic savas pamatfunkcijas, ieskaitot licenču (speciālo atļauju) izsniegšanu saskaņā ar likuma "Par uzņēmējdarbību" 32.pantu, kā arī saskaņā ar likumiem "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 147.nr.), "Par bīstamajiem atkritumiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14.nr.), "Par vides aizsardzību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 33.nr.), Augu aizsardzības likumu (Latvijas Vēstnesis, 1994, 123.nr.), likumiem "Par veterinārmedicīnu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31.nr.), "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 39.nr.) un citiem normatīvajiem aktiem.

5. Departaments ir tiesīgs bez maksas pieprasīt uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju no valsts pārvaldes institūcijām, eksportētājiem un importētājiem, kā arī izmantot Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja un citu valsts institūciju konfidenciālo informāciju.

Departamenta darbinieki vai bijušie darbinieki nodrošina šīs informācijas neizpaušanu saskaņā ar komitejas reglamentu.

6. Ja darbībai ar attiecīgo stratēģiskas nozīmes preci saskaņā ar likumdošanas aktiem ministrija vai tās pārraudzībā esoša valsts institūcija ir izsniegusi licenci uzņēmējdarbības veikšanai, departaments, izsniedzot eksporta, importa vai tranzīta licenci, informē par to attiecīgo ministriju vai valsts institūciju.

7. Departaments saskaņā ar uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju, ko snieguši eksportētāji un importētāji, kā arī valsts institūciju vai citu konfidenciālo informāciju ir tiesīgs pieņemt lēmumu:

7.1. par eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanu;

7.2. par atteikumu izsniegt licenci;

7.3. par izsniegtās licences anulēšanu;

7.4. par izsniegtās licences derīguma termiņa pagarināšanu;

7.5. par piegādes kontroles sertifikāta izsniegšanu;

7.6. par atteikumu izsniegt piegādes kontroles sertifikātu un lietas nodošanu izmeklēšanai kompetentām institūcijām, kā arī starptautiskajai ekspertīzei.

8. Departamenta lēmums ir pārsūdzams komitejā.

9. Komitejas lēmums ir pārsūdzams Ministru kabinetā.

10. Sūdzības par kontroles institūciju un to amatpersonu prettiesisku rīcību iesniedzamas augstākai institūcijai (amatpersonai) vai tiesā likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā.

11. Ja departaments ir izsniedzis importa licenci un importa sertifikātu, tas ir tiesīgs:

11.1. pārraudzīt stratēģiskas nozīmes preču izmantošanu saskaņā ar deklarēto lietojumu;

11.2. sadarbībā ar eksportētāja valsts eksporta kontroles iestādēm veikt attiecīgas pārbaudes.

12. Departaments ir tiesīgs veikt stratēģiskas nozīmes preču plūsmas un ar to saistītās dokumentācijas pārbaudi personas teritorijā un telpās piecu gadu laikā pēc licences izsniegšanas.

Pēc departamenta pieprasījuma muita vai policija veic izmeklēšanu, ierosina lietu, kā arī konfiscē preci. Konfiscētās preces tiek realizētas, un 20 procenti no iegūtajiem līdzekļiem tiek ieskaitīti speciālā fondā stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta kontroles sistēmas finansiālajam nodrošinājumam. Šī fonda nolikumu apstiprina komiteja.

13. Departaments ir tiesīgs piedalīties starptautisku līgumu sagatavošanā stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta jomā.

14. Departaments pakalpojumus sniedz par maksu, kuras apmērus apstiprina komiteja. Pakalpojumi valsts pārvaldes institūcijām tiek sniegti bez maksas.

IV. Eksportētāja, importētāja un tranzīta operāciju veicēja
tiesības un pienākumi

15. Personai, kura vēlas veikt darījumus ar stratēģiskas nozīmes preci, ir jāsaņem attiecīga licence.

16. Licenci var saņemt jebkura Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļauta persona šo noteikumu piektajā nodaļā aprakstītajā kārtībā.

Ja persona nav pakļauta Latvijas Republikas jurisdikcijai, licenci var saņemt personas pilnvarots Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļauts aģents, kurš kļūst atbildīgs par darījumu norisi.

17. Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļauta persona stratēģiskas nozīmes preci drīkst pārvietot tranzītā ārpus Latvijas Republikas muitas robežām, ja ir saņemta tranzīta licence.

18. Personai, kura vēlas veikt darījumu ar stratēģiskas nozīmes preci, darījuma nodomu protokolā vai līgumā jāparedz licences saņemšanas procedūra un ar to saistītās sekas.

19. Personai, kura vēlas veikt darījumu ar preci, kam ir varbūtēja stratēģiska nozīme, ir iespēja 20 dienu laikā saņemt izziņu, kas apliecina, vai konkrētajam darījumam ir nepieciešama licence. Pieteikumu izziņas saņemšanai raksta uz noteikta parauga veidlapas (1.pielikums).

