Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Tiesību akts zaudēs spēku 2022. gada 2. jūlijā.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam

1. pants. Šā likuma mērķis ir noteikt pagaidu papildu prasības Saeimas deputātu dalībai Saeimas, Saeimas komisiju, speciāli izveidoto komisiju, apakškomisiju, deputātu grupu, deputātu darba grupu, Frakciju padomes un Saeimas Prezidija sēdēs, citos Saeimas vai Saeimas struktūrvienību organizētos pasākumos, kā arī Saeimas ārpolitiskajā darbībā (turpmāk — Saeimas darbs), kā arī pagaidu prasības pašvaldības domes deputāta darba veikšanai, lai:

1) nodrošinātu sabiedrības veselības un drošības interesēm atbilstošu rīcību Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos;

2) sekmētu uzticēšanos valstī īstenotajai Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības politikai;

3) solidarizētos ar pārējo valsts un pašvaldību institūciju, tajā skaitā kapitālsabiedrību, amatpersonām un darbiniekiem, nodrošinot taisnīgu attieksmi Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanas pasākumu īstenošanā;

4) vairotu uzticēšanos valsts un pašvaldību institūciju, tajā skaitā Saeimas, darbībai.

2. pants. No 2021. gada 15. novembra Saeimas darbā ir tiesīgs piedalīties tikai tāds Saeimas deputāts, kurš šajā likumā noteiktajā kārtībā ir uzrādījis sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, kā arī deputāts, kurš saņēmis klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai konsīlija atzinumu par vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku un uzrādījis sadarbspējīgu sertifikātu par negatīvu veiktā testa rezultātu (turpmāk — sertifikāts).

3. pants. Saeimas deputātam ir pienākums uzrādīt sertifikātu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai līdz 2021. gada 15. novembrim, ja vien deputāts informāciju par sertifikātu nav iepriekš iesniedzis Saeimas Administrācijai. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija tuvākajā Saeimas sēdē ziņo par deputātiem, kuri nav uzrādījuši sertifikātu un līdz ar to nav tiesīgi piedalīties Saeimas darbā.

4. pants. Ja deputāts sertifikātu ir ieguvis un uzrādījis pēc 2021. gada 15. novembra, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija par to ziņo tuvākajā Saeimas sēdē.

5. pants. Deputātam, kurš saskaņā ar šā likuma 2. pantu nav tiesīgs piedalīties Saeimas darbā, tiek pārtraukta mēnešalgas un kompensācijas izmaksa. Saeimas deputāta mēnešalgas un kompensācijas izmaksa tiek atjaunota ar dienu, kad deputāts Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai uzrādījis sertifikātu.

6. pants. Saeimas Prezidijs ne retāk kā reizi divos mēnešos kopš šā likuma spēkā stāšanās dienas izvērtē šajā likumā noteikto ierobežojumu saglabāšanas nepieciešamību.

7. pants. Pašvaldības domes deputāta pilnvaras īstenot ir tiesīgs tikai tāds deputāts, kurš līdz 2021. gada 15. novembrim ir ieguvis un uzrādījis pašvaldības vēlēšanu komisijai sertifikātu. Pašvaldības vēlēšanu komisija tuvākajā domes sēdē ziņo par deputātiem, kuri nav uzrādījuši sertifikātu.

8. pants. Ja pašvaldības domes deputāts nav ieguvis un uzrādījis sertifikātu, deputāta pilnvaras aptur, pieņemot attiecīgu domes lēmumu. Par deputāta pilnvaru apturēšanu atbilstoši domes lēmumam domes priekšsēdētājs nekavējoties paziņo pašvaldības vēlēšanu komisijai. Uz deputāta pilnvaru apturēšanas laiku viņa vietā Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43. pantā noteiktajā kārtībā stājas nākamais kandidāts, kurš ieguvis sertifikātu.

9. pants. Ja aizvietotais pašvaldības domes deputāts iegūst sertifikātu, viņš nedēļas laikā uzrāda to pašvaldības vēlēšanu komisijai un iesniedz domes priekšsēdētājam iesniegumu par deputāta pienākumu pildīšanas atsākšanu. Domes priekšsēdētājs pēc tam, kad saņēmis iesniegumu par deputāta pienākumu pildīšanas atsākšanu, nekavējoties par to paziņo pašvaldības vēlēšanu komisijai un informē deputātus nākamajā domes sēdē. Ar brīdi, kad attiecīgā informācija sniegta domes sēdē, izbeidzas Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43. pantā noteiktajā kārtībā uzaicinātā deputāta pilnvaras un deputāta pienākumus atsāk pildīt aizvietotais deputāts. Ja aizvietotais deputāts bijis domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks, viņš atsāk pildīt domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus, ja dome nav viņu likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā atbrīvojusi no amata.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas un ir spēkā līdz 2022. gada 1. jūlijam.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 12. novembrī.
Valsts prezidents E. Levits
Rīgā 2021. gada 13. novembrī
14.11.2021