Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16/2022

Ādažos 2022. gada 23. februārī
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2022. gada 23. februāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 8 § 53)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta
pirmās daļas 10. punktu un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas
" 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē apliekamos objektus, nodevas apmēru, tās aprēķināšanas, maksāšanas kārtību un atvieglojumus Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

II. Nodevas aprēķināšanas kārtība

3. Nodeva par būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, ir 60 euro.

4. Nodevu par būvatļaujas izdošanu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Nodeva (N) = L x k1 x k2, kur:

L – likme euro, kas atkarīga no plānotā objekta būvapjoma kopējās platības (1. pielikuma 1. tabula);

k1 – plānotās būves tipa koeficients, ko piemēro saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumu Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi" (1. pielikuma 2. tabula);

k2 – koeficients, ko piemēro atkarībā no tā, vai paredzētās būvniecības veids ir jaunbūve, pārbūve, atjaunošana, vai nojaukšana (1. pielikuma 3. tabula);

5. Nodevai par būvatļaujas izdošanu piemēro koeficientu 1,5, ja būvatļauju izsniedz objektam, kas atrodas virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā.

6. Objektam, ko veido vairākas būves, kopējo nodevas apmēru nosaka, summējot katras būves nodevas likmi.

III. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi

7. Lai saņemtu atzīmi par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī, lai uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes saņemtu atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, persona uzrāda būvvaldei nodevas maksājumu apliecinošu dokumentu.

8. Nodevu par būvatļaujas izdošanu var apmaksāt:

8.1. vienā maksājumā;

8.2. 50 % apmērā pēc būvatļaujas saņemšanas, būvvaldes noteiktajā termiņā un 50 % apmērā pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

9. Ja būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri, nodeva par būvniecības ieceres akceptu 50 % apmērā tiek atmaksāta.

10. No nodevas samaksas atbrīvo:

10.1. pašvaldības iestādes;

10.2. personas, kas veic tādu būvobjektu būvniecību, kuru pasūtītājs ir pašvaldība;

10.3. valsts pārvaldes institūcijas;

10.4. politiski represētās personas un personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kas veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas – individuālai lietošanai);

10.5. citas fiziskas personas, kuras Ādažu novada administratīvajā teritorijā nepārtraukti ir deklarētas vismaz 3 gadus, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas – individuālai lietošanai) – 20 % apmērā;

10.6. juridiskas personas personas, kas reģistrētas Ādažu novada administratīvajā teritorijā – 20 % apmērā.

11. Šo noteikumu 10.4.–10.6. punktā minētās personas neatbrīvo no nodevas, ja objektā veikta patvaļīga būvniecība.

12. Atbrīvojumi no nodevas nesummējās.

13. Persona, kurai ir tiesības uz atbrīvojumu no nodevas, iesniedzot būvniecības ieceres iesniegumu, pievieno iesniegumu (2. pielikums).

IV. Noteikumu izpildes kontrole un atbildība par to neievērošanu

14. Galīgo kontroli par nodevas samaksu veic pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļa, metodisko kontroli veic būvvalde, izsniedzot būvatļaujas, veicot atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī veicot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

15. Savlaicīgi nesamaksātās nodevas piedzen likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

16. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās, spēku zaudē:

16.1. Ādažu novada domes 2017. gada 25. jūlija saistošie noteikumi Nr. 25/2017 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu";

16.2. Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/12 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām" 5.7. un 5.8. punkts, VIII nodaļa "Nodeva par būvatļaujas saņemšanu", VII nodaļa "Nodeva par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību", kā arī 42.7. un 42.8. punkts.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2022. gada 23. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022

1. tabula. Objekta būvapjoma (likme L) noteikšana– ēku (būvju) kopējā platība

Likme L (EUR)

Būves kopējā platība (m2) vai kopgarums (m)

no

līdz (ieskaitot)

70

0

60

100

61

100

200

101

200

270

201

500

360

501

1000

540

1001

2000

700

vairāk par 2001

2. tabula. Plānotās būves tipa koeficients – k1

(k1 — būves tipa koeficients, kas piemērojams saskaņā ar Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumu Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi" prasībām )

