Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 06.05.2022. - ... / Spēkā esošā
Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6/2022

Ogrē 2022. gada 24. februārī (prot. Nr. 3; 9.)
Lokālplānojums "Teritorija pie Irbenāju ielas".
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 1. punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25. panta pirmo daļu

Saistošie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (1. pielikums) un funkcionālo zonējumu grafisko daļu (2. pielikums) šādām zemes vienībām: Irbenāju ielā 3, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 74940120849; Irbenāju ielā 13, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 74940120848; Irbenāju ielā 21, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 74940121287; Irbenāju ielā 23, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 74940121196; zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940121198 un 74940120056, Ikšķilē, Ogres nov.
Interaktīvā grafiskā daļa ir pieejama valsts ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23036.

(Grozīts ar Ogres novada domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2022)

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis
1. pielikums
Ogres novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2022

Ogres novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000024455
Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
ogredome@ogresnovads.lv http://www.ogresnovads.lv

Lokālplānojums "Teritorija pie Irbenāju ielas"
Redakcija 1.1.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) tiek piemēroti Ogres novada Ikšķiles pilsētas lokālplānojuma "Teritorija pie Irbenāju ielas" teritorijā, kurā iekļauta zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74940120849, 74940120848, 74940121198, 74940121196, 74940121287, 74940120056 teritorija (turpmāk – Lokālplānojuma teritorija).

2. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro Ikšķiles novada teritorijas plānojuma (īstenojams no 11.05.2021.) (turpmāk – Teritorijas plānojums) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības tik tālu, cik tās nav pretrunā šiem Apbūves noteikumiem.

3. Apbūves noteikumu prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā ir identiskas Teritorijas plānojuma prasībām.

1.2. Definīcijas

Nenosaka

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

Nenosaka

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

Nenosaka

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

Nenosaka

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

Nenosaka

3.3. Prasības apbūvei

Nenosaka

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

Nenosaka

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

Nenosaka

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 3. pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators"

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

4.1.1.1. Pamatinformācija

4. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve vai vasarnīcu apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

5. Savrupmāju apbūve (11001).

6. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

7. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): maksimālā ēkas kopējā platība 250 m² – veikals, aptieka, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums, amatniecība, sadzīves un citu pakalpojumu objekts, izņemot degvielas uzpildes stacijas, gāzes uzpildes stacijas, azartspēļu organizēšanas vietas, transporta apkalpes uzņēmumus vai citus objektus, kas veic piesārņojošas darbības.

8. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): izstrādājot detālplānojumu vai veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu – viesu māja, viesu nams vai pansija un izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

9. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): pirmsskolas aprūpes vai izglītības iestāde

10. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): ārstu prakse

11. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): veterinārmedicīniskās prakses iestāde dzīvnieku aprūpei.

12. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtots skvērs, dārzs, publiski pieejams pagalms, ietverot apstādījumus un labiekārtojumu, tai skaitā nedzīvojamās ēkas un inženierbūves atpūtas un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

13. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr.Teritorijas izmantošanas veidsMinimālā jaunizv. zemes gabala platībaMaksimālais apbūves blīvums (%)Apbūves intensitāte (%)Apbūves augstums (m)Apbūves augstums (stāvu skaits)Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
14. 1200 m2 130 līdz 12 2līdz 2 350
1. Ikšķiles pilsētā – 1200 m²

Tīnūžos, Dobelniekos, Turkalnē, Saulesdārzā, – 2400 m²

Aizupēs, Kancersilos – 1500 m²

Ceplīšos, Kalnājos – 1200 m²

2. Dzīvojamai apbūvei un publiskai apbūvei – 12 m, palīgēkai – 7 m

Mainot esošas ēkas lietošanas veidu uz palīgēku, atļauts saglabāt esošo ēkas augstumu.

3. Dzīvojamai apbūvei un publiskai apbūvei – 2 stāvi un jumta stāvs vai mansarda stāvs, palīgēkai – viens stāvs un mansarda stāvs.

Mainot esošas ēkas lietošanas veidu uz palīgēku, atļauts saglabāt esošo ēkas stāvu skaitu.

4.1.1.5. Citi noteikumi

15. Veic publiskās apbūves būvniecības ieceres publisko apspriešanu, ja:

15.1. blakus esošā zemes vienībā atrodas publiskās apbūves ēka;

15.2. būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešama esošās satiksmes infrastruktūras pārkārtošana vai nepieciešama piecu un vairāk autonovietņu ierīkošana;

15.3. būvvalde pieņem lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

16. Palīgēkas izvieto zemes vienības dziļumā – aizmugures pagalmā vai iekšējā sānpagalmā. Būvējot pirmo palīgēku, būvniecības dokumentācijā norāda plānoto galvenās vai papildizmantošanas ēkas novietni.

