Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 23/2021

Mārupē 2021. gada 27. oktobrī
Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
APSTIPRINĀTI
ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 48
(sēdes prot. Nr. 13)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

3.1. Mārupes novada domes 2015. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 24/2015 "Par Mārupes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

3.2. Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 4 "Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
Paskaidrojuma raksts
Mārupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektajā daļā noteikts, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

1.2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Mārupes novadu veido Babītes pagasts, Mārupes pagasts un Salas pagasts, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Mārupes novada pašvaldība.

1.3. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. (..).

2. Projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu būtība ir noteikt Mārupes novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu – oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu projekts neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu, jo saistošo noteikumu un to paskaidrojumu rakstu publikācijas izdevumus sedz valsts.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projekts tiešā veidā neietekmēs sabiedrību un uzņēmējdarbību. Saistošo noteikumu publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paātrinās saistošo noteikumu spēkā stāšanos.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav paredzēta.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
16.11.2021