CC Kods

Ēkas vai būves tips

k1

1121

Viesnīcu ēkas

3.5

1220

Biroju ēkas

1230

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

3.0

1261

Pašizklaides pasākumu ēkas

1252

Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas

1241

Sakaru ēkas, stacijas, termināli un ar tām saistītās ēkas

2.5

211

Autostāvvietas komerciāliem nolūkiem

1122

Triju vai vairāku dzīvokļu ēkas

2.0

1110

Viendzīvokļa mājas komercnolūkiem

1121

Divu dzīvokļu mājas komercnolūkiem

1251

Rūpnieciskās ražošanas ēkas

23

Rūpnieciskās kompleksās būves

1242

Garāžu ēkas

241

Sporta un atpūtas būves

1212

Citas īslaicīgās apmešanās vietas

2420

Citas iepriekš neklasificētas, inženierbūves

1274

Citas iepriekš nekvalificētas, nedzīvojamās ēkas

1130

Dažādu sociālo grupu koplietošanas mājas

1.5

1262

Muzeji un bibliotēkas

1263

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

1264

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

1265

Sporta ēkas

1272

Kulta ēkas

1273

Vēsturiskie vai aizsargājamie pieminekļi

1110

Viendzīvokļa mājas fiziskas personas individuālai lietošanai

1.0

1121

Divu dzīvokļu mājas fiziskas personas individuālai lietošanai

1271

Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas
 Infrastruktūru veidojošie lineārie objekti (atbilstoši Būvju klasifikācijas CC klasifikatoram): šosejas, ielas un ceļi; dzelzceļi; lidlauku skrejceļi; tilti un estakādes, tuneļi un pazemes ceļi; ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves; cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas

1.0

3. tabula. Veicamās būvniecības rakstura koeficients – k2

Nr.

Būvdarbu raksturs

k2

1.

Pārbūve

1.2

2.

Atjaunošana

1.2

3.

Jaunbūve

1.0

4.

Nojaukšana

0.5

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2022. gada 23. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022

Ādažu novada būvvaldei

________________(datums)

IESNIEGUMS
par atbrīvošanu no samaksas vai par samazinātas pašvaldības nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akcepta paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīšanu

(atbilstoši Ādažu novada pašvaldības 23.02.2022. saistošiem noteikumiem Nr.___ "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē")

Ziņas par atbrīvojuma pieprasītāju: 
 
 
 

(Fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasts. Juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, kontakttālrunis, e-pasts)

Ziņas par būvniecības ieceri, par kuru tiek pieprasīts pašvaldības nodevas atbrīvojums:

 
 

(Būvniecības ieceres nosaukums)

Lūdzu piemērot atbrīvojumu no pašvaldības nodevas samaksas (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

politiski represēta persona, kas veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas – individuālai lietošanai)

persona, kurai piešķirta pirmās vai otrās grupas invaliditāte, kas veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas – individuālai lietošanai)

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus:

Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, derīga līdz _________________________________

Represētā apliecības kopiju, derīga līdz ____________________________________________

Lūdzu piemērot nodevas samazinājumu (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

Ādažu novadā deklarēta fiziska persona, kas veic būvniecību savām vajadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas – individuālai lietošanai)

Ādažu novadā reģistrēta juridiska persona

Parakstot šo iesniegumu, neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai norādītās ziņas tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs.

 (datums)  paraksts

AIZPILDA IEDZĪVOTĀJU DZĪVESVIETAS REĢISTRĒŠANAS SPECIĀLISTS

Ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu (ja attiecināms): 
 
 
 
 
 (datums)  paraksts

AIZPILDA BŪVVALDES AMATPERSONA

Atzīme par nodevas atbrīvojuma vai samazinājuma piešķiršanu: 
 
 
 
 
 (datums)  paraksts
Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē"

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības – novada pilsētas un novada pagasti" 27. punktu, ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novadu veido Ādažu un Carnikavas pagasti, kas nozīmē, ka ir izveidota jauna publiska persona – Ādažu novada pašvaldība.

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktam, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz ar to ir jāizstrādā un jāapstiprina jauni saistošie noteikumi par ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē apliekamiem objektiem, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atbrīvojumiem Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no būvvaldes būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām43.1 panta otro daļu, izstrādājot Noteikumu projektu, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kas Ādažu novada administratīvajā teritorijā veic būvniecību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Noteikumu regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Noteikumu projekts tiešā veidā neietekmēs sabiedrību un uzņēmējdarbību.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada būvvalde.

Noteikumu projekts nosaka administratīvās procedūras un privātpersonām veicamās darbības.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas domes Finanšu komitejā, projekts publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, lai sabiedrības pārstāvjiem būtu iespējas izteikt priekšlikumus vai iebildumus.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
08.03.2022