17. Palīgēku atļauts izvietot priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā vienīgi gadījumā, ja zemes vienības dziļumā atrodas ekspluatācijā nodota galvenās vai papildizmantošanas ēka un ievērojot nosacījumus:

17.1. palīgēka netiek izvietota zemes vienības vai blakus esošās zemes vienības galvenās ēkas vizuālās uztveres priekšlaukumā un palīgēka neaizsedz skatu no ielas uz galvenās vai papildizmantošanas ēku;

17.2. palīgēku būvē arhitektoniski vienotā stilā ar galvenās vai papildizmantošanas ēku;

17.3. tiek ievērota būvlaide.

18. Maksimālais ēku skaits vienā zemes vienībā – viena dzīvojamā māja un viena publiskās apbūves ēka. Palīgēku skaits nav ierobežots, ievēro apbūves parametrus, būvlaidi un minimālos attālumus starp būvēm un no zemes vienības robežām.

19. No jauna veidojamas zemes vienības robežas minimālais garums gar ielu, ceļu vai laukumu ciemos – 20 m, Ikšķiles pilsētā –15 m. Izvērtējot esošo ielu, apbūves un dabas objektu izvietojumu un reljefa īpatnības, sagatavojot pamatojumu un saskaņojot to būvvaldē, Ikšķiles pilsētā atļauts samazināt zemes vienības robežas minimālo garumu gar ielu, ceļu vai laukumu, bet ne mazāk kā 6 m.

4.1.2. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1)

4.1.2.1. Pamatinformācija

20. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir funkcionālā zona meža zemē, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

4.1.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

21. Savrupmāju apbūve (11001).

22. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

23. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): maksimālā ēkas kopējā platība 250 m² – veikals, aptieka, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums, amatniecība, sadzīves un citu pakalpojumu objekts, izņemot degvielas uzpildes stacijas, gāzes uzpildes stacijas, azartspēļu organizēšanas vietas, transporta apkalpes uzņēmumus vai citus objektus, kas veic piesārņojošas darbības.

24. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): izstrādājot detālplānojumu vai veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu – viesu māja, viesu nams vai pansija un izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

25. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): pirmsskolas aprūpes vai izglītības iestāde

26. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): ārstu prakse

27. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): veterinārmedicīniskās prakses iestāde dzīvnieku aprūpei.

28. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtots skvērs, dārzs, publiski pieejams pagalms, ietverot apstādījumus un labiekārtojumu, tai skaitā nedzīvojamās ēkas un inženierbūves atpūtas un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

29. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.1.2.4. Apbūves parametri

Nr.Teritorijas izmantošanas veidsMinimālā jaunizv. zemes gabala platībaMaksimālais apbūves blīvums (%)Apbūves intensitāte (%)Apbūves augstums (m)Apbūves augstums (stāvu skaits)Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
30. 2400 m220 līdz 12 4līdz 2 550
4. Dzīvojamai apbūvei un publiskai apbūvei – 12 m, palīgēkai – 7 m

5. Dzīvojamai apbūvei un publiskai apbūvei – 2 stāvi un jumta stāvs vai mansarda stāvs, palīgēkai – viens stāvs un mansarda stāvs.

4.1.2.5. Citi noteikumi

31. Brīvajā (zaļajā) teritorijā saglabā mežu un raksturīgo meža zemsedzi.

32. Veic publiskās apbūves būvniecības ieceres publisko apspriešanu, ja:

32.1. blakus esošā zemes vienībā atrodas publiskās apbūves ēka;

32.2. būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešama esošās satiksmes infrastruktūras pārkārtošana vai nepieciešama piecu un vairāk autonovietņu ierīkošana;

32.3. būvvalde pieņem lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

33. Palīgēkas izvieto zemes vienības dziļumā – aizmugures pagalmā vai iekšējā sānpagalmā. Būvējot pirmo palīgēku, būvniecības dokumentācijā norāda plānoto galvenās vai papildizmantošanas ēkas novietni.

34. Palīgēku atļauts izvietot priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā vienīgi gadījumā, ja zemes vienības dziļumā atrodas ekspluatācijā nodota galvenās vai papildizmantošanas ēka un ievērojot nosacījumus:

34.1. palīgēka netiek izvietota zemes vienības vai blakus esošās zemes vienības galvenās ēkas vizuālās uztveres priekšlaukumā un palīgēka neaizsedz skatu no ielas uz galvenās vai papildizmantošanas ēku;

34.2. palīgēku būvē arhitektoniski vienotā stilā ar galvenās vai papildizmantošanas ēku;

34.3. tiek ievērota būvlaide.

35. Maksimālais ēku skaits vienā zemes vienībā – viena dzīvojamā māja un viena publiskās apbūves ēka. Palīgēku skaits nav ierobežots, ievēro apbūves parametrus, būvlaidi un minimālos attālumus starp būvēm un no zemes vienības robežām.

