Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: vēl nav spēkā

Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 42/22

Ulbrokā 2022. gada 14. septembrī

Grozījums Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
14.09.2022. sēdes lēmumu Nr. 1560 (prot. Nr. 47/2022, 31. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlijā saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums" grozījumu un izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata:

12.1. Ulbrokas vidusskola;

12.2. Ropažu vidusskola;

12.3. Vangažu vidusskola;

12.4. Stopiņu pamatskola;

12.5. Gaismas pamatskola;

12.6. Upesleju sākumskola;

12.7. Vangažu Mūzikas un mākslas skola;

12.8. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola;

12.9. Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola;

12.10. Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola;

12.11. Ropažu Mūzikas un mākslas skola "Rodenpois";

12.12. Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte";

12.13. Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde "Jancis";

12.14. Garkalnes pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš";

12.15. Garkalnes pirmsskolas izglītības iestāde "Skudriņas";

12.16. Ropažu pirmsskolas izglītības iestāde "Annele";

12.17. kultūras centrs "Ulbrokas Pērle;

12.17.1. Tautas lietišķās mākslas studija "Ulbroka";

12.18. Vangažu pilsētas Kultūras nams;

12.19. Kultūras centrs "Berģi";

12.20. Ropažu Kultūras centrs;

12.20.1. Zaķumuižas Kultūras centrs;

12.21. Ulbrokas bibliotēka;

12.22. Sauriešu bibliotēka;

12.23. Vangažu pilsētas bibliotēka;

12.24. Garkalnes bibliotēka;

12.25. Upesciema Tautas bibliotēka;

12.26. Ropažu bibliotēka - ar filiālbibliotēku "Zaķumuiža" un četriem grāmatu izsniegšanas punktiem Tumšupē, Kākciemā, Muceniekos, Silakrogā;

12.27. Ulbrokas sporta komplekss ar struktūrvienību:

12.27.1. Stopiņu baseins;

12.28. Ropažu Sporta centrs ar struktūrvienību:

12.28.1. Zaķumuižas sporta zāle;

12.29. Garkalnes sporta centrs;

12.30. Vangažu sporta centrs;

12.31. Bāriņtiesa;

12.32. Sociālais dienests;

12.33. Būvvalde;

12.34. Pašvaldības policija;

12.35. Dzimtsarakstu nodaļa;

12.36. Vēlēšanu komisija;

12.37. Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments."

2. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

 

Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 14. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 42/22 "Grozījums Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Šobrīd sporta un aktīvās atpūtas aktivitāšu organizēšanu Vangažu pilsētā nodrošina Garkalnes Sporta centrs un Vangažu pilsētā nav izveidots atsevišķs Sporta centrs. Izvērtējot Vangažu pilsētā esošo ar sportu saistīto infrastruktūru, secināms, ka tā ir pietiekama (Vangažu pilsētas futbola laukums, pludmales volejbola laukums, ielas vingrošanas laukums, skeitparka laukums, hokeja laukums, aktīvās atpūtas šķēršļu pārvarēšanas trase), lai veidotu atsevišķu sporta centru, kas nodrošinātu sporta un aktīvās atpūtas aktivitāšu organizēšanu Vangažu pilsētā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izdarāms grozījums Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums" 12. punktā, papildinot punktu ar jaunu domes izveidotu iestādi - Vangažu sporta centrs.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Ropažu novada pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošajos noteikumos paredzētā Ropažu novada pašvaldības administratīvā struktūra, tiek veidota un funkcijas nodrošinātas esošā budžeta ietvaros. Saistošajos noteikumos paredzētā Vangažu sporta centra izveidei nepieciešamie finanšu līdzekļi tiks iekļauti 2023. gada pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

01.01.2023