20. Persona, kura saņēmusi izziņu, ka vēlamajam darījumam nav nepieciešama licence, veic paredzēto darījumu parastajā likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

Ja nepieciešams, izziņu uzrāda muitā, un tās derīguma termiņš ir seši mēneši no izsniegšanas brīža.

21. Personai ir pienākums informēt departamentu, ja tai ir zināms, ka eksportējamā prece varētu tikt izmantota ķīmisko, bakterioloģisko, kodolieroču vai citu masu iznīcināšanas ieroču ražošanai vai citādi kaitēt starptautiskajai drošībai.

22. Personai ir pienākums saglabāt ar stratēģiskas nozīmes darījumiem saistīto dokumentāciju piecus gadus, ja likumā nav noteikts ilgāks laiks.

V. Kārtība, kādā saņemama stratēģiskas nozīmes preces
eksporta, importa vai tranzīta licence

23. Lai saņemtu licenci, šo noteikumu 16.punktā minētā persona (tās pilnvarots aģents) aizpilda stratēģiskas nozīmes preces eksporta, importa pieteikuma deklarāciju (3.pielikums).

24. Iesniedzot departamentā eksporta, importa pieteikuma deklarāciju, jāuzrāda šādi dokumenti:

24.1. līgums vai preces nosūtītājvalsts eksporta licence (tranzītam);

24.2. personas parakstītais galīgā izlietojuma apliecinājums (4.pielikums);

24.3. darījuma partnera atsūtītais importa sertifikāts vai tam pielīdzināms dokuments (eksportam);

24.4. preces apraksts (5.pielikums);

24.5. personas reģistrācijas apliecība vai cits tai pielīdzināms dokuments;

24.6. licence (speciālā atļauja) ar stratēģiskas nozīmes precēm saistītas uzņēmējdarbības vai citas darbības veikšanai, ja šāda licence ir nepieciešama saskaņā ar likumdošanas aktiem.

25. Departaments ir tiesīgs pieprasīt arī citus dokumentus par preču izcelsmi.

26. Persona dokumentus aizpilda valsts valodā.

27. Ja persona licences saņemšanas laikā maina savu juridisko adresi vai noliktavas adresi, par to 10 dienu laikā jāpaziņo departamentam. Ja attiecīga informācija netiek sniegta, departaments ir tiesīgs licenci neizsniegt.

28. Departaments pārbauda iesniegtajos dokumentos minētos datus un 20 dienu laikā paziņo par licences izsniegšanu vai atteikumu.

Ja nepieciešama papildu informācija, lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu, pēc saskaņošanas ar komitejas priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku par to paziņo pieprasītājam. Pēc papildu informācijas saņemšanas departaments lēmumu pieņem 50 dienu laikā.

29. Ja persona saņēmusi licences atteikumu, tā ir tiesīga 10 dienu laikā departamenta lēmumu pārsūdzēt komitejā, kura to izskata 50 dienu laikā. Komitejas lēmumu 10 dienu laikā var pārsūdzēt Ministru kabinetā.

30. Persona, kura vēlas importēt stratēģiskas nozīmes preci, kopā ar importa licenci saņem importa sertifikātu (8., 9. un 10.pielikums).

31. Departaments licenci izsniedz četros eksemplāros:

31.1. oriģināls uzrādāms muitas robežas kontroles punktā (tiek pievienots sūtījumam);

31.2. otrais eksemplārs iesniedzams muitas robežas kontroles punktā (tiek atdots departamentam uzskaites veikšanai);

31.3. trešais eksemplārs glabājams personas lietvedībā;

31.4. ceturtais eksemplārs glabājams departamenta lietvedībā.

32. Ja tiek pieņemts lēmums par licences atteikumu, departaments triju dienu laikā par to informē Muitas departamentu un komiteju.

33. Piešķirto licenci departaments izsniedz attiecīgas pilnvaras uzrādītājam.

VI. Licences lietošanas kārtība

34. Eksporta, importa un tranzīta licences ir vienreizējas un tiek piešķirtas katrai stratēģiskas nozīmes precei vai preču partijai.

35. Izsniegto licenci drīkst izmantot tikai tā persona, kura minēta attiecīgajā licencē.

36. Izsniegto licenci nedrīkst pāradresēt. Ja juridiskā persona tiek reorganizēta, tai ir jāsaņem jauna licence.

37. Licences derīguma termiņš ir seši mēneši.

Ja nepieciešams licences derīguma termiņa pagarinājums, visi dokumenti, kas minēti šo noteikumu 24.punktā, iesniedzami atkārtoti.