36. No jauna veidojamas zemes vienības robežas minimālais garums gar ielu, ceļu vai laukumu ciemos – 20 m, Ikšķiles pilsētā – 15 m. Izvērtējot esošo ielu, apbūves un dabas objektu izvietojumu un reljefa īpatnības, sagatavojot pamatojumu un saskaņojot to būvvaldē, Ikšķiles pilsētā atļauts samazināt zemes vienības robežas minimālo garumu gar ielu, ceļu vai laukumu, bet ne mazāk kā 6 m.

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

37. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

38. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): virszemes un pazemes inženierbūves, siltumenerģijas, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens, naftas produktu un citu resursu pārvadei, uzglabāšanai, sadalei un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves (piemēram, cauruļvadi un kabeļi). Pirms radioiekārtu un antenu, mobilo sakaru bāzes staciju un apraides raidītāju ierīkošanas veic būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

39. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

40. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

41. Biroju ēku apbūve (12001).

42. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas, gāzes uzpildes stacijas, azartspēļu organizēšanas vietas, transporta apkalpes uzņēmumus vai citus objektus, kas veic piesārņojošas darbības.

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nr.Teritorijas izmantošanas veidsMinimālā jaunizv. zemes gabala platībaMaksimālais apbūves blīvums (%)Apbūves intensitāte (%)Apbūves augstums (m)Apbūves augstums (stāvu skaits)Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
43.Transporta apkalpojošā infrastruktūra67 9 10
44.Biroju ēku apbūve67 līdz 16 9līdz 2 810
45.Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve67 līdz 16 9līdz 2 810
6. pēc funkcionālās nepieciešamības

7. ievēro normatīvajos aktos noteiktos minimālos attālumus ēku izvietošanai – būvlaidi, ugunsdrošības attālumus starp ēkām, minimālos attālumus starp ēkām un izpilda insolācijas prasības

8. 2 stāvi un jumta stāvs vai mansarda stāvs, palīgēkai – viens stāvs un mansarda stāvs

9. palīgēkai – 7 m

4.7.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA5)

4.9.1.1. Pamatinformācija

46. Dabas un apstādījumu teritorija (DA5) ir funkcionālā zona, kas noteikta kā zaļā zona gar valsts galveno autoceļu un gar dzelzceļu.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

47. Labiekārtota ārtelpa (24001): apstādījumi.

48. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.10. Mežu teritorija

Nenosaka

4.11. Lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

4.12. Ūdeņu teritorija

Nenosaka

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.1.1. 15 km zona ap lidlauku (TIN111)

5.1.1.1. Pamatinformācija

Nenosaka

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

49. Saņem atbildīgās iestādes gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības jomā atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamus objektus, kas veicina vai var veicināt putnu masveidīgu pulcēšanos (pastāvīgs barības avots un ligzdošanas vietas).

5.1.2. 5 km zona ap lidlauku (TIN112)

5.1.2.1. Pamatinformācija

Nenosaka

5.1.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.2.3. Citi noteikumi

50. Saņem atbildīgās iestādes gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības jomā atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamus objektus:

50.1. kuru absolūtais augstums par 30 m un vairāk pārsniedz lidlauka kontrolpunkta absolūto augstumu;

50.2. jebkuru gaismas avotu, kurš netiek izmantots aeronavigācijai, ja tas atradīsies gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā un var apdraudēt gaisa kuģu lidojumu drošumu.

5.1.3. Vides trokšņa robežlieluma pārsniegšanas teritorija (TIN113)

5.1.3.1. Pamatinformācija

51. Grafiskās daļa kartē attēlotajā "Vides trokšņa robežlieluma pārsniegšanas teritorijā" (TIN113) saskaņā ar valsts galvenā autoceļa un dzelzceļa līnijas trokšņa stratēģiskajām kartēm pārsniegti trokšņa robežlielumi.

5.1.3.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.3.3. Citi noteikumi

52. Pieļaujama ēku būvniecība, ja būvniecības ierosinātājs projektē un īsteno prettrokšņa pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot vides un telpu trokšņa robežlielumu nepārsniegšanu.

53. Trokšņa samazināšanas pasākumu plānošanā un projektēšanā ievēro principus:

53.1. plašu apbūves teritoriju aizsardzībai pret troksni plāno un projektē trokšņa barjeras (sienas), grunts vaļņus vai stādījumu joslas;

53.2. ja trokšņa barjeras (sienas), grunts vaļņus, stādījumu joslas vai citus risinājumus konkrētā teritorijā nav iespējams izbūvēt vai ierīkot, trokšņa avota tuvumā plāno būves, kurām saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nav piemērojami vides trokšņa robežlielumi vai plāno un projektē individuālus aizsardzības pasākumus, vai ēkas, kuru ārējo norobežojošo konstrukciju skaņas izolācija nodrošina atbilstošus skaņas līmeņus iekštelpās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pieļaujamo trokšņu līmeni.

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

Nenosaka

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

Nenosaka

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

Nenosaka

7. Citi nosacījumi/prasības

Nenosaka

06.05.2022