Iesniegums par licences derīguma termiņa pagarināšanu jāiesniedz 15 dienas pirms iepriekšējā termiņa beigām. Iesniegumā jānorāda pārvietotās un pārvietojamās preces daudzums.

38. Personai nekavējoties jāziņo departamentam par jebkurām izmaiņām vai neatbilstību dokumentos preces piegādes vai pieņemšanas laikā.

Ja izmaiņas ietekmē nosacījumus, uz kādiem licence ir izsniegta, departaments izlemj jautājumu par jaunas licences nepieciešamību.

39. Importa, eksporta vai tranzīta licenču kopijas nav derīgas.

VII. Kārtība, kādā veicams stratēģiskas nozīmes preces
eksports, imports vai tranzīts

40. Eksportētājs pēc licences saņemšanas veic stratēģiskas nozīmes preces eksportu licencē norādītajā termiņā.

41. Importētājs pēc licences saņemšanas nosūta darījuma partnerim importa sertifikātu (10.pielikums).

42. Pēc apstiprinājuma, ka darījuma partnerim eksports ir atļauts, importētājs veic stratēģiskas nozīmes preces importu.

43. Ja importētāja darījuma partnera (eksportētāja) valsts kontroles institūcijas pieprasa piegādes apstiprinājumu, importētājs to saņem šo noteikumu astotajā nodaļā aprakstītajā kārtībā un nosūta darījuma partnerim.

44. Ja importētājs nepārvaramu apstākļu dēļ nevar veikt ar stratēģiskas nozīmes preci paredzēto darbību, tam jāinformē departaments, kas pieņem attiecīgu lēmumu.

45. Licence jāsaņem arī tad, ja darījums ir veikts, bet stratēģiskas nozīmes prece Latvijas Republikas muitas robežas kontroles punktu nešķērso fiziski.

46. Stratēģiskas nozīmes eksports, imports un tranzīts veicams tikai caur Muitas departamenta lēmumā noteiktiem muitas robežas kontroles punktiem. Konkrētais robežas šķērsošanas punkts tiek uzrādīts attiecīgajā licencē.

47. Tranzīta pārvadājumus veic saskaņā ar Ministra kabineta 1993.gada 2.novembra noteikumiem nr.15 "Par preču un citu priekšmetu tranzītu Latvijas Republikas teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 111.nr.):

47.1. stratēģiskas nozīmes tranzīta prece novietojama tikai Muitas departamenta lēmumā noteiktās muitas noliktavās;

47.2. stratēģiskas nozīmes preces tranzīts veicams saskaņā ar starpvalstu līgumiem, par to iepriekš informējot departamentu un saņemot tranzīta licenci;

47.3. stratēģiskas nozīmes preces tranzīta operācijas veicējam muitas robežas kontroles punktā jāuzrāda nosūtītājvalsts eksporta licence un departamenta izsniegta tranzīta licence;

47.4. tranzīta licenci nevar saņemt pa telefaksu vai elektroniskajiem datu pārraides līdzekļiem.

48. Pārvadājumi, kas saistīti ar ilgstošu (ilgāk par piecām dienām) stratēģiskas nozīmes preču uzglabāšanu Muitas departamenta noteiktajās muitas noliktavās, šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi par tranzītu. Preces izvešana ārpus valsts robežām pēc uzglabāšanas muitas noliktavā ilgāk par piecām dienām uzskatāma par eksportu un veicama kārtībā, kāda šajos noteikumos noteikta stratēģiskas nozīmes preces eksportam.

49. Ja pēc preces iepakošanas ir mainījies paku vai konteineru saturs (piemēram, pievienojot vietējās vai ārvalstu preces no citām kravām), pārvadājumi nav uzskatāmi par tranzītu. Šādā gadījumā preces izvešana ārpus valsts robežām uzskatāma par eksportu un veicama kārtībā, kāda šajos noteikumos noteikta stratēģiskas nozīmes preces eksportam.

50. Ja konsignatori ir Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļautas personas vai šo noteikumu 16.punktā minētie pilnvarotie aģenti, konsignācija nav uzskatāma par tranzītu.

Konsignatoriem jāsaņem gan importa, gan eksporta licence.

51. Ja, pārvietojot preci Latvijas Republikas teritorijā, notiek negadījums, kurā stratēģiskas nozīmes prece vai tās iepakojums tiek bojāts, taču preci var pārvietot tālāk, jāveic attiecīgi pasākumi saskaņā ar muitas likumdošanas aktiem.

52. Ja stratēģiskas nozīmes prece ir uzskatāma par bīstamu kravu, to drīkst pārvadāt tikai saskaņā ar Eiropas valstu līgumu par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem un Satiksmes ministrijas 1994.gada 20.oktobra "Pagaidu instrukciju bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 9.nr.) vai arī saskaņā ar atbilstīgiem noteikumiem citiem transporta veidiem.

VIII. Kārtība, kādā kontrolējami
licencēm atbilstīgi darījumi

53. Preci drīkst piegādāt tikai tādā daudzumā un saskaņā ar tiem tehniskajiem parametriem, kas uzrādīti attiecīgajā licencē.

54. Eksportētāji, kuriem izsniegta eksporta licence ar attiecīgu norādi (7.pielikums), 120 dienu laikā pēc stratēģiskas nozīmes preces pārvietošanas pāri Latvijas Republikas valsts robežai iesniedz departamentā darījuma partnera (importētāja) valsts kontroles institūcijas izsniegtu vai apstiprinātu piegādes kontroles sertifikātu vai tam pielīdzināmu dokumentu.

55. Ja eksportētāja valsts kontroles institūcijas pieprasa piegādes apstiprinājumu, importētājs iesniedz departamentā piegādes kontroles sertifikāta pieteikuma deklarāciju uz noteikta parauga veidlapas (11.pielikums) un uzrāda muitas kravas deklarāciju, kas apstiprina, ka stratēģiskas nozīmes prece ir pārvietota pāri Latvijas Republikas valsts robežai.

56. Departaments 10 dienu laikā pārbauda iesniegtajos dokumentos minētos faktus un ne vēlāk kā 20 dienu laikā paziņo par piegādes kontroles sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu.

Piegādes kontroles sertifikāta pieteikuma deklarācijā minētās informācijas pārbaudei departaments ir tiesīgs pieaicināt ekspertus vai arī iesaistīt pārbaudē specializētās valsts inspekcijas.

Ja nepieciešama papildu informācija, lai pieņemtu lēmumu par piegādes kontroles sertifikāta piešķiršanu, departaments par to paziņo pieprasītājam. Pēc papildu informācijas saņemšanas departaments lēmumu pieņem 50 dienu laikā.

57. Ja persona ir saņēmusi piegādes kontroles sertifikāta izsniegšanas atteikumu, tā ir tiesīga 10 dienu laikā departamenta lēmumu pārsūdzēt komitejā.

58. Personai, kurai izsniegta importa licence ar attiecīgu norādi (9.pielikums), 10 dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām departamentā jāiesniedz pārskats par stratēģiskas nozīmes preces izmantošanu.

59. Stratēģiskas nozīmes preces reeksports ir aizliegts (izņemot gadījumus, ja par to ir īpašs departamenta lēmums).

60. Stratēģiskas nozīmes preču muitas kontrole notiek saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

IX. Atbildība

61. Par Ministru kabineta noteikto stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta noteikumu neievērošanu, kā arī par aizliegtu preču eksportu un importu ir paredzēts sods saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

X. Noslēguma jautājumi

62. Personas, kuras veic darījumus ar stratēģiskas nozīmes precēm saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, līdz 1995.gada 1.septembrim informē departamentu par veicamo stratēģiskas nozīmes preču eksportu, importu vai tranzītu.

Pēc minētā termiņa attiecīgajām personām darījumu veikšanai jāsaņem licence šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

63. Finansu ministrijai 1995.gadā piešķirt 60 000 latu komitejas un departamenta darbības uzsākšanai un paredzēt, ka šie līdzekļi tiks atmaksāti 1996.gada laikā no ieņēmumiem par stratēģiskas nozīmes eksporta, importa un tranzīta licencēšanu.

64. Latvijas Attīstības aģentūrai līdz 1996.gada 1.janvārim izveidot departamentā centrālo datu banku eksporta, importa un tranzīta statistikai un muitas deklarāciju automātiskajai uzskaitei, kā arī aizpildīt muitas kravu deklarācijas.

65. Šo noteikumu 24., 46. un 47.punkts, kā arī 47.1., 47.2., 47.3. un 47.4.apakšpunkts, kas attiecas uz stratēģiskas nozīmes tranzītu, stājas spēkā ar īpašu komitejas lēmumu 30 dienas pēc tā pieņemšanas.

66. Noteikumi stājas spēkā ar 1995.gada 1.jūliju.

67. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 1994.gada 14.septembra lēmumu nr.123/2 "Par stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta un importa kontroles sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 126.nr.).

68. Šo noteikumu izpildi kontrolē Ārlietu ministrija.

Ārlietu ministrija veicina ārvalstu konsultatīvās, finansiālās un tehniskās palīdzības piešķiršanu stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles sistēmai un koordinē šīs sistēmas atbilstību attiecīgajām Baltijas valstu un Eiropas Savienības sistēmām.

Ministru prezidents M.Gailis
Tieslietu
ministrs R.Apsītis

Pielikumus - skat. oficiālo aktu "Latvijas Vēstnesis. Dokumenti" burtnīcā.

01.07.1995